Logowanie

DZ. URZ. 2012.946

Tytuł:

uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia ?Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków gminy Nowy Korczyn na lata 2012-2015?.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy w Nowym Korczynie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 946
Hasła:kanalizacja

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Kielce, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 946

UCHWAŁA NR XVIII/123/2012 RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia ?Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków gminy Nowy Korczyn na lata 2012-2015?. Na podstawie art.7 ust 1 pkt 3) i art. 18 ust 2 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) Rada Gminy w Nowym Korczynie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się ?Gminny program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowy Korczyn na lata 2012-2015?, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego a ponadto podlega podaniu do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Korczynie. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Paweł Kulik

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?2? Poz. 946 ?

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 stycznia 2012 r. Gminny program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn na lata 2012-2015 I. Definicje 1. Program - ?Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn na lata 2012-2015 ? w skrócie nazywany programem. 2. Urząd Gminy ? Urząd Gminy w Nowym Korczynie. 3. Inwestor ? Gmina Nowy Korczyn 4. Przydomowa oczyszczalnia ścieków - zespół urządzeń oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze i odprowadzających je w stanie oczyszczonym do gleby lub wód powierzchniowych. 5. Budynek mieszkalny ? budynek będący własnością osób fizycznych, w którym przynajmniej 70% powierzchni całkowitej stanowi część mieszkalna i nie więcej niż 30% część usługowa lub inna. II Wstęp Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z głównych czynników decydujących o standardach środowiska przyrodniczego, jakości przestrzeni oraz jakości życia mieszkańców. Głównym problemem z zakresu gospodarki wodno-ściekowej jest przede wszystkim dysproporcja między długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, występująca głównie na obszarach wiejskich, powodująca zagrożenie środowiska nieoczyszczonymi ściekami. W Gminie Nowy Korczyn również obserwuje się tą niepokojącą tendencję, długość sieci wodociągowej wynosi około 120 km , natomiast długość sieci kanalizacyjnej około 22 km. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest odprowadzanie olbrzymich ilości nieoczyszczonych ścieków komunalno-bytowych wprost do ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych, co zmusza do podjęcia działań zapobiegających dalszej degradacji środowiska. Ponadto tereny wiejskie charakteryzują się rozproszoną zabudową, co dodatkowo utrudnia objęcie ich kanalizacja zbiorczą, nie tylko ze względów technicznych, ale również ekonomicznych. Mając na uwadze powyższe oraz pamiętając o racjonalnej polityce zrównoważonego rozwoju, należy dokonać analizy dostępnych technologii i rozwiązań odprowadzania i utylizacji ścieków na terenie gminy oraz możliwości formalno-prawnych i finansowych wdrożenia w gminie uzupełniających rozwiązań oczyszczania ścieków w stosunku do projektu zbiorczej kanalizacji. II. Postanowienia ogólne 1. Celem programu jest poprawa stanu naturalnego środowiska poprzez ograniczenie ilości odprowadzanych nie oczyszczonych ścieków socjalno ? bytowych bezpośrednio do gruntu lub do wód powierzchniowych. 2. Stworzenie możliwości zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których nie planuje się budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej ze względów technicznych bądź ekonomicznych. III. Warunki przystąpienia i uczestnictwa w Programie 1. Przedmiotem programu jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Nowy Korczyn, gdzie nie ma możliwości włączenia się do istniejącej lub planowanej sieci kanalizacyjnej i gdzie włączenie się do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwa z przyczyn technicznych i ekonomicznych. 2. Inwestorem w programie jest Gmina Nowy Korczyn.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?3? Poz. 946 ?

3. W programie mogą uczestniczyć właściciele istniejących budynków z czynną instalacją wodnokanalizacyjną z wyłączeniem nieruchomości wykorzystywanych sezonowo oraz służących do oczyszczania ścieków pochodzących z prowadzonej na terenie nieruchomości działalności gospodarczej. 4. Podstawą uczestnictwa w programie jest posiadanie tytułu własności nieruchomości. Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę oczyszczalni. IV. Zasady i źródła finansowania 1. Warunkiem uruchomienia programu w danym roku budżetowym jest uzyskanie przez Gminę dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w tym w szczególności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 ,Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2. Rada Gminy corocznie określi w uchwale budżetowej wysokość środków przeznaczonych na realizację programu. 3. Koszt realizacji inwestycji ponoszony przez właściciela nieruchomości wynosi 25 % poniesionych nakładów na budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, jednakże nie więcej niż 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych). 4. Uczestnik programu nie może posiadać zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy. 5. Środki na finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pochodzą ze środków własnych gminy, zewnętrznych źródeł finansowania oraz udziału finansowego właściciela nieruchomości zgodnie z pkt. 3. V. Realizacja programu 1. Zainteresowany uczestnictwem w programie zgłasza chęć przystąpienia do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków składając wniosek w Urzędzie Gminy w Nowy Korczyn. 2. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Wnioski niezrealizowane będą uwzględnione w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym. 3. Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków budowanych w danym roku uzależniona jest od możliwości finansowych budżetu Gminy oraz wysokości dofinansowania uzyskanego ze źródeł zewnętrznych. 4. Wykonanie inwestycji zostanie zlecone specjalistycznej firmie wybranej zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 5. Do budowy oczyszczalni będą wykorzystywane wyłącznie nowe urządzenia posiadające aktualną aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie wg obowiązujących przepisów prawa budowlanego i posiadające normę PN?EN 12566-3. 6. Gmina będzie sprawowała nadzór nad eksploatacją oczyszczalni przez okres 5 lat od momentu zakończenia inwestycji. 7. Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do eksploatacji oczyszczalni zgodnie z instrukcją użytkowania oraz do udostępnienia obiektu do kontroli przez okres 5 lat od momentu zakończenia inwestycji. 8. W przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji opracowanych przez producenta urządzeń właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do zwrotu całkowitych kosztów poniesionych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. VI. Postanowienia końcowe 1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego regulaminu pełni Wójt Gminy Nowy Korczyn. 2. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem mają zastosowania przepisy ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Kodeks cywilny oraz Prawo Zamówień Publicznych.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.293.2248

  uchwała nr XXX/162/2009 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendium Wójta Gminy Nowy Korczyn dla uczniów uczęszczających do Samorządowego Gimnazjum w Nowym Korczynie

 • DZ. URZ. 2010.161.1442

  uchwała nr XXXIX/252/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały NR XXXVIII/238/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27.01.2010 roku w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Wiślica?.

 • DZ. URZ. 2011.80.1697

  uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchylenia regulaminu gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lichnowy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2009r. w sprawie przyjęcia programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2012r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Świdnica Nr XXI/139/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świdnica, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. pod poz. 402.

zamów dokument

Porady prawne

 • Przydomowa oczyszczalnia ścieków

  Mam zamiar postawić dom. Chciałabym wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków, zamiast szamba. W warunkach zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy jest napisane: (...)

 • Zmiana warunków zabudowy

  We wniosku o warunki zabudowy zgłosiłem w pierwszym etapie szczelne szambo z późniejszą rozbudową do oczyszczalni przydomowej. Już po wydaniu warunków, w których (...)

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.945

  uchwała nr XVI/299/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 753.

 • DZ. URZ. 2012.944

  obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

 • DZ. URZ. 2012.943

  uchwała nr 24/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 marca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/122/2012 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 lutego 2012 roku, dotyczącej zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2012 ? 2025.

 • DZ. URZ. 2012.942

  uchwała nr 23/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr 123/XVI/2012 Rady powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.941

  uchwała nr 22/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XV/1/2012 Rady Miejskiej Daleszyce z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2012 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.