Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/228/08 Rady Miasta Oława z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie odpłatności za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Oława

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-01-08
Organ wydający:Rada Miasta Oława
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 1 pozycja: 11
Hasła:transport

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE

NR XXVIII/228/2008

z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie odpłatności za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Oława Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. ? Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Dz. U. z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780, Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 935) Rada Miejska w Oławie uchwala, co następuje: §1 Ustala się następujące ceny biletów jednorazowych i miesięcznych za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Oława:


1. 2. 3. 4. 5. bilet normalny jednorazowego przejazdu ? 2,40 zł, bilet ulgowy jednorazowego przejazdu z ulgą 50% ? 1,20 zł, bilet miesięczny imienny normalny na jednej wskazanej linii ? 60,00 zł; bilet miesięczny imienny ulgowy na jednej wskazanej linii ? 30,00 zł; bilet miesięczny imienny normalny o niekontrolowanej ilości przejazdów na wszystkich liniach ? 90,00 zł, 6. bilet miesięczny imienny ulgowy o niekontrolowanej ilości przejazdów z ulgą 50% na wszystkich liniach ? 45,00 zł.

§2

1. Ustala się następujące opłaty dodatkowe (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 117).

1. Opłata za przewóz bagażu ręcznego odpowiada opłacie za jednorazowy przejazd dla jednej osoby. 2. Za bagaż ręczny uważa się: a) bagaż, którego wszystkie wymiary przekraczają, jednocześnie wymiary 60 x 40 x 20 cm b) wózek dziecięcy bez dziecka, sanki, narty, c) zwierzęta domowe. 3. Opłacie ww. nie podlega przewóz: a) psa przewodnika osoby ociemniałej,

b) wózków dziecięcych wraz z dziećmi do lat 4, c) małych zwierząt domowych trzymanych na rękach, d) małych instrumentów muzycznych o wymiarach max. 60 x 40 x 20 cm. §3 Do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnione są następujące osoby posiadające odpowiednie dokumenty:

1) osoby, których uprawnienia takie wynikają z odrębnych ustaw, w tym w szczególności:

1. posłowie i senatorowie ? na podstawie legitymacji poselskiej i senatorskiej,

2. inwalidzi wojenni i wojskowi ? na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego),

2) opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidztwa, 3) inwalidzi zaliczani do I grupy inwalidztwa oraz ich opiekunowie ? dokument potwierdzający inwalidztwo lub stopień niepełnosprawności oraz dowód tożsamości, i opiekun (osoba wskazana w trakcie przejazdu), 4) niewidomi i ociemniali oraz ich opiekunowie ? dokument potwierdzający inwalidztwo lub stopień niepełnosprawności oraz dowód tożsamości i przewodnik (osoba wskazana w trakcie przejazdu),

5) umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji,

6) honorowi dawcy krwi, którzy oddali 15 litrów krwi w przypadku kobiet i 18 litrów krwi w przypadku mężczyzn ? na podstawie legitymacji honorowego dawcy krwi, wraz z potwierdzoną przez punkt krwiodawstwa adnotacją o ilości oddanej krwi, 7) dzieci do lat 4, jeśli nie zajmują osobnego miejsca ? dokument stwierdzający wiek dziecka, 8) osoby które ukończyły 70 rok życia ? dokument stwierdzający wiek podróżnego, 9) żołnierze zasadniczej służby wojskowej ? książeczka wojskowa, 10) osoby uhonorowane tytułem ?Zasłużony dla miasta Oławy?. §4 Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnione są następujące osoby posiadające odpowiednie dokumenty:

1. kombatanci i inne osoby uprawnione na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.) ? dokument potwierdzający nabycie uprawnień wynikających z ww. ustawy, 2. studenci państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, do ukończenia 26 roku życia na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) ? ważna legitymacja studencka lub inny odpowiedni dokument wydany przez właściwy organ, 3. słuchacze kolegium pracowników służb społecznych oraz kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, do ukończenia 26 roku życia na podstawie art. 9f ust. 2 i art. 77 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ? legitymacja słuchacza kolegium, 4. dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej ? publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, do ukończenia 24 roku życia ? ważna legitymacja szkolna, 5. dzieci do lat 4, jeśli zajmują osobne miejsce ? dokument stwierdzający wiek dziecka, 6. dzieci w wieku od 4 do 7 lat ? dokument stwierdzający wiek dziecka,

7. emeryci i renciści niepozostający w stosunku pracy oraz członkowie ich rodzin, na których otrzymują dodatki rodzinne lub pielęgnacyjne ? legitymacja emeryta lub rencisty, ewentualnie aktualny odcinek emerytury lub renty i dokument potwierdzający tożsamość,

8. osoby głuchonieme ? legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ. §5 Do korzystania z biletów miesięcznych ulgowych imiennych uprawnione są odpowiednio osoby wymienione w § 4. §6 Na przejazd środkami komunikacji miejskiej ważne są bilety zakupione i wyemitowane przez przewoźnika prowadzącego komunikację miejską. §7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oława. §8 Traci moc uchwała nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za korzystanie z usług przewozowych środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Oława. §9 Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ANDRZEJ MIKODA
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/63/11 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/08 z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie odpłatności za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Oława.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/270/2009 Rady Miasta Oława z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/228/08 z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie odpłatności za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Oława

 • DZ. URZ. 2010.314.3330

  uchwała nr LIII/450/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.154.288

  uchwała nr X/84/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej wykonywanymi przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/299/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia na rok 2010 limitu nowych licncji na zarobkowy przewóz osób taksówkami na terenie Gminy Miasto Oława.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/47/2008 Rady Miasta Olszyna z dnia 29 października 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2009

 • uchwała nr IX/46/2008 Rady Miasta Olszyna z dnia 29 października 2008r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej

 • uchwała nr 207/XXVI/08 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego dłużnika

 • uchwała nr 202/XXVI/08 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 10 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr 167/XX/08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda

 • uchwała nr XXXVI/142/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 stycznia 2007 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.