Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.20.501

Tytuł:

postanowienie nr 2/09 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 16 lutego 2009r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miasta Pionki przed upływem kadencji.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-02-19
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Radomiu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 20 pozycja: 501
Hasła:referendum lokalne

POSTANOWIENIE Nr 2/09 KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU z dnia 16 lutego 2009 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miasta Pionki przed upływem kadencji. Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2007r. Nr 112, poz. 766), po rozpoznaniu wniosku mieszkańców złożonego w dniu 5 lutego 2009r., dotyczącego przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miasta Pionki postanawiam: § 1. Uznać wniosek za spełniający wymogi ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym i przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miasta Pionki przed upływem kadencji, wyznaczając termin głosowania w dniu 29 marca 2009r. § 2. Karta do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miasta Pionki będzie koloru białego, jednostronnie drukowana, w formacie A-5, a jej wzór i treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia. § 3. Ustalić kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum w sposób następujący: do 23 lutego 2009r. - podanie do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Miasto Pionki oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego postanowienia Komisarza Wyborczego w Radomiu o przeprowadzeniu referendum gminnego do 4 marca 2009r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Radomiu Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Pionkach do 8 marca 2009r. podanie do wiadomości mieszkańców w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Pionki informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum do 8 marca 2009r. powołanie przez Komisarza Wyborczego w Radomiu obwodowych komisji do spraw referendum do 15 marca 2009r. sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Pionkach spisu osób uprawnionych do udziału w referendum gminnym 7 marca 2009r. zakończenie kampanii referendalnej o godz. 24.00 28 marca 2009r. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisu osób uprawnionych do udziału w referendum gminnym 29 marca 2009r. głosowanie w referendum godz. 6.00 - 20.00 § 4. Postanowienie podlega rozplakatowaniu na terenie gminy Miasto Pionki oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Komisarz Wyborczy w Radomiu: Grzegorz Wójtowicz


Załącznik nr 1 do postanowienia nr 2/09 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 16 lutego 2009r.

KARTA DO GŁOSOWANIA w referendum gminnym w sprawie odwołania

Rady Miasta Pionki zarządzonym przez Komisarza Wyborczego w Radomiu na dzień 29 marca 2009r.

CZY PAN/I/ JEST ZA ODWOŁANIEM RADY MIASTA PIONKI ?

TAK

NIE

INFORMACJA: Głosować można stawiając znak ?X? w kratce obok odpowiedzi ?TAK? lub ?NIE?. Postawienie znaku ?X? w obu kratkach lub niepostawienie znaku ?X? w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

(miejsce na pieczęć obwodowej komisji do spraw referendum)

(pieczęć Komisarza Wyborczego w Radomiu)
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1409

  uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale Nr VI/64/2011 Rady Miasta Pionki z dn.10.02.2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Miasta Pionki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.88

  porozumienie Wójta Gminy Pionki z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Pionki zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w oddziałach żłobkowych funkcjonujących przy miejskich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki pomiędzy Gminą Miasto Pionki a Gminą Pionki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5813

  uchwała nr XVI/154/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30 września 2011r. w sprawie: przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Pionki zadania publicznego w zakresie oświaty wychowania powierzonego przez Gminę Pionki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.945

  uchwała nr VI/64/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Miasta Pionki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.89

  porozumienie Wójta Gminy Pionki z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie przekazania zadań z zakresu oświaty polegających na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w miejskich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki, zawarte w dniu 08 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Pionki a Gminą Pionki

zamów dokument

Porady prawne

 • Wybór członków Rady Nadzorczej - głosowanie grupami

  Czy można dokonać wyboru członków rady nadzorczej spółki akcyjnej przed upływem 5-letniej kadencji obecnych członków rady na wniosek akcjonariusza, który posiada (...)

 • Kadencja rady nadzorczej

  Aktem założycielskim w m-cu wrześniu 2000 roku zawiązana została spółka z o.o. Aktem notarialnym z tego dnia jedyny wspólnik ustanowił zarząd i powołał radę nadzorczą (...)

 • Rezygnacja wójta

  Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory (...)

 • Likwidacja Rady Nadzorczej w spółce z o.o.

  W spółce z o.o. w umowie spółki jest zapisane, że władzami spółki są: zgromadzenie wspólników, zarząd oraz rada nadzorcza. Dodatkowo widnieje też zapis, że uchwały (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.500

  sprawozdanie nr . Starosty Sochaczewskiego z dnia 12 stycznia 2009r. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Sochaczewskiego za rok 2008 w sprawie stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.499

  porozumienie nr . Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 grudnia 2008r. zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Lesznowola w sprawie powierzenia Miastu zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Lesznowolę z Warszawą, zwanych dalej usługami.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.498

  uchwała nr XXIV/216/08 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.497

  uchwała nr XVIII/130/08 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.496

  uchwała nr XXXIII/176/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2008.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.