Logowanie

DZ. URZ. 2012.947

Tytuł:

uchwała nr XIX/89/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy w Waśniowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 947
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Kielce, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 947

UCHWAŁA NR XIX/89/2012 RADY GMINY W WAŚNIOWIE z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22.366.208,00 zł, z tego: a) dochody bieżące 18.330.209,00 zł b) dochody majątkowe 4.035.999,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.004.730,00 zł, z tego: a) wydatki bieżące 16.797.791,00 zł b) wydatki majątkowe 8.206.939,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6.577.938,00 zł, a) wydatki majątkowe 6.577.938,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.638.522,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie -2.638.522,00 zł, 2. Przychody budżetu w wysokości 3.515.830,00 zł, rozchody w wysokości 877.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 245.809,00 zł, 2) celową w wysokości 45.070,00 zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe - 45.070,00 zł,


Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?2? Poz. 947 ?

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 6. Ustala się dochody w kwocie 83.353,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83.353,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 7. Ustala się dochody w kwocie 9.136,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 9.136,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). § 8. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10. § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów: 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł w tym: 1) a) kredyty 1.000.000,00 zł 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.638.522,00 zł, w tym; 2) a) kredyty 2.638.522,00 zł 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 877.308,00 zł w tym: 3) a) kredyty 877.308,00 zł § 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań , o których mowa w § 9 niniejszej uchwały. § 11. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?3? Poz. 947 ?

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Waśniów Mirosław Chamera

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?4? Poz. 947 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/89/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?5? Poz. 947 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?6? Poz. 947 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?7? Poz. 947 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?8? Poz. 947 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?9? Poz. 947 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 10 ? Poz. 947

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/89/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 11 ? Poz. 947

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 12 ? Poz. 947

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 13 ? Poz. 947

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 14 ? Poz. 947

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 15 ? Poz. 947

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 16 ? Poz. 947

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 17 ? Poz. 947

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 18 ? Poz. 947

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 19 ? Poz. 947

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 20 ? Poz. 947

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 21 ? Poz. 947

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 22 ? Poz. 947

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/89/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 23 ? Poz. 947 ?

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/89/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 24 ? Poz. 947 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 25 ? Poz. 947

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/89/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 26 ? Poz. 947

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 27 ? Poz. 947

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 28 ? Poz. 947 ?

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/89/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 29 ? Poz. 947

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/89/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 30 ? Poz. 947

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/89/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 31 ? Poz. 947

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 32 ? Poz. 947 ?

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/89/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 33 ? Poz. 947 ?

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/89/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.492.3626

  uchwała nr XXXV/178/2009 Rady Gminy Waśniów z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Waśniów

 • DZ. URZ. 2009.35.544

  uchwała nr XXVI/129/2008 Rady Gminy Waśniów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Waśniów na lata 2008-2015

 • DZ. URZ. 2009.493.3628

  uchwała nr XXXV/179/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie uchwalenia ?Programu ochrony środowiska dla Gminy Waśniów na lata 2009-2012?, którego częścią jest ?Plan gospodarki odpadami dla Gminy Waśniów na lata 2009-2012?

 • DZ. URZ. 2009.354.2607

  uchwała nr XXXII/162/2009 Rady Gminy Waśniow z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Waśniów do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2009.84.1011

  uchwała nr XXVII/136/2008 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.946

  uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia ?Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków gminy Nowy Korczyn na lata 2012-2015?.

 • DZ. URZ. 2012.945

  uchwała nr XVI/299/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 753.

 • DZ. URZ. 2012.944

  obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

 • DZ. URZ. 2012.943

  uchwała nr 24/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 marca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/122/2012 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 lutego 2012 roku, dotyczącej zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2012 ? 2025.

 • DZ. URZ. 2012.942

  uchwała nr 23/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr 123/XVI/2012 Rady powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.