Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.130.3869

Tytuł:

uchwała nr XXIX/140/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/50/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 10 października 2007r

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-08-10
Organ wydający:Rada Miejska w Mordach
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 130 pozycja: 3869
Hasła:kultura

UCHWAŁA Nr XXIX/140/09 RADY MIEJSKIEJ W MORDACH z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/50/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 10 października 2007r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 iart. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr X/50/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 10 października 2007r. w sprawie podziału samorządwoej instytucji kultury Miejsko - Gminnego Ośrdoka Kultury w Mordach dokonuje się następujących zmian: 1) § 4 uchwały ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna jako nowo utworzone instytucje kultury przejmują mienie Ośrodka ulegającego podziałowi. Szczegółowy podział mienia zawiera załącznik do uchwały?. 2) W § 4 uchwały po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: ?Pozostałe składniki mienia nie objęte podziałem tj. lokal nr 4 o pow, 75,90m2 o wartości 124 501,00zł i udział 8484/85140 w gruncie o wartości 13 319,00zł zostają objęte ewidencją Urzędu Miasta i Gminy Mordy?. 3) Wczęści I Załącznika do uchwały skreśla się pkt 3 4) W części II Załącznika do uchwały nr X/50/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 10 października 2007r. pkt 3 otrzymuje brzmienie: a) Własność lokalu nr 1 o pow. 416,70m2 o wartości 638 808,00zł (składającego się z 15 pomieszczeń, w którym pomieszczenie nr 7 o pow. 7,90m2 to łazienka) oraz prawo użytkowania wieczystego udziału w gruncie 43531/85140 działki nr 2136/3 o pow. 3595m2 o wartości 68 340,00zł. b) Własność lokalu nr 2 o pow. 15,00m2 o wartości 30 964,00zł (składającego się z 1 pomieszczenia) oraz prawo użytkowania wieczystego udziału w gruncie 2110/85140 działki nr 2136/3 o pow. 3595m 2 o wartości 3 313,00zł, c) Własność lokalu nr 3 o pow. 18,50m2 o wartości 38 169,00zł (składającego się z dwóch pomieszczeń) oraz prawo użytkowania wieczystego udziału w gruncie 2601/85140 działki nr 2136/ o pow. 3595m2 o wartości 4 083,00zł, d) Własność lokalu nr 6 o pow. 119,90m2 o wartości 196 672,00zł oraz prawo użytkowania wieczystego udziału w gruncie 13402/85140 działki nr 2136/3 o pow. 3595m2 o wartości 21 040,00zł zlokalizowanych w budynku położonym w Mordach przy ul. Parkowej 9?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Jerzy Danielak

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4305

  uchwała nr XVII/93/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 01 marca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko ? Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4304

  uchwała nr XVII/92/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.68.1812

  uchwała nr XXVI/133/09 Rady Miasta I Gminy Mordy z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/18/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1057

  uchwała nr XIV/73/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/64/2011 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4331

  uchwała nr XVI/88/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 marca 2011r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.130.3868

  uchwała nr XXVII/155/09 Rady Gminy Chynów z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.129.3867

  informacja Starosty Siedleckiego z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie operatu ewidencji budynków i lokali obrębów:Boroszków gmina Skórzec, Choja i Tarcze gmina Zbuczyn oraz operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Czarnoty gmina Paprotnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.129.3866

  informacja Starosty Sokołowskiego z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.129.3865

  informacja Starosty Siedleckiego z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Suchożebry, gm. Suchożebry

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.129.3864

  uchwała nr XXI/178/09 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr ewid. 74/3 i 111/2 w obrębie Rochny Podlasie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.