Logowanie

DZ. URZ. 2012.944

Tytuł:

obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Wojewoda Świętokrzyski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 944
Hasła:obwieszczenia wojewody

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Kielce, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 944

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie. Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) oraz § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307) ogłasza się, co następuje: § 1. W statucie Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie ogłoszonego obwieszczeniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2000 r. (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 58, poz. 525) wprowadza się następujące zmiany: 1) § 3 otrzymuje brzmienie: ? § 3. Członkami Związku są gminy: Łubnice Nowy Korczyn Oleśnica Pacanów Połaniec Raków Rytwiany Solec-Zdrój Staszów Szydłów Tuczępy?, 2) w § 10 uchyla się ust. 2, 3) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,2. Na wniosek wójta rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu.?, 4) w § 12 uchyla się pkt 12, 5) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:


Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?2? Poz. 944 ?

,,2. Obrady Zgromadzenia są jawne.?, 6) § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Obrady Zgromadzenia prowadzone są z wyłączeniem jawności tylko wówczas, gdy przewiduje to ustawa.?, 7) § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ,,4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Związku.?, 8) w § 20 skreśla się ust. 6, 9) uchyla się § 21, 10) § 21 otrzymuje brzmienie: ?§ 21. Zarząd Związku lub poszczególnych jego Członków odwołuje Zgromadzenie na wniosek co najmniej ? statutowego składu członków Zgromadzenia.?, 11) uchyla się § 26, 12) w § 35 wprowadza się następujące zmiany: 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Za zobowiązania przyjęte wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim majątkiem?, 2. uchyla się ust. 2. § 2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.165.1460

  uchwała nr 6/I/09 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.438.3141

  uchwała nr 5/III/09 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.247.1984

  uchwała nr 5/II/09 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie zmian do budżetu na rok 2009 uchwalonego Uchwałą Nr 6/I/09 z dnia 26 lutego 2009r Zgromadzenia EZGOK

 • DZ. URZ. 2011.193.2250

  uchwała nr 4/IV/11 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie Związku na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2010.192.1801

  uchwała nr 6/III/10 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.943

  uchwała nr 24/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 marca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/122/2012 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 lutego 2012 roku, dotyczącej zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2012 ? 2025.

 • DZ. URZ. 2012.942

  uchwała nr 23/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr 123/XVI/2012 Rady powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.941

  uchwała nr 22/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XV/1/2012 Rady Miejskiej Daleszyce z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.940

  uchwała nr 21/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr XV/84/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.939

  uchwała nr 20/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XIX/93/12 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 stycznia 2011 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2012 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.