Logowanie

DZ. URZ. 2012.810

Tytuł:

uchwała nr 74/XII/2011 Rady Gminy Trzebielino z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na rok 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-28
Organ wydający:Rada Gminy Trzebielino
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 810
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 28 lutego 2012 r. Poz. 810

UCHWAŁA NR 74/XII/2011 RADY GMINY TRZEBIELINO z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?d? oraz lit. ?i? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.217, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.063.725 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 2) dochody majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1. 1) wydatki majątkowe w wysokości 2) wydatki bieżące w wysokości w tym: 11.798.315 zł, 265.410 zł.


§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 16.788.148 zł , w tym: 5.094.288 zł 11.693.860 zł 5.089.141 zł 2.776.076 zł

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych c) dotacje na zadania bieżące d) wydatki na obsługę długu e) wydatki z tytułu poręczeń f) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zgodnie z załącznikiem nr 2. 777.624 zł 20.000 zł 518.830 zł 2.512.189 zł

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3. § 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.724.423 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.789.177 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 1.174.656 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.963.833 zł i rozchody budżetu w kwocie 239.410 zł z tytułu spłaty pożyczek. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 4 do uchwały. § 4. 1. W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 110.000 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 810 ?

2. 1) W budżecie gminy tworzy się rezerwę celową w wysokości w tym: na zarządzanie kryzysowe na zabezpieczenie wynagrodzeń w oświacie wynikających z art.30a KN ? 60.000,-

-

90.000 zł 30.000,-

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 7. 1. Ustala się plan dotacji podmiotowych na 2012 rok na łączną kwotę 531.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 2. Ustala się plan określa załącznik nr 7 dotacji przedmiotowych w 2012 roku na kwotę 151.124 zł

§ 8. 1. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku na kwotę - 95.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 2. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. § 10. 1. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 12.000,-zł oraz wydatki w wysokości 12.000,-zł na ochronę środowiska. 2. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik Nr 11 do uchwały. § 11. Upoważnia się Wójta Gminy do : 1) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączna kwotę 6.500.000,00 zł. 2) dokonywania zmian w planie wydatków ,polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, 3) udzielania poręczeń w roku budżetowym do wysokości 700.000 zł § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Stefania Hejna

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 810 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/XII/2011 Rady Gminy Trzebielino z dnia 21 grudnia 2011 r. DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK

Dział Rozdział 1 010 2

§ 3

Nazwa 4 bieżące Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan ogółem 5 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 5 500,00 100,00 66 000,00 0,00 65 000,00 0,00 65 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 634,00 0,00 634,00 0,00 634,00 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00

01095

Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

700

Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki


750

Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 75023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75416 Straż gminna (miejska)

754

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 810 ?

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00 1 300 000,00 3 020 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 1 386 000,00 0,00 810 000,00 210 000,00 360 000,00 5 000,00 1 000,00 587 000,00 0,00 315 000,00 220 000,00 2 000,00 15 000,00 2 000,00 1 000,00 30 000,00 2 000,00 45 000,00 0,00 5 000,00 40 000,00 1 002 000,00 0,00 1 000 000,00 2 000,00 5 296 681,00 0,00 3 493 917,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 810 ?


w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Pozostałe odsetki 801 Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 80110 Gimnazja w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 852 Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 2360 85213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 2030 85214 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 85216 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 85219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej

0,00 3 493 917,00 1 782 764,00 0,00 1 782 764,00 20 000,00 0,00 20 000,00 600,00 0,00 400,00 0,00 400,00 200,00 0,00 200,00 2 089 300,00 0,00 1 606 000,00 0,00 1 598 000,00 8 000,00 24 400,00 0,00 14 200,00 10 200,00 87 900,00 0,00 87 900,00 130 000,00 0,00 130 000,00 136

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 810 ?

000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 85228 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 85295 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6207 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 926 Kultura fizyczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92601 Obiekty sportowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6207 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 239 410,00 239 410,00 239 410,00 239 410,00 239 410,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 265 410,00 264 410,00 0,00 136 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 11 798 315,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 810 ?

Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

12 063 725,00 264 410,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/XII/2011 Rady Gminy Trzebielino z dnia 21 grudnia 2011 r. WYDATKI BUDŻETOWE NA 2012 ROK

Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział § Nazwa Plan z tego: zakup i objęcie na akcji programy i udziałów Wydatki inwestycje finansowa oraz majątkowe i zakupy ne wniesienie inwestycyj z udziałem wkładów ne środków, do spółek o których prawa mowa handloweg w art. o. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 15 70 000,00 0,00 16 70 000,00 0,00 17 0,00 0,00 18 0,00 0,00 w tym:

Wydatki bieżące

wydatki wydatki jednostek wynagrodz związane enia budżetowy z realizacją i składki od ch, ich nich statutowych naliczane zadań;

dotacje na zadania bieżące

wydatki na programy świadcze finansowan wypłaty nia na e z tytułu rzecz z udziałem poręczeń osób środków, i gwaran fizyczny o których cji ch; mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11 0,00 0,00 0,00 0,00 12 13 0,00 0,00

obsługa długu

1 010

2 01030

3

4 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

5 95 000,00 5 000,00

6 25 000,00 5 000,00

7 25 000,00 5 000,00 0,00 0,00

8

9 25 000,00 5 000,00

10 0,00 0,00

14 0,00 0,00

2850

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01042

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

6050 01095 4210

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów

70 000,00 20 000,00 5 000,00

0,00 20 000,00 5 000,00

0,00 20 000,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 20 000,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

70 000,00 0,00 0,00

70 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

i wyposażenia 4300 600 60016 4270 4300 630 63095 4300 700 70005 4300 710 71004 4300 71013 4300 750 75011 4010 Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Turystyka Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Rady gmin (miast i miast na prawach 15 000,00 227 901,00 227 901,00 197 901,00 30 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 53 000,00 45 000,00 45 000,00 8 000,00 8 000,00 1 386 323,00 65 000,00 55 000,00 15 000,00 227 901,00 227 901,00 197 901,00 30 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 53 000,00 45 000,00 45 000,00 8 000,00 8 000,00 1 386 323,00 65 000,00 55 000,00 15 000,00 227 901,00 227 901,00 197 901,00 30 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 53 000,00 45 000,00 45 000,00 8 000,00 8 000,00 1 249 523,00 65 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984 500,00 65 000,00 55 000,00 15 000,00 227 901,00 227 901,00 197 901,00 30 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 53 000,00 45 000,00 45 000,00 8 000,00 8 000,00 265 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 75022

10 000,00 124 000,00

10 000,00 124 000,00

10 000,00 9 000,00

10 000,00 0,00

0,00 9 000,00

0,00 0,00

0,00 115 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

powiatu) 3030 4210 4300 75023 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 115 000,00 6 000,00 3 000,00 1 133 873,00 2 000,00 686 200,00 58 000,00 115 000,00 18 300,00 10 000,00 78 000,00 10 000,00 18 373,00 3 000,00 45 000,00 1 500,00 115 000,00 6 000,00 3 000,00 1 133 873,00 2 000,00 686 200,00 58 000,00 115 000,00 18 300,00 10 000,00 78 000,00 10 000,00 18 373,00 3 000,00 45 000,00 1 500,00 0,00 6 000,00 3 000,00 1 131 873,00 0,00 686 200,00 58 000,00 115 000,00 18 300,00 10 000,00 78 000,00 10 000,00 18 373,00 3 000,00 45 000,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 887 500,00 0,00 686 200,00 58 000,00 115 000,00 18 300,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 3 000,00 244 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 000,00 10 000,00 18 373,00 3 000,00 45 000,00 1 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług 5 000,00

1 300,00

1 300,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4410 4430 4440 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 000,00 20 000,00 22 200,00 25 000,00 20 000,00 22 200,00 25 000,00 20 000,00 22 200,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 20 000,00 22 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4610

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami 10 000,00 korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 5 000,00 5 000,00 53 450,00 19 800,00 32 000,00 1 500,00 150,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75075 4210 4300 75095 3030 4100 4210 4430

10 000,00 5 000,00 5 000,00 53 450,00 19 800,00 32 000,00 1 500,00 150,00

10 000,00 5 000,00 5 000,00 33 650,00 0,00 32 000,00 1 500,00 150,00

0,00 0,00 0,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00

10 000,00 5 000,00 5 000,00 1 650,00 0,00 0,00 1 500,00 150,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751

634,00

634,00

634,00

0,00

634,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75101 4300

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup usług

634,00 634,00

634,00 634,00

634,00 634,00

0,00 0,00

634,00 634,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

pozostałych 754 75412 3030 4170 4210 4260 4270 4300 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 597 300,00 59 400,00 8 000,00 11 500,00 12 000,00 3 000,00 16 700,00 5 000,00 597 300,00 59 400,00 8 000,00 11 500,00 12 000,00 3 000,00 16 700,00 5 000,00 589 300,00 51 400,00 0,00 11 500,00 12 000,00 3 000,00 16 700,00 5 000,00 230 900,00 11 500,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358 400,00 39 900,00 0,00 0,00 12 000,00 3 000,00 16 700,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Straż gminna (miejska) 3 000,00 537 900,00 175 000,00 11 500,00 27 000,00 4 400,00 1 500,00 35 000,00 4 000,00 5 200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 75416 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270

3 000,00 537 900,00 175 000,00 11 500,00 27 000,00 4 400,00 1 500,00 35 000,00 4 000,00 5 200,00

3 000,00 537 900,00 175 000,00 11 500,00 27 000,00 4 400,00 1 500,00 35 000,00 4 000,00 5 200,00

0,00 219 400,00 175 000,00 11 500,00 27 000,00 4 400,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00

3 000,00 318 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 4 000,00 5 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych

4280 4300 4350

Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 000,00 247 000,00 1 500,00

1 000,00 247 000,00 1 500,00

1 000,00 247 000,00 1 500,00

0,00 0,00 0,00

1 000,00 247 000,00 1 500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 600,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

2 600,00

2 600,00

0,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 4430 4440

5 500,00 1 300,00 8 400,00

5 500,00 1 300,00 8 400,00

5 500,00 1 300,00 8 400,00

0,00 0,00 0,00

5 500,00 1 300,00 8 400,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4610

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 500,00 korpusu służby cywilnej Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 538 830,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

757

538 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

518 830,00

20 000,00 20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75702

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8110

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 758 75818 4810 801 80101 3020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych

75704

518 830,00

518 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

518 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

518 830,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 5 524 301,00 3 404 148,00 118 713,00 1 672 414,00 128 421,00 286 287,00 46 169,00 4 374,00 100 627,00 6 152,00 34 746,00 35 716,00

518 830,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 4 742 217,00 2 622 064,00 118 713,00 1 672 414,00 128 421,00 286 287,00 46 169,00 4 374,00 100 627,00 6 152,00 34 746,00 35 716,00

0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 4 502 118,00 2 503 351,00 0,00 1 672 414,00 128 421,00 286 287,00 46 169,00 4 374,00 100 627,00 6 152,00 34 746,00 35 716,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3 606 545,00 2 137 665,00 0,00 1 672 414,00 128 421,00 286 287,00 46 169,00 4 374,00 0,00

0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 895 573,00 365 686,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 215 099,00 118 713,00 118 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

518 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 782 084,00 782 084,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 782 084,00 782 084,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 782 084,00 782 084,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 4040 4110 4120 4170 4210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 627,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 4260 4270

0,00 0,00 0,00

6 152,00 34 746,00 35 716,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4300 4350

Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

68 350,00 5 890,00

68 350,00 5 890,00

68 350,00 5 890,00

0,00 0,00

68 350,00 5 890,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4370

7 314,00

7 314,00

7 314,00

0,00

7 314,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 4430 4440 4580 6057

7 644,00 4 189,00 94 900,00 158,00 391 042,00 391 042,00

7 644,00 4 189,00 94 900,00 158,00 0,00

7 644,00 4 189,00 94 900,00 158,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 644,00 4 189,00 94 900,00 158,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 391 042,00 391 042,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 391 042,00 391 042,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 391 042,00 391 042,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6059

0,00 303 805,00 23 407,00 205 090,00 14 996,00 36 805,00 5 939,00 17 568,00 1 399 786,00

0,00 280 398,00 0,00 205 090,00 14 996,00 36 805,00 5 939,00 17 568,00 1 326 807,00

0,00 262 830,00 0,00 205 090,00 14 996,00 36 805,00 5 939,00 0,00 1 150 481,00

0,00

0,00

0,00 23 407,00 23 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 979,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80103

Oddziały przedszkolne 303 w szkołach 805,00 podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja 23 407,00 205 090,00 14 996,00 36 805,00 5 939,00 17 568,00 1 399 786,00

17 568,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 4040 4110 4120 4440 80110

0,00 0,00 0,00 0,00 17 568,00 176 326,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Dowożenie uczniów do szkół

72 979,00 894 856,00 71 892,00 155 000,00 25 000,00 3 733,00 52 349,00

72 979,00 894 856,00 71 892,00 155 000,00 25 000,00 3 733,00 52 349,00

0,00 894 856,00 71 892,00 155 000,00 25 000,00 3 733,00 52 349,00

0,00 894 856,00 71 892,00 155 000,00 25 000,00 3 733,00 0,00

0,00

0,00

72 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 4040 4110 4120 4170 4210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 349,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 4260 4270 4300 4350

2 925,00 12 660,00 10 864,00 24 340,00 4 591,00

2 925,00 12 660,00 10 864,00 24 340,00 4 591,00

2 925,00 12 660,00 10 864,00 24 340,00 4 591,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 925,00 12 660,00 10 864,00 24 340,00 4 591,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4370

3 484,00

3 484,00

3 484,00

0,00

3 484,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 4430 4440 4580 80113

4 064,00 3 401,00 57 643,00 5,00 270 000,00

4 064,00 3 401,00 57 643,00 5,00 270 000,00

4 064,00 3 401,00 57 643,00 5,00 270 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 064,00 3 401,00 57 643,00 5,00 270 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 80146 4300 4410 80148 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300

Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność

270 000,00 21 860,00 17 085,00 4 775,00 73 202,00 43 637,00 3 600,00 7 175,00 1 157,00 2 271,00 9 453,00 2 701,00

270 000,00 21 860,00 17 085,00 4 775,00 73 202,00 43 637,00 3 600,00 7 175,00 1 157,00 2 271,00 9 453,00 2 701,00

270 000,00 21 860,00 17 085,00 4 775,00 73 202,00 43 637,00 3 600,00 7 175,00 1 157,00 2 271,00 9 453,00 2 701,00

0,00 0,00 0,00 0,00 55 569,00 43 637,00 3 600,00 7 175,00 1 157,00 0,00 0,00 0,00

270 000,00 21 860,00 17 085,00 4 775,00 17 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 271,00 9 453,00 2 701,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4370

908,00

908,00

908,00

0,00

908,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 80195

2 300,00 51 500,00

2 300,00 51 500,00

2 300,00 26 500,00

0,00 0,00

2 300,00 26 500,00

0,00 25 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 25 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Odpisy na zakładowy 26 500,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

26 500,00

26 500,00

0,00

26 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fundusz świadczeń socjalnych 851 85149 4280 85153 4300 85154 3030 4110 4120 4170 4210 4300 Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Zakup usług zdrowotnych Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Różne opłaty i składki Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 43 000,00 3 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 39 000,00 2 500,00 380,00 60,00 14 600,00 7 000,00 13 360,00 43 000,00 3 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 39 000,00 2 500,00 380,00 60,00 14 600,00 7 000,00 13 360,00 40 500,00 3 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 36 500,00 0,00 380,00 60,00 14 600,00 7 000,00 13 360,00 15 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 040,00 0,00 380,00 60,00 14 600,00 0,00 0,00 25 460,00 3 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 21 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 13 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4370

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 852

100,00 2 678 474,00 108 000,00 108 000,00

100,00 2 678 474,00 108 000,00 108 000,00

100,00 528 684,00 108 000,00 108 000,00

0,00 252 156,00 0,00

100,00 276 528,00 108 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 2 149 790,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4330

0,00

108 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

terytorialnego 85203 4300 85205 Ośrodki wsparcia Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4280 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych 15 000,00 15 000,00 14 990,00 15 000,00 15 000,00 14 990,00 15 000,00 15 000,00 14 990,00 0,00 0,00 10 620,00 15 000,00 15 000,00 4 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 4120 4300

1 400,00 220,00 4 370,00

1 400,00 220,00 4 370,00

1 400,00 220,00 4 370,00

1 400,00 220,00 0,00

0,00 0,00 4 370,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

85212

1 598 000,00

1 598 000,00

46 240,00

42 262,00

3 978,00

0,00

1 551 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00 1 551 460,00 33 390,00 2 300,00 5 694,00 878,00 458,00 100,00

300,00 1 551 460,00 33 390,00 2 300,00 5 694,00 878,00 458,00 100,00

0,00 0,00 33 390,00 2 300,00 5 694,00 878,00 458,00 100,00

0,00 0,00 33 390,00 2 300,00 5 694,00 878,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 1 551 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300

Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

260,00

260,00

260,00

0,00

260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 4430 4440

600,00 250,00 1 450,00

600,00 250,00 1 450,00

600,00 250,00 1 450,00

0,00 0,00 0,00

600,00 250,00 1 450,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami 360,00 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 29 300,00 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

360,00

360,00

0,00

360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85213

29 300,00

29 300,00

0,00

29 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

29 300,00

29 300,00

29 300,00

0,00

29 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85214

187 900,00 187 900,00 33 000,00 33 000,00 157 500,00

187 900,00 187 900,00 33 000,00 33 000,00 157 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187 900,00 187 900,00 33 000,00 33 000,00 157 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110 85215 3110 85216

Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3110 85219 3020

Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

157 500,00 315 284,00 2 630,00 149 510,00 18 190,00 26 715,00 4 109,00 750,00 9 715,00 400,00 85 790,00

157 500,00 315 284,00 2 630,00 149 510,00 18 190,00 26 715,00 4 109,00 750,00 9 715,00 400,00 85 790,00

0,00 312 654,00 0,00 149 510,00 18 190,00 26 715,00 4 109,00 750,00 9 715,00 400,00 85 790,00

0,00 199 274,00 0,00 149 510,00 18 190,00 26 715,00 4 109,00 750,00 0,00 0,00 0,00

0,00 113 380,00 0,00

0,00 0,00 0,00

157 500,00 2 630,00 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4010 4040 4110 4120 4170 4210 4280 4300

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 715,00 400,00 85 790,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4370

2 300,00

2 300,00

2 300,00

0,00

2 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 4430 4440

6 155,00 800,00 5 520,00

6 155,00 800,00 5 520,00

6 155,00 800,00 5 520,00

0,00 0,00 0,00

6 155,00 800,00 5 520,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 700,00 korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 219 500,00

2 700,00

2 700,00

0,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

219 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

217 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110 4300 900 90001 6050 90013 4300 90015 4260 4300 90017

Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakłady gospodarki komunalnej

217 000,00 2 500,00 4 668 100,00 13 838,00 13 838,00 3 000,00 3 000,00 322 980,00 140 000,00 182 980,00 3 931 666,00 151 124,00

217 000,00 2 500,00 494 104,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 322 980,00 140 000,00 182 980,00 151 124,00 151 124,00

0,00 2 500,00 342 980,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 322 980,00 140 000,00 182 980,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2 500,00 342 980,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 322 980,00 140 000,00 182 980,00 0,00

0,00 0,00 151 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 124,00 151 124,00

217 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4 173 996,00 13 838,00 13 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 780 542,00 0,00

0,00 0,00 4 173 996,00 13 838,00 13 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 780 542,00 0,00

0,00 0,00 4 160 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 780 542,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6217

1 875 037,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 875 037,00

1 875 037,00

1 875 037,00

0,00

6219

1 905 505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 905 505,00

1 905 505,00

1 905 505,00

0,00

zakładów budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 90095 4210 4300 6057 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 4300 6050 92116 Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

90019

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00


Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.73.1204

  uchwała nr 188/XXXVIII/2010 Rady Gminy Trzebielino z dnia 24 marca 2010r. w sprawie Uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebielino 2008-2011 z perspektywą 2012-2015

 • DZ. URZ. 2010.73.1205

  uchwała nr 189/XXXVIII/2010 Rady Gminy Trzebielino z dnia 24 marca 2010r. w sprawie Uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Trzebielino 2008-2016

 • DZ. URZ. 2010.73.1206

  uchwała nr 190/XXXVIII/2010 Rady Gminy Trzebielino z dnia 24 marca 2010r. w sprawie Uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Trzebielino 2008 - 2032?

 • DZ. URZ. 2012.595

  uchwała nr 64/XII/2011 Rady Gminy Trzebielino z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: uznania za pomnik przyrody

 • DZ. URZ. 2012.1976

  uchwała nr 93/XV/2012 Rady Gminy Trzebielino z dnia 9 maja 2012r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.809

  uchwała nr XII/107/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.808

  uchwała nr XXII/420/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olszynka rejon ulicy Modrej i ulicy Zawodzie w mieście Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.807

  uchwała nr XVII / 104/ 2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 21 grudnia 2011r. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.806

  uchwała nr XIV/110/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Malborska-Północ? pod nazwą ?Malborska ? Północ I? w Kwidzynie.

 • DZ. URZ. 2012.805

  uchwała nr XIV/109/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Długa ? Południe? pod nazwą ?Długa ? Południe I? w Kwidzynie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.