Logowanie

DZ. URZ. 2012.803

Tytuł:

porozumienie nr 1/UMWP/DZ/2012 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-27
Organ wydający:
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 803
Hasła:porozumienia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 27 lutego 2012 r. Poz. 803

POROZUMIENIE NR 1/UMWP/DZ/2012 z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zawarte w dniu 17 lutego 2012 roku w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Mieczysława Struka ? Marszałka Województwa Pomorskiego i Hannę Zych-Cisoń ? Wicemarszałka Województwa Pomorskiego a Gdańskim Uniwersytetem Medycznym reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Janusza Morysia - Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Porozumienie zostaje zawarte na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2-4, ust. 4 pkt 1, ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), zwanej dalej ?ustawą?. § 1. 1. Gdański Uniwersytet Medyczny oświadcza, iż jest podmiotem tworzącym dla podmiotu przejmującego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego - z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dębinki 7, nr KRS 0000122150 (zwanym dalej ? Centrum?). 2. Województwo Pomorskie oświadcza, iż jest podmiotem tworzącym dla podmiotu przejmowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 30, nr KRS 0000003387 (zwanym dalej ?ZOZ dla Szkół Wyższych?), § 2. 1. Strony Porozumienia łączą ZOZ dla Szkół Wyższych i Centrum na warunkach określonych w porozumieniu i na podstawie: 1) art. 66 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2 ustawy 2) Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 297/XV/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Pomorskim i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w sprawie połączenia Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Gdańsku z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym 3) Uchwały Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego nr 4/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku 2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, polega na przeniesieniu całego mienia ZOZ dla Szkół Wyższych na Centrum, przez co staje się on integralną częścią jego struktury organizacyjnej.


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 803 ?

3. Dniem połączenia ZOZ dla Szkół Wyższych i Centrum jest dzień wykreślenia ZOZ dla Szkół Wyższych z Krajowego Rejestru Sądowego. 4. Z dniem połączenia Gdański Uniwersytet Medyczny przejmuje uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego ZOZ dla Szkół Wyższych. 5. W wyniku połączenia, o którym mowa w ust. 1, wykreśleniu z rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego i właściwego rejestru sądowego podlega ZOZ dla Szkół Wyższych. § 3. Centrum zapewni osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń ZOZ dla Szkół Wyższych dalsze nieprzerwane udzielanie takich świadczeń. § 4. 1. Z dniem połączenia Centrum: 1) przejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres zadań statutowych ZOZ dla Szkół Wyższych, 2) wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był ZOZ dla Szkół Wyższych, bez względu na charakter prawny tych stosunków, w szczególności wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych. Wykaz umów na dzień połączenia zostanie sporządzony przez ZOZ dla Szkół Wyższych i przekazany Centrum, 3) przejmuje wszelkie zobowiązania i należności ZOZ dla Szkół Wyższych. Wykaz wszystkich należności i zobowiązań ZOZ dla Szkół Wyższych na dzień połączenia zostanie sporządzony przez ZOZ dla Szkół Wyższych i przekazany Centrum, 4) przejmuje całe mienie otrzymane i zakupione przez ZOZ dla Szkół Wyższych. Wykaz przejętego mienia ruchomego zostanie sporządzony przez ZOZ dla Szkół Wyższych w drodze spisu z natury i przekazany Centrum w dniu połączenia protokołem zdawczo odbiorczym, 5) przejmie wszystkich pracowników ZOZ dla Szkół Wyższych na zasadzie art. 23? ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). Wykaz zatrudnienia na dzień połączenia zostanie przygotowany przez ZOZ dla Szkół Wyższych i przekazany Centrum. 2. Strony ustalają, że podstawą do wzajemnych rozliczeń będzie analiza due diligence. W wyniku przeprowadzonej do dnia połączenia analizy Strony porozumienia rozliczą między sobą różnicę między wartością przejętego mienia a przejętymi przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zobowiązaniami i należnościami. W przypadku gdyby oszacowana w ramach wyżej wymienionej analizy wartość przejmowanego mienia przewyższy wielkość zobowiązań (z uwzględnieniem należności) ZOZ dla Szkół Wyższych, powstała nadwyżka na rzecz Województwa Pomorskiego zostanie rozliczona w drodze odrębnego porozumienia. § 5. Po upływie trzech miesięcy od podpisania porozumienia, lecz nie później niż do dnia 1 czerwca 2012 roku dyrektor Centrum, dopełni obowiązki określone w art. 67 ust 1 pkt. 1 ustawy, tj. złoży wniosek o wykreślenie ZOZ dla Szkół Wyższych z rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego oraz z Krajowego Rejestru Sądowego . § 6. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. § 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 803 ?

w imieniu Województwa Pomorskiego Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Hanna Zych - Cisoń

w imieniu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab.n.med.Janusz Moryś
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.176.5441

  uchwała nr XXII/444/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 września 2011r. w sprawie połączenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa ? Bródno oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa ? Targówek

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2215

  uchwała nr XXX/648/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4128

  uchwała nr XXXV/854/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5111

  uchwała nr 180/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zasad określających warunki zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie i użyczania aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Radomski jest podmiotem tworzącym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/1015/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.802

  porozumienie Wojewody Pomorskiego; Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 10 lutego 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.801

  porozumienie nr 3 /2012 Powiatu Wejherowskiego; Wojewody Pomorskiego z dnia 13 lutego 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.800

  porozumienie Starosty Kościerskiego; Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.799

  uchwała nr XIII/55/2011 Rady Gminy Osieczna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osieczna na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.798

  uchwała nr XIII/97/11 Rady Gminy Karsin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Karsin na rok 2012.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.