Logowanie

DZ. URZ. 2012.939

Tytuł:

uchwała nr 20/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XIX/93/12 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 stycznia 2011 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 939
Hasła:Regionalna Izba Obrachunkowa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Kielce, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 939

Elektronicznie podpisany przez:

2012.03.26 14:31:33

Lech Hamera

UCHWAŁA NR 20/2012 Public key: KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH 2012-03-26 Data: z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XIX/93/12 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 stycznia 2011 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2012 rok. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący: Henryk Rzepa? Prezes Izby Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska?Sołtyk (sprawozdawca), Iwona Kudła, Joanna Marczewska, Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas. Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w wyniku badania uchwały Nr XIX/93/12 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2012 rok. postanawia: I. Wskazać nieprawidłowości występujące w uchwale Nr XIX/93/12 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 stycznia 2011 roku polegające na niejednoznacznym określeniu kwoty wydatków bieżących ujętych w dziale 853 ?Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej?, rozdz. 85395 ?Pozostała działalność? przeznaczonych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), co narusza art. 236 ust 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych . II. Wskazać sposób usunięcia powyższych nieprawidłowości poprzez jednoznaczne określenie kwoty wydatków bieżących ujętych w dziale 853 ?Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej?, rozdz. 85395 ?Pozostała działalność? przeznaczonych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. III. Wskazać termin usunięcia nieprawidłowości określonych w pkt I do dnia 16 marca 2012 roku. Uzasadnienie Uchwała Nr XIX/93/12 Rady Gminy w Samborcu podjęta w dniu 24 stycznia 2011 rok w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2012 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu w dniu 31 stycznia 2012 roku. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w/w uchwała została objęta postępowaniem nadzorczym, w wyniku którego stwierdzono, że Rada Gminy w Samborcu w załączniku Nr 2 do badanej uchwały pn. ?Wydatki budżetu? określiła w dziale 853, rozdz. 85395 planowane do poniesienia wydatki na kwotę 141.537,27 zł przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, natomiast w załączniku Nr 3 ?Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku? wydatki te zostały określone na kwotę 141.539,45 zł. Różnica pomiędzy w/w kwotami wynosi 2,18 zł.


Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?2? Poz. 939 ?

Niejednoznaczne określenie kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych narusza art. 236 ust 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym, w planie wydatków bieżących wyszczególnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wskazanie innej kwoty w załączniku Nr 2 i innej w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej nie stanowi jednoznacznego określenia planu wydatków w omawianym zakresie. Powyższa nieprawidłowość wpływa również na rozbieżne określenie kwoty środków wymienionych w art. 5 ustawy o finansach publicznych na zadanie ?Program Aktywacji Społeczno-Zawodowej w Gminie Samborzec (2009 ? 2012)? wykazanych pomiędzy załącznikiem Nr 5 ?Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok? na kwotę 99.887,27 zł a kwotą wydatków planowaną na to zadanie wykazaną w załączniku Nr 3 w wysokości 99.889,45 zł. Kolegium stwierdziło ponadto, że w załączniku Nr 3 wskazano iż źródłem finansowania tego programu będą dotacje i środki pochodzące z różnych źródeł w kwocie 17.627,55 zł natomiast w załączniku Nr 5 wykazano, iż przedsięwzięcie to będzie finansowane z budżetu jst w kwocie 12.339,29 zł i ze środków z budżetu krajowego w kwocie 5.290,44 zł. W załączniku Nr 4 ?Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.? wskazano jako źródła finansowania zadań wymienionych w poz. 1, 4 i 8 dotacje i środki pochodzące z innych źródeł, które to środki nie zostały uwzględnione w planowanych dochodach budżetu na 2012 rok. Zwrócić należy również uwagę na błędne wskazanie daty podjęcia uchwały jako 24 stycznia 2011 roku, zamiast 24 stycznia 2012 roku. Kolegium uznało ten błąd w zapisie jako oczywistą pomyłkę pisarską. Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium orzekło jak w sentencji.

Przewodniczący Kolegium Henryk Rzepa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.167.1470

  uchwała nr XXXII/124/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.146.1353

  uchwała nr XXXI/118/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Samborzec

 • DZ. URZ. 2009.224.1841

  uchwała nr XXXIII/130/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Samborzec na rok 2009

 • DZ. URZ. 2009.432.3103

  uchwała nr XXXVIII/147/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2009

 • DZ. URZ. 2009.343.2542

  uchwała nr XXXV/137/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 27 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2009

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.938

  uchwała nr 19/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIX/92/12 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Samborzec na lata 2012 ? 2020.

 • DZ. URZ. 2012.937

  uchwała nr XIV/162/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

 • DZ. URZ. 2012.936

  uchwała nr XIV/160/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. 2012.935

  uchwała nr XIV/159/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sobków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku

 • DZ. URZ. 2012.934

  uchwała nr XIV/154/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.