Logowanie

DZ. URZ. 2012.936

Tytuł:

uchwała nr XIV/160/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy w Sobkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 936
Hasła:oświata i wychowanie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Kielce, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 936

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Sobków w wysokości 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) od każdego żłobka lub klubu dziecięcego. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Józef Pyjas
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 83/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. 2012.1723

  uchwała nr XV/130/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

  uchwała nr VIII/65/11 Rady Miasta Poręba z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do ?Rejestru żłobków i klubów dziecięcych?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/98/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

zamów dokument

Porady prawne

 • Opłaty za przerejestrowanie spółki

  Ile wynosi wpis stały za przerejestrowanie sp. z o.o. z RHB do KRS, a ile wynosi zarejestrowanie zmiany aktu założycielskiego sp. z o.o. wpisanej do KRS? Jakie są dodatkowe (...)

 • Wykreślenie hipoteki

  1 lipca 2005 złożyłam wniosek (KW-WPIS) o wykreślenie hipoteki zwykłej (16516CHF) i kaucyjnej (8258CHF) z księgi wieczystej. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków (...)

 • Wykreślenie z rejestru spółki jawnej - koszt

  Ile kosztuje złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru spółki jawnej?

 • Rejestr zastawów rejestrowych

  Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów (...)

 • Moment ustanowienia zastawu rejestrowego

  Do ustanowienia zastawu rejestrowego konieczna jest umowa zastawnicza i skuteczne wniesienie wniosku do sądu. Od którego momentu rzecz jest obciążona zastawem z jego skutkami (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.935

  uchwała nr XIV/159/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sobków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku

 • DZ. URZ. 2012.934

  uchwała nr XIV/154/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.933

  aneks Wójta Gminy Górno z dnia 1 sierpnia 2007r. zawarty pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysława Łysaka, a Gminą Bieliny reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławomira Kopacza  w dniu 12.12.2011

 • DZ. URZ. 2012.932

  uchwała nr XIX/14/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego.

 • DZ. URZ. 2012.931

  uchwała nr XIX/9/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 stycznia 2012r. sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.