Logowanie

DZ. URZ. 2012.905

Tytuł:

uchwała nr XVII/336/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012r. zmiany uchwały Nr V/46/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-08
Organ wydający:Rada Miasta Oświęcim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 905
Hasła:przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 8 marca 2012 r. Poz. 905

UCHWAŁA NR XVII/336/12 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 25 stycznia 2012 r.

zmiany uchwały Nr V/46/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z p. zm.), w związku art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z p. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) - Rada Miasta Oświęcim postanawia: § 1. Zmienić uchwałę Nr V/46/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, poprzez dokonanie w jej załączniku następujących zmian: 1) § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: "1.W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, 2) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu, 3) Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, 4) szkół i przedszkoli w Oświęcimiu, 5) Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, 6) Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, 7) organizacji pozarządowych. 2) § 5 pkt. 11 otrzymuje brzmienie: "11.Obsługę organizacyjno - techniczną zapewnia Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miasta Piotr Hertig

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1401

  uchwała nr LIII/290/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.192.357

  uchwała nr VII/73/11 Rady Gminy Brenna z dnia 12 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. 2011.247.1999

  uchwała nr V/33/11 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 29 marca 2011r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kościelisko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.82.1488

  uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.904

  uchwała nr XVII/332/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Miasto Oświęcim dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania.

 • DZ. URZ. 2012.903

  uchwała nr XVII/330/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/501/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2009 r.

 • DZ. URZ. 2012.902

  uchwała nr XVII/81/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

 • DZ. URZ. 2012.901

  uchwała nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2012.900

  uchwała nr XVIII/217/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutów osiedli Gminy Miasta Tarnowa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.