Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 202/XXVI/08 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 10 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr 167/XX/08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-01-08
Organ wydający:Rada Miasta Nowa Ruda
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 1 pozycja: 7
Hasła:papiery wartościowe

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

NR 202/XXVI/08

z dnia 10 grudnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę Nr 167/XX/08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111); art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.: Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112) oraz art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Dz. U. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala, co następuje:


§1 W uchwale nr 167/XX/08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 170/XXI/08 z dnia 1 sierpnia 2008 r. oraz nr 187/XXIV/08 z dnia 5 listopada 2008 r., dokonać następujących zmian:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?Obligacje zostaną wyemitowane w 16 seriach:

1) seria K na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 2) seria L na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 3) seria M na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 4) seria N na kwotę 420.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 5) seria O na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 6) seria P na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 7) seria Q na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 8) seria R na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 9) seria S na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2008 r.,

10) seria T na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 11) seria U na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 12) seria V na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2008 r.,

13) seria W na kwotę 830.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 14) seria X na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 15) seria Y na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2008 r., 16) seria Z na kwotę 770.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2008 r. 2. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Miejską Nowa Ruda w następujących terminach: 1) obligacje serii K, L, M i N po upływie 1 roku od daty emisji, 2) obligacje serii O po upływie 2 lat od daty emisji, 3) obligacje serii P po upływie 3 lat od daty emisji, 4) obligacje serii Q po upływie 4 lat od daty emisji, 5) obligacje serii R i S po upływie 5 lat od daty emisji, 6) obligacje serii T i U po upływie 6 lat od daty emisji, 7) obligacje serii V po upływie 7 lat od daty emisji, 8) obligacje serii W i X po upływie 8 lat od daty emisji, 9) obligacje serii Y i Z po upływie 9 lat od daty emisji, 3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 12M każdorazowo ustalonej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów na poziomie nie większym niż 2,0%?. §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ANDRZEJ BEHAN
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 375/XLIV/10 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 26 maja 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 259/XXIII/09 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 218/XXVIII/09 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniająca uchwalę nr 167/XX/08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 184/XXVII/08 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Ruda

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 44/09 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 80/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2010 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVI/142/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 stycznia 2007 r.

 • uchwała nr XXIX/277/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/359/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 października 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

 • uchwała nr XXIX/276/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXIV/208/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kłodzko

 • uchwała nr XXVI/249/08 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXIV/216/08 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla gminnego zasobu mieszkaniowego

 • uchwała nr XXVI/179/08 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminy Bolków

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.