Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.166.4848

Tytuł:

uchwała nr XXV/98/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-10-24
Organ wydający:Rada Gminy w Ceranowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 166 pozycja: 4848
Hasła:opłaty

UCHWAŁA Nr XXV/98/09 RADY GMINY W CERANOWIE z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Gminy w Ceranowie uchwala, co następuje: § 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach: 1) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych ? 110,00zł netto za 1m3, 2) odbieranie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie ? 90,00zł netto za 1m3, 3) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 35,00zł netto za 1m3. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ceranów. § 3. Traci moc uchwała nr XII/49/08 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 53, poz. 1899). § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Józef Dziwulski

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.33.708

  uchwała nr V/86/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011r. zmiany uchwały Nr IV/62/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Susiec z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.1062

  uchwała nr XXVI/114/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1853

  uchwała nr XV/69/2011 Rady Gminy Gizałki z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/25/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.166.4847

  uchwała nr XXV/97/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ceranów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.166.4846

  uchwała nr XXXIV/290/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 5 października 2009r. w sprawie wyłapywania na terenie miasta Mińska Mazowieckiego bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o ich dalszym losie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.166.4845

  uchwała nr XXXIV/271/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 5 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.166.4844

  uchwała nr XXXIV/270/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 5 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.166.4843

  uchwała nr XXXIV/269/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 5 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.