Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.130.3872

Tytuł:

uchwała nr 419/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-08-10
Organ wydający:Rada Miejska w Górze Kalwarii
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 130 pozycja: 3872
Hasła:stypendia w oświacie

UCHWAŁA Nr 419/XXXII/2009 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)1 oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)2 uchwala się, co następuje: § 1. Ustanawia się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria. § 3. Z dniem wejścia w życie traci moc uchwała nr 95/VIII/2007 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


1

Zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, p.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420. 2 Zmiany: Dz. U z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009r. Nr 6, poz. 33.

Przewodniczący Rady Miejskiej: Piotr Szeląg

Załącznik do uchwały nr 419/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 2 lipca 2009r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria I. Postanowienie ogólne § 1. 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria. 2. Regulamin określa: rodzaje świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprawnionych do uzyskania pomocy, warunki otrzymywania pomocy materialnej, formy pomocy materialnej i formy płatności, wysokośń pomocy materialnej, tryb, sposób przyznawania wstrzymywania i cofania świadczeń. § 2.

1. Ilekroń w dalszych przepisach regulaminu mówi się bez bliższego określenia o: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) regulaminie - należy przez to rozumień regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ustawie o systemie oświaty ? należy przez to rozumień ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.), ustawie o pomocy społecznej ? rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r., Nr 64, poz. 593 ze zm.), ustawie o świadczeniach rodzinnych ? rozumie się przez to ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003r., Nr 228, poz. 2255 ze zm.), rodzicach - należy przez to rozumień także prawnych opiekunów, Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, kryterium dochodowym - należy przez to rozumień miesięczną wysokośń dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), szkole - należy przez to rozumień również kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium służb społecznych oraz ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizacją odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, uczniu - należy przez to rozumień osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

8)

9)

10) rodzinie - w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, 11) trudnej sytuacji materialnej - należy przez to rozumień sytuację materialną rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń pomocy społecznej zapisana w ustawie o pomocy społecznej. 2. Kryterium dochodowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 jest ustalane na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r., Nr 64, poz. 593 ze zm.) z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty. 3. Przy wyliczaniu kryterium dochodowego, do składu rodziny nie są wliczane osoby pełnoletnie bez stałych źródeł dochodu lub odbywające zasadnicza służbę wojskowa, pozostający czasowo w miejscu odosobnienia (areszt, więzienie, szpital zamknięty itp.) z wyjątkiem: 1) rodziców bez stałych źródeł dochodów, 2) osób niezdolnych do podjęcia pracy zarobkowej ze względu na stan zdrowia, 3) rodzica niepracującego i pobierającego zasiłek z tytułu wychowania dzieci, 4) dzieci uczących się do ukończenia 24 roku życia. II. Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do korzystania z pomocy § 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może byń udzielana jako: stypendium szkolne, zasiłek szkolny. § 4. 1. Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są: 1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust.


7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawnośń, ciężka lub długotrwała choroba wielodzietnośń, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest nie pełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. § 5. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który: otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem ust. 2, uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Góra Kalwaria.

2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymań stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. 3. Uczeń może korzystań jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym. § 6. Uprawnionymi do otrzymania zasiłku szkolnego są osoby, o których mowa w § 4 pkt 1, znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. III. Warunki otrzymania pomocy materialnej § 7. 1. O stypendium może ubiegań się uczeń, który spełnia łącznie następujące kryteria: 1) zamieszkuje na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria, (posiada stałe zameldowanie na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria lub deklaruje zamiar stałego pobytu na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria), 2) rozpoczyna lub kontynuuje naukę w szkole, 3) nie zostało wszczęte postępowanie o nie realizowanie obowiązku szkolnego, bądź obowiązku nauki, 4) miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawnośń, ciężka lub długotrwała choroba wielodzietnośń, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest nie pełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, o których mowa w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie pochodzący z rodzin o najniższych dochodach. 3. W szczególnych przypadkach, gdy sytuacja materialna rodziny uległa pogorszeniu (np. na skutek śmierci lub kalectwa członka rodziny), stypendium szkolne ustala się na podstawie nowych okoliczności, począwszy od miesiąca, w którym złożono dokumenty potwierdzające te okoliczności, bez wyrównania. § 8. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest: 1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium,

2) dołączenie do wniosku zaświadczeń dotyczących sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, § 9. 1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności: 1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców, 2) miejsce zamieszkania ucznia, 3) rodzaj świadczenia, o jakie ubiega się wnioskodawca (stypendium szkolne, zasiłek szkolny), oraz pożądaną formę świadczenia inną niż forma pieniężna. 4) dane uzasadniające przyznanie świadczenia. 2. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się zaświadczenia dokumentujące wysokośń dochodów: osoby pracujące- zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, osoby bezrobotne- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o fakcie zarejestrowania i pobierania lub nie zasiłku dla bezrobotnych, wszyscy ? decyzja/ zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieranych zasiłkach, dodatku mieszkaniowym i świadczeniach rodzinnych itp., w tym zaliczka alimentacyjna. Do dochodu nie wlicza się zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów), decyzja z ZUS lub KRUS ustalająca prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz kopia odcinka renty/emerytury lub wyciąg bankowy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, pobierający inne stypendia- zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości pobieranego świadczenia, posiadający gospodarstwo rolne- zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości o której mowa w art. 8 ust.


9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej), osoby pobierające zasądzone alimenty od ojca/matki dziecka - decyzję sądu z wysokością zasądzonych i pobieranych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym) /lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, osoby prowadzące działalnośń gospodarczą zobowiązane są do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku, np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizny, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne nie wymienione wyżej).

-

-

-

-

-

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 3. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyń w Biurze Obsługi Mieszkańców w Górze Kalwarii do 15 września danego roku szkolnego a w przypadku słuchacza kolegium do 15 października. 4. Wniosek można złożyń w innym terminie, niż wskazany w ust. 3, tylko w uzasadnionym przypadku np. pobytu w szpitalu, nagłej utraty źródła dochodu, pożaru itp. W takim przypadku ustala się stypendium szkolne począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez wyrównania. 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 podlega rejestracji zgodnie z datą wpływu. 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, pozostaje bez rozpatrzenia gdy: 1) został złożony po ustalonym terminie, o czym decyduje data wpływu z zastrzeżeniem ust. 4, 2) nie zawiera kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 1, i mimo wezwania nie uzupełniono braków w terminie 7 dni,

3) wniosek lub załączniki, o których mowa w ust. 1 są nieprawidłowo wypełnione, i mimo wezwania nie uzupełniono braków w terminie 7 dni. 7. Wzory wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej określone są w formie załącznika nr 1-2 do niniejszego Regulaminu. § 10. Zasiłek szkolny może byń przyznany uczniowi, który spełnia kryteria określone w § 7 ust. 1 pkt 1-3 i znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. § 11. 1. Zasiłek szkolny może byń przyznany w przypadku: 1) śmierci rodzica, 2) utraty mienia znacznej wartości, 3) nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu ucznia lub jego członków rodziny 4) klęski żywiołowej, 5) nagłej, niezawinionej utraty pracy przez rodzica lub prawnego opiekuna, 6) inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mień wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny. 2. Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest złożenie wniosku w Biurze Obsługi Mieszkańców w Górze Kalwarii zgodnie z trybem określonym w § 9 ust. 1 wraz z udokumentowaniem okoliczności zdarzenia losowego opisanego na wniosku (zaświadczenie z Policji, lekarskie, dokument USC, inne) w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego, o którym mowa w ust. 1. IV. Formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym § 12. 1. Formami stypendium szkolnego są: 1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności: a) udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajęciach logopedycznych i innych wynikających z potrzeby wyrównywania braków edukacyjnych bądź z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, b) udziału w innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjścia (wyjazdy) do kina, teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły, dodatkowe zajęcia edukacyjne itp., c) nauki języków obcych, zajęń muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęń na basenie i innych, 2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup: a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, multimedialnych programów edukacyjnych, b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych, c) stroju sportowego i innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę, d) innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, 3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, a w szczególności: a) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji, b) transportu środkami komunikacji zbiorowej, c) opłat za posiłki w stołówce, d) innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę,

4) świadczenia pieniężne, jeżeli Burmistrz uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1) i pkt 2), a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjałnych także w formie, o której mowa w pkt 3), nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3), udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1-3, nie jest celowe.

2. Stypendium szkolne może byń udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. § 13. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa § 12 ust. 1 pkt 1, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły, do której uczeń uczęszcza. 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 2, realizowana jest poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom książek i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez rodziców i zaakceptowane przez szkoły. 3. Pomoc materialna w formach, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2-3, może byń realizowana także poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich faktur (rachunków) potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej z kasy ZPOiKF lub przelewu na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia. 4. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są w kasie ZPOiKF lub przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia. § 14. Formą zasiłku szkolnego może byń świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. V. Wysokość oraz okresy pomocy materialnej o charakterze socjalnym § 15. 1. Maksymalna wysokośń stypendium szkolnego (stypendium w pełnej wysokości) nie może przekraczań miesięcznie kwoty stanowiącej dwukrotnośń kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.). 2. Stypendium szkolne miesięczne nie może byń niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.). 3. Na wysokośń stypendium szkolnego mają wpływ: wysokośń otrzymanej dotacji z budżetu państwa, wysokośń dochodu na członka rodziny, warunki i okoliczności rodzinne. 4. Wysokośń stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób: 1) jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 30% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 2) jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 30%, a nie przekracza 80% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej do 190% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 3) jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 80%, a nie przekracza 100% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej do 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 5. Wysokośń zasiłku szkolnego nie może przekroczyń jednorazowo stanowiącej pięciokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. 6. Na wysokośń zasiłku szkolnego ma wpływ indywidualna ocena skutków zdarzenia losowego uzasadniającego złożenie wniosku. 7. Propozycje wysokości oraz formy realizacji pomocy materialnej przekłada Burmistrzowi Komisja Stypendialna, która powołuje i określa tryb jej pracy Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria. § 16.

1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym. 2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może byń realizowane w okresach innych niż miesięcznie /jednorazowo, z tym że wartośń stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyń łącznie dziesięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów obcych i kolegiów pracowników służb społecznych ? dziewięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości. VI. Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymywania i cofania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym § 17. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz, w drodze decyzji administracyjnej. 2. Burmistrz może upoważniń imiennie pracownika gminnej jednostki organizacyjnej do przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Upoważniony pracownik nie może byń zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej. § 18. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: 1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, 2) wniosek dyrektora szkoły, 2.

Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej. 3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą byń również przyznawane z urzędu. § 19. 1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomiń Burmistrza o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium nauki języków obcych, pracowników kolegium służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 4 pkt 2, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 3. Stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 5. Wysokośń należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej. 6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w częśń stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy Burmistrz może odstąpiń od żądania zwrotu. § 20. Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięci mocy służy odwołanie. VII. Przepisy końcowe § 21. Zmiany w regulaminie następują w trybie jego uchwalenia. Przewodniczący Rady Miejskiej: Piotr Szeląg

Załącznik nr 1 do regulaminu

Nr ewidencyjny wniosku: (Wypełnia organ przyjmujący wniosek)

ZPOiKF/43711/...........................................

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY ???????..

Wniosek składa (zaznaczyń X właściwą rubrykę)

rodzic / opiekun prawny ucznia pełnoletni uczeń dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń

1. Dane osoby składającej wniosek

Imię i nazwisko Adres Nr telefonu

I. DANE UCZNIA 1. Dane osobowe ucznia

Nazwisko ucznia Imiona ucznia Imię i nazwisko ojca/ prawnego opiekuna PESEL ucznia Imię i nazwisko matki / prawnego opiekuna Data i miejsce urodzenia

2. Adres stałego zameldowania ucznia

Miejscowośń Kod pocztowy Ulica Poczta

3. Adres zamieszkania ucznia (wypełniń w przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania ucznia)

Miejscowośń Kod pocztowy Ulica Poczta

II. INFORMACJA O SZKOLE, W KTÓREJ UCZEŃ POBIERA NAUKĘ

Nazwa szkoły Miejscowośń Kod pocztowy Ulica Klasa

III. DANE UZUSADNIAJĄCE PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLENGO 1. Sytuacja społeczna w rodzinie (zaznaczyń X właściwą rubrykę) a) Rodzina jest pełna TAK b) W rodzinie występuje bezrobocie niepełnosprawnośń ciężka lub długotrwała choroba wielodzietnośń (3 i więcej dzieci) alkoholizm lub narkomania 2. Rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej* (WYPEŁNIA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ) TAK NIE NIE

????????????.

pieczęń

1. Zaświadcza się, że rodzina Pani/Pana ????????..?????????????????.? kwalifikuje się do pomocy zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz dochód netto na jednego członka rodziny wynosi: ???????.. zł

????????????.

pieczątka i podpis

W PRZYPADKU RODZINY, KTÓRA KORZYSTA ZE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ, CZYLI KWALIFIKUJE SIĘ DO POMOCY ZGODNIE Z ART. 8 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ Z DNIA 12 MARCA 2004 ROKU DO WNIOSKU NIE ZAŁĄCZA SIĘ ŻADNYCH INNYCH ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI DOCHODÓW !!!

(WYPEŁNIĆ JEŚLI RODZINY NIE DOTYCZY PUNKT 1)

????????????.

pieczęń

2. Zaświadcza się, że rodzina Pani/Pana????????????????????.. ????? pobrała w miesiącu ?????.. następujące świadczenia: ?????????????. - ????..zł ?????????????. - ????..zł ?????????????. - ????..zł

*wpisań miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

?????????????. - ????..zł ?????????????. - ????..zł ?????????????. - ????..zł

????????????.

pieczątka i podpis

3. Uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych

TAK*

NIE

*jeżeli tak należy podań źródło i okres na jaki zostało przyznane oraz wysokośń stypendium

1. 2. 3.

NAZWA INSTYTUCJI, KTÓRA PRZYZNAŁA STYPENDIUM MIESIĘCZNA WYSOKOŚŃ STYPENDIUM OKRES, NA KTÓRY PRZYZNANO STYPENDIUM od................................ roku, do.................................. roku

4. Dane o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku) /art. 8 ustawy z dnia 12.

03.2004r. o pomocy socjalnej Dz.U. Nr 64, poz. 593/ Oświadczam, że rodzina składa się z następujących osób i w podanym wyżej okresie dochody członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, wynosiły: 1 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Łączny dochód netto całego gospodarstwa domowego: Imię i nazwisko Data Miejsce pracy - nauki urodzenia Stopień pokrewieństwa Wysokośń dochodu w zł , , , , , , , , , , , ,

Miesięczna wysokośń dochodu netto na osobę w rodzinie wynosi................................ zł

Rodzina, w której miesięczny dochód netto na osobę jest niższy niż 100 zł i nie korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zobowiązani są do złożenia poniżej pisemnego oświadczenia, w którym zawarta będzie informacja, z czego się utrzymują. ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

IV. WNIOSKOWANA FORMA POMOCY MATERIALNEJ INNA NIŻ FORMA PIENIĘŻNA

/wniosek może byń udzielony w jednej lub kilku formach/ ( zaznaczyń X właściwą rubrykę i opisań)

1.

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównaw-

czych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

/wpisań miejsce i rodzaj zajęń/

2.

pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym2 .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

/wpisań proponowany rodzaj pomocy rzeczowej/

3.

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych) .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

/wpisań rodzaj kosztów/

Numer rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia, na który można przekazań stypendium:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej. /zgodnie z

Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101 poz. 926, tekst jednolity z późn. zm.)/

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego (Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) - ?Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3? - oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.

Jednocześnie zobowiązuje się - bez wezwania - do niezwłocznego powiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

................................................

data

..............................................................................................

podpis ucznia pełnoletniego albo rodzica /opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego/ albo dyrektora

1

?rodzina? - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące 2 za pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym uznaje się zakup: a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, multimedialnych programów edukacyjnych itp. b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych, c) butów sportowych, stroju sportowego i innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę, d) innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

Załącznik nr 2 do regulaminu

Nr ewidencyjny wniosku: (Wypełnia organ przyjmujący wniosek)

ZPOiKF/43712/...........................................

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM ???????..

Wniosek składa (zaznaczyń X właściwą rubrykę)

rodzic / opiekun prawny ucznia pełnoletni uczeń dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń

1. Dane osoby składającej wniosek

Imię i nazwisko Adres Nr telefonu

I. DANE UCZNIA 1. Dane osobowe ucznia

Nazwisko ucznia Imiona ucznia Imię i nazwisko ojca/ prawnego opiekuna PESEL ucznia Imię i nazwisko matki / prawnego opiekuna Data i miejsce urodzenia

2. Adres stałego zameldowania ucznia

Miejscowośń Kod pocztowy Ulica Poczta

3. Adres zamieszkania ucznia (wypełniń w przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania ucznia)

Miejscowośń Kod pocztowy Ulica Poczta

II. INFORMACJA O SZKOLE, W KTÓREJ UCZEŃ POBIERA NAUKĘ

Nazwa szkoły Miejscowośń Kod pocztowy Ulica Klasa

III. DANE UZUSADNIAJĄCE PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 1. Data zajścia zdarzenia losowego (należy dołączyń dokumenty potwierdzające zajście zdarzenia losowego)

2. Wyjaśnienie trudnej sytuacji materialnej rodziny wynikłej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące przed złożeniem wniosku. ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................. 3. Rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej* (WYPEŁNIA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ) TAK NIE

????????????.

pieczęń

1. Zaświadcza się, że rodzina Pani/Pana ????????..?????????????????.? kwalifikuje się do pomocy zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz dochód netto na jednego członka rodziny wynosi: ???????.. zł

????????????.

pieczątka i podpis

W PRZYPADKU RODZINY, KTÓRA KORZYSTA ZE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ, CZYLI KWALIFIKUJE SIĘ DO POMOCY ZGODNIE Z ART. 8 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ Z DNIA 12 MARCA 2004 ROKU DO WNIOSKU NIE ZAŁĄCZA SIĘ ŻADNYCH INNYCH ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI DOCHODÓW !!!

(WYPEŁNIĆ JEŚLI RODZINY NIE DOTYCZY PUNKT 1)

????????????.

pieczęń

2. Zaświadcza się, że rodzina Pani/Pana????????????????????.. ????? pobrała w miesiącu ?????.. następujące świadczenia: ?????????????. - ????..zł ?????????????. - ????..zł ?????????????. - ????..zł

*wpisań miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

?????????????. - ????..zł ?????????????. - ????..zł ?????????????. - ????..zł

????????????.

pieczątka i podpis

4. Dane o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku) /art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy socjalnej Dz.U. Nr 64, poz. 593/ Oświadczam, że rodzina składa się z następujących osób i w podanym wyżej okresie dochody członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, wynosiły: 1 Lp. Imię i nazwisko Data Miejsce pracy - nauki urodzenia Stopień pokrewieństwa Wysokośń dochodu w zł

1 2 3 4 5 6 7 Łączny dochód całego gospodarstwa domowego:

, , , , , , , ,

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego w miesiącu ................................ wynosi.................. zł

IV. WNIOSKOWANA FORMA ZASIŁKU SZKOLNEGO INNA NIŻ PIENIĘŻNA pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym1 ................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................

/wpisań proponowany rodzaj pomocy rzeczowej/

Numer rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia, na który można przekazań stypendium:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej. /zgodnie z

Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101 poz. 926, tekst jednolity z późn. zm.)/

Uprzedzony o odpowiedzialności potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu.

................................................

data

..............................................................................................

podpis ucznia pełnoletniego albo rodzica /opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego/ albo dyrektora

1

za pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym uznaje się np. podręczniki, zeszyty, plecaki, przybory szkolne, słowniki, atlasy, obuwie sportowe, dresy.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/365/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 9 września 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraśnik.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.130.3871

  uchwała nr XXX/144/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez Miasto i Gminę Mordy oraz zbywania, zamian, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Mordy na okres powyżej 3 lat

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.130.3870

  uchwała nr XXX/143/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/190/2006 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności pieniężnych Miasta i Gminy Mordy oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Mordy z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.130.3869

  uchwała nr XXIX/140/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/50/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 10 października 2007r

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.130.3868

  uchwała nr XXVII/155/09 Rady Gminy Chynów z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.129.3867

  informacja Starosty Siedleckiego z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie operatu ewidencji budynków i lokali obrębów:Boroszków gmina Skórzec, Choja i Tarcze gmina Zbuczyn oraz operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Czarnoty gmina Paprotnia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.