Logowanie

DZ. URZ. 2012.915

Tytuł:

uchwała nr XVI/3/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-08
Organ wydający:Rada Powiatu Kościerskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 915
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 8 marca 2012 r. Poz. 915

UCHWAŁA NR XVI/3/2012 RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.

Na podstawie art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz § 15 pkt 5 Statutu Powiatu Kościerskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003 r. Nr 64, poz. 994 i Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 133, poz. 2583) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie powiatu na 2012 rok uchwalonym Uchwałą Nr XIII/95/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 23 grudnia 2011 roku, zmienianą w trakcie roku budżetowego 3 - krotnie Uchwałą Zarządu Powiatu, wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 149.096 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 149.096 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 2. Budżet Powiatu, o którym mowa w § 1 po wprowadzeniu zmian wynosi: dochody 65.153.146 zł wydatki 68.630.518 zł przychody 7.749.006 zł rozchody 4.271.634 zł § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 915 ?

Przewodniczący Rady

Kazimierz Maszk

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 915 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/3/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 1 lutego 2012 r. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf 150 15013

Treść Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Organ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Organ

Przed zmianą 53 124, 00 53 124 ,00

Zmiana 598,00 598,00

Po zmianie 53 722, 00 53 722, 00

2007

45 155, 00

508,00

45 663,00

45 155, 00

508,00

45 663,00

2009

7 969, 00

90,00

8 059,00

7 969, 00 261 500, 00 38 300, 00

90,00 38 300, 00 38 300, 00 38 000, 00 38 000, 00 - 300,00 - 300,00

8 059,00 223 200,00 0,00

801 80114

Oświata i wychowanie Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 38 000, 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Powiatowe Centrum Oświaty 38 000, 00 300, 00 300,00 2 053 127, 00 1 559 840, 00

0,00

0,00 0,00 0,00

0970 853 85395

Wpływy z różnych dochodów Powiatowe Centrum Oświaty Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Organ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Organ Kultura fizyczna

148 498, 00 2 201 625, 00 148 498, 00 1 708 338, 00

2007

1 395 546, 00

126 223, 00 1 521 769, 00

1 395 546, 00

126 223, 00 1 521 769, 00

2009

164 294, 00

22 275, 00

186 569, 00

164 294, 00 0,00 0,00

22 275, 00 38 300, 00 38 300, 00

186 569, 00 38 300, 00 38 300, 00

926 92601

Obiekty sportowe

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

38 000,00

38 000, 00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 915 ?

Powiatowe Centrum Oświaty 0970 Wpływy z różnych dochodów Powiatowe Centrum Oświaty Razem:

0,00 0,00 0,00

38 000, 00 300,00 300,00

38 000, 00 300,00 300,00

65 004 050, 00 149 096, 00 65 153 146, 00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 915 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/3/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 1 lutego 2012 r. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf 150 15013 4017 4019 4117 4119 4127 4129

Treść Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wynagrodzenia osobowe pracowników Starostwo Powiatowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Starostwo Powiatowe Składki na ubezpieczenia społeczne Starostwo Powiatowe Składki na ubezpieczenia społeczne Starostwo Powiatowe Składki na Fundusz Pracy Starostwo Powiatowe Składki na Fundusz Pracy Starostwo Powiatowe

Przed zmianą 53 124,00 53 124,00 18 466,00 18 466,00 3 259,00 3 259,00 2 826,00 2 826,00 499,00 499,00 456,00 456,00 81,00 81,00 6 942 498,00 6 370 000,00 3 880 000,00 3 880 000,00 1 184 137,00 1 184 137,00 1 184 137,00 1 184 137,00 3 606 582,00 1 589 840,00 373 002,00 298 512,00 65 824,00 52 679,00 353 855,00 176 951,00 0,00 62 446,00 31 227,00 0,00 145 811,00 107 731,00 0,00

Zmiana 598,00 598,00 462,00 462,00 82,00 82,00 40,00 40,00 7,00 7,00 6,00 6,00 1,00 1,00 - 20 000,00 - 20 000,00 - 20 000,00 - 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Po zmianie 53 722,00 53 722,00 18 928,00 18 928,00 3 341,00 3 341,00 2 866,00 2 866,00 506,00 506,00 462,00 462,00 82,00 82,00 6 922 498,00 6 350 000,00 3 860 000,00 3 860 000,00 1 204 137, 00 1 204 137,00 1 204 137,00 1 204 137,00

750 75020 4010

Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Starostwo Powiatowe

758 75818 4810 853 85395 3117 3119 4017

Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Organ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Świadczenia społeczne Powiatowy Urząd Pracy Świadczenia społeczne Powiatowy Urząd Pracy Wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowy Urząd Pracy Starostwo Powiatowe 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowy Urząd Pracy Starostwo Powiatowe 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne Powiatowy Urząd Pracy Starostwo Powiatowe

148 498,00 3 755 080, 00 148 498,00 1 738 338,00 9 208,00 9 208,00 1 625,00 1 625,00 17 294,00 3 575,00 13 719,00 3 052,00 631,00 2 421,00 12 839,00 10 456,00 2 383,00 382 210,00 307 720,00 67 449,00 54 304,00 37 149,00 180 526,00 13 719,00 65 498,00 31 858,00 2 421,00 158 650,00 118 187,00 2 383,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 915 ?


4119

Składki na ubezpieczenia społeczne Powiatowy Urząd Pracy Starostwo Powiatowe

25 731,00 19 011,00 0,00 9 516,00 0,00 1 679,00 0,00 37 659,00 0,00 6 646,00 0,00 32 133,00 0,00 5 670,00 0,00 6 885,00 6 885,00 1 215,00 1 215,00 341 616,00 154 573,00 0,00 60 284,00 27 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 266,00 1 845,00 421,00 226,00 226,00 40,00 40,00 10 923,00 10 923,00 1 927,00 1 927,00 36 118,00 36 118,00 6 374,00 6 374,00 1 020,00 1 020,00 180,00 180,00 36 045,00 20 244,00 15 801,00 6 361,00 3 573,00 2 788,00 2 550,00 2 550,00 450,00 450,00

27 997,00 20 856,00 421,00 9 742,00 226,00 1 719,00 40,00 48 582,00 10 923,00 8 573,00 1 927,00 68 251,00 36 118,00 12 044,00 6 374,00 7 905,00 7 905,00 1 395,00 1 395,00 377 661,00 174 817,00 15 801,00 66 645,00 30 850,00 2 788,00 2 550,00 2 550,00 450,00 450,00

4127 4129 4177 4179 4217 4219 4287 4289 4307

Składki na Fundusz Pracy Starostwo Powiatowe Składki na Fundusz Pracy Starostwo Powiatowe Wynagrodzenia bezosobowe Starostwo Powiatowe Wynagrodzenia bezosobowe Starostwo Powiatowe Zakup materiałów i wyposażenia Starostwo Powiatowe Zakup materiałów i wyposażenia Starostwo Powiatowe Zakup usług zdrowotnych Powiatowy Urząd Pracy Zakup usług zdrowotnych Powiatowy Urząd Pracy Zakup usług pozostałych Powiatowy Urząd Pracy Starostwo Powiatowe

4309

Zakup usług pozostałych Powiatowy Urząd Pracy Starostwo Powiatowe

4417 4419

Podróże służbowe krajowe Starostwo Powiatowe Podróże służbowe krajowe Starostwo Powiatowe

Razem:

68 481 422 ,00 149 096,00 68 630 518, 00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 915 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/3/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 1 lutego 2012 r. DOTACJE NA 2012 ROK

DOTACJE na 2012 rok 1. Przyznane z budżetu powiatu a) dotacje podmiotowe 1 595 520

Dział

Rozdział

Nazwa

Przedmiot dotowania

Kwota

OŚWIATA I WYCHOWANIE 80120 Licea ogólnokształcące - Kaszubskie Centrum Edukacji "Vademecum" 801 - Towarzystwo Edukacyjne "Verbum" s.c. 80130 Szkoły zawodowe - Kaszubskie Centrum Edukacji "Vademecum" - "EXTERNUS" - "EXTERNUS" EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - OREW w Trzebuniu b) dotacje celowe, wynikające z porozumień między jst. Ośrodek dla dzieci w Trzebuniu Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych Niepubliczna szkoła zawodowa Studium Zdrowia i Terapii 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 2-letnie uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Lipuszu Zaoczne Liceum Uzupełniające w Lipuszu

694 560 435 456 181 440 155 904 33 600 64 512 259 104 111 000 55 056 93 048

854

900 960 900 960 900 960 225 000

Dział

Rozdział

Nazwa

Przedmiot dotowania

Kwota

TRANSPORT 600 60014 Drogi powiatowe - Gmina Miejska Kościerzyna Narodowy Program Odnowy Dróg Lokalnych - ul. Strzelnica - Strzelecka

20 000 20 000 20 000

852

POMOC SPOŁECZNA 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Miasto Gdańsk Rodziny zastępcze

15 000 15 000 15 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?8? Poz. 915 ?

921

KULTURA 92116 Biblioteki - Urząd Miasta w Kościerzynie KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe - Urząd Gminy Nowa Karczma Sala sportowa w Lubaniu Biblioteka powiatowa

40 000 40 000 40 000 150 000 150 000 150 000 459 556

926

c) dotacje celowe, wynikające z podpisanych umów

Dział

Rozdział

Nazwa

Przedmiot dotowania

Kwota

852

POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej - Gdańska Fundacja Dobroczynności POMOC SPOŁECZNA 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna - Fundacja "Sprawni Inaczej" Warsztaty terapii zajęciowej DPS Stawiska

420 100 420 100 420 100 39 456 39 456 39 456 190 000

853

d) dotacje celowe na cele publiczne dla organizacji pozarządowych

Dział

Rozdział

Nazwa

Przedmiot dotowania

Kwota

630 63003

Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 75412 Ochotnicze Straże Pożarne OCHRONA ZDROWIA 85195 Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność KULTURA 92120 Ochrona i konserwacja zabytków KULTURA 92195 Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA 92695 Pozostała działalność Razem dotacje

20 000 20 000

754

25 000 25 000 10 000 10 000

851

853

30 000 30 000 40 000 40 000 25 000 25 000 40 000 40 000 2 470 076

921

921

926

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?9? Poz. 915 ?

2. Otrzymane do budżetu powiatu

Dział

Rozdział

Nazwa

Przedmiot dotowania

Kwota

TRANSPORT 600 60014 Drogi powiatowe - Gmina Karsin - Gmina Lipusz GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Gmina Miejska Kościerzyna budynek przy ul. Wybickiego Modernizacja dróg powiatowych


330 000 330 000 30 000 300 000 100 000 100 000 100 000

POMOC SPOŁECZNA 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Powiat Malbork - Powiat Chojnice - Powiat Gdański 85204 852 Rodziny zastępcze - Powiat Starogard Gdański - Powiat Malbork - Powiat Miasto Sopot - Powiat Miasto Gdańsk - Powiat Miasto Gdynia - Powiat Pruszcz Gdański - Powiat Kartuski - Powiat Choszczno Zespół Opiekuńczo-Wych. Zespół Opiekuńczo-Wych. Zespół Opiekuńczo-Wych.

588 007 327 484 86 180 103 416 137 888 260 523 23 531 22 799 9 506 75 103 61 409 36 634 18 624 12 917

Razem dotacje

1 018 007

3. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych L.p. Nazwa jednostki 1. 2. 3. Gmina Miejska Kościerzyna Gmina Nowa Karczma Miasto Gdańsk Kwota dotacji 60 000 15 000 150 000

225 000

4. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 245 076

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 10 ? Poz. 915 ?

L.p. Nazwa jednostki 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kaszubskie Centrum Edukacji 'Vademecum" Towarzystwo Edukacyjne "Verbum" s.c. "Externus" Ośrodek RewalidacyjnoWychowawczy Gdańska Fundacja Dobroczynności Fundacja "Sprawni Inaczej" Organizacje pozarządowe

Kwota dotacji 448 344 98 112 148 104 900 960 420 100 39 456 190 000
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3018

  uchwała nr 180/2012 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3996

  uchwała nr 189/2012 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3075

  uchwała nr 32/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Legionowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2011 r. oraz przedstawienie Radzie Powiatu w Legionowie informację o stanie mienia Powiatu Legionowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4965

  uchwała nr 15/2012 Zarządu Powiatu Przysuskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu przysuskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4251

  uchwała nr 68/2012 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.914

  uchwała nr 28/2011 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 14 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. 2012.913

  uchwała nr xv/111/2012 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości  w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2012.912

  uchwała nr XV/104/2012 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Budowo

 • DZ. URZ. 2012.911

  uchwała nr 058/g128/D/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 lutego 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.910

  uchwała nr XVII/232/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Kaszubska-Wschód? w Słupsku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.