Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLIX/427/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/424/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji spółek handlowych przez Wójta Gminy Świdnica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-07-28
Organ wydający:Rada Gminy Świdnica
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 123 pozycja: 2561
Hasła:papiery wartościowe

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA NR XLIX/427/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/424/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji spółek handlowych przez Wójta Gminy Świdnica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: §1 W uchwale nr XXXVI/424/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji spółek handlowych przez Wójta Gminy Świdnica w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3.w brzmieniu: ?§ 2. 3.Wójt cofa udziały lub akcje w spółkach poprzez ich umorzenie zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, po podjęciu przez Radę Gminy uchwały opiniującej celowość zamierzenia.? §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica. §4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY HENRYK SARA

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA ZA 2009 ROK

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/27/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świdnica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/57/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/11 Rady Gminy Świdnica w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdnica.

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Wójta Gminy Świdnica z dnia 23 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIV/462/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świdnica

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVIII/205/2009 Rady Gminy Miłkowice z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 • uchwała nr XXVII/333/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2002 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Długołęka.

 • uchwała nr XXVII/309/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka.

 • uchwała nr XXVII/156/09 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendió dla uczniów

 • uchwała nr XXXV/1171/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nowego portu lotniczego we Wrocławiu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.