Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.114.3293

Tytuł:

uchwała nr XXIV/176/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/166/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-07-20
Organ wydający:Rada Gminy w Liwie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 114 pozycja: 3293
Hasła:wynagrodzenia

UCHWAŁA Nr XXIV/176/09 RADY GMINY W LIWIE z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/166/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw. § 1. W uchwale nr XXIII/166/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 3 skreśla się słowa: ?w granicach posiadanych środków?, 2. w § 4 skreśla się słowa: ?w granicach posiadanych środków na wynagrodzenia?, 3. w § 17 skreśla się ust. 2, 4. w § 29 skreśla się słowa: ?za zgodą organu prowadzącego?, 5. skreśla się §31, 39 i 40, 6. § 32 - 38 i 41 otrzymują numerację odpowiednio § 31-38. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Adam Strąk

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2768

  uchwała nr XXVI/209/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Liw Nr XXIII/164/09 z dnia 17 marca 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6242

  uchwała nr XXIX/233/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2009r. sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1667

  uchwała nr XXXI/257/10 Rady Gminy w Liwie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII166/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1806

  uchwała nr III/20/11 Rady Gminy w Liwie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3503

  uchwała nr XII/99/2012 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Liw.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.114.3292

  uchwała nr 321/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/07 z dnia 13 sierpnia 2007r. w sprawie: określenia wykazu projektów planowanych do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.114.3291

  uchwała nr 320/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.114.3290

  uchwała nr XXIV/136/09 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (motywacyjnego, funkcyjnego) oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego w jednostkach oświatowych działających na terenie gminy Sieciechów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.114.3289

  uchwała nr XXIV/135/09 Rady Gminy Sieciechów z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieciechów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.114.3288

  uchwała nr XXXII/268/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 maja 2009r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przasnysz


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.