Logowanie

DZ. URZ. 2012.942

Tytuł:

uchwała nr 23/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr 123/XVI/2012 Rady powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 942
Hasła:Regionalna Izba Obrachunkowa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Kielce, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 942

Elektronicznie podpisany przez:

2012.03.26 14:31:22

Lech Hamera

UCHWAŁA NR 23/2012 Public key: KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH 2012-03-26 Data: z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr 123/XVI/2012 Rady powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2012 rok Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący: Henryk Rzepa? Prezes Izby Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska?Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna Marczewska (sprawozdawca), Ewa Midura, Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas. Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w wyniku badania uchwały Nr 123/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2012 rok postanawia: I. Wskazać nieprawidłowości występujące w uchwale Nr 123/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2012 rok polegające na niejednoznacznym określeniu kwoty wydatków majątkowych ujętych w dziale 600 ??Transport i łączność? w rozdziale 60014 ?Drogi publiczne powiatowe? przeznaczonych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), co narusza art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Powyższe niezgodności mają także wpływ na kwotę wydatków majątkowych określonych w treści uchwały budżetowej w § 2 ust. 5 pkt b ?wydatki majątkowe: 10.586.355 zł? oraz wydatków określonych w § 2 ust. 5 ?Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 11.273.910 zł?. II. Wskazać sposób usunięcia powyższych nieprawidłowości poprzez jednoznaczne określenie kwoty wydatków majątkowych ujętych w dziale 600 ??Transport i łączność? w rozdziale 60014 ?Drogi publiczne powiatowe? przeznaczonych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Określenie wydatków majątkowych przeznaczonych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w treści uchwały budżetowej. III. Wskazać termin usunięcia nieprawidłowości określonych w pkt I do dnia 26 marca 2012 roku.


Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?2? Poz. 942 ?

Uzasadnienie Uchwała Nr 123/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2012 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 2 lutego 2012 roku. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w/w uchwała została objęta postępowaniem nadzorczym, w wyniku którego stwierdzono, że Rada Powiatu w załączniku Nr 2 do badanej uchwały pn. ?Wydatki budżetu na 2012 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów? w dziale 600 ? ?Transport i łączność? w rozdziale 60014 ?Drogi publiczne powiatowe? określiła wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.400.000 zł w § 6050 ?Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych?. Suma wydatków majątkowych w rozdziale 60014 w załączniku Nr 5 do uchwały pn. ?Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku? i w załączniku Nr 4 pn. ?Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.? stanowi kwotę 11.400.000 zł (zgodnie z wydatkami określonymi w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej). W załączniku Nr 6 do uchwały pn. ?Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok? wykazano w pozycji 1. projekt: ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna-JęgrznaGózd na terenie Gm. Łączna? określając środki z budżetu j.s.t. w wysokości 100.000 zł podczas gdy z załącznika dotyczącego wydatków budżetowych wynika, że w rozdziale 60014 ?Drogi publiczne powiatowe? nie określono wydatków na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (cyfra ?9? - § 6059). W treści uchwały budżetowej § 2 ust. 5 pkt b kwota wydatków majątkowych stanowi 10.586.355 zł. Powyższa zmiana skutkowałaby zmianą kwoty wydatków majątkowych w treści uchwały budżetowej oraz kwoty wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegajacych zwrotowi w 2012 roku. Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium orzekło jak w sentencji.

Przewodniczący Kolegium Henryk Rzepa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.238.1923

  uchwała nr 243/XXXV/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego

 • DZ. URZ. 2009.367.2681

  uchwała nr 278/XL/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2009r. utworzenia Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej

 • DZ. URZ. 2009.550.4189

  porozumienie zawarte w dniu 12 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej ?Powierzającym?, a Zarządem Powiatu Skarżyskiego reprezentowanym przez: 1. Jerzego Żmijewskiego - Starostę Powiatu Skarżyskiego 2. Leszka Lepiarza - Wicestarostę Powiatu Skarżyskiego działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr 300/XLIV/2009 z dnia29 października 2009r.zwanym dalej ?Przejmującym? w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.

 • DZ. URZ. 2009.367.2682

  uchwała nr 281/XL/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2009r. zmiany siedziby Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 131

 • DZ. URZ. 2009.171.1505

  uchwała nr 233/XXXIV/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarżyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.941

  uchwała nr 22/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XV/1/2012 Rady Miejskiej Daleszyce z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.940

  uchwała nr 21/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr XV/84/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.939

  uchwała nr 20/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XIX/93/12 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 stycznia 2011 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.938

  uchwała nr 19/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIX/92/12 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Samborzec na lata 2012 ? 2020.

 • DZ. URZ. 2012.937

  uchwała nr XIV/162/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.