Logowanie

DZ. URZ. 2012.811

Tytuł:

uchwała nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Kwidzyna na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-28
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 811
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 28 lutego 2012 r. Poz. 811

UCHWAŁA NR XIII/97/2011 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Kwidzyna na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281/ oraz art. 212, ust.2, art. 239 i art. 264, ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 119.098.451 zł, w tym: 1) dochody bieżące 112.401.461 zł; 2) dochody majątkowe 6.696.990 zł; - jak w załączniku nr 1. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 117.798.086 zł ? jak w załączniku nr 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 110.102.842 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej ? 76.634.678 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ? 35.798.036 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ? 40.836.642 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ? 15.308.672 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ? 15.317.420 zł; 4) wydatki bieżące na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej ? 291.812 zł; 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Kwidzyn, przypadające do spłaty w 2012 r. ? w kwocie łącznej 879.260 zł; 6) wydatki na obsługę długu publicznego 1.671.000 zł; - zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.695.244 zł, w tym:


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 811 ?

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.495.244 zł; 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 200.000 zł; 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż rok budżetowy oraz limity wydatków na poszczególne zadania - zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Ustala się wykaz zadań majątkowych realizowanych w całości w roku 2012 oraz limity wydatków na poszczególne zadania - zgodnie z załącznikiem nr 3a. § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.300.365 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.410.152 zł oraz rozchody w wysokości 8.710.517 zł? zgodnie z załącznikiem nr 4. § 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 154.306 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 365.000 zł. § 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 6; 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7; 4) dochody w kwocie 700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 680.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii; 5) dochody w kwocie 1.100.000 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 1.112.388 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 6) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1.000 zł. § 6. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane w wysokości 15.471.060 zł ? jak w załączniku nr 8. kwoty dotacji udzielane w roku 2012

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2012 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 7.288.152 zł. § 8. Ustala się wysokość dotacji celowej dla osób prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce miesięcznie na jedno dziecko objęte opieką w żłobku w wysokości 600 zł oraz objęte opieką w klubie dziecięcym w wysokości 200 zł. § 9. Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między grupami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych; 2) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej; 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane ? w granicach rozdziału wydatków; b) w obrębie grupy wydatków na zadania związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej ? w granicach rozdziału;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 811 ?

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie

Kazimierz Gorlewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 811 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011 r.

Załacznik nr 1 - dochody

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK Dział Rozdział 600 60016 § bieżące Transport i łączność Drogi publiczne gminne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 Nazwa Plan ogółem

700 70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.


1 pkt 2 i 3 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa 71035 Cmentarze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 2020 gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

4 079 000,00 4 079 000,00 0,00 590 000,00 3 488 000,00 1 000,00

710

361 000,00 361 000,00 0,00 350 000,00 8 000,00 3 000,00

750 75011

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 2360 75023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

610 043,00 310 120,00 0,00 310 000,00 120,00 269 258,00 0,00 15 000,00 15 000,00 239 258,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 811 ? Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75416 Straż gminna (miejska) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0350 75615 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej


75095

30 665,00 30 665,00 30 665,00

751

6 360,00 6 360,00 0,00 6 360,00

754

300,00 300,00 0,00 300,00

756

68 414 999,00 40 000,00 0,00 40 000,00 30 043 400,00 0,00 29 550 000,00 3 100,00 10 300,00 420 000,00 40 000,00 20 000,00 6 262 240,00 0,00 4 050 000,00 42 100,00 140,00 580 000,00 100 000,00 460 000,00 1 000 000,00 30 000,00 1 350 600,00 0,00 650 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 811 ? 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 75801 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Pozostałe odsetki 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 80101 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 80104 Przedszkola w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

700 000,00 600,00 30 718 759,00 0,00 24 718 759,00 6 000 000,00 23 207 621,00 22 808 529,00 0,00 22 808 529,00 100 000,00 0,00 100 000,00 299 092,00 0,00 299 092,00 1 135 912,00 290 122,00 246 312,00 850,00 7 660,00 35 300,00 209 365,00

36 947,00 677 240,00 0,00 275 000,00 300,00 401 940,00 11 400,00 0,00 600,00 3 400,00 7 400,00 18 150,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 811 ? finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 852 85202 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 2010 2360 85213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 2030 85214 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 85216 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 85219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 2030 85228 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 18 000,00 150,00 139 000,00 0,00 139 000,00 11 649 566,00 30 000,00 0,00 30 000,00 9 273 210,00 0,00 9 200 000,00 73 210,00 146 000,00 0,00 47 000,00 99 000,00 225 000,00 0,00 225 000,00 956 000,00 0,00 956 000,00 446 100,00 0,00 600,00 2 500,00 443 000,00 272 256,00 0,00 165 000,00 107 000,00 256,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?8? Poz. 811 ? Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2710 90019 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0400 Wpływy z opłaty produktowej 921 92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 985 000,00 0,00 1 985 000,00 0,00 35 000,00 1 950 000,00 razem:

85295

301 000,00 0,00 1 000,00 300 000,00

900

1 840 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 68 360,00 68 360,00 0,00 68 360,00

926

963 300,00 963 300,00 0,00 32 500,00 930 000,00 800,00 112 401 461,00 276 977,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?9? Poz. 811 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 90095 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6280 publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 926 92601 Kultura fizyczna Obiekty sportowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6209 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem:

900

312 388,00 300 000,00 0,00 300 000,00 12 388,00 0,00 12 388,00

4 399 602,00 4 399 602,00 4 399 602,00 3 739 662,00

659 940,00 6 696 990,00 4 399 602,00

119 098 451,00 4 676 579,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 10 ? Poz. 811 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011 r. Załącznik nr 3 - inwestycje wieloletnie ml xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> xmlns:x="urn:schemas-microsoft-

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK BUDŻETOWY

Lp Dział rozdz. Okres realizacji Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Poniesione nakłady łącznie z planem 2011 r. Plan na 2012r.

Dział 600 Transport i łączność 1 600 60016 2006-2012 Przebudowa ul. Owczej od ul. Piastowskiej do ul. Długiej Przebudowa wlotów ulic: Leśna, Miłosna, Zamiejska, Strumykowa do ul. Sportowej wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych Przebudowa ul. Żwirowej łączącej drogę krajową nr 55 wraz z przebudową skrzyżowania Żwirowa - Lotnicza Budowa ścieżki rowerowej od rzeki Liwy do wjazdu na tereny inwestycyjne "Miłosna" Budowa przejścia pod torami kolejowymi łączącego ul. Łamaną z ul. Wiejską Przebudowa budynku po byłym Gimnazjum nr 1 przy ul. Chopina na cele oświatowo - kulturalne Przebudowa pomieszczeń po żłobku na potrzeby Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci Budowa kompleksu sportowego przy ul. Wiejskiej w Kwidzynie środki własne niekwalifikowane środki europejskie środki krajowe budżety państwa środki krajowe własne budżetu Dolina Liwy - tereny rekreacyjne

9 652 765 901 110

203 975 31 110

1 120 000 870 000

2

600

60016

2010-2013

1 105 075

126 285

50 000

3

600

60016

2012-2013

6 000 000

100 000

4

600

60016

2008-2014

1 246 580

46 580

50 000

5

600

60016

2012-2013

400 000 5 972 856 5 972 856 400 000 400 000 43 103 830 43 103 830 9 414 651 11 454 321 2 021 351 20 213 507 1 100 000 59 129 451

0 1 800 000 1 800 000 0

50 000 4 172 856 4 172 856 50 000 50 000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 700 70005 2011-2012

Dział 851 Ochrona zdrowia 1 851 85195 2012-2013

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 926 1 92601 2009-2012 6050 6057 6059 6059

42 803 830 42 803 830 9 114 651 11 454 321 2 021 351 20 213 507

400 000 300 000 300 000

2

926

92601

2012-2013

100 000 44 807 805 5 742 856

Ogółem

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 11 ? Poz. 811 ?

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 3a - inwestycje 2012

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W CAŁOŚCI W 2012r. Lp Dział 600 Transport i łączność 1 600 60004 298 500 70005 70005 70005 30 000 71035 Ułożenie ścieżek na cmentarzu komunalnym 65 500 75023 Zakup programów i sprzętu komputerowego 30 000 Dofinansowanie zakupu przyczepy samochodowej 65 500 30 000 Zakup gruntu i mieszkań Zagospodarowanie terenów przy budynkach Wniesienie udziałów do spółki TBS 78 500 20 000 200 000 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 2 3 700 700 700 Dział rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2012r. 16 000 Zakup wiat przystankowych 16 000

Dział 710 Działalność usługowa 1 710

Dział 750 Administracja publiczna 1 750

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 754 75411

30 000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 900 90001

1 312 388

Odwodnienie cmentarza do ul.Furmańskiej Rozdział kanalizacji ogólnospławneh i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Warszawskiej, 3Maja i Braterstwa Narodów Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje dla podmiotów

150 000

2

900

90001

1 000 000

3 4

900 900

90019 90095

150 000 12 388

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 12 ? Poz. 811 ?

niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1 Ogółem 926 92695 1 952 388 200 000 Budowa skateparku na stadionie miejskim 200 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 13 ? Poz. 811 ?

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

Klasyfikacja Kwota 2012 r. 7 410 152 § 951 § 952 § 992 122 000 7 288 152 8 710 517 8 710 517

Lp

Treść Przychody ogółem:

1 2

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 14 ? Poz. 811 ?

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 R.

z tego: Dział Rozdzia ł Dochody § ogółem Dochody Dochody bieżace majątkowe 310 000 310 000 6 360 6 360 0 0 Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące 310 000 310 000 6 360 6 360 9 356 500 9 200 000 47 000 2 500 107 000 9 672 860 0 0 0 Wydatki majątkowe 0

Razem 750 75011

750 2010 751 2010 852 2010 2010 2010 2010

310 000 310 000 6 360 6 360

310 000 310 000 6 360 6 360

Razem 751 75101

Razem 852 852 852 852 85212 85213 85219 85228 Ogółem

9 356 500 9 356 500 9 200 000 9 200 000 47 000 2 500 107 000 47 000 2 500 107 000

0 9 356 500 9 200 000 47 000 2 500 107 000 0 9 672 860

9 672 860 9 672 860

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 15 ? Poz. 811 ?

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 6 - zadania zlecone porozumienia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANANI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012R.

z tego: Dotacje Dział Rozdział § ogółem ogółem Wydatki Wydatki bieżące 3 000 Wydatki majątkowe

710

71035

2020

3 000

3 000

Ogółem

3 000

3 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 16 ? Poz. 811 ?

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 7 - zadania porozumienia jst

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 R.

Zadanie wspólnie realizowane Dział Rozdział § Dochody otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego 401 940

Wydatki poniesione na zadanie 401 940 12 000

Dotacje przekazane do innej jednostki samorządu terytorialn ego 120 000 12 000

801 851 921

80104 85154 92116 Ogółem

2310 2310 2320

68 360 470 300

68 360 482 300 132 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU W 2012 R.

Jednostki sektora finansów publicznych Lp Dział Rozdzi ał Zadania / Nazwa instytucji Kwota dotacji dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe dotacje celowe Jednostki spoza sektora finansów publicznych dotacje dotacje przedmiot podmiotowe owe dotacje celowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

754 757 801 801 801 801 851 851 851 851 852 853 853 853 900 900 921 921

75495 Bezpieczeństwo publiczne 75702 Pomoc finansowa dla powiatu - spłata długu 80101 Społeczna Szkoła Podstawowa 80104 Przedszkola publiczne 80104 Przedszkola niepubliczne 80110 Gimnazjum Społeczne 85121 Samodzielny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci

20 000 150 000 165 312 120 000 4 951 488 388 512 80 000 12 000 12 000 501 500 745 000 914 000 36 000 95 000 514 000 162 388 400 000 3 711 100 3 711 100 95 000 745 000 12 000 120 000 4 951 488 388 512 150 000 165 312

20 000

80 000 12 000 501 500 914 000 36 000

85153 Przeciwdziałanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85201 Pomoc finansowa dla powiatu - Dom Dziecka 85305 Utrzymanie dzieci w żłobkach 85306 Utrzymanie dzieci w klubach dziecięcych 85311 90019 90019 Pomoc finansowa dla powiatu - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zadania z zakresu ochrony środowiska - zadania bieżące Zadania z zakresu ochrony środowiska - zadania inwestycyjne

514 000 162 388 400 000

92105 Zadania z zakresu kultury 92109 Kwidzyńskie Centrum Kultury

19 20 21

921 921 926

92116 Biblioteka Miejsko - Powiatowa 92120 Ochrona zabytków 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej Ogółem

1 015 760 27 000 1 450 000 15 471 060 0

1 015 760 27 000 1 450 000 4 726 860 1 122 000 0 5 505 312 4 116 888

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: w tym: wydatki na programy finansowan ez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 na programy finansowan ez udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o.

wydatki jednostek budżetowych,

wynagrodzeni a i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki majątkowe obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

010 01030

Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze

1 000,00 1 000,00

1 000,00 1 000,00

1 000,00 1 000,00

0,00 0,00

1 000,00 1 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

600 60004 60016 60017

Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Drogi wewnetrzne

5 795 640,00 970 640,00 4 675 000,00 150 000,00

4 659 640,00 954 640,00 3 555 000,00 150 000,00

4 659 640,00 954 640,00 3 555 000,00 150 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4 659 640,00 954 640,00 3 555 000,00 150 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 136 000,00 16 000,00 1 120 000,00 0,00

1 136 000,00 16 000,00 1 120 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

630 63095

Turystyka Pozostała działalność

40 000,00 40 000,00

40 000,00 40 000,00

40 000,00 40 000,00

0,00 0,00

40 000,00 40 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

700 70005 70021 70095

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pozostała działalność

11 793 056,00 11 578 056,00 200 000,00 15 000,00

7 321 700,00 7 306 700,00 0,00 15 000,00

7 321 700,00 7 306 700,00 0,00 15 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

7 321 700,00 7 306 700,00 0,00 15 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4 471 356,00 4 271 356,00 200 000,00 0,00

4 271 356,00 4 271 356,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

200 000,00 0,00 200 000,00 0,00

710 71004 71014 71035

Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze

1 302 300,00 135 400,00 70 000,00 812 000,00

1 272 300,00 135 400,00 70 000,00 782 000,00

1 266 700,00 135 400,00 70 000,00 777 200,00

483 100,00 5 400,00 0,00 428 900,00

783 600,00 130 000,00 70 000,00 348 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5 600,00 0,00 0,00 4 800,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

71095

Pozostała działalność

284 900,00

284 900,00

284 100,00

48 800,00

235 300,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750 75011 75022 75023 75075 75095

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność

9 089 899,00 610 750,00 438 000,00 7 343 900,00 618 749,00 78 500,00

9 024 399,00 610 750,00 438 000,00 7 278 400,00 618 749,00 78 500,00

8 661 899,00 610 750,00 126 000,00 7 273 400,00 618 749,00 33 000,00

6 302 600,00 595 100,00 0,00 5 662 500,00 45 000,00 0,00

2 359 299,00 15 650,00 126 000,00 1 610 900,00 573 749,00 33 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

317 000,00 0,00 312 000,00 5 000,00 0,00 0,00

45 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 500,00 0,00 0,00 65 500,00 0,00 0,00

65 500,00 0,00 0,00 65 500,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

6 360,00 6 360,00

6 360,00 6 360,00

6 360,00 6 360,00

6 360,00 6 360,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

754 75404 75406 75411 75412 75414 75416 75495

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Straż Graniczna Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Pozostała działalność

2 226 120,00 50 000,00 7 500,00 50 000,00 34 100,00 77 300,00 1 987 220,00 20 000,00

2 196 120,00 50 000,00 7 500,00 20 000,00 34 100,00 77 300,00 1 987 220,00 20 000,00

2 084 120,00 50 000,00 7 500,00 20 000,00 34 100,00 77 300,00 1 895 220,00 0,00

1 589 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 1 583 200,00 0,00

495 120,00 50 000,00 7 500,00 20 000,00 34 100,00 71 500,00 312 020,00 0,00

20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 75702 75704

Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

2 700 360,00 1 821 100,00 879 260,00

2 700 360,00 1 821 100,00 879 260,00

100,00 100,00 0,00

0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 0,00

150 000,00 150 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

879 260,00 0,00 879 260,00

1 671 000,00 1 671 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

758 75814 75818

Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe

6 908 323,00 6 389 017,00 519 306,00

6 908 323,00 6 389 017,00 519 306,00

6 908 323,00 6 389 017,00 519 306,00

0,00 0,00 0,00

6 908 323,00 6 389 017,00 519 306,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

801 80101 80104 80110 80113

Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół

32 018 630,00 14 927 544,00 6 553 484,00 8 773 812,00 260 340,00

32 018 630,00 14 927 544,00 6 553 484,00 8 773 812,00 260 340,00

26 074 106,00 14 475 920,00 1 478 996,00 8 357 400,00 260 340,00

22 332 850,00 12 694 800,00 1 045 580,00 7 316 300,00 148 020,00

3 741 256,00 1 781 120,00 433 416,00 1 041 100,00 112 320,00

5 625 312,00 165 312,00 5 071 488,00 388 512,00 0,00

72 900,00 40 000,00 3 000,00 27 900,00 0,00

246 312,00 246 312,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80114 80146 80195

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

830 650,00 420 700,00 252 100,00

830 650,00 420 700,00 252 100,00

828 650,00 420 700,00 252 100,00

694 350,00 228 200,00 205 600,00

134 300,00 192 500,00 46 500,00

0,00 0,00 0,00

2 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

803 80309

Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

155 250,00 155 250,00

155 250,00 155 250,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

155 250,00 155 250,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

851 85121 85149 85153 85154 85195

Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność

970 000,00 80 000,00 60 000,00 20 000,00 680 000,00 130 000,00

920 000,00 80 000,00 60 000,00 20 000,00 680 000,00 80 000,00

314 500,00 0,00 60 000,00 8 000,00 166 500,00 80 000,00

88 000,00 0,00 0,00 2 000,00 86 000,00 0,00

226 500,00 0,00 60 000,00 6 000,00 80 500,00 80 000,00

605 500,00 80 000,00 0,00 12 000,00 513 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 85201 85202 85204

Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność

19 818 000,00 755 000,00 1 300 000,00 20 000,00

19 818 000,00 755 000,00 1 300 000,00 20 000,00

5 163 500,00 10 000,00 1 300 000,00 0,00

2 587 176,00 0,00 0,00 0,00

2 576 324,00 10 000,00 1 300 000,00 0,00

745 000,00 745 000,00 0,00 0,00

13 909 500,00 0,00 0,00 20 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

85212

9 217 000,00

9 217 000,00

443 000,00

396 500,00

46 500,00

0,00

8 774 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85213

146 000,00

146 000,00

146 000,00

0,00

146 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85214 85215 85216 85219 85228 85295

1 676 500,00 1 350 000,00 1 081 500,00 2 365 000,00 907 000,00 1 000 000,00

1 676 500,00 1 350 000,00 1 081 500,00 2 365 000,00 907 000,00 1 000 000,00

1 500,00 0,00 1 500,00 2 354 500,00 907 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 2 086 276,00 104 400,00 0,00

1 500,00 0,00 1 500,00 268 224,00 802 600,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 675 000,00 1 350 000,00 1 080 000,00 10 500,00 0,00 1 000 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853 85305 85306 85311

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Kluby dziecięce Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1 045 000,00 914 000,00 36 000,00 95 000,00

1 045 000,00 914 000,00 36 000,00 95 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 045 000,00 914 000,00 36 000,00 95 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

591 180,00

591 180,00

506 180,00

436 400,00

69 780,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85401 85415 85446

Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

502 880,00 85 000,00 3 300,00

502 880,00 85 000,00 3 300,00

502 880,00 0,00 3 300,00

436 400,00 0,00 0,00

66 480,00 0,00 3 300,00

0,00 0,00 0,00

0,00 85 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

900 90001 90003 90004 90013 90015 90019 90020 90095

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostała działalność

9 413 308,00 2 782 050,00 1 852 520,00 1 452 650,00 145 000,00 1 724 700,00 1 100 000,00 40 000,00 316 388,00

8 100 920,00 1 632 050,00 1 852 520,00 1 452 650,00 145 000,00 1 724 700,00 950 000,00 40 000,00 304 000,00

7 586 920,00 1 632 050,00 1 852 520,00 1 452 650,00 145 000,00 1 724 700,00 436 000,00 40 000,00 304 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 586 920,00 1 632 050,00 1 852 520,00 1 452 650,00 145 000,00 1 724 700,00 436 000,00 40 000,00 304 000,00

514 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 312 388,00 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 12 388,00

1 312 388,00 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 12 388,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 92105 92109 92116 92120 92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność

5 198 360,00 400 000,00 3 711 100,00 1 015 760,00 37 500,00 34 000,00

5 198 360,00 400 000,00 3 711 100,00 1 015 760,00 37 500,00 34 000,00

20 500,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 10 000,00

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

20 000,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 9 500,00

5 153 860,00 400 000,00 3 711 100,00 1 015 760,00 27 000,00 0,00

24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 92601 92605 92695

Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność

8 725 300,00 400 000,00 1 450 000,00 6 875 300,00

8 125 300,00 0,00 1 450 000,00 6 675 300,00

6 019 130,00 0,00 0,00 6 019 130,00

1 972 050,00 0,00 0,00 1 972 050,00

4 047 080,00 0,00 0,00 4 047 080,00

1 450 000,00 0,00 1 450 000,00 0,00

656 170,00 0,00 0,00 656 170,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

600 000,00 400 000,00 0,00 200 000,00

600 000,00 400 000,00 0,00 200 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem:

117 798 086,00

110 102 842,00

76 634 678,00

35 798 036,00

40 836 642,00

15 308 672,00

15 317 420,00

291 812,00

879 260,00

1 671 000,00

7 695 244,00

7 495 244,00

0,00

200 000,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.59.1324

  uchwała nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 marca 2011r. o zmianie Statutu Miasta Kwidzyna

 • DZ. URZ. 2012.494

  uchwała nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie

 • DZ. URZ. 2012.2434

  uchwała nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie

 • DZ. URZ. 2011.10.259

  uchwała nr III/16/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 grudnia 2010r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Miasta Kwidzyna w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta

 • DZ. URZ. 2010.88.1664

  uchwała nr XL/239/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 kwietnia 2010r. o zmianie uchwały Nr XXXIX/314/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniającej uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.810

  uchwała nr 74/XII/2011 Rady Gminy Trzebielino z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.809

  uchwała nr XII/107/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.808

  uchwała nr XXII/420/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olszynka rejon ulicy Modrej i ulicy Zawodzie w mieście Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.807

  uchwała nr XVII / 104/ 2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 21 grudnia 2011r. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.806

  uchwała nr XIV/110/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Malborska-Północ? pod nazwą ?Malborska ? Północ I? w Kwidzynie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.