Logowanie

DZ. URZ. 2012.699

Tytuł:

decyzja nr OWA-4210-93(6)/2012/13859/IIzm2/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego w miejscowościach: Czarne, Gdańsk, Gdynia oraz Hel.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-17
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 699
Hasła:Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 17 lutego 2012 r. Poz. 699

DECYZJA NR OWA-4210-93(6)/2012/13859/IIZM2/ML PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 16 lutego 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego w miejscowościach: Czarne, Gdańsk, Gdynia oraz Hel. Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn.zm.) w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn.zm.) oraz art. 104 ustawy ? Kodeks postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwanego dalej: ?Przedsiębiorstwem?, które posiada: ? numer 0000218420 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ? numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-27-95-322, zawartego w piśmie z dnia 22 grudnia 2011 r., znak: OEC-ZAT-611-28-2/11 w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła skorygowanego ostatecznie w dniu 10 lutego 2012 r. postanawiam zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją z dnia 18 sierpnia 2011 r. nr OGD-4210-21(20)/2011/13859/II/CW, ze zmianą z dnia 23 września 2011 r. nr OWA-4210-70(4)/2011/13859/IIZM/RW, w części dotyczącej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu ciepła do odbiorców ze źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego w miejscowościach: Czarne, Gdańsk, Gdynia oraz Hel, na okres do 31 października 2012 r. UZASADNIENIE


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 699 ?

Przedsiębiorstwo posiadające koncesje na: wytwarzanie ciepła ? udzieloną decyzją z dnia 1 lutego 2008 r. nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML, z późn. zm., przesyłanie i dystrybucję ciepła ? udzieloną decyzją z dnia 1 lutego 2008 r. nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML, z późn. zm. oraz na obrót ciepłem ? udzieloną decyzją z dnia 1 lutego 2008 r. nr OCC/355/13859/W/OWA/2008/ML z późn. zm. ustaliło taryfę dla ciepła w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego w miejscowościach: Czarne, Gdańsk, Gdynia oraz Hel, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 sierpnia 2011 r. nr OGD-421021(20)/2011/13859/II/CW, ze zmianą z dnia 23 września 2011 r. nr OWA-421070(4)/2011/13859/IIZM/RW, na okres do 31 października 2012 r. Pismem z dnia 22 grudnia 2011 r., znak:OEC-ZAT-611-28-2/11 w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła skorygowanego ostatecznie w dniu 10 lutego 2012 r. Przedsiębiorstwo przedkładając zmianę ww. taryfy, zwróciło się z wnioskiem o jej zatwierdzenie w zakresie wysokości określonych w niej stawek opłat za ciepło dla grup odbiorców zaopatrywanych w ciepło z kotłowni zlokalizowanych w województwie pomorskim w miejscowościach: Czarne opalane paliwem gazowym oraz Hel opalany olejm opałowym w związku ze zmianą kosztów zakupu tego paliwa, energii elektrycznej oraz kosztów gospodarczego korzystania ze środowiska. Wniosek Przedsiębiorstwa w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dotyczy prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców ze źródeł z terenu miejscowości: Czarne oraz Hel. Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, tj. wzrost kosztów zakupu paliwa, energii elektrycznej oraz gospodarczego korzystania ze środowiska w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła. Wzrost tych kosztów w porównaniu z kosztami uwzględnionymi w aktualnie stosowanej taryfie dla tej grupy odbiorców wynosi ok. 19 %. W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 Prawa energetycznego oraz przepisami rozporządzenia taryfowego. Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W niniejszej sprawie, słuszny interes strony przejawia się w uprawnieniu do zapewnienia Przedsiębiorstwu pokrycia przez zmianę taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło. Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 699 ?

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Canaletta 4, 00 - 099 Warszawa. 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki

Adam Dobrowolski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 699 ?

Załącznik do Decyzji Nr OWA-421093(6)/2012/13859/IIzm2/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lutego 2012 r. ZZN WAM zmiana taryfy dla ciepła woj.pomorskie0001

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 699 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3026

  decyzja nr OWA-4210-33(4)/2012/13859/IIzm3/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany II taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego: w Warszawie, Sulejówku, Grójcu, Białobrzegach, Pomiechówku, Mińsku Mazowieckim i Sochaczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.5724

  decyzja nr OWA-4210-66(10)/2011/13859/IIzm2/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany II taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego: w Warszawie, Sulejówku, Grójcu, Białobrzegach, Pomiechówku, Mińsku Mazowieckim i Sochaczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.4467

  decyzja nr OWA-4210-97(23)/2010/2011/13859/IIzm/RWR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany II taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego: w Warszawie, Sulejówku, Grójcu, Białobrzegach, Pomiechówku, Mińsku Mazowieckim i Sochaczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5395

  decyzja nr OWA-4210-56(5)/2012/13859/III/AD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych zlokalizowanych w Warszawie - Rembertowie (woj. mazowieckie) i w Witkowie (woj. wielkopolskie).

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.103.1900

  decyzja nr OKR-4210-10(26)/2010/13859/II/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

zamów dokument

Porady prawne

 • Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

  Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas (...)

 • Systemy opłat za ogrzewanie mieszkań

  Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek zainstalowania urządzeń do mierzenia ilości dostarczanego do mieszkania ciepła na wniosek jednego lokatora bloku mieszkalnego? (...)

 • Instalacje elektroenergetyczne a budowa

  Posiadam działkę niezabudowana, którą w najbliższym czasie będę przygotowywał do zabudowy tj. doprowadzal niezbędne media w postaci przyłączy. Przez te działkę (...)

 • Kotłownia developera w budynku wspólnoty

  Jestem przed popisaniem aktu notarialnego sprzedaży mieszkania od firmy developerskiej. Mam kilka wątpliwości dotyczącej treści samego aktu. W budynku został wyodrębniony (...)

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.698

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WI-I.743.2.269.2011.TC Wojewody Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.697

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WI.I.743.2.13.2012.IZ+EC Wojewody Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.696

  porozumienie Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 lutego 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Pomorskim Panem Ryszardem Stachurskim zwanym dalej ?Wojewodą? a Miastem Słupskiem, działającym na prawach powiatu, reprezentowanym przez:  zwanym dalej ?Miastem?, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.695

  porozumienie Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 17 lutego 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.694

  uchwała nr XIII/128/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Płaszewko.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.