Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2175

Tytuł:

uchwała nr XXX/427/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-12-01
Organ wydający:Rada Gminy Dobra
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 83 pozycja: 2175
Hasła:

Uchwała Nr XXX/427/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej. § 1. W uchwale Nr XXXVII/471/06 Rady Gminy Dobra z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej wprowadza się nastepujące zmiany: 1) w Rozdziale 1 § 5 otrzymuje brzmienie: "5. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna im. M. Skłodowskiej Curie w Policach." 2) w Rozdziale 2 w § 7 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) doskonalenie działania Biblioteki poprzez inicjowanie spotkań autorskich, pogadanki tematyczne, odczyty, wystawy oraz różnego rodzaju formy kulturalno - oświatowe w celu objęcia zasięgiem oddziaływania wszystkich środowisk społeczno - zawodowych." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


ID: MQTDSGCOWNIBKBXKQRKRUQNBA. Niepodpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.777

  uchwała nr XVIII/86/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi Jędrzejowskiej

 • DZ. URZ. 2012.4155

  uchwała nr XVI / 158 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach i o zmianie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7325

  uchwała nr XXXI/188/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale nr XIV/81/2000 Rady Gminy w Miedznie z dnia 25 lutego 2000r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.329.582

  uchwała nr XI/113/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach

 • DZ. URZ. 2011.209.2451

  uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 lipca 2011r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2174

  uchwała nr XXX/426/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą " Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej".

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2173

  uchwała nr XXX/425/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej i przekazania Ośrodkowi zadania polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2172

  uchwała nr XXX/424/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2171

  uchwała nr XXX/422/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2170

  zarządzenie nr 65/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Glinki"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.