Logowanie

DZ. URZ. 2012.84

Tytuł:

uchwała nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Kwidzyna za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Kwidzyna za rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-11
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 84
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Kwidzyna za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Kwidzyna za rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, z 2011 r. Nr 21, poz. 113/ oraz art. 270, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe miasta Kwidzyna za 2010 r., na które składa się: 1) Bilans z wykonania budżetu miasta Kwidzyna sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37.087.430,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Bilans łączny jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 279.930.615,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Rachunek zysków i strat łączny jednostek budżetowych sporządzony za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w kwocie 69.627.763,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Zestawienie zmian w funduszu łączne jednostek budżetowych, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które wykazuje sumę 271.643.458,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Bilans łączny zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.185.380,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Rachunek zysków i strat łączny zakładu budżetowego sporządzony za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujący stratę netto w kwocie 112.962,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7) Zestawienie zmian w funduszu łączne zakładu budżetowego, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które wykazuje sumę 1.072.856,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 2. Zatwierdza się złożone przez Burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kwidzyna za 2010 r., stanowiące załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna. § 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 84 ?

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie Kazimierz Gorlewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 84 ?

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 2011 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kwidzyna za 2010 r. Dochody Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2010 zostało przedstawione w układzie tabelarycznym, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w załączniku nr 1. Realizacja dochodów kształtuje się następująco: Plan Wykonanie 125.377.200,00 zł 148.923.274,12 zł

Ogółem dochody zostały wykonane w wysokości 118,78% w stosunku do planu, tj. o 23.546.074,12 zł wyższe niż zakładano. W poszczególnych pozycjach wykonane dochody wykazują mniej lub bardziej istotne odchylenia od dochodów planowanych, co zostało szczegółowo omówione poniżej. W wykonanych dochodach dochody bieżące wynoszą 139.444.790,07 zł a dochody majątkowe 9.478.484,05 zł. Subwencje i dotacje z budżetu państwa oraz środki unijne wykonane zostały w wysokości 38.247.796,72 zł, co stanowi 97,2% planu i 25,7% wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne /w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego/ wykonano w wysokości 110.675.477,40 zł, co stanowi 128,6% planu oraz 74,3% wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: I Dochody majątkowe - 9.478.484,05 zł. Dochody ze sprzedaży nieruchomości zostały wykonane w wysokości 3.224.533,54 zł tj. 113,6% planu, z tego: - ze sprzedaży mieszkań 573.813,53 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej przypadających do spłaty na 2010 r. 135.817,11 zł, - ze sprzedaży lokali użytkowych przypadających do spłaty w 2010r. 261.958,51 zł, w tym ze sprzedaży 255.327,51 zł 437.996,42 zł oraz z rat

gotówkowej 6.631 zł oraz z rat 2.253.904,29 zł oraz

- ze sprzedaży gruntów 2.388.761,50 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej z rat przypadających do spłaty w 2010 r. 134.857,21 zł.

W 2010 r. sprzedanych zostało 34 mieszkań oraz 1 lokal użytkowy na rzecz aktualnego najemcy. Dokonano sprzedaży 14 samodzielnych działek budowlanych, 4 działki pod budowę garaży oraz 5 działek, nie będących samodzielnymi działkami budowlanymi /tzw. dosprzedaże/. Stan zaległości na koniec roku z tytułu ratalnego wykupu nieruchomości wynosi 16.712,58zł, natomiast nadpłat 15.820,45 zł. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 33.391,28 zł tj. 75,9% planowanych z tego tytułu dochodów. W roku budżetowym dokonano przekształcenia 23 nieruchomości gruntowych. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.840,73 zł, natomiast stan nadpłat 260,59 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg wynosi 44,06 zł, z czego: - umorzenie zaległości z tytułu wieczystego użytkowania ?26,65 zł - umorzenie odsetek od zaległości ? 17,41 zł. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych wykonane zostały w wysokości 500 zł. Dotacje celowe na realizacje zadań inwestycyjnych wykonano w łącznej wysokości 5.720.049,68 zł tj. 87,4% planu. W ogólnej kwocie dotacji dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 1.877.205 zł, w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 84 ?

- na dofinansowanie realizowanego w ramach ?Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 ? 2011? przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ?Przebudowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 521 z drogą krajową 55 ? ulice Wschodnia, Polna w Kwidzynie? ? 1.496.866 zł, - na utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami w Kwidzynie w ramach Rządowego Programu ?Radosna Szkoła? ? 114.139 zł, - na budowę składanego lodowiska sezonowego w ramach pilotażowego w Kwidzynie na Osiedlu Piastowskim ? 266.200 zł. Integracyjnymi

programu ?Biały Orlik?

Na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłynęły dotacje z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa na współfinansowanie programów z udziałem środków europejskich w wysokości 3.842.844,68 zł, w tym: - na realizację projektu ?e-Administracja w służbie ludności powiatu kwidzyńskiego ? wdrożenie Kwidzyńskiego Systemu Informacji Przestrzennej (Etap I) ? 1.046.798,07 zł, - na realizację projektu ?Budowa Kompleksu Sportowego przy ul. Wiejskiej zł. w Kwidzynie ? 2.796.046,61

W ramach dochodów majątkowych miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach ?Wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej? - Budowa hali ? ujeżdżalni na terenach Rekreacyjno? Wypoczynkowych ?Miłosna? w wysokości 500.000 zł. Na dochody budżetu przekazana została niewykorzystana kwota na zadania inwestycyjne w ramach wydatków, które nie wygasały z końcem roku 2009 w wysokości 9,55 zł. II Dochody bieżące - 139.444.790,07 zł 1. Podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód 96.493.398,76 zł. budżetu państwa ?


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w wysokości 43.777,98zł, co stanowi 109,4% planu. Wpływy z tego podatku wykonane zostały na poziomie roku 2009 lecz zdecydowanie niższym niż uzyskane dochody z tego tytułu na przestrzeni poprzednich lat. Z otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych wynika, że zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 118.622,16 zł, natomiast nadpłaty 76,62 zł. W podatku tym nie udzielono żadnych ulg. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 30.829.638,05 zł /100,2% planu/, z czego podatek od osób prawnych 27.317.871,83 zł oraz podatek od osób fizycznych 3.511.766,22 zł. Podatek od nieruchomości w strukturze dochodów wykonanych miasta stanowi 20,7%. Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości jest wyższe o 59.638,05 zł niż zakładany plan. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku wynoszą 1.924.180,39 zł, z tego od osób prawnych 1.257.896,92 zł, od osób fizycznych 666.283,47 zł. Nadpłaty natomiast na koniec roku wynoszą łącznie 23.610,64 zł. W stosunku do osób zalegających z zapłatą podatku prowadzona jest na bieżąco windykacja i egzekucja komornicza. Poniesiono skutki finansowe w postaci mniejszych wpływów budżetowych w łącznej wysokości 2.165.816,94 zł, z czego: - z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych - z tytułu zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej - z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych - z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych 1.292.520,10 zł 829.065,84 zł 43.776,00 zł 455,00 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego osiągnięto w wysokości 20.663,58 zł, co stanowi 98,4% planu. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 1.662,30 zł a nadpłaty 77,24 zł. Skutek finansowy z tytułu udzielonych ulg i zwolnień łącznie wynosi 4.129,75 zł, z czego: - z tytułu zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej 4.129,75 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 84 ?

Wpływy z podatku leśnego wykonane zostały w wysokości 7.605,40 zł tj. w 100,1%. Zaległości na koniec roku wynoszą 20,90 zł, natomiast nadpłaty nie występują. Dochody z podatku od środków transportowych wykonane zostały w wysokości 975.588,06 zł tj. 96,6% planu. Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 138.574,29 zł, natomiast nadpłaty 2.325,92 zł. Skutek finansowy z tytułu: - z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych Ulg uznaniowych w tym podatku nie udzielano. Podatek od spadków i darowizn osiągnięto w wysokości 425.641,83 zł tj. 106,4% zakładanego planu. Z otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wynika, że zaległości na koniec roku wynoszą 33.229,15 zł a nadpłaty 1.361,00 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg na koniec roku wynosi 1.659,00 zł, z czego: - z tytułu umorzenia zaległości podatkowej - z tytułu rozłożenia na raty - z tytułu rozłożenia na raty odsetek za zwłokę 6,00 zł. 1.149,00 zł 504,00 zł 759.039,02 zł

Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w wysokości 419.289,00zł, co stanowi 91,1% planowanych z tego tytułu dochodów. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 37.611.545,33 zł tj. 238,6% planowanych z tego tytułu dochodów. W dochodach tych podatek od osób fizycznych wynosi 1.799.412,11 zł natomiast od osób prawnych 35.812.133,22 zł. W sprawozdaniach urzędu skarbowego wykazano zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 7.075,95 zł oraz nadpłaty w wysokości 5.328,68 zł. Ulg uznaniowych w tym podatku w roku budżetowy nie przyznano. Dochody z tytułu zaległości z podatków zniesionych /podatek od posiadanych psów/ wykonano w wysokości 416,10 zł. Zaległości określone decyzjami na koniec roku wynoszą 1.345,40 zł. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów wynoszą 20.112.414 zł i zostały wykonane na poziomie 97,8% planu. Ujęta w planie kwota dochodów z tytułu tego podatku przewidywana przez Ministerstwo Finansów nie była korygowana w trakcie roku budżetowego. Do wykonania planu brakuje kwota 443.135 zł. Nadpłata wykazana w sprawozdaniu otrzymanym z Ministerstwa Finansów wynosi 372 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 5.585.895,43 zł, co stanowi 169,3% planu. Urzędy skarbowe w swoich sprawozdaniach wykazały nadpłatę w wysokości 639,84 zł. Dochód z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 460.924 zł, tj. 94% planu. Do końca roku nie wpłynęła planowana, należna kwota z tego tytułu w pełnej wysokości. PFRON poinformował, że pozostała kwota wpłynie w 2011 r. Łączny skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg w należnościach z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od tych należności wynosi 2.


930.644,71 zł. 2. Dochody z opłat ? 1.769.837,78 zł Wpływy z różnych opłat wykonane zostały w łącznej wysokości 1.769.837,78 zł, a w tym: Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 702.821,26 zł. W stosunku do planu dochód osiągnięty z tego tytułu wynosi 93,7%. Zaległości z tytułu opłaty skarbowej określone decyzjami administracyjnymi na koniec roku wynoszą 136 zł. Dochód z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wyniósł 134.001,31 zł. Zaległości na koniec roku z tego tytułu wynoszą 1.534,97 zł, nadpłaty 76,19 zł. Z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na wniosek zainteresowanych uzyskano dochód w wysokości 4,636,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 84 ?

Opłaty z tytułu zwrotu opłaty komorniczej, opłaty sądowej, kosztów upomnień uzyskano dochód w wysokości 21.837,07 zł. Za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskano dochód w wysokości 1.923,00 zł. Z tytułu odpłatności za przebywających mieszkańców Kwidzyna w domach pomocy społecznej,b uzyskano dochód w wysokości 36.664,57 zł. Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano dochód w wysokości 867.954,57 zł. 3. Dochody z majątku gminy ? 3.876.268,28 zł Dochody z tytułu wydzierżawionych nieruchomości oraz z tytułu wynajmu mieszkań zostały wykonane w wysokości 3.289.379,89zł tj. 93,7% planu. Na kwotę tę składają się dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne oraz przez Urząd Miejski, z czego: - Urząd Miejski mieszkaniowych. 3.264.568,73 zł, w tym kwota 2.985.790,43 zł stanowi dochód z czynszów

- Jednostki budżetowe 24.811,16 zł. Zaległości z tytułu dzierżaw na koniec roku /bez zaległości czynszu mieszkaniowego/ wynoszą 122.803,98 zł a nadpłaty 2.051,87 zł. Zadłużenie wykazywane przez zarządcę zasobu komunalnego z tytułu opłat czynszowych i opłat za świadczenia, zaewidencjonowane w naszych księgach rachunkowych na koniec roku wynosi 6.037.697,66 zł. W stosunku do stanu zaległości na koniec 2009 r. zadłużenie czynszowe wzrosło o 555.858,10 zł. Skutek finansowy ulg udzielonych na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą Rady Miejskiej, podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych wynosi 204.191,40 zł, w tym: - umorzenie należności z tytułu dzierżaw ? 12.640,18 zł - umorzenie odsetek od zaległości z tytułu dzierżaw ? 15,704,95 zł - umorzenie kosztów sądowych i egzekucyjnych ? 1.535,34 zł - umorzenie czynszów mieszkaniowych ? 119.169,26 zł - umorzenie odsetek od czynszów mieszkaniowych ? 55.141,67 zł. Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zostały wykonane w wysokości 586.888,39 zł tj. 99,5% planowanych z tego tytułu dochodów. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 115.759,01 zł, natomiast stan nadpłat 3.698,89 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg wynosi 62.187,75 zł, z czego: - umorzenie zaległości z tytułu wieczystego użytkowania ? 22.464,02 zł - umorzenie odsetek od zaległości - 36.095,50 zł - umorzenie kosztów sądowych i egzekucyjnych ? 3.207,03 zł - rozłożenie na raty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego ? 402,60 zł - rozłożenie na raty odsetek od zaległości ? 18,60 zł. 4. Subwencje i dotacje na realizację zadań bieżących z budżetu państwa /zadania zlecone i własne/, dotacje na realizacje zadań bieżących z budżetu środków europejskich oraz środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 32.553.616,13 zł. Subwencje z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 20.570.346 zł, co stanowi 100,1% planu. Przekroczenie dochodów wynika z faktu nie wprowadzenia do budżetu przyznanej kwoty z rezerwy części oświatowej w wysokości 15.008 zł. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne jak i zlecone zostały wykonane w wysokości 11.946.320,64 zł tj. 97,8% planowanych dochodów. Dotacje na zadania bieżące, z wyjątkiem dotacji na II turę wyborów burmistrza, wpłynęły na rachunek budżetu w pełnej, planowanej wysokości, jednakże po pokryciu potrzeb część niewykorzystanych dotacji została zwrócona na rachunek budżetu państwa. W kwocie

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 84 ?

wykorzystanych dotacji, dotacje na zadania zlecone wynoszą 9.363.819,91 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień wynoszą 3.000zł, natomiast na zadania własne wynoszą 2.579.500,73 zł. Dotacja celowa z budżetu środków europejskich w części dotyczącej wydatków bieżących na realizację projektu ?e-Administracja w służbie ludności powiatu kwidzyńskiego ? wdrożenie Kwidzyńskiego Systemu Informacji Przestrzennej? wpłynęła w kwocie 11.080,40 zł. Na realizację projektu realizowanego w 2009 r. w partnerstwie z Gminą Miejską Tczew pn.

?Tworzenie i promowanie lokalnego rozwoju Tczewa i Kwidzyna z wykorzystaniem doświadczeń Europejskich? wpłynęły środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG w wysokości 25.869,09 zł. 5. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego /w tym pomoc finansowa/ 1.516.046 zł. Planowane dotacje zostały wykonane w wysokości 1.516.046 zł, co stanowi 99,9% planu. W ogólnej kwocie otrzymanych dotacji kwota 1.243.410 zł stanowi pomoc finansową z jednostek samorządu terytorialnego, a w tym dotacje z gmin powiatu kwidzyńskiego na spłatę pożyczek i odsetek od pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach na budowę składowiska odpadów - 243.410 zł oraz dotacja z Powiatu Kwidzyńskiego przeznaczona na utrzymanie zieleni w mieście ? 1.000.000. Z Powiatu Kwidzyńskiego wpłynęła również kwota w wysokości 65.003 zł na realizację zadań Biblioteki Miejsko ? Powiatowej. Z gmin, których zamieszkałe tam dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w mieście Kwidzyn wpłynęła kwota odpłatności za te dzieci w wysokości 207.633 zł. 6. Pozostałe dochody bieżące - 3.235.648,62 zł. Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 3.235.648,62 zł i przedstawiają się następująco: Wpływy za świadczone usługi wykonane zostały w wysokości 985.428,83 zł a wypracowane zostały przez: - Urząd Miejski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji - Akademię Umiejętności Pedagogicznych - Centrum Administracji Szkół - Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej 167.959,82 zł 311.093,87 zł 123.862,07 zł 22.857,10 zł 354.355,44 zł 5.300,53 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu wpływu za usługi wynoszą 11.639,10 zł. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności podatkowych i niepodatkowych wraz z opłatą prolongacyjną wykonano w wysokości 180.505,86 zł. Naliczone a nie zapłacone odsetki od zaległości podatkowych i innych należności na koniec roku wynoszą 3.898.637,34 zł, w tym odsetki od zaległych czynszów, zaewidencjonowane w księgach rachunkowych na koniec roku 2.591.658,46 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 423.931,98 zł. Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 771.001,35 zł. Dochody z opłat za wydane pozwolenia na transport osobowy zostały wykonane w wysokości 3.206,00 zł. Wpływy z tytułu kar pieniężnych i mandatów od ludności wykonano w wysokości 26.610,32 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską ? 11.370,32 zł oraz kary nałożone przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o drogach publicznych ? 15.240 zł. Zaległości z tytułu nie zapłaconych kar pieniężnych /mandatów i grzywien/ na koniec roku wynoszą 18.542,20 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 98.217,23 zł, w tym z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 97.681,40 zł. Zaległości przypisane z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu miasta na koniec roku wynoszą 3.374.528,45 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?8? Poz. 84 ?

Wpływy uzyskane z opłaty produktowej wynoszą 32.098,27 zł. Dochody z tytułu zwrotu dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2009 r. lub nie wykorzystanych i nie zwróconych w poprzednim roku budżetowym wynoszą 2.800,00 zł. Dochód z tytułu dywidendy wpłaconej przez Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych sp. z o.o. ? 38.220 zł. Dochody z tytułu środków niewykorzystanych w ramach bieżących wydatków niewygasających w roku 2009 ? 27.816,55 zł. Darowizna pieniężna otrzymana przez Szkołę Podstawową nr 4 ? 5.580,00 zł. Środki pozyskane przez Szkołę Podstawową nr 6 z PFRON ? 6.000 zł. Wpłata nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego ? 124.417,93 zł. Dochody z tytułu wpływów z różnych pozostałych dochodów, .gdzie indziej nie sklasyfikowane /§ 0970 ? wpływy z różnych dochodów/ wykonano w wysokości 509.788,80 zł. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej zostały udzielone ulgi: w należnościach MOPS z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń: - umorzenie zaległości - 459,00 zł - umorzenie odsetek - 8,70 zł Łączny skutek finansowy z tytułu ulg zastosowanych w 2010 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XI/95/2003 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych wynosi 266.890,91 zł, w tym: umorzenie należności głównych umorzenie odsetek za zwłokę umorzenie kosztów sądowych i egzekucyjnych rozłożenie na raty należności głównych rozłożenie na raty odsetek za zwłokę 154.

759,11 zł 106.968,23 zł 4.742,37 zł 402,60 zł 18,60 zł WYDATKI W budżecie na rok 2010 zaplanowano wydatki na kwotę 129.571.190 zł, natomiast wykonano w wysokości 126.988.177,93 zł. W kwocie tej zawiera się również kwota na zadania realizowane w ramach wydatków niewygasających. Zadania te i wysokość wydatków tj. 7.703.117 zł oraz okres ich realizacji określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej Nr III/14/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. Wykonanie wydatków przedstawione w załączniku nr 2 zawiera sumę wydatków dokonanych w 2010 roku i wydatków niewygasających z końcem roku 2010. Suma tych wydatków stanowi kwotę 126.988.177,93 zł tj. 98,01% wydatków planowanych do wykonania. Na wykonane wydatki ogółem składają się wydatki bieżące w wysokości 97.902.328,50 zł, które stanowią 97,8% planowanych wydatków bieżących i 77,1% wykonanych wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości 29.085.849,43 zł, które stanowią 98,9% planowanych wydatków majątkowych i 22,9% wykonanych wydatków ogółem. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 2.350 zł Wykonanie 2.240,03 zł tj. 95,3% Kwota wydatku w rozdz. 01030 w wysokości 391,60 zł stanowi odpis na rzecz Izby Rolniczej i obliczona jest procentowo od wpływów uzyskanych tytułem podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę. Kwota wydatku w rozdz. 01095 w wysokości 1.848,43 zł tj. równej przyznanej dotacji z budżetu państwa, przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?9? Poz. 84 ?

DZIAŁ DC.Transport i łączność Plan 10.462.475 zł Wykonanie 10.281.467,27 zł tj.98,3%, w tym wydatki niewygasające 1.840.460 zł. Wydatki bieżące ponoszone w ramach rozdz. 60004 wynoszą 855.245,30 zł. Poniesiono wydatki na dopłaty do ulgowych biletów na przejazdy autobusowymi liniami miejskimi w wysokości 800.443,40 zł. Wykonywano na bieżąco remonty, konserwację i naprawy wiat przystankowych oraz infrastruktury towarzyszącej komunikacji miejskiej. W rozdz. 60016 na wydatki bieżące przeznaczono 3.489.946,72 zł. Dokonywano napraw cząstkowych nawierzchni ulic poprzez likwidację ubytków w jezdniach asfaltowych na terenie całego miasta. Wykonano remont nawierzchni z wymianą krawężników ul. Łąkowej, Krętej, Długiej i Mieszka I. Wykonano remonty chodników przy ulicach Żeromskiego, Fredry, Kochanowskiego, Łąkowej, Konopnickiej i Orlej. Dokonywano bieżącej naprawy uszkodzonych słupków zabezpieczających. Wykonywano konserwację sygnalizacji świetlnej oraz naprawiano uszkodzenia. Odnowiono oznakowanie poziome oraz wykonano naprawy zniszczonego oznakowania pionowego. Zamontowano lustra drogowe przy ul. Kościuszki, Żwirowej i Żeromskiego. Zamontowano bariery energochłonne przy ul. Przyrzecznej. Zakupiono nowe tablice i słupki z nazwami ulic oraz na bieżąco konserwowano istniejące słupki. Zakupiono za kwotę 309.689,49 zł materiały: kostkę ?polbruk?, krawężniki, obrzeża, które zostały wykorzystane przez mieszkańców w ramach inicjatyw lokalnych. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 5.686.290,72 zł. W ramach tych wydatków wykonano: - Budowa infrastruktury drogowej i technicznej na Os. Piastowska ? Zachód ? Etap II - kwota wydatku 209.204,47 zł /plan210.000 zł/. Dokończono realizację inwestycji rozpoczętej w latach poprzednich. Wykonano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. - Przebudowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 521 z drogą krajową nr 55 - ul. Wschodnia, Polna kwota wydatku 3.459.071,09, w tym wydatki niewygasające 393.902 zł /plan 3.459.322 zł/. Wykonano nawierzchnię dróg z kostki betonowej, miejsca postojowe i zjazdy oraz chodniki. W ramach wydatków niewygasających wykonane zostaną dodatkowe miejsca postojowe i mur oporowy. - Budowa ulic Kolistej, Łamanej, Wielkiej, Studziennej, Stawki, Poligonowej - kwota wydatku 1.400.000 zł, w tym wydatki niewygasające 1.359.740 zł /plan 1.400.000 zł/. Poniesiono koszty aktualizacji mapy do celów projektowych i dokumentacj9i projektowo ? kosztorysowej. Realizacja budowy nawierzchni w ramach środków niewygasających. - Budowa drogi do terenów inwestycyjnych Miłosna ? Etap II - kwota wydatku zł/. Wykonano chodnik z polbruku. 96.901,23 zł /plan 200.000

- Przebudowa ulic: Karowej, Drzymały, Przyrzecznej - kwota wydatku 99.991,99 /plan 100.000 zł/. Dokończono realizację inwestycji rozpoczętej w latach poprzednich. Wykonano wzmocnienia podłoża geosiatką i geowłókniną w ul. Przyrzecznej i Drzymały. - Przebudowa wlotów ulic: Leśna, Miłosna, Zamiejska, Strumykowa do ul. Sportowej - kwota wydatku 76.284,52 zł /plan 80.000 zł/. Wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano prognozę ruchu. W ramach wydatków niewygasających zostanie wykonana dokumentacja. - Przebudowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 532 z droga wojewódzką nr 588 i drogą krajową nr 90 ? ulice: Bat.

Chłopskich, Górna, Wiślana - kwota wydatku 30.000 zł /plan 30.000 zł/. Wykonano projekt. - Budowa parkingu przy ul. Batalionów Chłopskich po PEC - kwota wydatku 214.837,42 zł /plan 216.100 zł. Wykonano nawierzchnię parkingu z płyt betonowych oraz drogi manewrowe z kostki betonowej. Dział 630 Turystyka Plan 40.000,00zł Wykonanie 40.000,00zł tj. 100,0% Kwota wydatku stanowi składkę członkowską dla Lokalnej Organizacji Turystycznej ?Liwa?. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 10 ? Poz. 84 ?

Plan 8.589.040 zł Wykonanie 7.909.627,79 zł tj. 92,1% w tym wydatki niewygasające 405.600 zł. Na wydatki bieżące w rozdz. 70005 wydatkowano kwotę 7.863.323,67 zł. W ramach wydatkowanej przez zarządcę kwoty na remonty mieszkań komunalnych oraz awarie przeznaczono 736.713,62 zł, na remonty lokali po najemcach przeznaczono 189.238,62 zł oraz na remonty lokali użytkowych 63.746,87 zł. Na fundusze remontowe do wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały w częściach wspólnych, zgodnie z uchwałami przekazano 595.448,30 zł. Wpłaty tytułem zaliczek na koszty zarządu /w tym wynagrodzenie zarządcy/ do wspólnot mieszkaniowych wyniosły 636.098,93 zł. Wynagrodzenie zarządcy mieszkalnych budynków komunalnych /100% własność miasta/ czyli ZUM wyniosło 368.887,25 zł. Wynagrodzenie administratora zasobu użytkowego /TBS/ wyniosło 24.979.72 zł. Dopłacono do kosztów świadczeń (woda, c.o.) za osoby zalegające z bieżącymi opłatami 1.626.951,11 zł. Za utrzymanie zasobu mieszkaniowego i terenów przynależnych zapłacono kwotę 979.806,36 zł. W 2010 r. wykonano remonty 6 budynków komunalnych i 1 budynku użytkowego. Poniesione zostały również koszty remontu elewacji przypadające na udział miasta w 13 budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych. Kwota poniesionych wydatków na remonty elewacji wynosi 1.863.084,38 zł, z czego na budynki będące w całości własnością miasta 1.373.307,49 zł, w tym wydatki niewygasające 359.784,45 zł oraz na udział we wspólnotach 487.776,89 zł, w tym wydatki niewygasające 45.814,50 zł. Na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na remonty elewacji wydatkowano 400.648,55 zł. Kwotę 275.195,77 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami tj.: ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, koszty pobierania ze Starostwa Powiatowego wypisów i wyrysów niezbędnych przy zawieraniu umów notarialnych, wyceny lokali, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu i podatek od nieruchomości oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej. Dokonano między innymi wyceny: 36 lokali mieszkalnych, 4 lokali użytkowych, 79 działek. Wypłacono odszkodowania w wysokości 108.366 zł osobom fizycznym za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 46.304,12 zł. W ramach tych wydatków wykonano: - Zakup gruntów i mieszkań - kwota wydatku 0 zł /plan 220.000 zł/. Nie zakupiono mieszkań. - Zagospodarowanie terenów przy budynkach - kwota wydatku 46.304,12 zł /plan utwardzenie podwórek przy ul. Gdańskiej 5 i 7. żadnych gruntów ani 50.000 zł/. Wykonano dotacje do Gminy

- Pomoc dla Gminy Choszczno - kwota wydatku 0 zł /plan 10.000 zł/. Przekazane Choszczno zostały zwrócone jako nie wykorzystane do końca roku. Dział 710 Działalność usługowa Plan 1.316.750,00 zł Wykonanie 1.289.761,21zł tj. 98,0%, w tym wydatki niewygasające 9.272 zł.

W rozdz. 71004 na planowane wydatki w wysokości 109.500 zł, dokonano wydatków w wysokości 88.528,41 zł tj. 80,9% planu. W ramach wydatków poniesione zostały koszty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Dolina Wisły?. Koszty zleconych projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionych urbanistów wyniosły 20.861,02 zł. Poza tym poniesiono wydatki na opłacenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno ? Architektonicznej oraz na opłaty za pobierane mapy ze Starostwa Powiatowego. W formie odszkodowania wypłacono zwrot pobranej w poprzednich latach opłaty planistycznej. W ramach wydatków niewygasających realizowany jest MPZP. W rozdz. 71014 na planowane wydatki w wysokości 44.000 zł, wydatkowano 41.974 zł tj. 95,4% planu. Kwota przeznaczona została na opracowania geodezyjne i usługi kartograficzne. Dokonano podziałów geodezyjnych 33 działek, wykonano wznowienie granic 4 działek geodezyjnych oraz 3 inwentaryzacje porozbiórkowe.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 11 ? Poz. 84 ?

W rozdz. 71035 na planowane wydatki w wysokości 880.850 zł, wydatkowano 877.019,88 zł tj. 99,6%. Kwota 735.771,11 zł stanowi wydatki bieżące ponoszone przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada 411.302,88 zł. W ramach otrzymanej dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.

000zł wykonano poprawę estetyki Cmentarza Wojennego przy ul. Sportowej, poprzez renowację zieleni. W rozdz. 71095 wykonano wydatki na poziomie 99,6% tj. w wysokości 282.238,92 zł /plan 282.400 zł/. Kwota wydatków przeznaczona została na utrzymanie targowisk miejskich, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu ds. Infrastruktury Miejskiej 91.521,40 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych ułożono chodniki z polbruku na Cmentarzu Komunalnym za kwotę 28.790,66 zł oraz dokonano zakupu ciągnika rolniczego z przyczepą i osprzętem za kwotę 102.458,11 zł. Dział 750 Administracja publiczna Plan 9.827.701,00 zł Wykonanie 9.709.891,87 zł tj. 98,8%, w tym wydatki niewygasające 41.535 zł W rozdz. 75011 wykonanie wydatków stanowi 97,9% planu tj. 558.547,65 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego 543.711,91 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki stanowią środki własne w wysokości 248.547,65 zł oraz dotacje z budżetu państwa w wysokości 310.000zł. W rozdz. 75022 wykonano wydatki w wysokości 396.471,11 zł tj. 90% planu. Kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów działania Rady Miejskiej, z czego diety i podróże służbowe radnych wynoszą 277.587,59 zł. Pozostała kwota to wydatki między innymi na transmisję telewizyjną obrad Rady Miejskiej oraz inne koszty związane z obradami. W rozdz. 75023 wykonane wydatki bieżące wynoszą 6.886.522,58 zł i stanowią 99,3% planu. Kwota została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym na płace wraz z pochodnymi 5.300.482,22 zł. W rozdz. 75056 w ramach zadań zleconych poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego w wysokości 9.675,88 zł. Wydatki te zostały pokryte środkami z dotacji celowej z budżetu państwa. W rozdz. 75075 poniesiono wydatki na promocję miasta w wysokości 797.427,83 zł tj. 99,4% planowanych wydatków. W ramach promocji miasta poniesiono wydatki na informacje ogłaszane w prasie, radio i telewizji o działaniach Urzędu Miejskiego, wykonanie i zakupy informatorów, materiałów fotograficznych, zdjęć, kaset, biuletynów, katalogów, kalendarzy, zakup gadżetów promocyjnych (koszulki, czapeczki, proporce, baloniki, chorągiewki, breloczki itp.). Opłacono hotele i wyżywienie gości zagranicznych /Dni Kwidzyna i inne wizyty/, wynajem autokarów i busów przewożących przedstawicieli Kwidzyna do Celle, Baru i Olofstrom, opłatę za pracę tłumaczy podczas rozmów z gośćmi zagranicznymi oraz za tłumaczenia korespondencji. Współfinansowano imprezy promocyjne między innymi: uroczystości związane z otwarciem Krypty Trzech Wielkich Mistrzów Krzyżackich, Mistrzostwa Świata w Rajdach Enduro, benefisu Zbigniewa Jujki, Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku, Kwidzyńskiej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Kwidzyński Festiwal Tańca, Ogólnopolski Festiwal ?Szałamaja?, Festiwal Kapel i Zespołów Ludowych ?Folklor i Biesiada?, Festiwal Teatrów Ulicznych, Ogólnopolski Bieg Unijny, Mistrzostwa Polski w Bocce na piasku. W rozdz. 75095 w ramach wydatków bieżących opłacono składkę roczną z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich w wysokości 8.093,52 zł oraz do Stowarzyszenia Wspólnota Polska 20.000zł. Poniesiono również wydatki bieżące na projekt realizowany z udziałem środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ?e-Administracja w służbie ludności powiatu kwidzyńskiego ? wdrożenie Kwidzyńskiego Systemu Informacji Przestrzennej?w wysokości 17.963,37 zł. Wydatki inwestycyjne

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 12 ? Poz. 84 ?

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono za kwotę 80.551,64 zł sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Kwota 934.242,96 zł przeznaczona została na realizację projektu ?e-Administracja w służbie ludności powiatu kwidzyńskiego ? wdrożenie Kwidzyńskiego Systemu Informacji Przestrzennej?. Częściowo projekt zakończono, rozliczono i oddano do użytku. W ramach wydatków niewygasających zakupiony zostanie program komputerowy. DZIAŁ DCCLI. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 197.661,00zł Wykonanie 152.284,08zł tj. 77,0% W ramach działu 751 realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach przyznanych dotacji z budżetu państwa. Na aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 6.143,94 zł. Kwota została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne. Na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 87.924,41 zł. Na przeprowadzenie wyborów samorządowych przeznaczono 58.215,73 zł. DZIAŁ DCCLIV. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W rozdz. 75404 kwotę 79.998 zł przekazano na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Kwidzynie na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz na koszty utrzymania i funkcjonowania jednostki.

Kwota została wydatkowana zgodnie z zawartym porozumieniem i rozliczona. W rozdz. 75406 kwotę 5.000 zł przekazano na fundusz celowy Straży Granicznej, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów Placówki w Elblągu. Kwota została wydatkowana zgodnie z zawartym porozumieniem i rozliczona. W ramach rozdz. 75411 kwotę 36.093,73 zł przeznaczono na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na zakup odzieży ochronnej 20.000 zł. W rozdz. 75416 kwota wydatków w wysokości 59.464,03 zł została przeznaczona w ramach obrony cywilnej zgodnie z planem na: - konserwację urządzeń systemu ostrzegania i alarmowania miasta, - wyżywienie dla uczestników ćwiczeń, zawodów strzeleckich i sportów obronnych terenie miasta, - zakup urządzeń radiowych, pomiarowych i ratowniczych na potrzeby zarządzania - opłaty za energię elektryczną i dzierżawę łączy z TP SA, - zakup materiałów do konserwacji sprzętu OC oraz strzelnicy miejskiej, - konserwacja radiowego kanału ratowniczego, - usługi transportowe, - wynagrodzenia zleceniobiorców prowadzących zawody sportów obronnych, medyczno-sanitarne. strzelania, ćwiczenia prowadzonych na

kryzysowego,

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 1.907.335,36 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.511.760,89 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 13 ? Poz. 84 ?

W rozdz. 75495 wydatkowano kwotę w wysokości 30.151,27 zł, z czego 25.183,30 zł przeznaczono na dotację na realizację trzech projektów realizowanych przez Stowarzyszenie ?Bezpieczny Kwidzyn?: ?Rowerowy Kwidzyn? oraz ?Kobieta ? pięć kroków po bezpieczeństwo?. Kwota 2.685 zł przeznaczona została w ramach przekazanych dotacji na projekt ?Działanie na rzecz zwiększenia świadomości uczestników imprez dotyczących bezpieczeństwa na drogach?, realizowany przez PTTK Oddz. Kwidzyn. W ramach pomocy finansowej udzielono dotacji powiatowi kwidzyńskiemu na realizację opracowania pn. ?Powiatowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ? Gambit Kwidzyński?. Zadania zostały wykonane i rozliczone. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale przeznaczono kwotę 123.848,51 zł. W ramach tej kwoty zakupiono za 4.101 zł przyczepkę lekką jednoosiową na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie. Kwota 119.747,51 zł wydatkowana została przez Straż Miejska na: - Modernizacja sieci monitoringu wizyjnego miasta z instalacją - 60.000,00 zł - Zakup samochodu Citroen Berlingo na potrzeby Straży Miejskiej - 59.747,51 zł. DZIAŁ DCCLVI. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 112.400,00 zł Wykonanie 91.889,82 zł tj. 81,8% Kwota wydatków została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, opłat i innych niepodatkowych należności tj.: doręczaniem decyzji i postanowień, zakupem druków oraz z opłatą należności sądowych i komorniczych związanych z egzekucją należności. Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan 1.831.662,00 zł Wykonanie 1.566.811,54 zł tj. 69,5% W rozdz. 75702 zrealizowano wydatki w wysokości 1.566.811,54 zł na plan 1.831.662 zł tj. 85,5%. Kwota 1.436.140,15 zł stanowi koszty związane z obsługą długu tj.: odsetki od kredytów i wyemitowanych obligacji oraz prowizje wynikające z zawartych umów kredytowych. Kwotę 130.671,39 zł przekazano, w ramach udzielonej pomocy finansowej przeznaczonej na spłatę kredytu i odsetek od kredytu zaciągniętego w 2005 r. na rachunek Powiatu Kwidzyńskiego. Kwota dotacji została wydatkowana i rozliczona. Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w rozdz. 75818, ponieważ nie zachodziła potrzeba uruchomienia środków na spłatę długu za podmioty, którym udzielono poręczenia. Dział 758 Różne rozliczenia Plan 40.000,00zł Wykonanie 0 Nie zaszła potrzeba uruchomienia rezerwy celowej, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 29.310.693 zł Wykonanie 29.246.358,23 zł tj. 99,8% Na bieżące utrzymanie 4 szkół podstawowych, do których uczęszczało 2527 uczniów, wydatkowano kwotę 12.765.516,16 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 10.864.011,79 zł. Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 24.000zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programy ?Radosna szkoła?, Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 6 zakupiły pomoce dydaktyczne.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 14 ? Poz. 84 ?

W ramach wydatków w rozdz. 80104 przekazano dotację przedmiotową do Przedszkola Integracyjnego w wysokości 1.087.008 zł oraz dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 4.170.616 zł. W 2010 r. opieką przedszkolną objętych było 1.471 dzieci. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, byłych pracowników zlikwidowanych przedszkoli przeznaczono 21.669 zł. Kwota przeznaczona na remonty w przedszkolach wynosi 154.640,41 zł. W ramach remontu wykonano: - Przedszkole ?Ekologiczne? - wykonano dokumentację projektową na remont w całym budynku oraz wymieniono instalację elektryczną w dwóch salach, instalacji elektrycznej

- Przedszkole Integracyjne ? wykonano remont podłogi w pomieszczeniu dydaktycznym na parterze, remont instalacji elektrycznej oraz pomalowano pomieszczenia, w których wymieniono instalację, - Przedszkole nr 2 ? wykonano częściowy remont pokrycia dachu, remont posadzki w pomieszczeniu gospodarczym, poszerzono bramę wjazdowa na parking oraz zamontowano ograniczniki parkingowe poziome, uzupełniono przesłony pojemnika na odpady stałe. Na bieżące utrzymanie 3 gimnazjów publicznych, do których uczęszczało 1388 uczniów, wydatkowano kwotę 8.524.074,78 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 7.383.442,56 zł. Przekazano dotację do Gimnazjum Społecznego w wysokości 348.159,78 zł, do którego uczęszczało 56 uczniów. Kwota 220.063,19 zł stanowi koszty związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne przypada 124.442,82 zł. Kwota 790.023,34 zł została przeznaczona na bieżące wydatki Centrum Administracji Szkół jednostki budżetowej, która prowadzi obsługę finansowo ? księgową publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i Przedszkola Integracyjnego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 665.143,27 zł. Na ogólną kwotę wydatku w wysokości 379.678,33 zł w rozdz. 80146 składa się kwota odpisu od wynagrodzeń na dokształcenie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola w wysokości 133.043,73 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 246.634,60 zł poniesione zostały przez jednostkę budżetową ? Akademia Umiejętności Pedagogicznych, z czego na wynagrodzenia i pochodne 218.497,98 zł. W ramach kwoty wydatkowanej w rozdz. 80195 przez Urząd Miejski /379.678,33 zł/ przeprowadzone zostały badania dotyczące sprawności fizycznej uczniów klas trzecich szkół podstawowych oraz poziomu osiągnięć szkolnych uczniów klas piątych. Poniesiono koszty dofinansowania wyjazdów uczniów na wojewódzkie konkursy przedmiotowe oraz nagród za udział dzieci i młodzieży w konkursach szkolnych i olimpiadach przedmiotowych. W ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa opłacono koszty komisji egzaminacyjnych powołanych w celu zdobycia awansu zawodowego przez 5 nauczycieli. Z ogólnej kwoty wydatków na remonty budynków placówek oświatowych przeznaczono 333.163,24 zł. W ramach tych wydatków, wykonano remonty: - Szkoła Podstawowa Nr 2 ? wykonano remont terenu przy wjeździe do budynku - Szkoła Podstawowa Nr 4 ? wykonano remont dojść i przejazdów. - Szkoła Podstawowa Nr 6 ? wykonano remont węzła sanitarnego, posadzki w holu, remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych, remont dachu nad budynkiem głównym oraz remont komina. - Gimnazjum Nr 2 - wymieniono wyłącznik główny prądu. - Gimnazjum Nr 3 ? wykonano remont wentylacji w natryskowniach i w szatni przy wykonano dokumentację projektową na remont placu wraz z wjazdem. - Gimnazjum Społeczne ? wykonano remont posadzki w pomieszczeniu sali gimnastycznej oraz szkoły ?pod Zegarem?.

dydaktycznym.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 801 wydatkowano kwotę 243.728 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano: - W ramach rządowego programu ?Radosna Szkoła? utworzono szkolny plac zabaw Podstawowej nr 6 za kwotę 228.278,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 114.139 zł. - Szkoła Podstawowa nr 6 zakupiła schodołaz za kwotę 15.450 zł. przy Szkole

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 15 ? Poz. 84 ?

Dział 803 Szkolnictwo wyższe Plan 109.150,00 zł Wykonanie 102.997,00 zł tj. 94,4% Cała kwota wydatku przeznaczona została na stypendia dla studentów. Stypendium zwyczajne w wysokości po 350zł miesięcznie w okresie od stycznia do czerwca otrzymało 25 studentów, a od października do grudnia otrzymało 30 studentów. Stypendium naukowe w wysokości po 650zł miesięcznie w okresie od stycznia do lutego otrzymało 4 studentów, od marca do czerwca otrzymało 3 studentów. Stypendia naukowe w wysokości po 650zł od października do grudnia otrzymało 3 studentów. Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 1.102.520,00 zł Wykonanie 1.090.292,82 zł tj. 98,9% W rozdz. 85121 wydatki w wysokości 95.000 zł obejmowały dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. Dotacja została rozliczona. Na realizację zadań z zakresu profilaktyki prozdrowotnej wydatkowano kwotę 149.257,07 zł. W ramach przeprowadzonych konkursów wyłoniono wykonawców oraz zrealizowano programy: - ?Profilaktyka chorób tarczycy ?, - ?Dbamy o swoje piersi, bo wiemy jak je badać?, - ?Rak jelita grubego ? cichy zabójca?, - ?Prostata ? wstydliwy problem?, - ?Badanie dzieci w kierunku wad postawy i schorzeń ortopedycznych?, - ?Rak i gruźlica ciągle zagrożeniem?, - ?Kontroluj piersi?, - ?Piknik na zdrowie w Kwidzynie?. W rozdz.

85153 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 21.710,80 zł. Kwota 12.710,80 zł przeznaczona została na programy profilaktyczne, szkolenia, warsztaty oraz badania socjologiczne z zakresu uzależnień wśród młodzieży. W ramach przeprowadzonego konkursu przyznano dotację dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta w wysokości 9.000,00zł. Dotacja została rozliczona. W rozdz. 85154 środki w wysokości 744.324,95 zł wykorzystano na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w tym między innymi: - dofinansowanie: programów terapii dla osób uzależnionych oraz programów w rodzinie, - realizacja spektakli, happeningów, konkursów, warsztatów. Poniesiono również koszty wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach przeprowadzonych konkursów przyznano dotacje organizacjom wykonującym zadania gminy: - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej - Stowarzyszenie Klub Abstynenta - ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn Dotacje zostały rozliczone. 364.000,00 zł 73.500,00 zł 88.700,00 zł przeciwdziałania przemocy

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 16 ? Poz. 84 ?

W ramach wydatków w rozdz. 85195 wpłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia ?Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych? w wysokości 80.000zł. Dział 852 Pomoc społeczna Plan 18.985.085,00 zł Wykonanie 18.839.009,61 zł tj. 99,2% Kwota wydatku w rozdz. 85201 w wysokości 745.000 zł została przekazana w formie dotacji celowej, w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Kwidzyńskiego, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Domu Dziecka. Dotacja została rozliczona. W ramach wydatków rozdz. 85202 poniesiono koszty opłat w wysokości 1.081.466,42 zł za 65 osób przebywających w domach pomocy społecznej. W rozdz. 85212 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały dotacje z budżetu państwa w wysokości 8.757.256,56 zł oraz środki własne z tytułu udziału we wpływach budżetu państwa w wysokości 57.754,84 zł. W ramach wydatków w tym rozdziale MOPS ustalał prawa i wypłacał zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na koszty obsługi świadczeń przeznaczono 320.380,58 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 32.440,19 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji oraz odsetek. W rozdz. 85213 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały dotacje z budżetu państwa w wysokości 116.282,77 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 346,27 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji. Na wydatki w rozdz. 85214 przeznaczono kwotę 1.727.004,16 zł, z czego na zasiłki przeznaczona została kwota 1.726.778,20 zł, w tym środki własne 1.365.265,00 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 361.513,20 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 225,96 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji oraz odsetki, Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę w wysokości 1.350.403,63 zł. W 2010 roku ze świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych skorzystało 724 wnioskodawców. W rozdz. 85216 na wydatki przeznaczono kwotę 1.062.237,93 zł, z tego na wypłaty zasiłków stałych finansowanych w całości z budżetu państwa 1.058.018,87 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 4.219,06 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji oraz odsetki. W rozdz. 85219 na wydatki bieżące przeznaczona została kwota 2.201.890,23 zł, w tym środki własne 1.707.200,23 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 494.690 zł. Wydatki przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego na płace i pochodne 1.940.956,96 zł. Na wydatki w rozdz. 85228 przeznaczona została kwota 958.752,26 zł, w tym środki własne 856.754,50 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 101.997,76 zł. Usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy osobom wymagającym wsparcia w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, prowadzone były przez firmę ?Pomocna Dłoń? w ramach podpisanej umowy. Pomocą tą objęto 149 osób. Usługi specjalistyczne świadczone były przez pielęgniarki neuropsychiatryczne zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Pomocą tą objęto 21 osób. Wydatki na pomoc dla cudzoziemców wykonane zostały w wysokości równej przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 6.000 zł. W rozdz. 85295 wydatkowano kwotę 708.425,36 zł. Kwota wydatku przeznaczona została na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dorosłych. W kwocie wydatkowanej na ten cel 419.000,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana w ramach Rządowego Programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale przeznaczono 33.748,99 zł. W ramach tej kwoty zakupiono serwer na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 17 ? Poz. 84 ?

Plan 1.098.472,00zł Wykonanie 1.098.280,00 zł tj. 100% W rozdz. 85305 wydatkowano kwotę 983.280 zł. Wydatki stanowią dotację dla niepublicznego żłobka oraz dla dwóch przedszkoli niepublicznych, prowadzących grupy żłobkowe. Środki do poszczególnych placówek zostały przekazane proporcjonalnie do liczby dzieci z terenu miasta objętych opieką żłobkową. Ogółem objętych opieką żłobkową było 170 dzieci. Dotacje zostały rozliczone. Udzielono pomocy finansowej w wysokości 95.000zł Powiatowi Kwidzyńskiemu na zadania związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało wykonane i dotacja rozliczona. W rozdz. 85395 kwota wydatku w wysokości 20.000 zł przekazana została w formie dotacji dla Fundacji ?Misericordia? na realizację zadania ?Realizacja programu dożywiania najuboższej ludności w ramach programu Unii Europejskiej PEAD 2010?. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 792.936,00 zł Wykonanie 633.727,36 zł tj. 79,9% W rozdz. 85401 na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przeznaczono 381.756,99 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 320.856,99 zł. W rozdz. 85415 na wydatki na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 249.450,37 zł. Kwota wydatku przeznaczona została na wypłaty stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie oraz stypendiów socjalnych. Na stypendia przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano w sumie 24.000,00zł. Przyznano i wypłacono 10 uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia w wysokości po 250zł miesięcznie przez okres od stycznia do czerwca oraz 9 uczniom przez okres od września do grudnia. Na stypendia wypłacane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne za osiągnięcia w nauce i sporcie przeznaczono 70.000zł. Poza tym wypłacono 208 uczniom stypendia szkolne o charakterze socjalnym w łącznej wysokości 126.126,41 zł, które sfinansowano dotacją z budżetu państwa w wysokości 100.901,13 zł oraz środkami własnymi w wysokości 25.225,28 zł. W ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom wykorzystano dotację z budżetu państwa w wysokości 29.323,96 zł, z której zakupiono podręczniki dla 153 uczniów. Kwota wydatku w rozdz. 85446 w wysokości 2.520 zł stanowi kwotę odpisu od wynagrodzeń na dokształcenie nauczycieli świetlic szkół podstawowych. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 7.501.549,00 zł Wykonanie 7.404.389,63 zł tj. 98,7%, w tym wydatki niewygasające 91.155 zł W ramach rozdz. 90001 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.026.300,12 zł. Wykonano renowację rowów melioracyjnych przy ul. Poligonowa, Kolista, Staszica, Mała, Stawki, Malborska, Jagiełły, remont kanalizacji deszczowej przy ul: Toruńska, Połomskiego, Kopernika, Słoneczna, Wiejska, Staszica, Karowa, Sikorskiego, Warszawska, remont wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Liwy przy ul. Staszica. Sfinansowano koszty zarządu nad siecią kanalizacji deszczowej oraz dokonywano dopłat do ścieków. Wniesiono do Urzędu Marszałkowskiego opłatę za odprowadzanie wód opadowych do rzeki w wysokości 11.491 zł. W rozdz. 90003 na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 1.912.384,15 zł. Kwota została wydatkowana na utrzymanie w czystości ulic i terenów miasta w ramach zawartych umów, naprawę ławek w ciągach ulicznych, likwidację dzikich wysypisk, flagowanie miasta z okazji świąt państwowych, utrzymanie czystości toalet publicznych przy ul. Katedralnej i Kościuszki oraz ich naprawy. W 2010 r. zakupiono 200 wkładów metalowych do koszy betonowych, 25 szt. ławek i 36 szt. koszy na śmieci, 6 szt. ?koksowników?, 200 szt. flag, 10 planów miasta oraz 1 tablicę informacyjną. W rozdz. 90004 na zadania z zakresu utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 1.479.868,80 zł, w tym dotacja z powiatu kwidzyńskiego 1.000.000 zł. Kwotę wydatkowano na utrzymanie i pielęgnację zieleni,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 18 ? Poz. 84 ?

koszenie nieużytków oraz nasadzenie zieleni, drzew i krzewów na terenie miasta. Ustawiono choinki na okres świąteczny, remontowano ścieżki parkowe. W ramach inicjatyw lokalnych zakupiono i przekazano do nasadzenia sadzonki drzew i krzewów za kwotę 99.998,81zł. W rozdz. 90013 kwota wydatkowana w wysokości 109.999,20 zł przeznaczona została na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi z terenu miasta. W ramach zawartej umowy utrzymywane są stanowiska w schronisku dla zwierząt w Grudziądzu. W rozdz. 90015 na wydatki bieżące przeznaczono 1.487.372,07 zł. Z kwoty tej na opłacenie zużycia energii elektrycznej wydatkowano 1.052.652,53 zł. Kwota 321.319,54 zł przeznaczona została na remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego. Regeneracja, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz wykonanie nowych elementów oświetlenia świątecznego w powyższej kwocie stanowi wydatek w wysokości 113.

400,00 zł. W rozdz. 90019 na wydatki finansowane wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano 786.578,74 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni oraz koszty związane z selektywną zbiórką odpadów. W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje celowe stowarzyszeniom na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska: - Stowarzyszenie ?Eko-Inicjatywa? - Stowarzyszenie ?Aktywne Społeczeństwo? - Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 200.000 zł 10.000 zł 160.000 zł

W ramach wpływów do budżetu z tytułu opłaty produktowej zakupiono pojemniki do segregacji odpadów za kwotę 29.143,39 zł. W rozdz. 90095 na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 70.508,07 zł. Kwota ta wydatkowana została na opiekę nad zwierzętami tj. realizację programu rejestracji i identyfikacji zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy oraz na konserwację figur wiklinowych, naprawy i remonty elementów małej architektury oraz renowację lapidarium. Opłacono również składkę członkowską w wysokości 7.611 zł do stowarzyszenia Euroregion Bałtyk. Na wydatki inwestycyjne w dziale 900 przeznaczono kwotę 502.235,09 zł. W ramach tej kwoty wykonano: - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podjazdowej - kwota wydatku 5.200 zł /plan dokumentację projektowo ? kosztorysową. 15.000 zł/. Wykonano

- Budowa kanalizacji deszczowej II etap ul. Chopina - kwota wydatku 359.150 zł /plan 371.000 zł/. Wykonano 368,6 mb kanalizacji z rur PVC oraz wbudowano 10 szt. studni betonowych. - Doświetlenie miasta - kwota wydatku 121.385,09 zł, w tym wydatki niewygasające 91.155 zł /plan 122.000 zł/. Wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Warszawska ? Sokola. Wykonano projekt na oświetlenie ul. Chmielnej oraz Kolistej ? Łamanej, których realizacja robót opłacona będzie ze środków niewygasających. - Wykonanie piłkochwytów - kwota wydatku 16.500 zł /plan 20.000 zł/. Zakupiono i zamontowano 2 piłkochwyty na boisku sportowym przy ul. Granicznej oraz na boisku sportowym na Osiedlu Bajkowym. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 11.491.414,00zł Wykonanie 11.429.711,90 zł tj. 99,5%, w tym wydatki niewygasające 188.891 zł W rozdz. 92105 wykonano wydatki w wysokości 472.775,00 zł na planowane 480.000 zł tj. 98,5%.W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje stowarzyszeniom wykonującym zadania gminy w dziedzinie kultury. : - Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Dętej ?Helikon? - Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe - Lokalna Fundacja Filantropijna ?Projekt? 12.295,50 zł 69.000,00 zł 76.149,50 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 19 ? Poz. 84 ?

- Kwidzyński Dyskusyjny Klub Filmowy ?Powiększenie? - Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne - ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn - Stowarzyszenie Ewangelizacyjne ?Kerygmat? - Stowarzyszenie ?Aktywne Społeczeństwo? 44.510,00 zł 19.400,00 zł - Scena Lalkowa im. J. Wilkowskiego 118.000,00 zł

35.000,00 zł

37.900,00 zł 23.000,00 zł 9.700,00 zł

- Stowarzyszenie Miłośników Malarstwa ?Kontrasty? 7.820,00 zł - Kwidzyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca - Kwidzyńskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji Łowieckich 10.000,00 zł 10.000,00 zł - Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej ?Ojczyzna? Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Przekazana została cała planowana kwota tj. 5.469.500 zł w formie dotacji podmiotowej dla Kwidzyńskiego Centrum Kultury. Przekazana została cała planowana kwota tj. 1.009.760 zł w formie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejsko - Powiatowej ? instytucji kultury. W rozdz. 92120 wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 528.465,50 zł. W ramach tych wydatków udzielono dotacji zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej na remonty obiektów zabytkowych. Kwotę 147.569,29 zł przekazano Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Jana Ewangelisty oraz kwotę 13.000 zł przekazano Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Trójcy. Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona została na remont pomieszczenia oraz na urządzenie Krypty Wielkich Mistrzów. W rozdz. 92195 wydatkowano kwotę 23.098,80 zł. Na zakup nagród rzeczowych i wypłaty nagród finansowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz organizację imprezy przeznaczono 15.349 zł. Wręczono 23 wyróżnienia w kategorii osób dorosłych i 22 w kategorii dzieci i młodzież. Kwota 7.749,80 zł przeznaczona została na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Polskie Zamki Gotyckie. Na wydatki inwestycyjne w dziale 921 przeznaczono kwotę 3.926.112,60 zł. W ramach tej kwoty wykonano: - Plac Jana Pawła II - kwota wydatku 3.141.345,89 zł /plan 3.153.954 zł/. Wykonano zespół dwóch fontann połączonych kanałem wodnym oraz sceną i kładkę nad fontanną. Wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie oraz nawierzchnię placu i ulicy Katedralnej z kostki rzędowej.

Inwestycję zakończono. - Rewitalizacja Starego Miasta - kwota wydatku 779.764,71 zł, w tym wydatki niewygasające 188.891 zł /plan 780.000 zł/. Wykonano część robót drogowych, elektrycznych i sanitarnych. Dalsza realizacja zadania kontynuowana jest w ramach wydatków niewygasających. - Zakup ekranu NEC i minikomputera przemysłowego - kwota wydatku 5.002 zł zaplanowanego zakupu na potrzeby Krypty Wielkich Mistrzów. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan 24.009.850,00 zł Wykonanie 23.856.646,87 zł tj. 99,4%, w tym wydatki niewygasające 5.126.204 zł. Rozdz. 92601 na wydatki bieżące przeznaczono 22.830,03 zł W ramach tych wydatków wykonano remont dachu budynku hotelu na stadionie miejskim. W rozdz. 92605 na wydatki bieżące przeznaczono 1.668.247,04 zł. Wydatki planowane w tym rozdziale wynosiły 1.670.000,00 zł. Realizacja wydatków wynosi 99,9%. Wydatki obejmowały realizację /plan 7.000 z/. Dokonano

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 20 ? Poz. 84 ?

zadań gminy w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane były poprzez udzielenie dotacji klubom i stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w drodze konkursu: - Polski Związek Wędkarski Koło Kwidzyn - Niezależne Towarzystwo Wędkarskie - Ludowy Klub Sportowy ?Nadwiślanin? - Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe - Kwidzyński Klub Motorowy 150.000,00 zł - Polskie Towarzystwo Turystyczno ? Krajoznawcze Szkolnego 25.800,00 zł 173.000,00 zł 32.440,00 zł 19.000,00 zł 16.000,00 zł 28.039,00 zł - Powiatowe Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu - Kwidzyński Ośrodek Piłkarski ?Rodło? 9.500,00 zł 38.704,50 zł 190.000,00 zł 141.000,00 zł 694.077,32 zł

- Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe ?Basket?

- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kwidzyn - Kwidzyńskie Stowarzyszenie Bocce i Bowlingu - Kwidzyńskie Stowarzyszenie Promocji Pływania - Integracyjny Klub Sportowy RAZEM - Stowarzyszenie ?Aktywne Społeczeństwo? - Kwidzyńskie Towarzystwo Tenisowe

- Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny ?Rodło? 98.800,00 zł 3.400,00 zł 5.000,00 zł 3.000,00 zł 5.858,58 zł 9.279,98 zł 15.000,00 zł - Kwidzyński Klub Karate Shorin-Ryu 7.650,00 zł - TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN - Klub Sportowy walki ?NO LIMITS? 2.697,66 zł - Stowarzyszenie Kultury i Sportu Oficina Da Capoeira Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Na bieżącą działalność Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji przeznaczono kwotę 2.509.990,93 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.289.254,29 zł. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Miejski na zakup nagród rzeczowych oraz wypłaty nagród finansowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu przeznaczono 275.351,77 zł. Wręczono 136 nagród dla zawodników, 21 wyróżnień w kategorii ?Trener? oraz nadano 2 tytuły ?Działacza Sportu?. Przyznano stypendia sportowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych na łączną kwotę 313.185,07 zł W związku z wypłaceniem stypendiów osobom dorosłym, niepracującym poniesiono koszty na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy w łącznej wysokości 8.964,93 zł. Na dopłaty do spółki z o.o. Tereny Rekreacyjno ? Wypoczynkowe ?Miłosna? wydatkowano 1.688.100 zł. Na wydatki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.179.2094

  uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2011.143.2952

  uchwała nr IX/106/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Redy za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.245.409

  sprawozdanie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2010

 • DZ. URZ. 2012.2370

  uchwała nr XXIII/241/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Redy za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.3524

  uchwała nr 68/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2010 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.83

  uchwała nr 93/XII/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym

 • DZ. URZ. 2012.82

  uchwała nr XXI/411/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Gdańska w sprawie przejęcia od Wojewody zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Gdańska

 • DZ. URZ. 2012.81

  uchwała nr XV/160/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV/156/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Budżetu Miasta na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.80

  uchwała nr XVI/137/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.79

  uchwała nr XIV/156/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Budżetu Miasta na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.