Logowanie

DZ. URZ. 2012.994

Tytuł:

uchwała nr XVII /4/ 2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-13
Organ wydający:Rada Powiatu Kościerskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 994
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 994

UCHWAŁA NR XVII /4/ 2012 RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.

Na podstawie art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz § 15 pkt 5 Statutu Powiatu Kościerskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003 r. Nr 64, poz. 994 i Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 133, poz. 2583) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie Powiatu na 2012 rok uchwalonym Uchwałą Nr XIII/95/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 23 grudnia 2011 roku, zmienianą w trakcie roku budżetowego 6- krotnie Uchwałą Zarządu Powiatu i 1krotnie Uchwałą Rady Powiatu, wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 230.929 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 230.929 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 § 2. Budżet Powiatu, o którym mowa w § 1 po wprowadzeniu zmian wynosi: dochody 65.384.075 zł wydatki 68.861.447 zł przychody 7.749.006 zł rozchody 4.271.634 zł § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 994 ?

Przewodniczący Rady

Kazimierz Maszk

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 994 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII /4/ 2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 23 lutego 2012 r. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf 750 75020 0830 851 85154 2710

Treść Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wpływy z usług Starostwo Powiatowe Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Organ

Przed zmianą 80 000,00 500,00 500,00 2 335 510,00 0,00 0,00 0,00 2 201 625,00 1 708 338,00

Zmiana

Po zmianie 325 000,00 130 000,00 50 500,00 50 500,00 2 342 710,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 2 375 354,00 1 882 067,00

275 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 173 729,00 173 729,00 166 264,00 166 264,00 7 465,00 7 465,00 230 929,00

853 85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Organ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Organ

2007

1 521 769,00

1 688 033,00

1 521 769,00

1 688 033,00

2009

186 569,00 186 569,00

194 034,00 194 034,00

Razem:

65 153 146,00

65 384 075,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 994 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII /4/ 2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 23 lutego 2012 r. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf 750 75020 4300 851 85154 4210

Treść Administracja publiczna Starostwa powiatowe Zakup usług pozostałych Starostwo Powiatowe Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup materiałów i wyposażenia I Liceum Ogółnokształcące im Józefa Wybickiego Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie

Przed zmianą 6 922 498,00 6 350 000,00 317 000,00 317 000,00 2 355 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 755 080,00 1 738 338,00

Zmiana 34 529,00 34 529,00 34 529,00 34 529,00 7 200,00 7 200,00 6 350,00 1 500,00 1 500,00 1 000,00 1 500,00 850,00 850,00 850,00 189 200,00 189 200,00 139 431,00 139 431,00 2 984,00 2 984,00 526,00 526,00 513,00 513,00 91,00 91,00 73,00 73,00 13,00 13,00 17 085,00

Po zmianie 6 957 027,00 6 384 529,00 351 529,00 351 529,00 2 362 710,00 7 200,00 6 350,00 1 500,00 1 500,00 1 000,00 1 500,00 850,00 850,00 850,00 3 944 280,00 1 927 538,00

4300

Zakup usług pozostałych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie

853 85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Powiatowe Centrum Oświaty 4017 4019 4117 Wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowe Centrum Oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowe Centrum Oświaty Składki na ubezpieczenia społeczne Powiatowe Centrum Oświaty 4119 4127 4129 4177 Składki na ubezpieczenia społeczne Powiatowe Centrum Oświaty Składki na Fundusz Pracy Powiatowe Centrum Oświaty Składki na Fundusz Pracy Powiatowe Centrum Oświaty Wynagrodzenia bezosobowe

2917

0,00

139 431,00

0,00 371 149,00 0,00 65 498,00 0,00 158 650,00 0,00 27 997,00 0,00 9 742,00 0,00 1 719,00 0,00 48 582,00

139 431,00 374 133,00 2 984,00 66 024,00 526,00 159 163,00 513,00 28 088,00 91,00 9 815,00 73,00 1 732,00 13,00 65 667,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 994 ?

Powiatowe Centrum Oświaty 4179 4217 4219 4307 4309 4417 4419 Wynagrodzenia bezosobowe Powiatowe Centrum Oświaty Zakup materiałów i wyposażenia Powiatowe Centrum Oświaty Zakup materiałów i wyposażenia Powiatowe Centrum Oświaty Zakup usług pozostałych Powiatowe Centrum Oświaty Zakup usług pozostałych Powiatowe Centrum Oświaty Podróże służbowe krajowe Powiatowe Centrum Oświaty Podróże służbowe krajowe Powiatowe Centrum Oświaty

0,00 8 573,00 0,00 66 194,00 0,00 11 681,00 0,00 379 718,00 0,00 67 008,00 0,00 2 550,00 0,00 450,00 0,00

17 085,00 3 015,00 3 015,00 14 288,00 14 288,00 2 521,00 2 521,00 6 409,00 6 409,00 1 131,00 1 131,00 952,00 952,00 168,00 168,00 230 929,00

17 085,00 11 588,00 3 015,00 80 482,00 14 288,00 14 202,00 2 521,00 386 127,00 6 409,00 68 139,00 1 131,00 3 502,00 952,00 618,00 168,00

Razem:

68 630 518,00

68 861 447,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3018

  uchwała nr 180/2012 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3996

  uchwała nr 189/2012 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3075

  uchwała nr 32/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Legionowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2011 r. oraz przedstawienie Radzie Powiatu w Legionowie informację o stanie mienia Powiatu Legionowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4965

  uchwała nr 15/2012 Zarządu Powiatu Przysuskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu przysuskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4251

  uchwała nr 68/2012 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.993

  uchwała nr XIV/99/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/226/04 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 • DZ. URZ. 2012.992

  uchwała nr XVII/142/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie prowadzonego w formie zakładu budżetowego i utworzenia jednostki budżetowej o tej samej nazwie.

 • DZ. URZ. 2012.991

  uchwała nr XVI/93/2011 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stara Kiszewa na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.990

  uchwała nr XX/ 174 /2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2012 rok (zmiana 1).

 • DZ. URZ. 2012.989

  uchwała nr XIV/238/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno, rejon ulic Kartuskiej i Szpitalnej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.