Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXI/212/09 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-04-21
Organ wydający:Rada Powiatu Dzierżoniowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 69 pozycja: 1471
Hasła:nauczyciele

UCHWAŁA RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NR XXXI/212/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 6 i ust. 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uchwala, co następuje: §1 Ustala się regulamin określający wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego: 1) dodatku za wysługę lat, 2) dodatku motywacyjnego, 3) dodatku funkcyjnego, 4) dodatku za warunki pracy, 5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. ROZDZIAŁ §2 Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski. §3 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) regulaminie ? rozumie się przez to regulamin będący przedmiotem niniejszej uchwały, 2) ustawie ? rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), 3) rozporządzeniu ? należy przez to rozumieć rozporządzenie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami) 4) organie prowadzącym szkołę, placówkę oświatową ? rozumie się przez to Powiat Dzierżoniowski, 5) szkole ? należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę, dla której organem prowadzącym jest Powiat Dzierżoniowski, 6) dyrektorze ? należy rozumieć dyrektora jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 2 Regulaminu, 7) wicedyrektorze ? należy rozumieć wicedyrektora jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 2 Regulaminu, 8) nauczycielach bez bliższego określenia ? rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w § 2 Regulaminu, 9) wynagrodzeniu zasadniczym nauczyciela stażysty ? rozumie się przez to wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 10) liczbie etatów przeliczeniowych ? rozumie się przez to liczbę etatów pedagogicznych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym szkoły z przeliczeniem godzin pracy nauczycieli niepełnozatrudnionych na pełne etaty, 11) staroście ? rozumie się przez to Starostę Dzierżoniowskiego. I Postanowienia wstępne


ROZDZIAŁ §4

II

Dodatek za wysługę lat Dodatek za wysługę lat uzależniony jest od okresu zatrudnienia. §5 Dodatek za wysługę przyznaje: a) nauczycielowi ? dyrektor szkoły, b) dyrektorowi ? starosta, uwzględniając wymogi zawarte w przepisach, o których mowa w § 3 pkt 3 regulaminu. ROZDZIAŁ §6 1. Wysokość funduszu na dodatek motywacyjny w szkole stanowi suma: a) iloczynu 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz ilości przeliczeniowych etatów nauczycielskich, b) przyznanego przez starostę dodatku motywacyjnego dla dyrektora. 2. Dodatek motywacyjny przyznaje, się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny. 3. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi, który posiada ocenę pracy co najmniej ?dobrą? lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną nie później niż rok przed przyznaniem dodatku. §7 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski jednego całego poprzedniego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie, w okresie poprzedzającym jego przyznanie co najmniej pięciu z wymienionych niżej kryteriów: 1) tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku, między innymi poprzez organizowane imprez pozaszkolnych lub środowiskowych oraz współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, 2) przygotowywanie uczniów do konkursów, olimpiad, zawodów bądź turniejów, 3) rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych, 4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom, 5) aktywne i efektywne działanie na rzecz dzieci uzdolnionych, bądź potrzebujących szczególnej opieki, 6) stosowanie w pracy z uczniem nowoczesnych metod nauczania oraz proponowanie nowatorskich rozwiązań i innowacji pedagogicznych, 7) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, 8) udział w pracach komisji egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, 9) prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, 10) pełnienie wybranych funkcji w społeczności szkolnej/przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub wychowawczego, bądź innej grupy zadaniowej powołanej przez dyrektora szkoły lub innej osoby pełniącej funkcję kierowniczą, 11) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, 12) prowadzenie zajęć otwartych oraz podejmowanie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. §8 1. Nauczyciel może otrzymać dodatek motywacyjny w wysokości od 5% do 30% jego wynagrodzenia zasadniczego. 2. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły na podstawie wymogów zapisanych w rozporządzeniu oraz niniejszym regulaminie. §9 1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat. III Dodatek motywacyjny

2. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 Ustawy, dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej. 3. Nauczycielom doradcom metodycznym dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie. 4. O przyznaniu i cofnięciu dodatku motywacyjnego nauczyciel powiadamiany jest przez dyrektora na piśmie. § 10 1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 7 ust. 2 Regulaminu, jest spełnienie następujących kryteriów: 1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i ppoż., 2) opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły, w tym w szczególności pozyskiwanie środków pozabudżetowych, 3) dbałość o mienie, w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prace konserwacyjnoremontowe, czystość i estetyka szkoły, 4) prowadzenie spraw osobowych, w tym: zatrudnianie nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy, 5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego i awansu, nadzorowanie realizacji wewnątrzszkolnego planu doskonalenia nauczycieli, realizacja zaleceń i wniosków organów nadzoru pedagogicznego, 6) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego, 7) kształtowanie atmosfery w pracy w szkole, służącej realizacji statutowych zadań przez podległych pracowników, 8) poszerzanie działalności pozalekcyjnej, 9) podejmowanie inicjatyw wpływających na podnoszenie jakości pracy szkoły, w tym udziału szkoły w ogólnopolskich i europejskich projektach edukacyjnych, 10) współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi, 11) pozostałe obowiązki: a) przestrzeganie regulaminu pracy, b) troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek, c) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów, d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych (konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych), e) tworzenie właściwej atmosfery mającej wpływ na kształtowanie się w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.


2. Za realizację powyższych zadań dyrektor może otrzymać do 86 punktów wg zastosowania następującej skali punktowej: 1) Umiejętność organizowania pracy szkoły ? max 20 punktów (ocena za każdy podpunkt w skali od 0 do 4 punktów) a) określenie celów placówki, planowanie, organizowanie i przewidywanie skutków podejmowania decyzji, b) samodzielność w rozwiązywaniu problemów, c) terminowe wykonywanie zaplanowanych zadań własnych i zleconych przez organ prowadzący, d) znajomość prawa oświatowego przestrzeganie jego zasad w działalności kierowniczej oraz sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej, e) dbałość o wysoką jakość pracy szkoły. 2) Przestrzeganie dyscypliny budżetowej na podstawie ustawy o finansach publicznych ? max 20 punktów (ocena za każdy podpunkt w skali od 0 do 5 punktów) a) prawidłowe i terminowe opracowanie planu finansowego jednostki i właściwa jego realizacja, b) operatywność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i prawidłowe gospodarowanie nimi, c) racjonalizacja kosztów działalności szkoły, d) dbałość o powierzony majątek szkoły. 3) Polityka kadrowa ? max 9 punktów (ocena za każdy podpunkt w skali od 0 do 3 punktów)

a) pozyskiwanie i zatrudnianie nauczycieli o wysokich kwalifikacjach i innych pracowników oraz prowadzenie polityki kadrowej zgodnej z potrzebami szkoły i obowiązującymi przepisami Karty Nauczyciela oraz Kodeksu pracy, b) tworzenie systemu monitorowania i motywowania nauczycieli oraz pozostałych pracowników w ramach: ? swojej działalności związanej ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym, ? oceny ich pracy, ? przyznawania nagród, wyróżnień i zróżnicowanych dodatków zwiększających wynagrodzenie zasadnicze, c) kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich. 4) Dbałość o doskonalenie kwalifikacji własnych i nauczycieli ? max 6 punktów (ocena za każdy podpunkt w skali od 0 do 3 punktów) a) aktualizowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinach prakseologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjologicznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia oraz ich wykorzystanie w pracy związanej z rozwojem szkoły, b) inspirowanie, projektowanie i organizowanie systemu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli na podstawie przeprowadzonych diagnoz oraz zaplanowanych zadań. 5) Inicjatywa i kreatywność ? max 25 punktów (ocena za każdy podpunkt w skali od 0 do 5 punktów) a) projektowanie i realizowanie pożądanych zmian w zakresie dydaktyki, wychowania, opieki, organizacji i wyposażenia szkoły (zgodnie z koncepcją rozwoju), b) współpraca i współdziałanie ze środowiskiem lokalnym, rodzicami, zakładami pracy, organizacjami oraz uzyskiwanie wymiernych efektów w tym zakresie, c) stosowanie i doskonalenie aktywizujących metod pracy, prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych podnoszących atrakcyjność i efektywność szkoły, d) aktywna działalność na rzecz rozwoju szkoły w zakresie współpracy międzynarodowej, e) aktywna i odpowiedzialna współpraca z organem prowadzącym w zakresie aplikowania wniosków mających na celu modernizację bazy edukacyjnej i technicznej szkoły. 6) Dbałość o warunki pracy ? max 6 punktów (ocena za każdy podpunkt w skali od 0 do 3 punktów) a) estetyka obiektu i jego otoczenia, b) przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. 3. Dodatek może otrzymać dyrektor, któremu przyznano minimum 44 punkty z maksymalnej ilości punktów. 4. Ustala się następujące wysokości dodatku motywacyjnego w zależności od uzyskanej ilości punktów: 1) od 44 pkt do 53 pkt ? od 5% do 10% wynagrodzenia zasadniczego, 2) od 54 pkt do 64 pkt ? od 11% do 16% wynagrodzenia zasadniczego, 3) od 65 pkt do 75 pkt ? od 17% do 22% wynagrodzenia zasadniczego, 4) od 76 pkt do 86 pkt ? od 23% do 35% wynagrodzenia zasadniczego. § 11 1. Dyrektor szkoły może otrzymać dodatek motywacyjny w wysokości od 5% do 35% wynagrodzenia zasadniczego. 2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły oraz okres jego przyznania ustala starosta. 3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny. 4. Starosta, ustalając stawkę dodatku motywacyjnego dla dyrektora, może uwzględnić także inne kryteria niż wymienione w § 10 ust. 1 i 2 w szczególności uwzględniając: 1) opinie dotyczące pracy dyrektora, zgłoszone przez organ nadzoru pedagogicznego, 2) sposób realizacji zarządzeń lub decyzji organu prowadzącego, 3) uzasadniony wniosek pracowników szkoły lub rodziców, 4) stwierdzenie, po kontroli przeprowadzonej przez organ prowadzący, uchybień w pracy dyrektora lub szkoły, 5) nieprzestrzeganie przez dyrektora lub podległych mu pracowników dyscypliny pracy. 5. Decyzję o przyznaniu lub zmianie wysokości dodatku motywacyjnego przekazuje się dyrektorowi na piśmie. ROZDZIAŁ § 12 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny. IV Dodatek funkcyjny


2. Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektora uzależniona jest od liczby oddziałów w szkole, warunków organizacyjnych szkoły, złożoności zadań wynikających z funkcji kierowniczej i liczby stanowisk kierowniczych. 3. Stawka dodatku funkcyjnego nie jest kwotą uznaniową, lecz jest pochodną czynników wymienionych w ust. 2. § 13 Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektora szkoły obliczana jest jako wskaźnik procentowy od zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra, z przygotowaniem pedagogicznym, wg tabeli : Wysokość % zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela Lp. Typy szkół (placówek), stanowiska kierownicze mianowanego od do 1. Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów: a) dyrektor szkoły: - liczącej od 9 do 16 oddziałów, - liczącej od 17 do 25 oddziałów, b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół), c) kierownik szkolenia praktycznego 2. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze a) dyrektor b) wicedyrektor, wicedyrektor ds. opieki i wychowania, kierownik warsztatu szkolnego 3. 4. Internaty a) kierownik internatu Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno ? Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego: a) dyrektor b) kierownik filii poradni c) kierownik filii biblioteki 5. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego a) dyrektor § 14 1. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom z tytułu: 1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 50,00 zł za: nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozwoju zawodowego nauczyciela, opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela odbywającego staż; 2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości od 50,00 do 80,00 zł za: planowanie i organizowanie różnych form życia zespołowego, działania integracyjne, planową i systematyczną realizację programu wychowawczego placówki oświatowej, współpracę z rodzicami, opiekę nad uczniami i wychowankami wymagającymi pomocy; 3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta, w wysokości ? 270,00 zł. 2. W przypadku pełnienia funkcji opiekuna stażu przez niepełny miesiąc kalendarzowy, dodatek wypłacany jest w kwocie wynikającej z przemnożenia 1/30 stawki dodatku nauczyciela opiekuna przez liczbę dni sprawowania tej funkcji. 3. Dodatki przyznawane są na okres pełnienia funkcji. § 15 1. a) Dodatek funkcyjny przyznaje: dyrektorowi szkoły ? Starosta, 15% 25% 7% 15% 20% 10% 8% 30% 20% 20% 20% 25% 10% 10% 30% 45% 30% 20%

15% 5% 5%

25% 15% 15%

b) wicedyrektorowi ? dyrektor szkoły, c) nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze ? dyrektor szkoły. 2. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektorów placówek określa ? co do zasady i wysokości ? dyrektor szkoły, z tym że wysokość dodatku nie może przekroczyć 65% dodatku przyznanego dyrektorowi. 3. Dodatek funkcyjny dla innych stanowisk kierowniczych w szkole określa ? co do zasady i wysokości ? dyrektor szkoły, z tym że ich wysokość nie może przekroczyć 40% dodatku funkcyjnego przyznanego dyrektorowi. 4. Uwzględniając złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły, warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich funkcjonuje szkoła, Starosta może zwiększyć ustaloną w § 13 wysokość dodatku funkcyjnego o 10%. § 16 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. 2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania ? z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca ? od tego dnia. ROZDZIAŁ § 17 Nauczycielom pracującym w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. § 18 1. Nauczycielom i wychowawcom przysługują dodatki za trudne warunki pracy: 1) nauczycielom praktycznej nauki zawodu w szkołach przysposabiających do pracy zawodowej ? w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego, 2) nauczycielom poradni psychologiczno-pedagogicznych i poradni specjalistycznych ? w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego, 3) nauczycielom i wychowawcom szkół (klas) specjalnych oraz prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego, nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu głębokim ? w wysokości 13% wynagrodzenia zasadniczego, 4) wychowawcom specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zapewniających całodobową opiekę w ciągu całego roku kalendarzowego ? w wysokości 18% wynagrodzenia zasadniczego, 5) wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych i interwencyjnych ? w wysokości 16% wynagrodzenia zasadniczego. 2. Dodatki za trudne warunki pracy, o których mowa w ust.1 pkt 3 i 4, przysługują również odpowiednio: 1) nauczycielom szkół, wychowawcom internatów i świetlic niebędących specjalnymi, którzy prowadzą zajęcia w klasach lub grupach specjalnych zorganizowanych w tych szkołach, internatach lub świetlicach, 2) nauczycielom szkół niebędących specjalnymi, którzy prowadzą nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego.

§ 19 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w warunkach uciążliwych określa § 9 rozporządzenia. 2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje: 1) nauczycielom za prowadzenie zajęć wymienionych w § 18 ust.1 pkt 3, 4, 5 z dziećmi i młodzieżą, których rodzaj i stopień niepełnosprawności określony w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) ?w wysokości 8% wynagrodzenia zasadniczego, 2) za prowadzenie zajęć przez nauczycieli szkół (klas) specjalnych w klasie lub grupie wychowawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością, o której mowa w pkt 1, a w przypadku, gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, że zajęcia dydaktyczne prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze według V Dodatki za warunki pracy

odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę ? w wysokości 8% wynagrodzenia zasadniczego. § 20 1. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. 2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar godzin zajęć. 3. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel: a) realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego go wymiaru godzin zajęć, b) jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć. 4. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do dodatku z każdego tytułu. 5. Dodatek za warunki pracy ustala: a) nauczycielowi ? dyrektor szkoły, b) dyrektorowi szkoły ? Starosta. R O Z D Z I A Ł VI Godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne § 21 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się, gdy faktyczna liczba przepracowanych w danym tygodniu godzin dydaktycznych przekracza tygodniowe pensum nauczyciela. 2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się, dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za trudne warunki pracy oraz warunki uciążliwe, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa przydzielonego nauczycielowi zgodnie z jego kwalifikacjami do nauczania przedmiotu ustala się jak za godzinę ponadwymiarową. 4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, o którym mowa w art. 42 ust. 5b Ustawy przed upływem roku szkolnego, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Ustawy, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe. 5. Przy rozliczeniu godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wolne wynikające z organizacji roku szkolnego, określonej przez MEN, za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar godzin zajęć danego nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień, przy czym liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje w takim tygodniu wynagrodzenie, nie może być większa niż liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły. W taki sam sposób rozlicza się godziny ponadwymiarowe nauczycieli korzystających z urlopów okolicznościowych. R O Z D Z I A Ł VII Postanowienia końcowe § 22 1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w szkole, który przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.

2. Nauczycielowi, który nie osiąga średniego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Ustawy, dyrektor powinien w pierwszej kolejności przydzielić godziny zastępstw doraźnych. 3. W szkołach, w których nauczyciele stażyści nie osiągają średniego wynagrodzenia, dyrektor powinien zagwarantować przydzielenie miesięcznie niezbędnego minimum godzin ponadwymiarowych lub godzin zastępstw doraźnych. § 23 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 24 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MATEUSZ CEGIEŁKA
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/117/11 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.20

  uchwała nr Nr LIX/961/2009 Rady Miasta Czeladź z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.747

  uchwała nr XXI/183/2009 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wałecki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia?.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXV/287/08 Rady Miasta Żary z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.17.695

  uchwała nr XX/172/2009 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice

zamów dokument

Porady prawne

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

 • Dodatek za wysługę lat dla pracownika emeryta

  Czy nauczyciel-emeryt zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin (mniej niż pół etatu) ma prawo do 20% dodatku za wysługę lat?

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  W jaki sposób jest obliczana wysokość wynagrodzenia za pracę nauczyciela w państwowej szkole podstawowej w godzinach ponadwymiarowych? Ile obecnie wynosi stawka wynagrodzenia (...)

 • Dodatkowe zatrudnienie a dodatek za staż pracy

  Otrzymałam odpowiedź w sprawie braku prawa do dodatku za staż pracy w moim dodatkowym miejscu zatrudnienia (w szkole - w charakterze nauczyciela). Rozporządzenie Ministra (...)

 • Wynagrodzenie prowizyjne

  Jeśli moje wynagrodzenie zależy od wysokości sprzedaży (prowizja), czy pracodawca jest zobowiązany przedstawiać mi wysokość obrotów ze sprzedaży na rzecz moich klientów? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009

 • uchwała nr 196/XXVI/08 Rady Gminy Mysłakowice w sprawie budżetu Gminy Mysłakowice na rok 2009

 • uchwała nr XXIV/151/08 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na 2009 rok

 • uchwała nr 194/XXVII/08 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na rok 2009

 • uchwała nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2009 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.