Logowanie

DZ. URZ. 2012.805

Tytuł:

uchwała nr XIV/109/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Długa ? Południe? pod nazwą ?Długa ? Południe I? w Kwidzynie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-27
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 805
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 27 lutego 2012 r. Poz. 805

UCHWAŁA NR XIV/109/2012 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Długa ? Południe? pod nazwą ?Długa ? Południe I? w Kwidzynie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 8 maca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 t.j., zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675 i Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 21 poz. 113) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, zmiany: z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 127 poz. 880, z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043,z 2011r. Nr 32 poz. 159 i Nr 153 poz. 901), oraz z związku z uchwałą Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Długa-Południe? pod nazwą ?Długa-Południe I? w Kwidzynie, Rada Miejska w Kwidzynie uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? DŁUGA ? POŁUDNIE I? Rozdział 1. Ustalenia ogólne § 1. Stwierdza się iż, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ?DŁUGA-POŁUDNIE I? nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/222/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 stycznia 2010 r. § 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ?Długa?Południe I? w Kwidzynie, zwany dalej planem obejmuje obszar ograniczony: - od północy ulicą Długą, - granicę wschodnią stanowią tereny kolejowe, - granicę południową stanowi granica działki 282/1, - granicę zachodnią stanowi projektowana droga o symbolu 5KDD w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ?DŁUGA-POŁUDNIE? 2. Wyżej opisany obszar zajmuje powierzchnię ok. 2,5 ha. § 3. Integralnymi częściami uchwały są:


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 805 ?

1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna stanowiącym załącznik nr 1; 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako załącznik nr 2; 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, jako załącznik nr 3. § 4. 1. Obszar planu podzielony jest na tereny, dla których ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. 2. Ustalenia formułowane są na dwóch poziomach: ogólnym i szczegółowym. Ustalenia ogólne ? obowiązują na całym obszarze planu o ile ustalenia szczegółowe, przypisane poszczególnym terenom nie stanowią inaczej. 3. Na rysunku planu wyznacza się: 1) oznaczenia graficzne będące obowiązującymi ustaleniami planu, do których należą: a) granica opracowania planu, b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, c) przeznaczenie terenu oznaczone numerem porządkowym i symbolem literowym, d) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 2) oznaczenia graficzne informacyjne, do których należy: a) obszar o trudnych warunkach gruntowo ? wodnych, b) drogi, znajdujące się poza obszarem planu, c) zbiornik wodny. 4. Ustalenia planu określają: a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, b) zasady ochrony i kształtowania środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, d) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, e) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów, f) zasady podziału i scalania gruntów, g) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, h) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, i) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, j) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 5. Plan nie wymaga ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych. § 5. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny: a) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej - oznaczone symbolem 1MW/U , b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej - oznaczone symbolem 2MN/U , § 6. 1. Ilekroć w tekście uchwały jest mowa o:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 805 ?

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę; 2) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymieniony w § 2 niniejszej uchwały; 3) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno? wysokościowej w skali 1:1 000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 4) obszarze ? należy przez to rozumieć cały obszar objęty planem; 5) terenie ? należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczoną symbolem i numerem porządkowym; 6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy ? należy przez to rozumieć linie, poza które nie mogą wykraczać ściany zewnętrzne budynków, a wykusze, schody, podjazdy i balkony nie mogą być wysunięte poza nie więcej niż 0,8 m; 7) dopuszczeniu ? należy przez to rozumieć zgodność z planem w szczególnych przypadkach wymagającą spełnienia warunków wymienionych w ustaleniach szczegółowych; 8) intensywności zabudowy ? należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej wszystkich budynków usytuowanych na działce do powierzchni działki; 9) trudnych warunkach gruntowo?wodnych - należy przez to rozumieć potencjalnie trudne warunki do posadowienia obiektów budowlanych; 10) usługach nieuciążliwych - rozumie się przez to wszelkie usługi nie zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych; 11) przepisach odrębnych ? należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 12) wysokości zabudowy ? rozumie się przez to wysokość zabudowy mierzoną od naturalnej warstwicy terenu w najniższym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwyższego punktu w pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten, kominów itp.


2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. Rozdział 2. Ustalenia szczegółowe § 7. 1. Ustalenia obowiązujące na całym obszarze w granicach planu: 1) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) na terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej dopuszcza się realizację wolnostojących garaży (indywidualnych i tworzących zespół) oraz budynków gospodarczych, pod warunkiem zachowania wszystkich ustaleń dotyczących kształtowania zabudowy jak dla budynków mieszkaniowych (w tym ? kształtów dachów i kolorystyki), b) na całym obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych i innych urządzeń technicznych niezbędnych dla realizacji inwestycji, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych i nie naruszania prawnych interesów osób trzecich. 2) Zasady ochrony środowiska naturalnego i krajobrazu kulturowego: a) należy zachować istniejący drzewostan - szczególną ochroną należy objąć pas zadrzewień przyulicznych wzdłuż ulicy Długiej, o ile nie koliduje to z przyjętymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, b) nakłada się obowiązek podłączenia projektowanej zabudowy do sieci kanalizacji miejskiej, c) w terenie 2MN/U dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, przy czym po wybudowani zbiorczej kanalizacji sanitarnej nakazuje się włączenie istniejącej i projektowanej zabudowy do miejskiej sieci kanalizacyjnej. § 8. 1. Dla całego obszaru objętego planem ustala się stawkę procentową w wysokości 30%, stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 805 ?

2. Dla nieruchomości gminnych (z wyłączeniem nieruchomości obciążonych prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich), nieruchomości przeznaczonych na realizację celu publicznego oraz obszarów przestrzeni publicznej stawki, o której mowa w ust. 1 nie nalicza się. § 9. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW/U: 1. Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1MW/U o powierzchni ok. 1,9 ha. - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, projektowane funkcje mogą występować łącznie lub samodzielnie. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - Zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §7 ust. 1 pkt 1) 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - Zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §7 ust. 1 pkt 2) 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - Nie dotyczy. 5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1) od frontu działki dopuszcza się ogrodzenia ażurowe, o wysokości nie przekraczającej 1,5 m; 2) dopuszcza się nośniki reklamowe pod warunkiem: a) utrzymania łącznej powierzchni reklamowej nie przekraczającej 4 m2 /reklamę, b) budowy wolnostojących obiektów reklamowych o maksymalnej wysokości do 4 m; 3) urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się; 4) tymczasowe obiekty usługowo ? handlowe: dopuszcza się; 5) urządzenia i obiekty małej architektury: dopuszcza się. 6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 1) linie zabudowy: nieprzekraczalna ? 8 m od linii rozgraniczającej ul. Długiej (droga oznaczona symbolem 2KDZ w obowiązującym mpzp ?Długa-Południe") i 6 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy dojazdowej (oznaczonej symbolem 5KDD w obowiązującym mpzp ?Długa-Południe"). 2) odległość zabudowy od granic terenów kolejowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 40%; 4) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50%; 5) minimalna intensywność zabudowy ? nie ustala się, maksymalna intensywność zabudowy: 1,8; 6) wysokość zabudowy: a) maksymalna: 12 m dla funkcji mieszkaniowej, mieszkaniowo ? usługowej, b) maksymalna: 10 m dla samodzielnej funkcji usługowej, c) ograniczenia w wysokości zabudowy nie dotyczą urządzeń z zakresu łączności publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi; 7) szerokość elewacji frontowej: maksymalna ? nie ustala się; 8) formy zabudowy: - nie ustala się ; 9) rodzaj i pokrycie dachu: dopuszcza się rożne rodzaje dachu; 10) w kolorystyce należy zastosować barwy stonowane, dobrze skomponowane z barwami natury.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 805 ?

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - Nie dotyczy. 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości : nie ustala się; 2) minimalna powierzchnia działki: nie ustala się; 3) minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek : nie ustala się; 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się.


9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 1) dostępność komunikacyjna: z drogi publicznej klasy zbiorczej (ul. Długa, poza obszarem planu) i z drogi publicznej klasy dojazdowej położonej poza obszarem planu (oznaczonej 5KDD w obowiązującym mpzp ?Długa-Południe?) 2) dopuszcza się budowę dróg wewnętrznych na potrzeby nowej zabudowy; 3) parkingi i miejsca postojowe: w granicach terenu - minimum 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie; 1 miejsce parkingowe na 2 zatrudnionych; dopuszcza się lokalizację parkingów podziemnych; 4) odprowadzenie ścieków: do systemu kanalizacji sanitarnej; 5) odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych lokalnie, np. w formie oczek wodnych, itp; 6) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci niskiego ciśnienia, lub indywidualnych źródeł; 8) zaopatrzenie w energię cieplną: z miejskiej sieci ciepłowniczej, lub indywidualnych niskoemisyjnych źródeł; 9) zaopatrzenie w energię elektryczną: a) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącego układu energetycznego, b) sieci elektroenergetyczne należy realizować w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, c) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizacje w/w sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg, d) ustala się zasilanie terenów planu poprzez kablową lub napowietrzną sieć SN i nn, e) w zależności od potrzeb dopuszcza się realizację słupowych i wolnostojących stacji transformatorowych zlokalizowanych na wydzielonych działkach z możliwością dojazdu; 10) telekomunikacja: dopuszcza się budowę urządzeń z zakresu łączności publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi; 11) gospodarka odpadami: obowiązuje wyznaczenie miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych oraz prawidłowe zagospodarowanie tych odpadów. 10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu. 11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji - Nie występują. 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 805 ?

1) wskazuje się potencjalnie trudne warunki geotechniczne do posadowienia obiektów budowlanych, które wyznaczono informacyjnie na rysunku planu w formie oznaczenia ?trudne warunki gruntowo-wodne?. Istniejący naturalny zbiornik wodny utrzymać ? dopuszcza się korektę jego brzegów; 2) ustala się zakaz makroniwelacji terenu, za wyjątkiem elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów inżynieryjnych oraz dostosowania poziomu wjazdów na działki budowlane z nowoprojektowanych dróg; 13. Stawka procentowa - Zgodnie z §8 uchwały. § 10. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN/U: 1. Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 2MN/U o powierzchni ok. 0,60. - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, projektowane funkcje mogą występować łącznie lub samodzielnie. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - Nowe realizacje - zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §7 ust. 1 pkt 1) 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - Zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w §7 ust. 1 pkt 2) 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - Nie dotyczy. 5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1) od frontu działki dopuszcza się ogrodzenia ażurowe, o wysokości nie przekraczającej 1,5; 2) nośniki reklamowe: nie dopuszcza się; 3) urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się; 4) tymczasowe obiekty usługowo ? handlowe: dopuszcza się; 5) urządzenia i obiekty małej architektury: dopuszcza się; 6) zieleń: wzdłuż terenów kolejowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 1) linie zabudowy: nieprzekraczalna ? 6 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy dojazdowej (oznaczonej symbolem 5KDD w obowiązującym mpzp ?Długa-Południe"). Odległość zabudowy od granic terenów kolejowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 50 %; 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: dla zabudowy wolnostającej i bliźniaczej 40 %, dla zabudowy szeregowej 30 %; 4) minimalna intensywność zabudowy ? nie ustala się, maksymalna intensywność zabudowy: 0,9; 5) wysokość zabudowy: a) maksymalna: dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej 9m, dla zabudowy szeregowej 10m, b) ograniczenia w wysokości zabudowy nie dotyczą urządzeń z zakresu łączności publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi; 6) formy zabudowy: wolnostojąca, szeregowa, bliźniacza; 7) rodzaj i pokrycie dachu: spadek połaci 300 -450 , kryty dachówką lub materiałem dachówko podobnym; 8) inne: w kolorystyce należy zastosować barwy stonowane, dobrze komponujące się z naturalną zielenią.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 805 ?

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - Nie dotyczy 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie ustala się; 2) minimalna powierzchnia działki: dla zabudowy wolnostojącej 800 m2 , dla zabudowy bliźniaczej 500 m2 , dla zabudowy szeregowej 250 m2 ; 3) minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: dla zabudowy wolnostojącej 20 m, dla zabudowy bliźniaczej 12 m, dla zabudowy szeregowej 8 m; 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 900. 9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 1) dostępność drogowa: z drogi publicznej klasy dojazdowej położonej poza obszarem planu (oznaczonej 5KDD w obowiązującym mpzp ?Długa-Południe?); 2) parkingi i miejsca postojowe: minimum 2 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie w granicach działki (jako miejsce parkingowe wlicza się garaż); 3) odprowadzenie ścieków: docelowo do zbiorczej kanalizacji sanitarnej z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 2) lit. c) 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo, w granicach własnego terenu; 5) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci niskiego ciśnienia; 7) zaopatrzenie w energię cieplną: z indywidualnych źródeł, z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych lub z miejskiej sieci ciepłowniczej; 8) zaopatrzenie w energię elektryczną: a) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącego układu energetycznego, b) sieci elektroenergetyczne należy realizować w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, c) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizacje w/w sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg, d) ustala się zasilanie terenów planu poprzez kablową lub napowietrzną sieć SN i nn, e) w zależności od potrzeb dopuszcza się realizację słupowych i wolnostojących stacji transformatorowych zlokalizowanych na wydzielonych działkach z możliwością dojazdu; 9) telekomunikacja: dopuszcza się budowę urządzeń z zakresu łączności publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi; 10) gospodarka odpadami: obowiązuje wyznaczenie miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych oraz prawidłowe zagospodarowanie tych odpadów. 10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu. 11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji - Nie ustala się 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - Nie ustala się 13. Stawka procentowa

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?8? Poz. 805 ?

- Zgodnie z §8 uchwały Rozdział 3. Przepisy końcowe § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna. § 12. Uchwała wchodzi w życie nie wcześniej niż po upływie 14 dnia od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie Kazimierz Gorlewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?9? Poz. 805 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 10 ? Poz. 805 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 11 ? Poz. 805 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/109/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?DŁUGA-POŁUDNIE? w Kwidzynie pod nazwą W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, w dniach od 07.10.2011r. do 07.11. 2011r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Długa?Południe? pod nazwą ?Długa-Południe I? w Kwidzynie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w czasie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, która została zorganizowana w dniu 21.10.2011r. oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu tzn. do dnia 28.11.2011r. - nie wniesiono żadnych uwag dotyczących projektu planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 12 ? Poz. 805 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 13 ? Poz. 805 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/109/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach ich finansowania, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Długa-Południe? pod nazwą ?Długa-Południe I? inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), Rada Miejska w Kwidzynie określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania: § 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców należą, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do zadań własnych gminy. 2. W granicach opracowania planu nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa w ust. 1.




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3791

  uchwała nr 342/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Czerwonych Kosynierów na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku będącego zmianą Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2366

  uchwała nr 290/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Południe ? etap I? w Radomiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.2453

  uchwała nr V/58/2011 Rady Gminy Jarosław z dnia 23 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław ? ?Obszar Południe?.

 • DZ. URZ. 2010.4.17

  uchwała nr XLIII/1045/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.3 - TELEGRAF?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.15.529

  uchwała nr LXXI/337/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa ?Al. Krakowska - południe?

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.804

  uchwała nr XVII/162/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.803

  porozumienie nr 1/UMWP/DZ/2012 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • DZ. URZ. 2012.802

  porozumienie Wojewody Pomorskiego; Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 10 lutego 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.801

  porozumienie nr 3 /2012 Powiatu Wejherowskiego; Wojewody Pomorskiego z dnia 13 lutego 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.800

  porozumienie Starosty Kościerskiego; Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.