Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2174

Tytuł:

uchwała nr XXX/426/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą " Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej".

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-12-01
Organ wydający:Rada Gminy Dobra
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 83 pozycja: 2174
Hasła:

Uchwała Nr XXX/426/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą " Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej". Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 116, poz 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,. 327, Nr 138,,poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 9 ust. 1 art.11 i art. 13 ustawy z dnia 25 poździernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r.Nr 13, poz 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz.1091, Nr 132, poz. 1111) Rada Gminy Dobra uchwala , co nastepuje: § 1. W uchwale Nr XXXVI/363/2005 Rady Gminy Dobra z dnia 22 września 2005 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu samorząowej instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej" wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się § 14, 2) w 13 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: "7. Klub w Skarbimierzycach, 8. Klub w Bezrzeczu," § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


ID: OQLYGCKUNZUFAIFUFJMBWXRIP. Niepodpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.1694

  uchwała nr IV/17 /11 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 marca 2011r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem i nadania jej Statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5572

  uchwała nr XVII/113/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem i nadania jej Statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.55

  uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Pilniku i nadania jej statutu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.41.712

  uchwała Nr IV/47/11 Rady Gminy Dobra z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą ?Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.106.3353

  uchwała nr 39/VI/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 29 marca 2011r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Lubowidzu i nadanie jej statutu.

zamów dokument

Porady prawne

 • Pozwanie gminnego ośrodka kultury

  Czy w pozwie mam wpisać adres Ośrodka Kultury, czy też adres Gminy. Nie chciałbym narazić sie na bezskuteczność doręczenia nakazu zapłaty. Pozew zamierzam złożyć (...)

 • Podatek VAT od koncertu

  Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do miejskiego rejestru instytucji kultury. Sprzedając kontrahentowi koncert niebiletowany stosujemy 0 stawkę VAT. Czy (...)

 • Obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko głównego księgowego?

  Jesteśmy samorządową instytucją artystyczną podległą Organizatorowi (Urząd Miejski). Pracownik zajmujący stanowisko głównego księgowego odchodzi na emeryturę. (...)

 • Definicja zadań publicznych

  Jaka jest definicja zadań publicznych? Gdzie można ją znaleźć?

 • Fundusz socjalny

  W kierowanej przeze mnie instytucji każdy pracownik ma prawo do ubiegania się o zapomogę z funduszu socjalnego z racji urodzenia dziecka. Standardowo podania w tej sprawie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2173

  uchwała nr XXX/425/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej i przekazania Ośrodkowi zadania polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2172

  uchwała nr XXX/424/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2171

  uchwała nr XXX/422/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2170

  zarządzenie nr 65/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Glinki"

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2169

  zarządzenie nr 64/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie rezerwatu przyrody "Wrzosowisko Sowno"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.