Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.67.1839

Tytuł:

zarządzenie nr 53/2009 Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 8 września 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Golcowe Bagno?.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-10-07
Organ wydający:Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 67 pozycja: 1839
Hasła:ochrona przyrody

Zarządzenie Nr 53 /2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 8 września 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Golcowe Bagno?

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje. § 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody ?Golcowe Bagno?, poło?onego na terenie gminy Wałcz, zwanego dalej ?rezerwatem?. § 2. 1. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie torfowiska mszarnego z naturalną roślinnością torfotwórczą, macierzystą dla genezy i akumulacji rzadkich w kraju gatunków torfu typu przejściowego: mszarno-bagnicowego i mszarno-turzycowego. 2. Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania realizacji celu, o którym mowa w ust. 1: 1) zachowanie występujących w rezerwacie populacji wielu chronionych, rzadkich i zagro?onych wyginięciem gatunków roślin, w tym licznej populacji bagnicy błotnej Scheuchzeria palustris, a tak?e zagro?onej turzycy bagiennej Carex limosa oraz bardzo bogatej flory torfowców Sphagnum i rozległych mszarów przygiełkowych


Rhynchosporetum albae; 2) zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych2, w szczególności: naturalnych,

dystroficznych zbiorników wodnych (3160), torfowisk wysokich zdegradowanych, lecz zdolnych do naturalnej i stymulowanej regeneracji (7120), torfowisk przejściowych i trzęsawisk (przewa?nie z roślinnością z Scheuzcherio-Caricetea) (7140) oraz siedlisk o znaczeniu priorytetowym, a w szczególności: torfowisk wysokich z roślinnością torfotwórczą (?ywych) (7110) oraz borów i lasów bagiennych Vaccinio uliginosiBetuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris (91D0); 3) otoczenie rynny torfowiska przez przegęszczone, jednorodne, u?ytkowane gospodarczo drzewostany na gruntach mineralnych o niskim stopniu naturalności; 4) bezpośrednie sąsiedztwo (wzdłu? południowej granicy) drogi publicznej Golce ? Szwecja, a tak?e bliskie sąsiedztwo większych miejscowości ? Golce (około 1 km) i Zdbice (około 3 km) oraz związana z tym antropopresja;

zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176 poz. 1238 i Nr 181 poz. 1286; z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 92, poz. 753. 2 w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).

1

1

5) poło?enie rezerwatu w granicach obszaru chronionego krajobrazu ?Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy? oraz w obszarze specjalnej ochrony ptaków (OSO) ?Puszcza nad Gwdą? (PLB300012) sieci Natura 2000. § 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagro?eń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia. § 4. Wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą i czynną przedstawiają tabela, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia oraz mapa lokalizacji działań ochronnych stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia. § 5. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony ścisłej i czynnej z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań przedstawiają tabela oraz mapa, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia. § 6. Obszar rezerwatu w całości udostępnia się dla celów naukowych po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz po uzgodnieniu z Nadleśnictwem Wałcz terminu i miejsc prowadzenia badań. § 7. Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz, planów zagospodarowania przestrzennego województwa dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagro?eń wewnętrznych lub zewnętrznych: 1) uwzględnić lokalizację rezerwatu w powy?szych aktach i dokumentach prawa miejscowego; 2) w planach ewentualnej modernizacji drogi publicznej Golce ? Szwecja przylegającej do rezerwatu (wzdłu? południowej granicy) uwzględnić zabezpieczenie chronionego obiektu przed zwiększonym ruchem samochodowym; 3) uwzględnić lokalizację rezerwatu we wszelkich procedurach lokalizacji przedsięwzięć i zamierzeń inwestycyjnych oraz ich oddziaływania na środowisko3, a w szczególności tych, które mogą oddziaływać na układ hydrologiczny rezerwatu; 4) nale?y odstąpić od ewentualnych zmian przeznaczenia terenu w zasięgu strefy buforowej rezerwatu ? do około 100 m od jego granic: na działkach ewidencyjnych nr: 8193, 8192, 8174, 8196, 8190, 8221/1, 8157, 8158, 8159, 8160, 8177 obręb Golce.

3

w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

2

§ 8. Zarządzenie wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

p.o. REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W Szczecinie Przemysław Łagodzki

3

Uzasadnienie Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia plan ochrony dla rezerwatu przyrody. Dla właściwego funkcjonowania rezerwatu plan ochrony sporządza się na okres 20 lat. W strefie ochrony czynnej planowane są zabiegi, których celem jest utrzymanie i stabilizacja obecnego stanu przedmiotów ochrony, głównie minimalizowanie skutków postępującego odwodnienia i związanej z nim sukcesji roślinności oraz stabilizacja drzewostanów i zainicjowanie naturalnych odnowień. Ponadto zarówno w strefach ochrony czynnej i ścisłej przewiduje się prowadzenie monitoringu poziomu wód (monta? piezometrów), entomologicznego, fitosocjologicznego oraz charakterystycznej dla torfowiska roślinności.


Działania ochronne zaplanowano dla stosunkowo jednorodnych płatów biocenoz, jakimi są biochory. Na terenie torfowiska planuje się usuwanie samosiewów brzozy i sosny, które dodatkowo pogłębiają deficyt wody. Odpływ wody z torfowiska zahamuje przetasowanie (zastawka wybudowana na granicy biochory 45 ? poza rezerwatem). Działanie zastawki będzie kontrolowane przez pomiary piezometrem. W drzewostanach na gruntach mineralnych, które otaczają rynnę bagienną pełniąc w stosunku do głównego przedmiotu ochrony funkcję otuliny, zaplanowano zabiegi zmierzające do przebudowy drzewostanu. Ekosystem leśny wykazuje tu cechy degeneracji z powodu ?porolności siedlisk?, monotypizacji i pinetyzacji. Drzewostany są przegęszczone i jednorodne pod względem struktury wiekowej. Przyjęto koncepcję umiarkowanego wspomagania procesów, które mają na celu doprowadzenie do spontanicznej renaturalizacji ekosystemów leśnych. W ramach cięć pielęgnacyjnych zaplanowano, w szczególności: eliminację gatunków stanowiących zagro?enie dla naturalnych zbiorowisk roślinnych rezerwatu, głównie świerka. Wszelkie cięcia pielęgnacyjne na gruntach mineralnych będą uwzględniać wpływ tych zabiegów na zmiany poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach. Terminy zabiegów będą ustalane na podstawie wyników monitoringu poziomu wód (odczytów z piezometrów). Brak kontroli zmian poziomu wód mógłby tu doprowadzić do niekorzystnego zalania (zatopienia) torfowisk.

4

W realizacji planu przewiduje się koszty: cięć pielęgnacyjnych i obsiewnych, eliminacji świerka, odnowień, pielęgnacji odnowień, usuwania samosiewów na torfowiskach wraz z ich wyniesieniem poza obszar, monitoringu fitosocjologicznego, entomologicznego oraz hydrologicznego oraz ewentualną budowę zastawki o piętrzeniu regulowanym na ujściu rowu. Budowa zastawki będzie uzale?niona od braku potencjalnego negatywnego wpływu tego urządzenia na sąsiadujące z rezerwatem siedliska przyrodnicze wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszaru Natura 2000. Przed przystąpieniem do budowy zastawki nale?y wykonać koncepcję wstępną lokalizacji obiektu (zapisy koncepcji określą rodzaj i dokładną lokalizację urządzenia wodnego piętrzącego, która wychodzić będzie wprost z niwelacji, a rodzaj z przepływów maksymalnych oraz spadku poziomego), z co najmniej dwoma propozycjami - wariantami działań zawierających: niwelacje wzdłu? cieku oraz w poprzek terenów, na które mo?e oddziaływać spiętrzenie. W szczególności dotyczy to oddziaływania urządzenia na znajdujące się w promieniu 1 000 m siedliska Natura 2000 (torfowisk zlokalizowanych w sąsiedztwie rezerwatu) oraz siedliska na utworach hydrogenicznych, zinwentaryzowane w toku prac do POR, znajdujących się w zasobach RDOŚ oraz w zasobach Lasów Państwowych. Dla ka?dego stanowiska z ww. siedliskami nale?y przeprowadzić minimalnie jeden ciąg niwelacyjny wzdłu? osi równoległej do rowu oraz ciąg lub ciągi prostopadłe do osi rowu. Ilość niwelacji prostopadłych do osi rowu będzie uzale?niona od ró?nicy wysokości na ciągu niwelacyjnym równoległym do rowu i będzie przeprowadzona w miejscach stwierdzonych wartości ekstremalnych ? co najmniej po jednym w minimum i maksimum. Koszty wykonania planowanego zakresu zadań ochronnych szacowane będą corocznie przed przystąpieniem do zaplanowanych działań. Szacuje się, ?e utrzymanie sprawności technicznej oznakowania rezerwatu wyniosą około 25 tys. zł w ciągu 20 lat. Nie udostępnia się obszaru rezerwatu dla celów edukacyjnych, turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa ze względu na podmokły charakter obiektu oraz zapobieganie wzmo?onej antropopresji. Dla celów edukacyjnych i turystycznych słu?yć mo?e szlak turystyczny poprowadzony wzdłu? południowo-wschodniej granicy rezerwatu. Wymagane jest oznakowanie rezerwatu dodatkową tablicą edukacyjną informującą o walorach obiektu. Nie wyznacza się w rezerwacie obszarów objętych ochroną krajobrazową. Mając na uwadze aktualny stan rezerwatu, koniecznym jest dokonanie podziału obszaru na ochronę ścisłą i czynną. Taki podział obszaru oraz dopuszczenie w nim działań przewidzianych w 5

zakresie ochrony czynnej, stanowi jedyną mo?liwość utrzymania celu ochrony obiektu. Ochrona ścisła umo?liwi śledzenie i poznawanie naturalnych procesów dynamiki tych ekosystemów, a przy tym mo?na oczekiwać, ?e będzie ona prowadzić do zachowania pełnej ró?norodności biologicznej objętych nią ekosystemów. W rezerwacie nie prowadzi się działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej ze względu na brak uzasadnionej potrzeby ich wyznaczenia oraz sprzeczność ewentualnej działalności w tym zakresie z celami ochrony przyrody. Obszar rezerwatu stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Wałcz. Sporządzający projekt planu zapewnił mo?liwość udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r.


o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko? (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w postępowaniu, którego przedmiotem było sporządzenie projektu. Udział społeczeństwa zagwarantowano poprzez: wydanie obwieszczenia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Szczecinie znak: RDOŚ-32-WOPN-6630-II-0-39/08/al z dnia 25 listopada 2008 r. o mo?liwości zapoznania się z projektami zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody oraz sposobach i terminie wnoszenia uwag i wniosków do powy?szych projektów. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń RDOŚ w Szczecinie, opublikowano w Gazecie Wyborczej z dnia 28 listopada 2008 r. na stronie 15 (wydanie piątkowe) oraz wysłano do właściwych miejscowo gmin i starostw z prośbą o wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń. Obwieszczenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w wałczu w dniach 4-25 grudnia 2008 r., Urzędu Gminy Wałcz w dniach 3 grudnia 2008 r. ? 5 stycznia 2009 r. oraz w starostwie powiatowym w Wałczu w dniach 122 grudnia 2008 r. Osoby zainteresowane projektem miały ponad 21 dni na składanie uwag i wniosków. Do projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody nie wniesiono uwag i wniosków. Obwieszczenie na temat uzasadnienia do przyjętego dokumentu, zawierającego informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, a tak?e informacja o przyjęciu dokumentu i o mo?liwościach zapoznania się z jego treścią, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał w dniu 28 stycznia 2008 r. (znak: RDOŚ-32-WOPN-6630-II-0-39/08-09/al.). Obwieszczenie zostało 6

umieszczone na BIP RDOŚ w Szczecinie, wywieszone na tablicy ogłoszeń RDOŚ, opublikowane w Gazecie Wyborczej w dniu 30 stycznia 2009 r. (str. 24) oraz rozesłane do właściwych miejscowo gmin i starostw z prośbą o wywieszenie na ich tablicach ogłoszeń. Projekt zarządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzka Radę Ochrony Przyrody, Nadleśnictwo Wałcz, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile. Rada Gminy Wałcz nie zajęła stanowiska w sprawie i zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), jeśli organ w terminie 30 dni nie zajmie stanowiska w sprawie, rozstrzygnięcie uwa?a się za przyjęte w brzmieniu przedło?onym. Projekt zarządzenia, na podstawie art. 59 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), został uzgodniony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie znak: NK.5.P.0524/1/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r. Niniejsze zarządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. Zarządzenie nie zawiera przepisów technicznych powodujących konieczność rozpoczęcia procedury notyfikacyjnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Szczecin, dnia 26 sierpnia 2009 r. Sporządził: Wnioskodawca:

7

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53 / 2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 8 września 2009 r. Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagro?eń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków.

Lp. Identyfikacja zagro?eń wewnętrznych i zewnętrznych Sposób eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagro?eń wewnętrznych i zewnętrznych

Zagro?enia zewnętrzne Ograniczenie odpływu wód ze zlewni poprzez: ? małą retencję; ? zabudowę dolin cieków i zbiorników zielenią wysoką; ? rezygnację z melioracji odwadniających w dolinach rzecznych Gwdy i jej dopływach; ? prowadzenie monitoringu poziomu wód w rezerwacie; ? budowa zastawki o piętrzeniu regulowanym na granicy biochory 45.

1.

Zmniejszanie się zasobów wód powierzchniowych i podpowierzchniowych w zlewni rzeki Gwdy.

2.

Zapobieganie obni?aniu się poziomu wody w Zarastanie torfowiska i w konsekwencji rezerwacie poprzez budowę zastawki, monitoring ograniczenie bazy pokarmowej dla ptaków oraz dostosowanie prowadzenia zabiegów ochrony takich jak: czapla i ?uraw (zanik kolonii czynnej od wyników monitoringu poziomu wód w lęgowej czapli siwej). chronionym obiekcie. Ruch drogowy na drodze publicznej Zdbice - Golce będący zagro?eniem dla migrujących płazów. Ochrona odcinka szosy przylegającego do rezerwatu przed nasileniem ruchu drogowego. Wykonanie zabezpieczenia uniemo?liwiającego wędrówkę płazów przez jezdnię w okresie godowym (przejścia dla płazów).

3.

Zagro?enia wewnętrzne Prowadzenie stabilnej i przemyślanej gospodarki drzewostanem w bezpośredniej zlewni rynny rezerwatowej polegającej na blokowaniu dopływu biogenów wraz z wodami opadowymi oraz na zaniechaniu działań mogących zwiększać lokalne Pogorszenie się bilansu wodnego w zlewni właściwości retencyjne zlewni bezpośredniej bezpośredniej torfowisk rezerwatu. (utrzymanie dominacji drzewostanów sosnowych, niedopuszczanie do ich powierzchniowej destrukcji oraz usuwanie biomasy zarówno z cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach jak i z usuwania samosiewów z torfowisk). Sukcesja roślinności drzewiastej na obszarze torfowiska będąca następstwem postępującego odwodnienia (wkraczanie gatunków drzewiastych takich jak sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata oraz gatunków zielnych typowych dla siedlisk borowych). Poprawa warunków uwilgotnienia torfowiska. Mechaniczne usuwanie samosiewów z kopuły torfowiska. Monitoring fitosocjologiczny oraz hydrologiczny.

4.

5.

8

6.

Gradacje owadów liścio?ernych (zwiększona subwencja torfowiska w biogeny).

Utrzymanie stanu sanitarnego drzewostanów na prawidłowym poziomie. Niedopuszczanie do przegęszczenia drzewostanów. Działania mające na celu ró?nicowanie struktur wiekowych w drzewostanach. Monitoring entomologiczny. Usuwanie świerka w ramach zaplanowanych zabiegów ochronnych.

7.

Picetyzacja (znaczne zubo?enie warstw krzewów, mszystej i zielnej wskutek wprowadzenia litych drzewostanów świerkowych). Neofityzacja (występowanie gatunków obcych takich jak: robinia akacjowa, dąb czerwony, czeremcha późna, modrzew).

8.

Eliminowanie gatunków obcych z rezerwatu.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 53 / 2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 8 września 2009 r. Wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą oraz czynną.

Nazwa strefy Lokalizacja strefy i jej opis1 Lokalizacja: oddz. 175 j, 191 f, 175 k (część)2, 175 s (część)2, 191 d (część) 2. Obejmuje zbiorniki dystroficzne oraz płaty zajęte przez zbiorowiska borów i brzezin bagiennych. Powierzchnia strefy

Strefa ochrony ścisłej.

8,8467 ha

Lokalizacja: oddz. 175 a, b, c, d, f, g, h, i, k (część) 2, l,

Strefa ochrony czynnej. m, n, o, p, r, s (część) 2, t, w, x, y, v; 176 a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s; 191a, b, c, d (część) 2, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p. Obejmuje drzewostany na glebach mineralnych, otaczające rynnę bagienną. 114,9833 ha

1 2

w oddziałach leśnych Nadleśnictwa Wałcz wg Planu urządzania gospodarstwa leśnego na lata 2005-2014. według mapy lokalizacji działań ochrony czynnej w rezerwacie ?Golcowe Bagno? oraz wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą i czynną w załączniku nr 3 do zarządzenia.

9

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 53 / 2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 8 września 2009 r. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony ścisłej i czynnej, z podaniem rodzaju,

zakresu i lokalizacji tych działań. Lp. Lokalizacja zadań ochronnych1 Rodzaj zadań ochronnych Biochory na glebach mineralnych W dwóch nawrotach: I. 12 m3/ha ? w pierwszym roku obowiązywania planu; II. 14 m3/ha ? w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach. Obecny drzewostan: 10 sosna, miejsc. brzoza 44 l., w części wsch. kępa 0,1 ha sosny 55 l.; zwarcie pełne; zadrzewienie 1,1. Podszyt: świerk, brzoza. Drzewostan docelowy: sosna. Pozostawiać maks. 3 m3 martwego drewna /ha. Powierzchnia zabiegu ? 0,61 ha. Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 15 m3/ha/20 lat. Obecny drzewostan: 10 sosna 92 l.; zwarcie przerywane; zadrzewienie 0,9. Podrost: 6 brzoza, 4 sosna 20 l. Drzewostan docelowy: sosna. Pozostawiać maks. 5 m3 martwego drewna /ha. Powierzchnia zabiegu ? 1,55 ha. Zakres zadań ochronnych

1.

Oddz. 175a /biochora 1/.

Cięcia pielęgnacyjne w celu stabilizacji fitocenozy na siedlisku boru mieszanego świe?ego Querco roboris-Pinetum oraz inicjowania odnowień naturalnych. Usuwanie świerka z podrostu i podszytu. Po I nawrocie cięć pielęgnacyjnych, monitorować, w jaki sposób wykonane zabiegi wpłynęły na poziom wód w sąsiednich torfowiskach (skutki mogą ujawnić się w okresie około 2 lat). Obserwacje poziomu wód uzupełnić tak?e o wpływ cięć pielęgnacyjnych w przyległych biochorach na gruntach mineralnych na stosunki wodne w torfowiskach.

2.

Oddz. 175b /biochora 2/.

Cięcia pielęgnacyjne (sanitarne i odsłaniające) w celu stabilizacji i umo?liwienia wymiany pokoleń w drzewostanie sosnowym na siedlisku boru mieszanego świe?ego.

3.

Oddz. 175c /biochora 3/.

W dwóch nawrotach: Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne i sanitarne) oraz usuwanie świerka z podrostu I. 12 m3/ha ? w pierwszym roku obowiązywania planu; i podszytu w celu stabilizacji drzewostanu na siedlisku subatlantyckiego boru II. 10 m3/ha ? w terminie zale?nym świe?ego. od potrzeb, w oparciu o wyniki Po I nawrocie cięć pielęgnacyjnych, monitoringu poziomu wód w monitorować, w jaki sposób wykonane sąsiadujących torfowiskach.

1

w oddziałach leśnych Nadleśnictwa Wałcz wg Planu urządzania gospodarstwa leśnego na lata 2005-2014.

10

zabiegi wpłynęły na poziom wód w sąsiednich torfowiskach (skutki mogą ujawnić się w okresie około 2 lat). Obserwacje poziomu wód uzupełnić tak?e o wpływ cięć pielęgnacyjnych w przyległych biochorach na gruntach mineralnych na stosunki wodne w torfowiskach.

Obecny drzewostan: 10 sosna, miejsc. brzoza 44 l.; zwarcie pełne; zadrzewienie 1,0. Podrost: 15 świerk 15 l. Drzewostan docelowy: sosna. Pozostawiać maks. 3 m3 martwego drewna /ha. Powierzchnia zabiegu ? 1,98 ha. W dwóch nawrotach w terminach zale?nych od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach: I. 10 m3/ha ? w pierwszym roku obowiązywania planu; II. 10 m3/ha ? w terminie zale?nym od potrzeb. Obecny drzewostan: 10 sosna, miejsc. brzoza 35 l.; zwarcie pełne; zadrzewienie 1,2. Podrost: 10 świerk 10 l. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegów ? 4,72 ha.

4.

Oddz. 175d /biochora 4/.

Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne i sanitarne) oraz usuwanie świerka z podrostu i podszytu w celu stabilizacji drzewostanu na siedlisku subatlantyckiego boru świe?ego. Po I nawrocie cięć pielęgnacyjnych, monitorować, w jaki sposób wykonane zabiegi wpłynęły na poziom wód w sąsiednich torfowiskach (skutki mogą ujawnić się w okresie około 2 lat). Obserwacje poziomu wód uzupełnić tak?e o wpływ cięć pielęgnacyjnych w przyległych biochorach na gruntach mineralnych na stosunki wodne w torfowiskach.

5.

Oddz. 175f /biochora 5/.

Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 16 m3/ha/20 lat. Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne i 3 sanitarne) w celu stabilizacji drzewostanu na Pozostawiać maks. 3 m martwego drewna /ha. siedlisku subatlantyckiego boru świe?ego. Obecny drzewostan: 10 sosna, miejsc. brzoza 52 l.; zwarcie pełne; zadrzewienie 1,1. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 1,83 ha. Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne i sanitarne) w celu stabilizacji drzewostanu na siedlisku subatlantyckiego boru świe?ego. Po I nawrocie cięć pielęgnacyjnych, monitorować, w jaki sposób wykonane zabiegi wpłynęły na poziom wód w sąsiednich torfowiskach (skutki mogą ujawnić się w okresie około 2 lat). Obserwacje poziomu wód uzupełnić tak?e o wpływ cięć pielęgnacyjnych w przyległych biochorach na gruntach mineralnych na stosunki wodne w torfowiskach. W dwóch nawrotach w terminach zale?nych od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? łącznie 16 m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 3 m3 martwego drewna /ha. Obecny drzewostan: 10 sosna, miejsc. brzoza 42 l.; zwarcie pełne; zadrzewienie 1,2. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 3,62 ha.

6.

Oddz. 175g /biochora 6/.

11

7.

Oddz. 175h /biochora 7/.

Cięcia pielęgnacyjne (cięcia sanitarne i prześwietlające) w celu umo?liwienia swobodnego biegu procesów regeneracji i wymiany pokoleń w drzewostanie sosnowym na siedlisku boru świe?ego.

8.

Oddz. 175i /biochora 8/.

Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne) w celu stabilizacji drzewostanu na siedlisku subatlantyckiego boru świe?ego. Usuwanie świerka z podrostu i podszytu. Po I nawrocie cięć pielęgnacyjnych, monitorować, w jaki sposób wykonane zabiegi wpłynęły na poziom wód w sąsiednich torfowiskach (skutki mogą ujawnić się w okresie około 2 lat). Obserwacje poziomu wód uzupełnić tak?e o wpływ cięć pielęgnacyjnych w przyległych biochorach na gruntach mineralnych na stosunki wodne w torfowiskach.

Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 25 m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 3 m3 martwego drewna /ha. Obecny drzewostan: 10 sosna 87 l.; zwarcie umiarkowane; zadrzewienie 0,9. Podszyt: sosna, brzoza. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 1,35 ha. W dwóch nawrotach w terminach zale?nych od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach: I. 14 m3/ha ? w pierwszym roku obowiązywania planu; II. 8 m3/ha ? w terminie zale?nym od potrzeb. Pozostawiać maks. 2 m3 martwego drewna /ha. Obecny drzewostan: 10 sosna, pojed. brzoza 48 l.; zwarcie pełne; zadrzewienie 1,2. Podszyt: świerk. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 2,24 ha. Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 17 m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 3 m3 martwego drewna /ha. Obecny drzewostan: 10 sosna, pojed. brzoza 48 l.; zwarcie: pełne; zadrzewienie 1,1. Podrost: świerk 18 l. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 3,18 ha. Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 18 m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 4 m3 martwego drewna /ha. Obecny drzew. 10 sosna 112 l., pojed. sosna 52 l., miejsc. brzoza 42 l.; zwarcie przerywane; zadrzewienie 1,3.

9.

Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne) w celu stabilizacji drzewostanu i stopniowej Oddz. 175l regeneracji fitocenozy w kierunku /biochora 10/. subatlantyckiego boru świe?ego. Usuwanie świerka z podrostu i podszytu.

Cięcia pielęgnacyjne (sanitarne) mające na Oddz. 175m celu umo?liwienie swobodnego biegu 10. procesów regeneracji i wymiany pokoleń w /biochora 11/. drzewostanie na siedlisku boru mieszanego świe?ego.

12

Podszyt: sosna, jałowiec, brzoza. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 2,29 ha. Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 15 m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 3 m3 martwego drewna /ha. Obecny drzewostan: 10 sosna 72 l.; zwarcie umiarkowane; zadrzewienie 1,0. Podrost: 10 świerk 20 l., miejsc. sosna; podszyt: jałowiec. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 0,81 ha. Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 18 m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 4 m3 martwego drewna /ha. Obecny drzewostan: 10 sosna 72 l.; zwarcie umiarkowane; zadrzewienie 0,9. Podszyt: sosna, brzoza. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 0,37 ha. Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb ? 18 m3/ha/20 lat. Obecny drzewostan: 10 sosna 72 l.; zwarcie umiarkowane; zadrzewienie 1,0. Podszyt: sosna, brzoza. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 1,07 ha. Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 25 m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 4 m3 martwego drewna /ha. Obecny drzewostan: 10 sosna 97 l.; zwarcie przerywane; zadrzewienie 1,0. Podszyt: sosna. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 3,62 ha.

Cięcia pielęgnacyjne (sanitarne i stabilizacyjne) mające na celu stopniową, Oddz. 175o swobodną regenerację fitocenozy w 11. /biochora 12/. kierunku subatlantyckiego boru świe?ego. Usuwanie świerka z podrostu i podszytu.

Cięcia pielęgnacyjne (sanitarne i Oddz. 175p stabilizacyjne) mające na celu stopniową, 12. /biochora 13/. swobodną regenerację fitocenozy w kierunku subatlantyckiego boru świe?ego.

Cięcia pielęgnacyjne (sanitarne i stabilizacyjne) mające na celu stabilizację Oddz. 175r 13. drzewostanu na siedlisku subatlantyckiego /biochora 14/. boru świe?ego. Usuwanie świerka z podrostu i podszytu.

Cięcia pielęgnacyjne (sanitarne, Oddz. 175t prześwietlające i obsiewne) mające na celu 14 /biochora 15/. umo?liwienie swobodnego biegu procesów regeneracji i wymiany pokoleń.

13

15.

Oddz. 175w3 Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne) w celu stabilizacji drzewostanu na siedlisku /biochora 16/. subatlantyckiego boru świe?ego.

Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 9 m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 2 m3 martwego drewna /ha. Obecny drzewostan: 10 sosna, miejsc. brzoza 50 l.; zwarcie umiarkowane; zadrzewienie 1,1. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 0,52 ha.

Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 16 m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 3 Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne) mające m3 martwego drewna /ha. na celu stopniową, swobodną regenerację Oddz. 175x Obecny drzewostan: 10 sosna, 16. fitocenozy w kierunku subatlantyckiego /biochora 17/. boru świe?ego. pojed. brzoza 50 l., w części pdwsch. kępa 0,04 ha sosny 72 l.; Usuwanie świerka z podrostu i podszytu. zwarcie umiarkowane; zadrzewienie 1,1. Podrost: świerk. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 3,47 ha. Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 27 m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 5 Cięcia pielęgnacyjne (sanitarne, m3 martwego drewna /ha. Oddz. 175y prześwietlające i obsiewne) mające na celu Obecny drzewostan: 10 sosna 112 l.; 17. /biochora 18/. stopniową, swobodną regenerację fitocenozy zwarcie przerywane; zadrzewienie w kierunku subatlantyckiego boru świe?ego. 1,0. Podrost: 10 sosna 19 l., miejsc. brzoza; podszyt: jałowiec. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 0,6 ha. Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 14 Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne) mające m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 3 Oddz. 176a 4 na celu stopniową, swobodną regenerację m3 martwego drewna /ha. 18. (część ) fitocenozy w kierunku subatlantyckiego Obecny drzewostan: 10 sosna, /biochora 19/. boru świe?ego. pojed. brzoza 38 l.; zwarcie pełne; zadrzewienie 1,2. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 3,3 ha.

14

Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 25 Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne i m3/ha/20 lat.

Pozostawiać maks. 4 Oddz. 176b sanitarne) w celu stopniowej, swobodnej m3 martwego drewna /ha. oraz część2 regeneracji fitocenozy w kierunku Obecny drzewostan: 10 sosna 92 l.; 19. 176d subkontynentalnego boru mieszanego zwarcie umiarkowane; zadrzewienie /biochora 20/. świe?ego. 1,2. Usuwanie świerka z podrostu i podszytu. Podrost: 10 sosna 15 l., pojed. brzoza, świerk. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 6,02 ha. Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 12 m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 3 Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne) mające m3 martwego drewna /ha. Oddz. 176c na celu umo?liwienie przebiegu sukcesji na Obecny drzewostan: 6 sosna, 4 20. /biochora 21/. mozaikowatym siedlisku. brzoza 39 l.; zwarcie przerywane; Usuwanie świerka z podrostu i podszytu. zadrzewienie 1,0. Podrost: 5 świerk, 3 brzoza, 2 sosna 20 l. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 0,71 ha. Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne i sanitarne) mające na celu stopniową, naturalną regenerację fitocenozy w kierunku subkontynentalnego boru mieszanego świe?ego. Po I nawrocie cięć pielęgnacyjnych, Oddz. 176f monitorować, w jaki sposób wykonane 21. /biochora 22/. zabiegi wpłynęły na poziom wód w sąsiednich torfowiskach (skutki mogą ujawnić się w okresie około 2 lat). Obserwacje poziomu wód uzupełnić tak?e o wpływ cięć pielęgnacyjnych w przyległych biochorach na gruntach mineralnych na stosunki wodne w torfowiskach. W dwóch nawrotach: I. 15 m3/ha ? w pierwszym roku obowiązywania planu; II. 14 m3/ha ? w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach. Pozostawiać maks. 3 m3 martwego drewna /ha. Obecny drzewostan: 10 sosna, pojed. brzoza 44 l.; zwarcie pełne; zadrzewienie 1,1. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 1,93 ha. Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 15 m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 3 m3 martwego drewna /ha. Obecny drzewostan: 10 sosna 57 l.; zwarcie umiarkowane; zadrzewienie 0,9.

Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne i sanitarne) w celu stopniowej, naturalnej Oddz. 176g 22. regeneracji fitocenozy w kierunku /biochora 23/. subkontynentalnego boru mieszanego świe?ego.

2

według mapy lokalizacji działań ochronnych w rezerwacie ?Golcowe Bagno?.

15

Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 0,64 ha Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 18 Cięcia pielęgnacyjne (sanitarne i obsiewne) m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 5 oraz usuwanie świerka z podrostu i podszytu m3 martwego drewna /ha. w celu umo?liwienia swobodnego biegu Oddz. 176h procesów regeneracji i wymiany pokoleń na Obecny drzewostan: 10 sosna 107 l.; 23. /biochora 24/. siedlisku subkontynentalnego boru zwarcie przerywane; zadrzewienie mieszanego świe?ego oraz we fragmentach 1,2. subatlantyckiego boru świe?ego. Podrost: 10 sosna 12 l., pojed. świerk. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 2,51 ha. Cięcia pielęgnacyjne (sanitarne i stabilizacyjne) w celu stopniowej, swobodnej regeneracji fitocenozy w kierunku subatlantyckiego boru świe?ego oraz fragmentów subkontynentalnego boru mieszanego świe?ego. Po I nawrocie cięć pielęgnacyjnych, Oddz. 176i 24. monitorować, w jaki sposób wykonane /biochora 25/. zabiegi wpłynęły na poziom wód w sąsiednich torfowiskach (skutki mogą ujawnić się w okresie około 2 lat). Obserwacje poziomu wód uzupełnić tak?e o wpływ cięć pielęgnacyjnych w przyległych biochorach na gruntach mineralnych na stosunki wodne w torfowiskach. Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne) mające na celu stopniową naturalną regenerację fitocenozy w kierunku subkontynentalnego boru mieszanego świe?ego i fragmentów subatlantyckiego boru świe?ego. Po cięciach w pierwszym roku obowiązywania planu, monitorować, w jaki Oddz. 176j sposób wykonane zabiegi wpłynęły na 25. /biochora 26/ poziom wód w sąsiednich torfowiskach (skutki mogą ujawnić się w okresie około 2 lat). Identycznie postępować w przypadku II i III nawrotu, a same obserwacje poziomu wód uzupełnić tak?e o wpływ cięć pielęgnacyjnych w przyległych biochorach na gruntach mineralnych na stosunki wodne w torfowiskach. Cięcia pielęgnacyjne (prześwietlające, obsiewne i sanitarne) w celu umo?liwienia Oddz. 176k swobodnego biegu procesów regeneracji i 26. /biochora 27/. wymiany pokoleń na siedlisku boru świe?ego. Usuwanie świerka z podrostu i podszytu. W dwóch nawrotach, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? łącznie 35 m3/ha/20 lat: I. w pierwszym roku obowiązywania planu; II. w terminie zale?nym od potrzeb. Pozostawiać maks. 3 m3 martwego drewna /ha. Obecny drzewostan: 10 sosna 67 l.; zwarcie pełne; zadrzewienie 1,1. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 3,23 ha.

W trzech nawrotach, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? łącznie 16 m3/ha/20 lat: I. w pierwszym roku obowiązywania planu; II. i III. w terminach zale?nych od potrzeb. Obecny drzewostan: 10 sosna, pojed. brzoza, miejsc. świerk 22 l.; zwarcie pełne; zadrzew. 1,3. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 6,82 ha. Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 25 m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 4 m3 martwego drewna /ha.

16

Obecny drzewostan: 10 sosna 107 l.; zwarcie umiarkowane; zadrzewienie 1,3. Podrost: 5 sosna, 5 świerk 15 l. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 1,82 ha. Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 15 m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 5 m3 martwego drewna /ha. Obecny drzewostan: 10 sosna 107 l.; zwarcie przerywane; zadrzewienie 0,9. Podrost: 10 sosna 15 l., świerk; podszyt: jałowiec. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 0,88 ha. Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 25 m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 5 m3 martwego drewna /ha. Obecny drzewostan: 10 sosna 77 l.; zwarcie umiarkowane; zadrzewienie 1,0. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 1,71 ha.

Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne i sanitarne) w celu stopniowej, naturalnej Oddz. 176l regeneracji fitocenozy w kierunku 27. /biochora 28/. subkontynentalnego boru mieszanego świe?ego. Usuwanie świerka z podrostu i podszytu.

Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne i Oddz. 176m sanitarne) w celu stopniowej, naturalnej 28. /biochora 29/. regeneracji fitocenozy w kierunku subatlantyckiego boru świe?ego.

Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 20 Cięcia pielęgnacyjne (prześwietlające, m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 5 obsiewne i sanitarne) w celu umo?liwienia m3 martwego drewna /ha. Oddz. 176n swobodnego biegu procesów regeneracji i 29. Obecny drzewostan: 10 sosna 97 l.; /biochora 30/ wymiany pokoleń na siedlisku boru świe?ego. zwarcie umiarkowane; zadrzewienie 1,1. Usuwanie świerka z podrostu i podszytu. Podrost: 10 świerk 20 l. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 1,88 ha. Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w Cięcia pielęgnacyjne (prześwietlające i Oddz. 176o obsiewne) w celu umo?liwienia swobodnego sąsiadujących torfowiskach ? 20 30. m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 5 /biochora 31/. biegu procesów regeneracji i wymiany m3 martwego drewna /ha. pokoleń na siedlisku boru świe?ego. Obecny drzewostan: 10 sosna 97 l.; zwarcie przerywane;

17

zadrzewienie 1,2. Podrost: 10 sosna 15 l; podszyt: sosna, brzoza. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 0,6 ha. Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne) w celu stopniowej naturalnej regeneracji fitocenozy w kierunku subkontynentalnego boru mieszanego świe?ego. Po I nawrocie cięć pielęgnacyjnych, monitorować w jaki sposób wykonane Oddz. 176p 31. zabiegi wpłynęły na poziom wód w /biochora 32/. sąsiednich torfowiskach (skutki mogą ujawnić się w okresie około 2 lat). Obserwacje poziomu wód uzupełnić tak?e o wpływ cięć pielęgnacyjnych w przyległych biochorach na gruntach mineralnych na stosunki wodne w torfowiskach. W dwóch nawrotach w terminach zale?nych od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? łącznie 14 m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 2 m3 martwego drewna /ha. Obecny drzewostan: 10 sosna, pojed. brzoza 25 l.; zwarcie pełne; zadrzewienie 1,3. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 1,23 ha.

Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 25 m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 5 Cięcia pielęgnacyjne (prześwietlające i m3 martwego drewna /ha. sanitarne) w celu stopniowej naturalnej Oddz. 176r Obecny drzewostan: 10 sosna 117 l., regeneracji fitocenozy w kierunku 32. /biochora 33/. subkontynentalnego boru mieszanego. miejsc. w II p. sosna 35 l; zwarcie umiarkowane; zadrzewienie Usuwanie świerka z podrostu i podszytu. 1,1. Podrost: 5 sosna, 5 świerk 20 l. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 2,26 ha. Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 25 Cięcia pielęgnacyjne (prześwietlające, m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 5 Oddz. 176s obsiewne i sanitarne) w celu stopniowej m3 martwego drewna /ha. 33. /biochora 34/. naturalnej regeneracji fitocenozy w kierunku Obecny drzewostan: 10 sosna 82 l.; subkontynentalnego boru mieszanego. zwarcie umiarkowane; zadrzewienie 1,0. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 1,53 ha.

Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w Cięcia pielęgnacyjne (prześwietlające i obsiewne) w celu umo?liwienia swobodnego sąsiadujących torfowiskach ? 25 Oddz. 191a m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 5 biegu procesów regeneracji i wymiany 34. /biochora 35/. pokoleń na siedlisku boru świe?ego. m3 martwego drewna /ha. Obecny drzewostan: 10 sosna 92 l.; Usuwanie świerka z podrostu i podszytu. zwarcie umiarkowane; zadrzewienie 1,1.

18

Podszyt: sosna, brzoza, świerk. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 4,77 ha. Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 15 3 Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne) w celu m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 3 stopniowej naturalnej regeneracji fitocenozy m martwego drewna /ha. Oddz. 191b Obecny drzewostan: 10 sosna, w kierunku subkontynentalnego boru 35. /biochora 36/. mieszanego. pojed. brzoza 52 l.; zwarcie umiarkowane; zadrzewienie 1,0. Usuwanie świerka z podrostu i podszytu. Podszyt: pojed. świerk; podrost: pojed. brzoza. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 0,65 ha. Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? 27 m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 5 m3 martwego drewna /ha. Obecny drzewostan: 10 sosna 92 l.; zwarcie umiarkowane; zadrzewienie 0,9. Podszyt: sosna, brzoza, jałowiec; podrost: świerk 12 l. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 3,71 ha. W trzech nawrotach, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? łącznie 20 m3/ha/20 lat: I. w pierwszym roku obowiązywania planu: II. i III. w terminach zale?nych od potrzeb. Obecny drzewostan: 7 sosna, 2 świerk, 1 brzoza, pojed. olsza 26 l.; zwarcie pełne; zadrzewienie 1,8. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 3,99 ha. W dwóch nawrotach w terminach zale?nych od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach. Obecny drzewostan: 8 sosna, 2 świerk, 1 brzoza, pojed. dąb 10 l.;

Cięcia pielęgnacyjne (prześwietlające i obsiewne) w celu stopniowej wymiany Oddz. 191c pokoleń i naturalnej regeneracji fitocenozy 36. /biochora 37/. w kierunku subkontynentalnego boru mieszanego. Usuwanie świerka z podrostu i podszytu.

Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne) w celu stopniowej naturalnej regeneracji fitocenozy w kierunku subkontynentalnego boru mieszanego. Usuwanie świerka z I piętra drzew. Po cięciach w pierwszym roku obowiązywania planu, monitorować w jaki Oddz. 191g sposób wykonane zabiegi wpłynęły na 37. /biochora 39/. poziom wód w sąsiednich torfowiskach (skutki mogą ujawnić się w okresie około 2 lat). Identycznie postępować w przypadku II i III nawrotu, a same obserwacje poziomu wód uzupełnić tak?e o wpływ cięć pielęgnacyjnych w przyległych biochorach na gruntach mineralnych na stosunki wodne w torfowiskach. Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne) w celu stopniowej naturalnej regeneracji fitocenozy Oddz. 191h3 boru trzęślicowego. 38. /biochora 40/. Usuwanie świerka z I piętra drzew. Po I nawrocie cięć pielęgnacyjnych,

19

monitorować, w jaki sposób wykonane zabiegi wpłynęły na poziom wód w sąsiednich torfowiskach (skutki mogą ujawnić się w okresie około 2 lat). Obserwacje poziomu wód uzupełnić tak?e o wpływ cięć pielęgnacyjnych w przyległych biochorach na gruntach mineralnych na stosunki wodne w torfowiskach.

zwarcie przerywane; zadrzew. 0,9. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 0,59 ha.

Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach. ? 17 m3/ha/20 lat. Pozostawiać Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne) w celu maks. 4 m3 martwego drewna /ha. 3 Część oddz. stopniowej naturalnej regeneracji fitocenozy Obecny drzewostan: 5 sosna 72 l., 4 boru trzęślicowego. 39. 191i sosna, 1 brzoza, miejsc. świerk 52 l.; /biochora 41/. Usuwanie świerka z I piętra drzew oraz z zwarcie umiarkowane; zadrzewienie podrostu i podszytu. 0,9. Podrost: 6 świerk, 4 brzoza 20 l.; podszyt: brzoza, kruszyna. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 1,83 ha. Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne) w celu stopniowej regeneracji fitocenozy w kierunku subatlantyckiego boru świe?ego. Usuwanie świerka z I piętra drzew oraz z podrostu i podszytu. Po cięciach w pierwszym roku Oddz. 191k obowiązywania planu, monitorować, w jaki oraz część3 sposób wykonane zabiegi wpłynęły na 40. 191j poziom wód w sąsiednich torfowiskach /biochora 42/. (skutki mogą ujawnić się w okresie około 2 lat). Identycznie postępować w przypadku II i III nawrotu, a same obserwacje poziomu wód uzupełnić tak?e o wpływ cięć pielęgnacyjnych w przyległych biochorach na gruntach mineralnych na stosunki wodne w torfowiskach. Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne) w celu stopniowej naturalnej regeneracji fitocenozy boru trzęślicowego.

Przygotowanie gleby. Odnowienia. Oddz. 191l Pielęgnacja (w tym grodzenie). oraz część3 Po I nawrocie cięć pielęgnacyjnych, 41. 191d monitorować, w jaki sposób wykonane /biochora 43/. zabiegi wpłynęły na poziom wód w sąsiednich torfowiskach (skutki mogą ujawnić się w okresie około 2 lat). Obserwacje poziomu wód uzupełnić tak?e o wpływ cięć pielęgnacyjnych w przyległych

3

W dwóch nawrotach, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach ? łącznie 18 m3/ha/20 lat: I. w pierwszym roku obowiązywania planu; II. i III. w terminach zale?nych od potrzeb. Pozostawiać maks. 3 m3 martwego drewna /ha. Obecny drzewostan: 6 sosna, 3 świerk, 1 brzoza 32 l.; zwarcie pełne; zadrzewienie 1,4. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 0,54 ha. W pierwszym etapie wycięcie 3 gniazd o powierzchniach całkowitych 0,10 ha, 0,10 ha i 0,18 ha (łącznie 0,38 ha ? 30%na całej powierzchni biochory).Odnowienie dębem bezszypułkowym i grodzenie powierzchni ? w ilości sadzonek i mb ogrodzenia zale?nych od potrzeb. Obecny drzewostan: 10 świerk, pojed. sosna, pojed. brzoza 33 l; zwarcie: pełne; zadrzewienie 1,0.

według mapy lokalizacji działań ochronnych w rezerwacie ?Golcowe Bagno?.

20

biochorach na gruntach mineralnych na stosunki wodne w torfowiskach. Cięcia pielęgnacyjne mające na celu przerzedzenie świerka z pozostawieniem występującej w drzewostanie sosny. Po osiągnięciu odpowiedniego wzrostu gniazd dębowych i osiągnięciu wysokości 2,0 ? 2,5 m sukcesywnie przeprowadzać cięcia pielęgnacyjne mające na celu usuwanie świerka na powierzchniach międzygwiazdowych i wprowadzenie sosny z domieszką brzozy. Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne) w celu stopniowej naturalnej regeneracji fitocenozy w kierunku subkontynentalnego boru mieszanego. Usuwanie neofitów (robinii akacjowej, dębu czerwonego, czeremchy późnej, modrzewia). Usuwanie świerka z podrostu i podszytu. Oddz. 191m Po cięciach w pierwszym roku 42. /biochora 44/. obowiązywania planu, monitorować, w jaki sposób wykonane zabiegi wpłynęły na poziom wód w sąsiednich torfowiskach (skutki mogą ujawnić się w okresie około 2 lat). Identycznie postępować w przypadku II i III nawrotu, a same obserwacje poziomu wód uzupełnić tak?e o wpływ cięć pielęgnacyjnych w przyległych biochorach na gruntach mineralnych na stosunki wodne w torfowiskach.

Powierzchnia zabiegu ? 1,26 ha. Po upływie 3 lat, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód. W terminach i przy u?yciu ilości sadzonek ? zale?nych od potrzeb.

W trzech nawrotach: I. 12 m3/ha ? w pierwszym roku obowiązywania planu; II. 10 m3/ha ? w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach; III. 10 m3/ha ? w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach. Pozostawiać maks. 4 m3 martwego drewna /ha. Obecny drzewostan: 10 sosna, pojed. brzoza 43 l.; zwarcie pełne; zadrzewienie 1,2. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 6,03 ha.

Jednorazowo w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne) w celu monitoringu poziomu wód w stopniowej naturalnej regeneracji fitocenozy sąsiadujących torfowiskach ? 14 m3/ha/20 lat. Pozostawiać maks. 4 w kierunku subkontynentalnego boru m3 martwego drewna /ha. mieszanego. Obecny drzewostan: 7 sosna, 3 Usuwanie świerka z I piętra drzew oraz z brzoza, miejsc. świerk, miejsc. dąb podrostu i podszytu. 52 l.; zwarcie umiarkowane; 4 Część oddz. Usuwanie neofitów (robinii akacjowej, dębu zadrzewienie 1,1. czerwonego, czeremchy późnej, 43. 191n Podrost: 10 świerk, miejsc. buk 20 l. /biochora 45/. modrzewia). Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 2,33 ha. Budowa jednej zastawki na rowie z pełnym odcięciem przepływu w kierunku przepustu W okresie trzech pierwszych lat pod szosą (konstrukcja drewniana zasypana obowiązywania planu ? w oparciu o ziemią). wyniki pomiaru z piezometru. Kontrola działania zastawki prowadzona na podstawie wyników pomiarów piezometru.

4

według mapy lokalizacji działań ochronnych w rezerwacie ?Golcowe Bagno?.

21

Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne) w celu stopniowej naturalnej regeneracji fitocenozy w kierunku subkontynentalnego boru mieszanego. Usuwanie świerka z I piętra drzew oraz podrostu i podszytu. Usuwanie neofitów (robinii akacjowej, dębu Oddz. 191o 44. czerwonego, czeremchy późnej, /biochora 46/. modrzewia). Po cięciach w pierwszym roku obowiązywania planu, monitorować, w jaki sposób wykonane zabiegi wpłynęły na poziom wód w sąsiednich torfowiskach (skutki mogą ujawnić się w okresie około 2 lat).

W dwóch nawrotach: I. 12 m3/ha ? w pierwszym roku obowiązywania planu; II. 12 m3/ha ? w terminie zale?nym od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w sąsiadujących torfowiskach. Pozostawiać maks. 4 m3 martwego drewna /ha. Obecny drzewostan: 10 sosna, pojed. brzoza 43 l.; zwarcie pełne; zadrzewienie 1,1. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 1,96 ha.

W trzech nawrotach: I. 10 m3/ha ? w pierwszym roku obowiązywania planu; Cięcia pielęgnacyjne (stabilizacyjne) w celu stopniowej regeneracji fitocenozy w II. 8 m3/ha ? w terminie zale?nym kierunku subatlantyckiego boru świe?ego. od potrzeb, w oparciu o wyniki monitoringu poziomu wód w Usuwanie świerka z I piętra drzew oraz z podrostu i podszytu. sąsiadujących torfowiskach; Usuwanie neofitów (robinii akacjowej, dębu III. 8 m3/ha ? w terminie zale?nym Oddz. 191p czerwonego, czeremchy późnej, od potrzeb, w oparciu o wyniki 45. monitoringu poziomu wód w /biochora 47/. modrzewia). sąsiadujących torfowiskach. Po cięciach w pierwszym roku 3 obowiązywania planu, monitorować, w jaki Pozostawiać maks. 3 m martwego drewna /ha. sposób wykonane zabiegi wpłynęły na poziom wód w sąsiednich torfowiskach Obecny drzewostan: 9 sosna, 1 (skutki mogą ujawnić się w okresie około 2 brzoza 43 l.; zwarcie pełne; lat). zadrzewienie 1,1. Drzewostan docelowy: sosna. Powierzchnia zabiegu ? 2,41 ha. Biochory na glebach bagiennych i pobagiennych Zredukować pokrycie drzewami i krzewami do 20% w trzech Oddz. 176d Usuwanie samosiewów sosny, wierzby i oraz części5 brzozy w celu utrzymania mozaiki mszarno- nawrotach w terminach zale?nych od potrzeb. szuwarowych, nieleśnych zbiorowisk 176a, 175k, 46. 175s, 191d wysokotorfowiskowych. Pozyskaną biomasę wynosić poza /biochory 49, Usuwanie pozyskanej biomasy poza granice obszar bagienny. rezerwatu. 53, 66/. Wykonać pod nadzorem naukowym. Powierzchnia zabiegu ? 7,96 ha. Oddz. 175n, część 175s, 5 47. część 191d /biochory 52, 56, 67/. Usuwanie samosiewów sosny, wierzby i brzozy w celu utrzymania nieleśnych zbiorowisk szuwarowych i mszarnych. Usuwanie pozyskanej biomasy poza granice rezerwatu. Zredukować pokrycie drzewami i krzewami do 10% w trzech nawrotach w terminach zale?nych od potrzeb. Pozyskaną biomasę wynosić poza obszar bagienny.

5

według mapy lokalizacji działań ochronnych w rezerwacie ?Golcowe Bagno?.

22

Wykonać pod nadzorem naukowym. Powierzchnia zabiegu ? 2,60 ha. Części6 oddziałów: 175s, 176a, 48. 191d, n /biochory 59, 48, 62, 63, 69, 70/. Cały obszar 49. rezerwatu. Usuwanie samosiewów sosny, wierzby i brzozy w celu utrzymania zbiorowisk szuwarowych i mszarnych, zbiorowisk z trzęślicą modrą oraz utrzymania w stanie bezleśnym podtopionego okrajka. Usuwanie pozyskanej biomasy poza granice rezerwatu. Wieszanie drewnianych budek lęgowych typu S1 oraz P. Utrzymanie sprawności technicznej powy?szych budek. Usuwać samosiewy w 100% w trzech nawrotach w terminach zale?nych od potrzeb. Pozyskaną biomasę wynosić poza obszar bagienny. Powierzchnia zabiegu ? 1,01 ha. W miarę potrzeb. Na bie?ąco czyścić i kontrolować ich stan.

50.

Cały obszar rezerwatu.

Monitoring populacji gatunków charakterystycznych dla torfowisk, pod Obserwacje prowadzić 1 raz w roku kątem zdolności do przetrwania populacji ? w pełni sezonu wegetacyjnego. Rhynchospora alba, Scheuzcheria palustris i Carex limosa. Monitoring entomologiczny. Stosować we wszystkich drzewostanach zgodnie z instrukcją ochrony lasu. W przypadku wystąpienia gradacji szkodników - podjąć niezbędne działania w terminach i przy u?yciu metod zale?nych od potrzeb.

51.

Cały obszar rezerwatu.

Oddz. 176d, 191f oraz części6 oddz. 175j, k, n, s, Monitoring fitosocjologiczny. 52. 176a, 191d, i, j, n /biochory 9, 38, 48-57, 59-70/. Oddz. 175k, 175s, 176d, 191d, 53. /biochory 9, 50, 51, 57, 64, 45/. Obszar całego rezerwatu, w 54. szczególności w biochorach 17, 28

3 x w ciągu obowiązywania planu ? co 5-6 lat. Powierzchnia łączna ? 19,77 ha.

Monta? sześciu elektronicznych piezometrów. Monitoring poziomu wód na torfowiskach.

Rejestr odczytu piezometru - raz w miesiącu (tego samego dnia). Odczyt całorocznych wyników ? raz w roku.

Monitoring hydrologiczny poziomu wód na terenie całego rezerwatu, w szczególności zmian poziomu wód na glebach organicznych, po wykonaniu cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach na przyległych gruntach mineralnych.

Regularne obserwacje prowadzone bezpośrednio po wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych na przyległych gruntach mineralnych. Odczyt wody wczesnowiosennej i wczesnojesiennej na wbitym w dno jeziora wodowskazie-palu dębowym ze skalą (2 razy w roku). W terminach i z częstotliwością ?

Części6 oddz. Monitoring stanu wód w zbiorniku wodnym. 55. 175s, 191d /biochora 57/. 56. Cały obszar

6

Utrzymanie sprawności technicznej

według mapy lokalizacji działań ochronnych w rezerwacie ?Golcowe Bagno?.

23

rezerwatu.

istniejącego oznakowania rezerwatu (konserwacja i ewentualna wymiana tablic), uzupełnienie oznakowania o dwie tablice regulaminowe oraz ustawienie dodatkowej tablicy informacyjnej w oddz. 191n.

dopasowanymi do potrzeb.

Biochora 45 57. (na granicy rezerwatu).

Budowa zastawki o regulowanym piętrzeniu ? wyłącznie w przypadku gwałtownego obni?enia się poziomu wód w rezerwacie (stwierdzonym na

podstawie monitoringu poziomu wód w rezerwacie w oparciu o pomiary piezometrów)7.

budowa przedmiotowej zastawki uzale?niona będzie od braku potencjalnego negatywnego wpływu tego urządzenia na sąsiadujące z rezerwatem siedliska przyrodnicze wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszaru Natura 2000.

7

24

Mapa lokalizacji działań ochrony czynnej w rezerwacie ?Golcowe Bagno? oraz wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą i czynną.

25

Ocena skutków regulacji (OSR) do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Golcowe Bagno? 1. Cel wprowadzenia zarządzenia Celem wprowadzenia regulacji jest wypełnienie delegacji ustawowej zawartej w art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.1). 2. Konsultacje społeczne Projekt został poddany konsultacjom społecznym. Lista uczestników konsultacji społecznych: 1. Rada Gminy Wałcz, 2. Nadleśnictwo Wałcz, 3. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, 4. Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody, 5. społeczeństwo ? udział społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie?? (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). 3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym bud?et państwa i bud?ety jednostek samorządu terytorialnego Zarządzenie będzie miało wpływ na wydatki bud?etu państwa. Zarządzenie będzie miało wpływ na wydatki bud?etu państwa. Koszty wykonania planowanego zakresu zadań ochronnych szacowane będą corocznie przed przystąpieniem do zaplanowanych działań. Szacuje się, ?e utrzymanie sprawności technicznej oznakowania rezerwatu wyniesie około 25 tys. zł. Część z tych środków zapewniają dotacje pozabud?etowe, m.in. z funduszy finansujących ochronę środowiska. 4. Wpływ regulacji na rynek pracy Zarządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki Zarządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. 6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów Zarządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów. 7. Ocena pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej Zarządzenie nie narusza zapisów zawartych w: 1) Dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków tzw. Dyrektywa Ptasia (Dz. Urz. UE L 103 z 25.04.1979 r., str. 1-18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t.1, str. 98 z późn. zm.); 2) Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory tzw. Dyrektywa Siedliskowa (Dz. Urz. L 206 z 22.07.1992 r., str. 7?5 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102 z późn. zm.).

zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176 poz. 1238 i Nr 181 poz. 1286; z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 92, poz. 753.

1

26
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 52/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 września 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Żurawie Bagno"

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 58 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bagno Chłopiny"

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 31/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Żurawie Bagno"

 • DZ. URZ. 2009.497.3658

  zarządzenie nr 34/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Wykus?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3325

  zarządzenie nr 7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Kalinowa Łąka?

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.67.1838

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 7 września 2009r. o wynikach wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Marianowo, przeprowadzonych w dniu 6 września 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.67.1837

  informacja Wójta Gminy Białogard z dnia 27 lipca 2009r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkaniowych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2009 (I półrocze), położonych na terenie Gminy Białogard

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.67.1836

  decyzja nr OSZ-4210-37(4)2009/8025/VI/AB z dnia 31 sierpnia 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.67.1835

  decyzja nr WCC/1191A/2696/W/OSZ/2009/RN, PCC/1192A/2696/W/OSZ/2009/RN z dnia 31 sierpnia 2009r. Informacja o Decyzjach Prezesa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.67.1834

  porozumienie nr 16/09 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 3 września 2009r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia przebudowy dróg powiatowych z udziałem Gminy Sianów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.