Logowanie

DZ. URZ. 2012.935

Tytuł:

uchwała nr XIV/159/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sobków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy w Sobkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 935
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Kielce, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 935

w sprawie w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sobków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: Rozdział 1. Przepisy ogólne § 1. 1. Niniejsza uchwała reguluje: 1) tryb postępowania o udzielenie dotacji, 2) sposób rozliczania dotacji, 3) sposób kontroli wykonywania dotowanego zadania w odniesieniu do podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, którym Gmina Sobków zamierza zlecać zadania publiczne nie wyszczególnione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 2. Pod pojęciem ?podmiot pozarządowy?, albo ?podmiot dotowany? na potrzeby niniejszej uchwały należy rozumieć niezaliczony do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągania zysku podmiot z art. 221 ust. 1 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) § 2. Środki finansowe na dotacje dla podmiotów niepublicznych planuje się jako wydatki wyodrębnione w stosownych pozycjach budżetu Gminy Sobków Rozdział 2. Tryb postępowania o udzielenie dotacji § 3. 1. Wójt Gminy Sobków występując z inicjatywą zlecenia realizacji zadań finansowanych dotacją umieszcza listę tych zadań na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy określając: 1) rodzaj zadania, 2) termin realizacji, 3) warunki, jakie powinien spełniać podmiot niepubliczny, 4) termin składania ofert realizacji zadania 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4


Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?2? Poz. 935 ?

§ 4. 1. Wniosek podmiotu niepublicznego o udzielenie dotacji powinien zawierać w szczególności: 1) określenie podmiotu występującego z wnioskiem, 2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, 3) wysokość oczekiwanej kwoty dotacji, 4) szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania planowanych do sfinansowania ze środków dotacji, 2. Do wniosku dołącza się dodatkowo: 1) wyciąg z rejestru właściwego dla danej kategorii podmiotów niepublicznych 2) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania finansowanych ze środków własnych. 3. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z przepisami dotyczącymi podmiotu dotowanego. 4. Wójt Gminy Sobków może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów. § 5. Przy wyborze podmiotu dotowanego Wójt Gminy Sobków obowiązany jest kierować się gwarancją właściwego wykonania zadania oraz wielkością dotacji określoną we wniosku. § 6. Przy rozpatrywaniu wniosku Wójt Gminy Sobków uwzględnia w szczególności: 1) znaczenie zadania dla interesów Gminy, 2) wysokość środków budżetowych, które są przeznaczone na realizację danego zadania, 3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania, 4) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot dotowany, 5) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczenia otrzymanej dotacji. § 7. 1. Listę podmiotów dotowanych ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sobków określając: 1) nazwę pomiotu dotowanego, 2) zadania zlecone do wykonania, 3) wysokość przyznanej dotacji. 2. Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń , o którym mowa w ust. 1 umieszcza się niezwłocznie po rozstrzygnięciu w przedmiocie zgłoszonych wniosków o dotację. Ogłoszenie to winno być wywieszone przez okres co najmniej 14 dni. § 8. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą, a podmiotem dotowanym. § 9. Umowa dotacyjna poza ustaleniami z art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zawiera w szczególności: 1) oznaczenie stron, 2) określenie czasu, na jaki zostaje zawarta, 3) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania i termin jego wykonania, 4) określenie wysokości dotacji, jaką Gmina przekaże podmiotowi dotowanemu z tytułu realizacji umowy oraz terminu i tryb jej płatności, 5) określenie trybu i terminów przekazywania dotacji, 6) określenie sposobu i terminów rozliczenia udzielonej dotacji i termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania umowy,

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?3? Poz. 935 ?

7) termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, 8) zobowiązanie podmiotu dotowanego do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Urząd Gminy Sobków w zakresie objętym umową oraz tryb jej kontroli, 9) określenie warunków wypowiedzenia umowy. Rozdział 3. Sposób rozliczenia dotacji § 10. Dotację należy rozliczyć w terminie określonym w umowie, nie później niż w 15 dni od dnia wykonania zadania. § 11. Rozliczenie wykonania zadania postępowania następuje na podstawie: i wykorzystania dotacji z zachowaniem zasady jawności

1) sprawozdania z wykonania zakresu rzeczowego zadania, 2) kserokopii opisanych rachunków, faktur, list płac, delegacji, decyzji itp. dotyczących wydatków faktycznie poniesionych na realizację zadania. § 12. Niewykorzystane przez podmiot dotowany środki podlegają zwrotowi w terminie rozliczenia dotacji określonym w umowie. § 13. W umowie zamieszcza się postanowienie, że jeżeli dotacja nie zostanie rozliczona lub przedstawione przez podmiot dotowany rozliczenie nie zostanie przyjęte przez Wójta Gminy Sobków to przekazana kwota dotacji podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych. § 14. W terminie do 15 sierpnia danego roku budżetowego i do 31 marca roku następnego wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sobków zestawienie udzielonych, wykorzystanych i rozliczonych w poprzednim półroczu dotacji. Zestawienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni. Rozdział 4. Sposób kontroli realizacji dotowanego zadania § 15. 1. Podmiot, któremu została udzielona dotacja jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. 2. Podmiot dotowany obowiązany jest prowadzić takie zasady obiegu i opisywania dokumentów finansowych, by oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzająca ten fakt. § 16. W umowie dotacyjnej zamieszcza się postanowienie, iż podmiot dotowany wyraża zgodę na to, by odpowiednie komórki Gminy Sobków i właściwe komisje Rady Gminy dokonywały kontroli sposobu wykorzystania dotacji. § 17. Kontrola o której mowa w § 16 polega na: 1) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji i realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania (kontrola merytoryczna) 2) sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania, w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych (kontrola formalno-rachunkowa). § 18. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji, polegających w szczególności na: 1) niewłaściwym (niezgodnym z celem określonym we wniosku i zawartej umowie) realizowaniem dotowanego zadania , 2) rozbieżności między oryginałami dokumentów, a przedstawionymi do rozliczenia kopiami, kserokopiami lub zestawieniami 3) przedstawieniu nieprawdy w załączonych do rozliczenia oświadczeniach: a) umowa podlega rozwiązaniu

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?4? Poz. 935 ?

Rozdział 5. Przepisy końcowe § 19. Traci moc uchwała Nr XXI/136/2004 Rady Gminy Sobków z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych. § 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków. § 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Pyjas
Podobne dzienniki urzędowe


zamów dokument

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.934

  uchwała nr XIV/154/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.933

  aneks Wójta Gminy Górno z dnia 1 sierpnia 2007r. zawarty pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysława Łysaka, a Gminą Bieliny reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławomira Kopacza  w dniu 12.12.2011

 • DZ. URZ. 2012.932

  uchwała nr XIX/14/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego.

 • DZ. URZ. 2012.931

  uchwała nr XIX/9/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 stycznia 2012r. sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.930

  uchwała nr XVII/175/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Stąporków przyjętego Uchwałą Nr XLV /292/2009 r. Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.