Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/451/09 Rady Miasta Świdnica z dnia 25 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdnicy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-10-23
Organ wydający:Rada Miasta Świdnica
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 181 pozycja: 3249
Hasła:ośrodki pomocy społecznej

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY NR XXXVII/451/09 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: §1 W uchwale nr XXV/270/04 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 22 października 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdnicy w § 1 w ust. 3 wprowadza się następujące zmiany: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?1) Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone gminie w zakresie świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z innych właściwych aktów prawnych?, b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: ?5) W skład Ośrodka wchodzi ośrodek wsparcia Dom Dziennego Pobytu świadczący usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych: znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, emerytów, rencistów, inwalidów, osób samotnych, względnie mających złą sytuację rodzinną?. §2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2010 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MICHAŁ SZUKAŁA

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 188.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.255

  uchwała nr 66/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 151.XVIII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/66/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Oleśnicy.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.80

  uchwała nr XI/30/11 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXXV/252/02 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVII/445/09 Rady Miasta Świdnica z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnicę

 • uchwała nr XXXVII/444/09 Rady Miasta Świdnica z dnia 25 września 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 • uchwała nr XXXVII/440/09 Rady Miasta Świdnica z dnia 25 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Miasta Świdnicy dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 • uchwała nr XXXV/300/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipnica

 • uchwała nr XL/273/09 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 30 września 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.