Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1919

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/369/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński dla stargardzkich artystów, twórców i animatorów kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-10-21
Organ wydający:Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 72 pozycja: 1919
Hasła:nagrody

Uchwała Nr XXXIII/369/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 sierpnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński dla stargardzkich artystów, twórców i animatorów kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania. Na podstawie art.7a ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz.123, z 2002r. Nr 41, poz.364, z 2003r. Nr 162 poz.1568, Nr 96 poz.874, Nr 213 poz. 2081, z 2004r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598, z 2005r. Nr 131, poz.1091, Nr 132 poz. 1111, z 2006 r., Nr 227, poz.1658, z 2009 r. Nr 62 poz. 504) uchwala się , co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXI/350/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 maja 2009r. w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński dla stargardzkich artystów, twórców i animatorów kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania dokonuje się następujących zmian: 1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ? 2. W ramach środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w bud?ecie miasta, w dziale ?kultura i sztuka? będą przyznawane nagrody w wysokości 4000 zł ka?da.?; 2) § 10. otrzymuje brzmienie: ?§ 10. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński podejmuje decyzję w sprawie przyznania nagród.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński. § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ Sebastian Szwajlik

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXI/350/09 z dnia 26 maja 2009r. w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński dla stargardzkich artystów, twórców i animatorów kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania określono jej wysokość poprzez wskazanie kwoty zarezerwowanej w bud?ecie Miasta na ten cel. Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 1 lipca 2009 r. znak NK.4.PZ.0911/53/2009 stwierdziło niewa?ność §4 ust. 2 i §10. Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, a organy samorządu terytorialnego w drodze uchwały, określają szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz ich wysokość. W związku z tym konieczne jest doprecyzowanie wysokości kwoty nagrody Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński dla Stargardzkich Twórców Kultury. W związku z powy?szym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1497

  rozstrzygnięcia nadzorcze nr NK.4.PZ.0911/53/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 lipca 2009r. ROZTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1482

  uchwała nr XXXI/350/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 maja 2009r. w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński dla stargardzkich artystów, twórców i animatorów kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.710

  uchwała nr XXVI/207/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stargard Szczeciński.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.22.495

  informacja Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy-Miasta Stargard Szczeciński

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.1505

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard Szczeciński za 2010 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1918

  uchwała nr XLIV / 252 / 2009 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Sławno do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1917

  uchwała nr XLIV/250/2009 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Sławno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1916

  uchwała nr XLII/243/2009 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/156/2008 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami niezabudowanymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Sławno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1915

  uchwała nr XLII/241/2009r. Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie określenia nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką przeznaczonych do wydania w 2010 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1914

  uchwała nr XLI/236/2009 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/156/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami niezabudowanymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Sławno.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.