Logowanie

DZ. URZ. 2012.952

Tytuł:

uchwała nr XVI/169/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze w rejonie ulic Ślepej i Maniska w Skidziniu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-08
Organ wydający:Rada Miejska w Brzeszczach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 952
Hasła:Planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 8 marca 2012 r. Poz. 952

UCHWAŁA? NR XVI/169/12 RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze w rejonie ulic Ślepej i Maniska w Skidziniu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu nienaruszenia ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach nr IX/90/2003 z dnia 16 września 2003r, zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach nr V/45/07 z dnia 29 marca 2007r., Uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach nr VII/54/11 z dnia 28 kwietnia 2011r, Uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach nr VIII/62/11 z dnia 26 maja 2011r. i Uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach nr X/90/11 z dnia 30 sierpnia 2011r. Rada Miejska w Brzeszczach uchwala Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze w rejonie ulic Ślepej i Maniska w Skidziniu Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE § 1. 1. Plan dotyczy terenów o powierzchni 1,74 ha, dla których zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XLII/465/10 z dnia 28 października 2010r. przystąpiono do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ślepej i Maniska w Skidziniu, w trybie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , obejmującego działki ewidencyjne o numerach: 10/1, 16, 12, 2148 znajdujące się w obrębie Skidziń, w gminie Brzeszcze. 2. Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustalenia zgodne z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem. 3. Integralną część uchwały stanowią: 1) tekst uchwały, zwany dalej ?tekstem planu?; 2) załącznik graficzny nr 1 w skali 1:1000, zwany dalej ?rysunkiem planu ". 4. Załącznikami do uchwały są: 1) załącznik nr 1 ? rysunek planu; 2) załącznik nr 2 ? rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Brzeszczach o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;


Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

?

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 952 ?

3) załącznik nr 3 ? rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Brzeszczach o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale ą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. § 2. 1. Je eli w uchwale jest mowa o: 1) "intensywności zabudowy" ? nale y przez to rozumieć: wskaźnik, który wyra a stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych istniejących i projektowanych budynków do całkowitej powierzchni działki budowlanej, lub jej części objętej projektem zagospodarowania terenu; 2) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" ? nale y przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie naziemnych części budynku, z zastrze eniem: naziemna część budynku nie mo e wykraczać poza zewnętrzną krawędź linii z wyjątkiem elementów, o których mowa w § 4, ust. 2, pkt 3); 3) "ucią liwości" ? nale y przez to rozumieć: zjawiska o negatywnym wpływie na warunki ycia mieszkańców oraz stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in. zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące, odory i inne w rozumieniu przepisów odrębnych; 4) "usłudze nieucią liwej" ? nale y przez to rozumieć: działalności usługowe spełniające wymogi ochrony środowiska, dla których nie jest wymagana decyzja środowiskowa, w rozumieniu przepisów odrębnych; 5) "przeznaczeniu terenu" ? nale y przez to rozumieć: funkcje zabudowy, zagospodarowania oraz rodzaje działalności dopuszczone na poszczególnych terenach; a tak e sposoby

6) "przeznaczeniu podstawowym" ? nale y przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie mo e występować na działce inwestycyjnej i w budynkach na niej zlokalizowanych w sposób samodzielny lub niesamodzielny, przy zało eniu, e jego udział będzie stanowił więcej ni 50% powierzchni terenu w ramach poszczególnych działek inwestycyjnych i powierzchni u ytkowej budynków na nich zlokalizowanych; 7) "przeznaczeniu towarzyszącym" ? nale y przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie mo e jedynie współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu; 8) "rysunku planu" ? nale y przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1. do niniejszej uchwały; 9) "terenie" ? nale y przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu oznaczoną symbolem, o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenu. 10) "liczbie kondygnacji" ? nale y przez to rozumieć: liczbę kondygnacji u ytkowych ? nadziemnych budynku; 11) "planie zmienianym" ? nale y przez to rozumieć: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Brzeszcze "Wilczkowice-Skidziń?, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach Nr XXVIII/236/2000 z dnia 27 października 2000r. 2. Pozostałe, niezdefiniowane określenia u yte w ustaleniach niniejszej uchwały nale y rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odrębnych. § 3. 1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, które są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granica obszaru objętego planem; 2) linia rozgraniczająca tereny; 3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 4) przeznaczenie terenu: a) UT ? teren zabudowy usług turystyki i gastronomii; b) ZU ? teren zieleni urządzonej. 2. Elementy planu o charakterze informacyjnym: a) Rzeka Soła - poza granicą opracowania; b) Granica strefy ochronnej wału przeciwpowodziowego;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 952 ?

c) Granica prawdopodobnego zalewu 1% - poza granicą opracowania; d) Granica obszaru górniczego KWK Brzeszcze; e) Granica strefy oddziaływania linii energetycznej; f) Sieć napow. wysokiego napięcia. 3. Zasady oznaczania terenów: 1) oznaczenie terenu składa się z symbolu literowego określającego przeznaczenie terenu. Rozdział 2. USTALENIA OGÓLNE § 4. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów: 1) Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów zawarte są w rozdziale "Przepisy ogólne" § 3 ust. 1 pkt 4 oraz w rozdziale "Ustalenia szczegółowe" § 5 i 6 niniejszego planu. 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) wysokość zabudowy określona w ustaleniach szczegółowych nie dotyczy infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności; 2) dopuszcza się zachowania budynków lub ich części: a) niezgodnych z parametrami i wskaźnikami zabudowy oraz zagospodarowania terenu, z mo liwością ich odbudowy, rozbudowy i przebudowy niewykraczającej poza dotychczasowe parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 3) w zakresie lokalizowania zabudowy dopuszcza się wysunięcia przed ustalone w planie linie zabudowy: a) na maksymalną odległość ? 1,5 m: wykuszy, loggi, gzymsów, okapów, zadaszeń, wejść, elementów odwodnienia dachów, balkonów, galerii, werand, tarasów, schodów zewnętrznych oraz elementów budynków w całości zlokalizowanych pod ziemią; b) obiektów małej architektury, dojazdów, miejsc postojowych oraz urządzeń dla niepełnosprawnych; 4) w zakresie lokalizowania reklam ustala się: a) lokalizowanie reklam o powierzchni informacyjnej i promocyjnej jednej reklamy maksymalnie: 4 m2 rozliczanej w stosunku do jednej działki; b) obowiązek nawiązania sposobu usytuowania i kompozycji reklam do kompozycji elewacji budynków, z którymi są one związane.


3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) nakaz utrzymania standardów emisyjnych przez nowe obiekty budowlane, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska; 2) zakaz lokalizowania inwestycji, których działalność mo e powodować przekroczenie dopuszczalnych norm poza działkę, do której inwestor posiada tytuł prawny, określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska, z dopuszczeniem lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności; 3) równowa ny poziom dźwięku nie powinien przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, określonego w przepisach odrębnych z zakresu dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 1) na obszarze planu nie występują oraz nie wyznacza się obiektów ani terenów wymagających ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w rozumieniu art. 15 ust. 2, pkt 4) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami); 5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 952 ?

1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych, w rozumieniu art. 15 ust. 2, pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: 1) obszar planu znajduje się w zasięgu obszaru górniczego KWK Brzeszcze na terenie górniczym Brzeszcze IV, utworzonego dla K.W. S.A. KWK Odział ?Brzeszcze? w Brzeszczach, zgodnie z rysunkiem planu, w jego zasięgu istnieją następujące uwarunkowania: a) stosunki wodne nie ulegają zmianie; b) występowanie wstrząsów parasejsmicznych o przyspieszeniu poni ej 30 mm/s2; c) w rejonie przedmiotowej nieruchomości nie przewiduje się wystąpienia wpływów z eksploatacji górniczej; 2) projekty budowlane nale y dostosować do istniejących czynników geologiczno ? górniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa geologicznego i górniczego; 3) częściowo obszar planu znajduje się w zasięgu pasów technologicznych od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV o szerokości 30 m (po 15 m w ka dą stronę od osi linii elektroenergetycznej), ustala się nakaz ich uwzględnienia w wypadku zagospodarowywania działek i lokalizowania zabudowy, w zakresie: a) sposobu zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska; b) zakazu lokalizowania zadrzewień; 4) obszar opracowania le y częściowo, zgodnie z rysunkiem planu, w strefie ochronnej 50m od stopy wału przeciwpowodziowego, znajdującego się poza obszarem opracowania, w jej zasięgu obowiązują ustalenia zgodne z przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego; 5) na obszarze planu nie występują obszary nara one na niebezpieczeństwo powodzi, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego; 6) na obszarze planu nie występują tereny zagro one osuwaniem się mas ziemnych, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska; 7) na obszarze planu nie występują obiekty związanych z Obroną Cywilną, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; 7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 1) na obszarze niniejszego planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości, w rozumieniu art. 15 ust. 3, pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami); 2) dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszych wielkościach ni określone w ustaleniach szczegółowych, w sytuacji kiedy: a) wydzielone działki zostaną przeznaczone na powiększenie działek sąsiednich (poprzez ich scalenie), z zastrze eniem: działki budowlane uzyskane w wyniku tego podziału i nie przewidziane na powiększenie działek sąsiednich muszą spełniać warunki minimalnych wielkości określonych w ustaleniach szczegółowych; b) działka powstanie w wyniku wydzielenia jej części pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz obiekty układu komunikacyjnego. 8. Ustalenia dotyczące zasad i infrastruktury technicznej: modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1) w zakresie lokalizowania oraz przebudowy sieci infrastruktury technicznej ustala się: a) dopuszczenie lokalizowania wszelkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; podczas prac inwestycyjnych nakazu względnienia stref technicznych, eksploatacyjnych itp. od sieci i urządzeń


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 952 ?

b) infrastruktury technicznej; c) dopuszczenie zmiany przebiegu istniejących sieci w sposób powodujący ograniczenie w u ytkowaniu działek, wykraczające poza dotychczasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne, itp.; 2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej; b) dopuszczenie lokalizowania indywidualnych ujęć wody; 3) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych ustala się: a) zakaz odprowadzania ścieków powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu; b) odprowadzanie ścieków do projektowanej kanalizacji sanitarnej; c) dopuszczenie odprowadzania ścieków z budynków do zbiorników bezodpływowych, do czasu budowy sieci kanalizacyjnej przewidzianej do ich obsługi; d) dopuszczenie stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków; 4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się: a) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach własnych inwestorów, poprzez odprowadzanie ich w stanie niezanieczyszczonym do gruntu do czasu budowy kanalizacji deszczowej; b) nakaz podczyszczania zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych przed ich odprowadzeniem do gruntu; c) nakaz podłączenia działek i budynków do sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej do ich obsługi; d) nakaz utwardzania i skanalizowania terenów o powierzchni powy ej 0,1 ha, na których mo e dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi. 5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: a) realizację zasilania w średnie i niskie napięcie liniami podziemnymi lub napowietrznymi; 6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: a) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazowej; b) zakaz lokalizowania ogrodzeń w odległości mniejszej ni : 0,5 m od gazociągu; c) dopuszczenie stosowania indywidualnych zbiorników gazowych; 7) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się: a) indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną; b) stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza, których metody spalania gwarantują dotrzymanie poziomów zanieczyszczeń określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska; 8) w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się: a) mo liwość świadczenia usług telekomunikacyjnych przez wszystkich uprawnionych operatorów; 9) w zakresie gospodarki odpadami ustala się: a) gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi oraz gminnymi regulaminami; b) lokalizowanie miejsc na odpady w sposób umo liwiający dostęp do nich z dróg publicznych i/lub ciągów pieszo ? jezdnych;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?6? Poz. 952 ?

9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania: 1) dopuszcza się u ytkowanie działek inwestycyjnych zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem, pod warunkami e nie będzie ono źródłem ucią liwości wykraczającej poza granicę działki inwestora; 10. Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno ? wypoczynkowych oraz terenów słu ących organizacji imprez masowych: 1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów rekreacyjno ? wypoczynkowych oraz terenów słu ących organizacji imprez masowych w rozumieniu art. 15 ust. 3, pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 11. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a tak e obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: 1) na obszarze planu nie wyznacza się obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a tak e obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji w rozumieniu art. 15 ust. 3, pkt 2) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 12. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 1) stawka procentowa, słu ąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi 30%, słownie: trzydzieści procent. Rozdział 3. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE § 5. 1. 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: UT ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: a) usługi nieucią liwe turystyki i gastronomii; 2) przeznaczenie towarzyszące: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) dopuszcza się lokalizowanie: a) budynków gospodarczych; b) obiektów małej architektury; c) dojazdów, miejsc do parkowania i gara y; d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; e) zieleni urządzonej; 2) lokalizowanie zabudowy wyłącznie w układzie wolno stojącym; 3) zakaz sytuowania ściany budynków na granicy z działką sąsiednią; 4) intensywność zabudowy: a) maksymalna ? 0,35; b) minimalna ? 0,05; 5) maksymalna wysokość zabudowy: a) mieszkaniowej i usługowej: 2 kondygnacja nadziemne (w tym poddasze u ytkowe) i nie więcej ni ? 9,5 m; b) gospodarczej i gara owej ? 5 m;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?7? Poz. 952 ?

6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki ? 40%; 7) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej ? 50%; 8) gabaryt budynków wyra ony maksymalną szerokością elewacji frontowej ? 26 m; 9) stosowanie dachów dwuspadowych i wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie 250? 450; 10) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich dla budynków gospodarczych i gara y; 11) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń; 12) zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych poszczególnych budynków zlokalizowanych na tych samych działkach budowlanych; 13) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; 14) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych. 15) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: a) minimalnie ? 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (liczone łącznie z miejscami gara owymi); b) minimalnie ? 1 miejsce postojowe na 35 m2 powierzchni u ytkowej usług, lecz nie mniej ni 2 miejsca postojowe na jeden lokal u ytkowy; c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy nale y lokalizować w ramach działek, na których te budynki są usytuowane lub na działce albo jej części poło onej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada tytuł prawny; d) realizowanie miejsc do parkowania w formie: - wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu dla samochodów osobowych i autobusów; - gara y. 3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 1) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek: 1500 m2; 2) minimalna szerokość frontów nowo wydzielanych działek: 20 m; 3) kąt poło enia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego ? 800÷ 1000. 4. Ustalenia dotyczące minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych: 1) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych: 1500 m2 5. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania: 1) zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej, z dopuszczeniem lokalizowania namiotów i powłok pneumatycznych; 6. Ustalenia dotyczące zasad i infrastruktury technicznej: modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1) obsługa komunikacyjna usług turystyki z ul. Maniska; 2) obsługa komunikacyjna zabudowy mieszkaniowej z ul. Ślepej i ul. Maniska. § 6. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: ZU ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: a) zieleń urządzona; 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) dopuszcza się lokalizowanie:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?8? Poz. 952 ?

a) obiektów małej architektury; b) dojazdów, miejsc do parkowania; c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach: 70%; 3) maksymalna wysokość obiektów małej architektury: 5 m; 4) zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej; 5) dopuszcza się zachowanie i przebudowę istniejących obiektów budowlanych, bez mo liwości ich rozbudowy. 3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 1) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek, w tym działek budowlanych: 100 m2; 2) minimalna szerokość frontów nowo wydzielanych działek: 5 m ; 3) kąt poło enia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego ? 800÷ 1000. Rozdział 4. PRZEPISY KOŃCOWE § 7. W granicach opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Brzeszcze WilczkowiceSkidziń zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach Nr XXVIII/236/2000 z dnia 27 października 2000 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 115, poz. 1179 z dnia 22 grudnia 2000 r. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. § 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeszcze. § 10. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Wawro

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?9? Poz. 952 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/169/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 lutego 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Wawro

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 10 ? Poz. 952 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/169/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 lutego 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Wawro

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 11 ? Poz. 952 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/169/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 lutego 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Wawro
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3941

  uchwała nr II Nz. /206/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012

 • DZ. URZ. 2011.503.4900

  uchwała nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.503.4903

  uchwała nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.1337

  uchwała nr XVI/170/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie:  nadania nazwy ulicy w Skidziniu

 • DZ. URZ. 2012.2211

  uchwała nr XVII/175/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Brzeszczach

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.951

  uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2012.950

  uchwała nr XXI / 112 / 2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce

 • DZ. URZ. 2012.949

  uchwała nr XIV/1/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym na terenie miejscowości Bibice

 • DZ. URZ. 2012.948

  uchwała nr 2/XVI/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko ? Część ?A?

 • DZ. URZ. 2012.947

  uchwała nr 8/XVI/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 21/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łącko, zmienionej uchwałą Rady Gminy w Łącku Nr 30/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjącia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łącko


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.