Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXX/377/09 Rady Miasta Świdnica z dnia 27 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Świdnicy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-04-29
Organ wydający:Rada Miasta Świdnica
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 75 pozycja: 1643
Hasła:papiery wartościowe

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY NR XXX/377/09 z dnia 27 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Świdnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: §1 W uchwale nr XXIX/333/05 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Świdnicy (Dz. Urz. Wojew. Dolnośląskiego Nr 50, poz. 1121 z późn. zm.) § 1 otrzymuje brzmienie: ?§ 1.1. Prezydent Miasta Świdnicy upoważniony jest do wnoszenia do spółek handlowych wkładów pieniężnych w zamian za obejmowane udziały lub akcje, jak również nabywania udziałów i akcji, w ramach kwot przewidzianych na te cele w budżecie Gminy Miasto Świdnica. 2. Prezydent Miasta Świdnicy upoważniony jest do wnoszenia wkładów niepieniężnych, w postaci składników aktywów, mogących zgodnie z przepisami prawa stanowić wkład niepieniężny, w zamian za obejmowane akcje lub udziały, po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Rady Miejskiej w Świdnicy .?. §2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MICHAŁ SZUKAŁA

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/431/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.276.462

  uchwała nr XI/162/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Piekary Śląskie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/90/2011 Rada Miejska w Słubicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Słubic.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/152/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

 • DZ. URZ. 2011.528.5431

  uchwała nr XII/65/11 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Bukowno

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIII/388/09 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia w 2009 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poręba

 • uchwała nr XXXI/191/2009 Rady Miasta Oleśnica z dnia 27 marca 2009r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania miasta Oleśnicy do stanu faktycznego.

 • uchwała nr XXXI/190/2009 Rady Miasta Oleśnica z dnia 27 marca 2009r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych miasta Oleśnicy do stanu faktycznego.

 • uchwała nr XXIX/173/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zmiany w Statucie Miasta i Gminy Międzylesie

 • uchwała nr XLIII/215/09 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubomierz


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.