Logowanie

DZ. URZ. 2012.715

Tytuł:

aneks nr 1 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 października 2011 r. do Porozumienia pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Pruszcz Gdański zawartego w dniu 30 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu przez Miasto Pruszcz Gdański poniesionych przez Miasto Gdańsk kosztów przewozu dzieci zamieszkałych w Pruszczu Gdańskim do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-20
Organ wydający:Prezydent Miasta Gdańska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 715
Hasła:ANEKSY

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 20 lutego 2012 r. Poz. 715

zawartego w dniu 30 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu przez Miasto Pruszcz Gdański poniesionych przez Miasto Gdańsk kosztów przewozu dzieci zamieszkałych w Pruszczu Gdańskim do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) w związku z art. 14 a ust. 4, art. 17 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.). Pomiędzy Miastem Gdańsk z siedzibą w Gdańsku 80-803 przy ul. Nowe Ogrody 8 / 12, reprezentowanym przez: 1. Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska- Ewę Kamińską a Miastem Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim 83-000 przy ul. Grunwaldzkiej 20, reprezentowanym przez: 1. Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański- Janusza Wróbla, z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Pruszcz Gdański-Marii Niderla zawarty został Aneks nr 1 do Porozumienia pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Pruszcz Gdański z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu przez Miasto Pruszcz Gdański poniesionych przez Miasto Gdańsk kosztów przewozu dzieci zamieszkałych w Pruszczu Gdańskim do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni, następującej treści: § 1. W Porozumieniu z dnia 30 czerwca 2011 r. strony wprowadzają następujące zmiany: 1) § 2 Porozumienia otrzymuje brzmienie: ?1. Koszty dowozu dzieci do szkół, o których mowa w § 1, obejmują: a) kwotę wynagrodzenia wynikającą z umowy z przewoźnikiem wybranym przez Miasto Gdańsk w drodze zamówienia publicznego oraz b) kwotę wynagrodzenia opiekuna wynikającą z umowy zlecenia z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi podczas przewozu do szkół, o których mowa w §1. 2. Strony porozumienia ustalają, że koszty dowozu, o których mowa w ust. 1, które Miasto Pruszcz Gdański będzie zobowiązane zwrócić, są ustalane proporcjonalnie do ilości przewożonych dzieci mieszkańców Pruszcza Gdańskiego w stosunku do ilości dzieci przewożonych w danym miesiącu i stanowią podstawę wyliczenia dziennej stawki za przewóz dziecka. 3. Dzienna stawka za przewóz dziecka zależna jest od ilości dojeżdżających autokarem dzieci w danym miesiącu. 4. Miasto Gdańsk zastrzega, także iż dzienna stawka przewozu dzieci może ulec zmianie, w związku z zawarciem nowej umowy o przewóz w drodze zamówienia publicznego lub nowej umowy zlecenia z opiekunem?. § 2. 1. Pozostałe zapisy Porozumienia nie ulegają zmianie. 2. Aneks Nr 1 został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Miasta Pruszcz Gdański, dwa egzemplarze dla Miasta Gdańsk. § 3. 1. Strony postanawiają, że postanowienia przedmiotowego Aneksu obejmują także okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia zawarcia przedmiotowego Aneksu.


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 715 ?

2. Aneks Nr 1 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Zastepca Prezydenta Miasta Gdańska Ewa Kamińska

Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański Janusz Wróbel

Skarbnik Miasta Pruszcz Gdański

Maria Niderla
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.147.3064

  porozumienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011r. POMIĘDZY MIASTEM GDAŃSK A MIASTEM PRUSZCZ GDAŃSKI w sprawie zwrotu przez Miasto Pruszcz Gdański poniesionych przez Miasto Gdańsk kosztów przewozu dzieci zamieszkałych w Mieście Pruszcz Gdański do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni

 • DZ. URZ. 2010.138.2716

  porozumienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 lipca 2010r. POMIĘDZY MIASTEM GDAŃSK A MIASTEM PRUSZCZ GDAŃSKI w sprawie zwrotu przez Miasto Pruszcz Gdański poniesionych przez Miasto Gdańsk kosztów przewozu dzieci zamieszkałych w Mieście Pruszcz Gdański do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.714

  aneks nr 1 Rady Miasta Gdańska z dnia 2 czerwca 2011r. do Porozumienia pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Sopot zawartego w dniu 23 lutego 2011 r. w sprawie zwrotu przez Miasto Sopot poniesionych przez Miasto Gdańsk kosztów przewozu dzieci zamieszkałych w Sopocie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni

 • DZ. URZ. 2011.147.3067

  aneks nr 1 Rady Miasta Gdańska z dnia 2 czerwca 2011r. do Porozumienia pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Sopot zawartego w dniu 23 lutego 2011 r. w sprawie zwrotu przez Miasto Sopot poniesionych przez Miasto Gdańsk kosztów przewozu dzieci zamieszkałych w Sopocie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni

 • DZ. URZ. 2010.140.2732

  aneks nr 1 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 maja 2010r. Aneks do Porozumienia z dnia 28 kwietnia 2010 roku zawarty w dniu 10 maja 2010r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

 • Zwrot kosztów podróży świadka

  Mieszkam w Gdyni a dostałam wezwanie do Sądu we Włoszczowej w charakterze świadka w sprawie, której nie znam. Gdzie mam dochodzić pieniędzy na ewentualną podróż?

 • Zwrot kosztów utrzymania od dzieci

  Czy ojciec może wysuwać roszczenia w stosunku do pełnoletnich dzieci, co do zwrotu poniesionych na nie wydatków np. z tytułu spłat obciążeń bankowych jeśli zdarzenie (...)

 • Świadectwo kwalifikacji

  Czy nie będąc zatrudniony na etacie kierowcy muszę mieć świadectwo kwalifikacji prowadząc samochód ciężarowy?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.714

  aneks nr 1 Rady Miasta Gdańska z dnia 2 czerwca 2011r. do Porozumienia pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Sopot zawartego w dniu 23 lutego 2011 r. w sprawie zwrotu przez Miasto Sopot poniesionych przez Miasto Gdańsk kosztów przewozu dzieci zamieszkałych w Sopocie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.713

  uchwała nr XVIII/183/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2012.712

  uchwała nr XVIII/182/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krokowa na lata 2012- 2016

 • DZ. URZ. 2012.711

  uchwała nr XVI/307/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/499/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2008r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Gdynia miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. 2012.710

  uchwała nr XVI/304/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2012 roku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.