Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.9.216

Tytuł:

uchwała nr XXX/161/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia kierunków rozwoju gospodarki ściekowej w gminie Zakrzew.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-01-30
Organ wydający:Rada Gminy w Zakrzewie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 9 pozycja: 216
Hasła:kanalizacja

UCHWAŁA Nr XXX/161/2008 RADY GMINY W ZAKRZEWIE z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia kierunków rozwoju gospodarki ściekowej w gminie Zakrzew. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 6 w związku z art. 7, ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się Program rozwoju gospodarki ściekowej w gminie Zakrzew, który został określony w opracowaniu pt. ?Program sanitacji Gminy Zakrzew? wg wariantu II opisanego na stronach 16 - 18 w/w opracowania stanowiącego załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Halina Lewandowska


Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/161/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 23 grudnia 2008r.

PROGRAM SANITACJI GMINY ZAKRZEW do realizacji w latach 2007 - 2013

System kanalizacji i oczyszczania ścieków bytowo - komunalnych Kanalizacja indywidualna - przydomowe oczyszczalnie ścieków

Spis treści: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. Wstęp. Rola gminy w budowie systemu oczyszczalni ścieków. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Warunki hydrologiczne gminy. Wodociągi w gminie. Ścieki z gospodarstw domowych. Kanalizacja sanitarna w gminie. Studium wykonalności. Porównanie wad i zalet systemów kanalizacji sanitarnej. Zgodność programu ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Program budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków.

XII. XIII.

Systemy kanalizacji indywidualnej Realizacja programu.

XIV. Finansowanie programu XV. Podstawa prawna dofinansowania przez gminę inwestycji proekologicznych.

XVI. Wnioski końcowe. XVII. Załączniki. Część graficzna Wariantów I, II, III mapy 1:25000

I. Wstęp Polityka państwa w zakresie zrównoważonego rozwoju zawarta jest w dwóch dokumentach: 1) II Polityka ekologiczna państwa - czerwiec 2000r. 2) Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju - Rada Ministrów 2000. Dokumenty te po ich przyjęciu przez Sejm będą wytyczały kierunki rozwoju województw, określając ramy dla ich polityk i strategii zrównoważonego rozwoju. Podstawowa teza proekologicznej polityki zrównoważonego rozwoju brzmi: ?Zaspokajanie potrzeb materialnych i cywilizacyjnych społeczeństw, grup społecznych i jednostek ludzkich w ramach sprawiedliwego dostępu do ograniczonych zasobów i walorów środowiska, wraz z równoprawnym traktowaniem potrzeb ogólnospołecznych z potrzebami społeczności lokalnych. Polityka państwa w zakresie stosunków wodnych i jakości wód zakłada m.in. realizację programu budowy systemów kanalizacyjnych w osiedlach wiejskich o równoważnej liczbie mieszkańców poniżej 2000 i zabudowie skupionej do roku 2015 i rozwiązanie w sposób systemowy sanitacji terenów o zabudowie rozproszonej na obszarach wiejskich i miejskich. Zapisy kierunkowych dokumentów opracowanych przez MOŚ, RM i sejmik województwa winny pozostawać wytycznymi wiodącymi dla gminnych strategii obejmujących gospodarkę wodno - kanalizacyjną, szczególnie zracjonalizowanie gospodarki ściekowej. Dane statystyczne dla województwa mazowieckiego określają, że zaledwie 10% mieszkańców wsi posiada dostęp do kanalizacji sanitarnej. Olbrzymie ilości nie oczyszczonych ścieków komunalno-bytowych są odprowadzane wprost do ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych, co zmusza do podjęcia działań zapobiegających dalszej degradacji środowiska. Racjonalna polityka ekorozwoju wymaga analizy wszystkich dostępnych technologii i rozwiązań utylizacji ścieków. Niniejsze opracowanie ma na celu ocenę możliwości formalno - prawnych i finansowych wdrożenia w gminie uzupełniających rozwiązań oczyszczania ścieków komunalno - bytowych w stosunku do projektu zbiorczej kanalizacji. W opracowaniu uwzględniono zapisy uchwalonego przez Radę Gminy ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zakrzew? cytując dane w nim zawarte i tezy dotyczące uwarunkowań i kierunków rozwoju infrastruktury technicznej. II. Rola gminy w budowie systemu oczyszczania ścieków Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ochrony środowiska, wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Zadania samorządu wynikające z zapisów ustawy są zadaniami obligatoryjnymi oraz rezultatem świadomości struktur samorządowych, ich dojrzałości i odpowiedzialności za zrównoważony rozwój i zachowania proekologiczne wspólnoty. Wśród modeli zarządzania gminą można wyróżnić: a) zarządzanie strategiczne - długookresowe; np. 8 lat, b) zarządzanie średniookresowe - w czasie trwania jednej kadencji samorządu, c) zarządzanie operacyjne nastawione na realizację konkretnych, bieżących przedsięwzięć i projektów.

Ochronę ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalnobytowymi należy uwzględnić we wszystkich modelach zarządzania. Budowa systemów kanalizacji sanitarnej należy niewątpliwie do zadań najważniejszych. Poza systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej, odprowadzającym ścieki do zbiorczych oczyszczalni ścieków, należy rozważyć możliwość zastosowania innych rozwiązań. Takim rozwiązaniem, uzupełniającym dla systemu kanalizacji zbiorczej, jest kanalizacja indywidualna przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podstawą koncepcji rozwoju kanalizacji sanitarnej są cechy charakterystyczne dla gminy. Jako błąd systemowy należy uznać wybór tylko jednego rozwiązania niezależnie od warunków lokalnej rzeczywistości.


Kształtowanie rozwoju gminy winno odwoływać się do potrzeb i preferencji wyborców. Działania gminy zaspokajające potrzeby największych grup mieszkańców są najbardziej efektywne. Działania gminy muszą uwzględniać aspekty ekonomiczne, być oszczędne i skuteczne. Winny odwoływać się do współdziałania z możliwie szeroką reprezentacją mieszkańców gminy. Rozwój lokalny obejmować będzie wszystkie grupy mieszkańców. Gospodarka rynkowa powoduje, że różnice interesów poszczególnych grup społecznych coraz bardziej się pogłębiają. Osoby wpływające na rozwój gminy winny znaleźć możliwy kompromis, aby zapewnić szansę życia w nie skażonym środowisku obecnemu i przyszłym pokoleniom. III. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego 1.1. Położenie Gminy Gmina Zakrzew leży w południowej części województwa mazowieckiego, w powiecie radomskim. Graniczy z miastem Radom oraz gminami Jedlińsk, Wolanów i Przytyk. Ośrodkiem gminy jest wieś Zakrzew. Obok siedziby urzędu gminy, urzędu pocztowego znajdują się tu podstawowe instytucje obsługi ludności - przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka, ośrodek zdrowia, apteka, gminny klub sportowy, komisariat policji, ośrodek usług rolniczych, ochotnicza straż pożarna, kościoły, cmentarz. Gmina składa się z 24 miejscowości i liczy 10 762 mieszkańców. Widoczna jest tendencja wzrostu liczby ludności na przestrzeni ostatnich lat. Spowodowane jest to w dużej mierze napływem ludności z Radomia. Gęstość zaludnienia wynosi 111 os/km2 i jest niższa od średniej krajowej. 1.2. Kompozycja przestrzenna Gminy. Administracyjnie gmina Zakrzew podzielona jest na 24 sołectwa: Bielicha, Cerekiew, Dąbrówka Nagórna A, Dąbrówka Nagórna W, Dąbrówka Podłężna, Golędzin, Gulin, Gulinek, Janiszew, Jaszowice, Legęzów, Marianowice, Milejowice, Mleczków, Natalin, Nieczatów,

-

Kolonia Piaski, Podlesie Mieczkowskie, Taczów, Wacyn, Zakrzew, Zakrzew Kolonia, Zakrzewska Wola, Zatopolice.

Intensywność i jakość zagospodarowania na terenie gminy jest różnorodna: tereny położone we wschodniej części gminy, w pobliżu Radomia, czyli sołectwa Janiszew, Wacyn, Bielicha i Milejowice rozwijają się bardzo intensywnie, co związane jest z napływem nowych mieszkańców z Radomia. Janiszew - około 1/3 terenu sołectwa stanowi duży kompleks leśny, położony w jego zachodniej części. W części wschodniej, bezpośrednio graniczącej z Radomiem, zabudowa skupia się wzdłuż istniejących dróg. Składa się ona głównie z działek siedliskowych. W centralnym fragmencie zabudowy pojawia się skupisko usług rzemieślniczych oraz nieuciążliwych, komercyjnych, głównie handlowych a także usługi publiczne (szkoła i kościół). Południowa część sołectwa zagospodarowywana jest przez mieszkalnictwo jednorodzinne. Wacyn - na terenie miejscowości przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w dużej części zrealizowana w ostatnich kilku latach. Uzupełniają ją obiekty usługowe, zarówno komercyjne wbudowane w obiekty mieszkaniowe i wolnostojące (sklepy) jak i publiczne (szkoła). Pojawiają się tutaj także warsztaty rzemieślnicze i obiekty drobnej wytwórczości. Zabudowa skupiona jest wzdłuż głównych dróg, w tym wzdłuż drogi wojewódzkiej Radom - Przytyk. Bielicha - podobnie jak w Wacynie przeważa tu rozwijająca się bardzo intensywnie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Uzupełniającą funkcja są obiekty usługowe -filia gminnej biblioteki publicznej i kościół, a także sklepy, obiekty rzemiosła i wytwórczości. Milejowice - podobnie jak w poprzednich miejscowościach, także i tu przeważa zabudowa mieszkaniowa uzupełniona usługami handlu, rzemiosłem i drobną wytwórczością a także większymi obiektami produkcyjnymi (produkcja mebli, wytwórnia armatury, zakład ślusarski, drukarnia).

-

-

-

Południowa część gminy, to głównie tereny rolnicze z zabudową zagrodową. Znajdują się tutaj sołectwa Cerekiew i Cerekiew Kolonia, Sorokino, Zatopolice, Ławki, Wiktorów, Golędzin, Jaszowice. Cerekiew, Cerekiew Kolonia i Sorokino - najintensywniej zagospodarowane z tej grupy sołectw, o podobnym jak wschodnia część potencjale do rozwoju. Przeważa tu zabudowa zagrodowa, uzupełniana nowszymi realizacjami mieszkaniowymi. Pojawiają się tutaj także obiekty usługowe takie jak szkoła podstawowa i remiza strażacka czy drobne zakłady rzemieślnicze a nawet zakłady produkcyjne - w tym także garbarnia. Zatopolice, Ławki, Golędzin, Wiktorów i Jaszowice - zabudowa, głównie zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna, skupia się wzdłuż drogi powiatowej Radom - Młodnice, zaś w Jaszowicach także wzdłuż drogi gminnej.

-

Strefa środkowa, to sołectwa położone wzdłuż drogi wojewódzkiej Radom - Przytyk, czyli Zdziechów, Mleczków, Kolonia Mleczków, Nieczatów, Podlesie Mieczkowskie, Zakrzew Poduchowny, Natalin, Natalin Ławki, Zakrzew, Zakrzew Las, Zakrzew Kolonia, Marianowice Dolne, Łoniec, Zakrzewska Wola, Zakrzewska Wola Kolonia.


Zabudowa w tych sołectwach, to głównie budynki mieszkaniowe jednorodzinne, tworzące wyraźny pas zabudowy wzdłuż drogi wojewódzkiej. Kolejne jej skupiska, także w formie pasm mieszkaniowych, pojawiają się wzdłuż dróg gminnych. Funkcję mieszkaniowa uzupełniają usługi socjalne (szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka, urząd gminy, kościół, apteka, poczta, komisariat policji oraz remiza strażacka w Zakrzewie oraz szkoła w Mleczkowie) i usługi komercyjne, którymi są obiekty handlowe oraz usług bytowych czy tez auto-szrot w Mleczkowie. Pojawiają się tutaj, często jako towarzyszące mieszkalnictwu, obiekty rzemiosła oraz drobne zakłady wytwórcze. Strefa środkowo - północna, to pas sołectw równoległy do części środkowej, w skład którego wchodzą Nieczatów, Kozinki, Wola Taczowska, Taczów, Zakrzew Pieńki, Gulinek, Kozia Wola.

Są to miejscowości typowo rolnicze, z zabudową zagrodowa tworzącą krótkie pasma wzdłuż dróg gminnych. Obiekty usługowe, to filia biblioteki i boisko w Taczowie, szkoła podstawowa i kościół w Woli Taczowskiej oraz remiza strażacka w Gulinku. W Taczowie pojawiają się również nieliczne zakłady rzemieślniczko - produkcyjne. Część północna, to tereny rolnicze Dąbrówki Nagórnej i Dąbrówki Podleżnej oraz Gustawowa. Zabudowa zagrodowa tworzy tutaj niewielkie pasma wzdłuż dróg gminnych. Usługi, to szkoła podstawowa w Dąbrówce Podłężnej. IV. Warunki przyrodnicze gminy, hydrogeologia Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów Lp. Wyszczególnienie 1 2 Powierzchnia ogólna Użytki rolne w tym: - grunty orne - sady - użytki zielone - pastwiska Lasy i tereny zadrzewione Pozostałe Powierzchnia gruntów w ha 9615 8207 6750 412 736 309 785 623 Udział w pow. ogólnej % 100 85 70 4 8 3 8 6

3 4

Morfologia i hydrografia Gmina Zakrzew położona jest na Równinie Radomskiej, będącej fragmentem Niziny Środkowomazowieckiej. Obszar gminy Zakrzew powiązany jest - poprzez Dolinę Radomki, stanowiącej lewy dopływ Wisły - z korytarzem ekologicznym Wisły. Rzeźba terenu Według klasyfikacji typologicznej krajobrazów naturalnych Polski na omawianym obszarze występują trzy typy krajobrazu naturalnego. Na przeważającym obszarze gminy występuje krajobraz równin peryglacjalnych. Lokalnie, w części północnej, występuje krajobraz denn dolinnych. Wąski pas strefy przejściowej wypełniają tarasy z wydmami. Krajobraz den dolinnych cechuje płytkie występowanie wód gruntowych i okresowe zalewanie wodami rzecznymi bogatymi w substancje mineralne. Stanowi on naturalne siedlisko lasów łęgowych i łąk typu zalewowego, częściowo przekształconych w pola uprawne. Charakterystycznym typem gleb są mady, torfy i gleby bagienne. Do cech charakterystycznych krajobrazu tarasów z wydmami należą dość głęboko występujące wody gruntowe oraz mokradła między wydmowe i piaski zbielicowane. Roślinność potencjalną stanowią bory. Pomimo znacznej różnicy wysokości bezwzględnej, wynoszącej ok. 60 metrów, na obszarze gminy nie występują formy o dużych nachyleniach stoków i ostrych krawędziach. Powierzchnia wysoczyzny morenowej jest płaska, o nachyleniach poniżej 5%. Większe nachylenia, maksymalnie dochodzące do 10%, występują jedynie na zboczach w rejonie doliny Radomki. Budowa geologiczna Cechą charakterystyczną występujących tu osadów czwartorzędowych jest duża zmienność litologiczna, co powoduje stosunkowo dużą mozaikowatość pokrywy glebowej, jak również zróżnicowanie warunków zabudowy. W podłożu piasków i glin lodowcowych występują zasypane progi denudacyjne zbudowane ze skał jurajskich i kredowych. Obszary wysoczyzn morenowych zbudowane są głównie z glin zwałowych o różnym stopniu zapiaszczenia i plastyczności które sprawiają, że występują tu korzystne warunki posadowienia obiektów budowlanych, jednakże planowanie większych obiektów należy poprzedzić wykonaniem szczegółowej analizy gruntowej. W obrębie doliny wyróżniono trzy typy gruntów w zależności od zawartości części organicznych. Pierwsze to utwory rzeczne (aluwialne) - piaski i żwiry przede wszystkim kwarcowe, dobrze obtoczone, które mogą posiadać soczewkowate przewarstwienia mad i torfów. Zasoby wód powierzchniowych. Gmina Zakrzew położona jest w rejonie obszarów deficytowych pod względem zasobów wód gruntowych.

Poziom wód holoceńskich występuje głównie w dolinach rzek Radomki, Bosak i Dobrzyca, w osadach aluwialnych piaszczysto-żwirowych o miąższości do kilku metrów, zależnie od budowy geologicznej doliny. Zasilanie poziomu w wodę jest głównie pluwialne (deszczowe), co determinuje silne wahania poziomu wód, a w okresach aridowych i semiaridowych prowadzi nawet do ich zaniku. Należy pamiętać, że również poziom ten ma kontakt z wodami cieków, co znajduje odzwierciedlenie w ich jakości, zależnie od stanu sanitarnego cieku. Plejstoceński poziom wód gruntowych jest związany z sedymentami glacjalnymi, głównie z warstwami piaszczysto-żwirowymi reprezentującymi osady interglacjalne.

Wydajność wód śródglinowych jest bardzo mała, nie przedstawia zatem większego znaczenie gospodarczego. Występujący w obrębie Niecki Mazowieckiej poziom wód trzeciorzędowych, z uwagi na skład mechaniczny i granulometryczny warstw wodonośnych, jest również mało przydatny gospodarczo. Ostatni kredowy poziom wodonośny jest najważniejszy z punktu widzenie gospodarczego. Zalega on w piaskowcach i marglach piaszczystych górnej kredy osiągających znaczne miąższości. Wody te, z punktu widzenia morfogenetycznego należą do szczelinowych, których wydajność zależy w głównej mierze od układu i gęstości szczelin. Trwałe obniżenia poziomu wód kredowych na terenie gminy związane jest z ujęciem wody dla Radomia. Zasięg oddziaływania ww. ujęcia obejmuje południową część gminy. W zasięgu tym stwierdza się zanik cieków powierzchniowych bądź występowanie rzek okresowych, obejmujący 1/3 powierzchni gminy. Głównym źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych na obszarze Gminy są: ścieki przemysłowe i komunalne trafiające bezpośrednio bez oczyszczenia do wód powierzchniowych, nadmierna ilość i zła jakość nawozów mineralnych stosowanych do nawożenia pól a przy nadmiernych deszczach spłukiwanych bezpośrednio do cieków wodnych, niekontrolowane rozlewanie ścieków na polach uprawnych i łąkach.

Wniosek: Głębokość zalegania wód pozwala stwierdzić, że na przeważającym obszarze gminy nie ma przeciwwskazań do budowy oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód pościekowych do ziemi. V. Wodociągi w gminie System zbiorowego, komunalnego zaopatrzenia w wodę jest na obszarze gminy bardzo rozwinięty i obejmuje ponad 90% gospodarstw domowych (z wyjątkiem części Marianowie) i wymagać może jedynie wykonania połączeń usprawniających obieg wody w funkcjonującej sieci. Zapotrzebowanie na wodę, oszacowane na ok. 2,72 tys. m3/d, przy obecnej wydajności ujęcia w Zakrzewie rzędu 1,5 tys. m 3/d i funkcjonujących połączeń z komunalną siecią wodociągową Radomia, możliwe jest do pokrycia. Ujęcie wody dla potrzeb sieci wodociągowej znajduje się w Zakrzewie i zaopatrywana jest z niego większa część gminy. System wodociągowy gminy połączony jest z systemem wodociągowym pobliskiego Radomia. System zaopatrywany jest z dwu podziemnych ujęć wody : ujęcie ?Zakrzew? o wydajności 700m3/dobę zgodnie z pozwoleniem wodno - prawnym udzielonym na pobór wody z terminem ważności 31 grudnia 2015r. ujęcie ?Sławno? - ujęcie komunalne ?Radom ? Zachód? w Sławnie o wydajności max 19538m3/dobę.

Stan infrastruktury wodociągowej i systemów zaopatrzenia w wodę w gminie Zakrzew 120 km sieci magistralnej 51,4 km długości przyłączy 3559 szt. przyłączy Ogólne zużycie wody ca 1700m3/dobę . VI. Ścieki z gospodarstw domowych Znaczna część domów jednorodzinnych nie jest i nigdy nie będzie podłączona do zbiorczych systemów kanalizacyjnych. Nie oczyszczone lub oczyszczone w niedostatecznym stopniu ścieki zagrażają zarówno glebie jak i wodom powierzchniowym i podziemnym.

Regulacje prawne dotyczące oczyszczania ścieków nie rozróżniają wielkości zrzutu ścieków. Ścieki z domu jednorodzinnego winny być oczyszczone w takim samym stopniu, jak ścieki oczyszczone w wielkich, przemysłowych oczyszczalniach. Z takich unormowań wynika konieczność budowy dla domów jednorodzinnych oczyszczalni, w których procesy technologiczne są realizowane tak samo skutecznie jak w oczyszczalniach o dużej przepustowości. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz.U. 168.1763) określa dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń różnych typów w ściekach oczyszczonych. Ścieki bytowo-komunalne związane z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego stanowią 90 - 95% konsumowanej wody. Około 5 - 10% przypada na podlewanie ogrodu, mycie samochodu itp. Na ilość wytwarzanych ścieków wpływają niewątpliwie następujące czynniki: standard wyposażenia domów w urządzenia sanitarne, sposób wytwarzania CWU, źródło poboru wody (wodociąg lub ujęcie własne) koszt pozyskania wody, wiek i nawyki higieniczne mieszkańców.

Przyjmuje się, że normatywna ilość ścieków wytworzonych przez jednego mieszkańca wynosi 150dm3/dzień, co daje w ciągu miesiąca wielkość 4,5 m3/mieszkańca. Ilość ścieków wytworzonych przez czteroosobową rodzinę mieszkającą w domu jednorodzinnym wynosi 18 m3/miesiąc. Ilości ścieków w gminie Lp. Wieś, sołectwo Ilość zabudowań /Mk posesji Mk 3 233 168 54 52 86 85 18 84 106 42 168 75 53 103 28 48 26 70 190 163 65 90 49 7 4 1131 595 311 251 373 317 49 353 356 235 846 177 125 169 84 148 130 317 912 644 337 246 242 36 Norma Dm3/Mkd 5 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Ilość ścieków Qśrd (m3/d) 6 169,65 89,25 46,65 37,65 55,95 47,55 7,35 52,95 53,4 35,25 126,9 26,55 26,55 25,35 12,6 22,2 19,5 47,55 136,8 96,6 50,55 36,9 37,8 5,55 Qmaxd (m3/d) 7 254,475 133,875 69,975 56,475 83,925 71,325 11,025 79,425 80,1 52,875 190,35 39,825 39,825 38,025 18,9 33,3 29,25 71,325 205,2 144,9 75,825 55,35 56,7 8,325 Qmaxh (m3/h) 8 26,5 13,9 7,3 5,9 8,7 7,4 1,1 8,3 8,3 5,5 19,8 4,1 4,1 4 2 3,5 3 7,4 21,4 15,1 7,9 5,8 5,9 0,9 Qmaxh (1/s) 9 7,4 3,9 2 1,6 2,4 2,1 0,3 2,3 2,3 1,5 5,5 1,1 1,1 1,1 0,6 1 0,8 2,1 5,9 4,2 2,2 1,6 1,6 0,3

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

2 Bielicha Cerekiew Dąbrówka Nagórna A Dąbrówka Nagórna W Dąbrówka Podłężna Golędzin Gózdek Gulin Gulinek Gustawów Janiszew Jaszowice Kolonia Jaszowice Kolonia Piaski Kozia Wola Kozinki Legęzów Marianowice Milejowice Mleczków Natalin Nieczatów Podlesie Mieczkowskie Sosnowica

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Taczów Taczewska Wola Wacyn Zakrzew Zakrzew Kolonia Zakrzewska Wola Zatopolice Zdziechów Razem

106 47 185 97 85 59 76 45 2763

306 173 812 403 407 280 336 145 11246

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

47,85 27 127,05 63 63,6 43,65 52,5 21,75 1686,9

71,775 40,5 190,575 94,5 95,4 65,475 78,75 32,625 2530,35

7,5 4,2 19,9 9,8 9,9 6,8 8,2 3,4 263,6

2,1 1,2 5,5 2,7 2,8 1,9 2,3 0,9 73,2

Na obszarach znacznej części gminy brak jest zorganizowanego systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Przy obecnych kosztach usług asenizacyjnych, wywóz szamba ze szczelnego, bezodpływowego zbiornika obciąża budżet czteroosobowej rodziny kwotą ok. 250 zł/miesiąc. Koszty te w wielu gospodarstwach domowych są redukowane przez rozszczelnianie zbiorników nieczystości. Niższe koszty usług asenizacyjnych powodują oczywiście niezwykle negatywny skutek - rozsączenie nie oczyszczonych ścieków do gruntu. VII. Kanalizacja sanitarna w gminie W gminie Zakrzew istnieje system kanalizacji zbiorczej. Kanalizacja podciśnieniowa występuje na terenie sołectw : Wacyn, Bielicha, Milejowice i części sołectwa Cerekiew. Uporządkowany system obejmuje 3630 mieszkańców co stanowi 32 % ogółu mieszkańców. Lp. Wieś, sołectwo Lks Ilość zabudowań i mieszkańców posesji Mk 4 233 168 190 185 45 821 5 1131 595 912 812 145 3595 Norma dm3/Mkd 6 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Ilość ścieków Qśrd (m3/d) 7 169,65 89,25 136,8 121,8 21,75 544,5 Qmaxd (m3/d) 8 254,475 133,875 205,2 182,7 32,625 816,75 Qmaxh (m3/h) 9 26,5 13,9 21,4 19,0 3,4 85,1 Qmaxh (1/s) 10 7,4 3,9 5,9 5,3 0,9 23,6

1 1 2 3 4 5

2 Bielicha Cerekiew Milejowice Wacyn Zdziechów Razem

km 3 19,1 4,9 18,0 14,1 1,0 57,1

System ten tworzy: 56.1 km sieci kanalizacji sanitarnej, 10.3 km przyłączy kanalizacji sanitarnej, 859 szt. budynków podłączonych do kanalizacji sanitarnej, dwie przepompownie w miejscowości Milejowice i Bielicha, odprowadzenie ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków ?Lesiów? w Lesiowie koło Radomia.

Do kanalizacji sanitarnej odprowadzane są ścieki z sektora mieszkalnego oraz zakładów usługowych w ilości 83,1 tys. m3/rok w tym : 79,3 tys. m3/rok z gospodarstw domowych, 3,8 tys. m3/rok od jednostek działalności produkcyjnej.

Ścieki z jednostek działalności produkcyjnej to punkty usługowe, handlowe, szkoła podstawowa, piekarnia, restauracja , hotel.

System Oczyszczalni biologiczno - mechaniczna typu BIO-CLER pracująca na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Zakrzew, odprowadzająca oczyszczone ścieki do rzeki Bosak za pośrednictwem rowu melioracyjnego. Przepustowość max średnio dobowa - 29 m3/d, stężenie zanieczyszczeń nie przekraczających wartości: - 30mg/dm3 - 150mg/dm3 - 50 mg/dm3 - 30 mg/dm3 - 5.0 mg/dm3 pH 6,5 - 9,0 - 35°C

BZT5 ChZT Zawiesiny ogólne Azot ogólny Fosfor ogólny Odczyn Temperatura do

System Oczyszczalni mechaniczno-biologiczna z filtrem piaskowym na potrzeby budynku Urzędu Gminy Zakrzew odprowadzająca oczyszczone ścieki do rzeki Bosak. przepustowość max średnio dobowa -1,4 m3/d stężenie zanieczyszczeń nie przekraczających wartości - 40 mg/dm3 - 150 mg/dm3 - 50 mg/dm3

BZT5 ChZT Zawiesiny ogólne

Na terenach nie skanalizowanych ścieki bytowe gromadzone są w bezodpływowych zbiornikach na nieczystości płynne, skąd wywożone są na oczyszczalnię miejską ?Lesiów? w Lesiowie i ?Jedlińsk? w Gminie Jedlińsk. Rozproszenie zabudowy na przeważającej części gminy oraz uwarunkowania gruntowo -wodne wskazują na konieczność realizacji oddzielnych układów kanalizacyjnych dla poszczególnych części gminy, każdego obsługiwanego przez własną oczyszczalnię ścieków. W części wschodniej możliwe jest połączenie systemu kanalizacyjnego Zakrzewa i Radomia. Rozbudowa systemu kanalizacyjnego powinna objąć tereny intensywnej zabudowy istniejącej i projektowanej. Wymagać to będzie budowy kolektorów tłocznych oraz przepompowni w celu podłączenia kolejnych wsi do istniejącego systemu kanalizacji. W obszarach najbardziej zagrożonych nieprawidłowym funkcjonowaniem szamb należy w pierwszej kolejności podejmować realizację systemów kanalizacji sanitarnej. Realizacja urządzeń infrastruktury kanalizacji sanitarnej winna posiadać priorytet w działaniach podejmowanych przez Zarząd Gminy. W opracowanym Planie Rozwoju Lokalnego dla Gminy Zakrzew na lata 2004 ? 2013 założono, że środki finansowe na rozbudowę systemów kanalizacyjnych i sieci kanalizacyjnej mają wynosić 19 500 tys zł. Na lata 2005-2010 na kwotę 9 500 tys zł - Zdziechów, Cerkiew, Janiszew.

Na lata 2011-2013 na kwotę 10 000 tys zł - Mleczków, Podlesie Mieczkowskie, Natalin, Zakrzew, Marianowice, Zakrzewska Wola, Gulin, Gulinek, Zatopolice, Golędzin, Jaszowice. Dopuszcza się realizację indywidualnych mini oczyszczalni lub zbiorników bezodpływowych w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach motywowanych względami technicznymi i ekonomicznymi wykluczającymi stosowanie rozwiązań zbiorczych. Przyjęte przez Radę Gminy zapisy ?Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zakrzew? przewidują, że 14.2 System odprowadzania i oczyszczania ścieków. W przeciwieństwie do dobrze funkcjonującego systemu dostawy wody dla ludności system oczyszczania jest ubogi: i obejmuje jedynie cześć gminy Zakrzew, położna w zlewni rzeki Mlecznej jest obsługiwana przez komunalną kanalizacją Radomia, są to miejscowości Milejowice, Wacyn, Bielicha, Cerekiew i Zdziechów. Rozbudowa systemu kanalizacyjnego powinna objąć tereny intensywnej zabudowy istniejącej i projektowanej. Wymagać to będzie budowy lokalnych oczyszczalni ścieków lub realizacji kolektorów tłocznych oraz przepompowni w celu podłączenia kolejnych wsi do istniejącego systemu kanalizacji. W obszarach najbardziej za-

grożonych nieprawidłowym funkcjonowaniem szamb należy w pierwszej kolejności podejmować realizacją sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja urządzeń infrastruktury kanalizacji sanitarnej winna posiadać priorytet w działaniach podejmowanych przez Zarząd Gminy. Dopuszcza się realizację indywidualnych mini oczyszczalni lub zbiorników bezodpływowych w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach motywowanych względami technicznymi i ekonomicznymi wykluczającymi stosowanie rozwiązań zbiorczych. Jedynie takie działanie zapewni utrzymanie dobrego stanu sanitarnego środowiska w sytuacji zwiększonego wytwarzania ścieków bytowo-gospodarczych, spowodowanego zwodociągowaniem gminy. Proponuje się wariantowe rozwiązanie omawianego zagadnienia. Wariant I Na terenie gminy planuje się realizację zbiorczego systemu kanalizacyjnego: System Kanalizacji podciśnieniowej występujący na terenie sołectw : Wacyn, Bielicha, Milejowice i części sołectwa Cerekiew. Uporządkowany system obejmuje 3630 mieszkańców z odprowadzeniem ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków ?Lesiów? w Lesiowie koło Radomia. System ten tworzy: Lp. Wieś, sołectwo Lks Ilość zabudowań /Mk posesji Mk 4 233 168 190 185 45 821 5 1131 595 912 812 145 3595 Norma dm3/Mkd 6 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Ilość ścieków Qśrd (m3/d) 7 169,65 89,25 136,8 121,8 21,75 544,5 Qmaxd (m3/d) 8 254,475 133,875 205,2 182,7 32,625 816,75 Qmaxh (m3/h) 9 26,5 13,9 21,4 19,0 3,4 85,1 Qmaxh (1/s) 10 7,4 3,9 5,9 5,3 0,9 23,6

1 1 2 3 4 5

2 Bielicha Cerekiew Milejowice Wacyn Zdziechów Razem

km 3 19,1 4,9 18,0 14,1 1,0 57,1

z rozbudową systemu do następnych miejscowości gminy wg poniższego zestawienia Lp. Wieś, sołectwo Dł. Kanal. sanit. km 3 3,9 3,9 2,7 2,6 1,3 4,5 5,3 1,5 9,3 1,6 3,7 Ilość zabudowań /Mk posesji 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Dąbrówka Nagórna A Dąbrówka Nagórna W Dąbrówka Podłężna Golędzin Gózdek Gulin Gulinek Gustawów Janiszew Jaszowice Kolonia Jaszowice 4 54 52 86 85 18 84 106 42 168 75 53 Mk 5 311 251 373 317 49 353 356 235 846 177 125 Norma Ilość ścieków

dm3/Mkd 6 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Qśrd (m3/d) 7 46,65 37,65 55,95 47,55 7,35 52,95 53,4 35,25 126,9 26,55 18,75

Qmaxd (m3/d) 8 69,975 56,475 83,925 71,325 11,025 79,425 80,1 52,875 190,35 39,825 28,125

Qmaxh (m3/h) 9 7,3 5,9 8,7 7,4 1,1 8,3 8,3 5,5 19,8 4,1 2,9

Qmaxh (1/s) 10 2 1,6 2,4 2,1 0,3 2,3 2,3 1,5 5,5 1,1 0,8

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kolonia Piaski Kozia Wola Kozinki Legęzów Marianowice Mleczków Natalin Nieczatów Podlesie Mieczkowskie Sosnowica Taczów Taczewska Wola Zakrzew Zakrzew Kolonia Zakrzewska Wola Zatopolice Razem

1,1 1,3 2,2 1,1 1,4 1,7 2,1 2,3 4,4 0,9 2,7 1,8 1,0 3,4 2,7 3,1 73,5

103 28 48 26 70 163 65 90 49 7 106 47 97 85 59 76 1942

169 84 148 130 317 644 337 246 242 36 306 173 403 407 280 336 7651

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

25,35 12,6 22,2 19,5 47,55 96,6 50,55 36,9 37,8 5,55 47,85 27 63 63,6 43,65 52,5 1161,15

38,025 18,9 33,3 29,25 71,325 144,9 75,825 55,35 56,7 8,325 71,775 40,5 94,5 95,4 65,475 78,75 1741,725

4 2 3,5 3 7,4 15,1 7,9 5,8 5,9 0,9 7,5 4,2 9,8 9,9 6,8 8,2 181,2

1,1 0,6 1 0,8 2,1 4,2 2,2 1,6 1,6 0,3 2,1 1,2 2,7 2,8 1,9 2,3 50,4

Odprowadzenie ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków ?Lesiów? w Lesiowie koło Radomia. Zaproponowany wariant obejmuje sanitację gminy przy założeniu odprowadzania i oczyszczania ok. 100% powstałych ścieków w zwodociągowanych miejscowościach gminy. Do proponowanego systemu kanalizacji zbiorczej oraz dla oczyszczalni gminnej, należy opracować dokumentację, która będzie uwzględniała technologię i rozwiązania najbardziej ekonomiczne w momencie podjęcia decyzji o realizacji inwestycji.

Wielkość stref ochronnych sanitarnych dla oczyszczalni, jak i sposób jej zagospodarowania z zachowaniem obowiązujących wymogów zostanie określona w dokumentacji technicznej. W dalszej części opracowania w rozdziale ?Studium wykonalności" zostanie przeprowadzona uproszczona analiza powyższych zapisów ?Studium? oraz proponowanych wariantów realizacji kanalizacji. Wariant II Na terenie gminy planuje się mieszany system kanalizacji zbiorczej obejmującej swym zasięgiem docelowo wszystkie miejscowości w gminie Zakrzew. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych urządzeń oczyszczających ścieki (tzw. oczyszczalni domowych) na działkach o odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych." Dla miejscowości Janiszew przewiduje się budowę systemu kanalizacji grawitacyjnej z przepompowniami z odprowadzeniem ścieków do kolektora miasta Radom i miejskiej oczyszczalni ścieków. System Kanalizacji podciśnieniowej występujący na terenie sołectw : Wacyn, Bielicha, Milejowice i części sołectwa Cerekiew. Uporządkowany system obejmuje 3305 mieszkańców z odprowadzeniem ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków ?Lesiów? w Lesiowie koło Radomia. System ten tworzy: Lp. Wieś, sołectwo Lks Ilość zabudowań /Mk posesji Mk 4 233 168 190 5 1131 595 912 Norma dm3/Mkd 6 0,15 0,15 0,15 Ilość ścieków Qśrd (m3/d) 7 169,65 89,25 136,8 Qmaxd (m3/d) 8 254,475 133,875 205,2 Qmaxh (m3/h) 9 26,5 13,9 21,4 Qmaxh (1/s) 10 7,4 3,9 5,9

1 1 2 3

2 Bielicha Cerekiew Milejowice

km 3 19,1 4,9 18,0

4 5

Wacyn Zdziechów Razem

14,1 1,0 57,1

185 45 821

812 145 3595

0,15 0,15 0,15

121,8 21,75 544,5

182,7 32,625 816,75

19,0 3,4 85,1

5,3 0,9 23,6

Zachowuje się istniejące oczyszczalnie ścieków: System Oczyszczalni biologiczno - mechaniczna typu BIO-CLER pracująca na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Zakrzew, odprowadzająca oczyszczone ścieki do rzeki Bosak za pośrednictwem rowu melioracyjnego. Przepustowość max średnio dobowa - 29 m3/d.

System Oczyszczalni mechaniczno-biologiczna z filtrem piaskowym na potrzeby budynku Urzędu Gminy Zakrzew odprowadzająca oczyszczone ścieki do rzeki Bosak przepustowość max średnio dobowa - 1,4m3/d.

W n/w miejscowościach objętych programem należy wybudować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Biorąc pod uwagę istniejącą zabudowę wsi na terenie gminy, uzasadnione jest planowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Istnieje szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w różnego typu oczyszczalniach przydomowych, które skutecznie oczyszczają ścieki. Są to oczyszczalnie ekologiczne, zapewniające oczyszczanie ścieków z domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, zakładów, obiektów użyteczności publicznej na terenach nie wyposażonych w sieć kanalizacji sanitarnej. Posiadają one aprobatę techniczną Instytutu Ochrony Środowiska. Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków w Wariancie II w programie sanitacji gminy przedstawia poniższa tabelka: Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Dąbrówka Nagórna A Dąbrówka Nagórna W Dąbrówka Podłężna Golędzin Gózdek Gulin Gulinek Gustawów Jaszowice Kolonia Jaszowice Kolonia Piaski Kozia Wola Kozinki Legęzów Marianowice Mleczko w Natalin Nieczatów Podlesie Mieczkowskie Sosnowica Taczów Taczewska Wola Zakrzew Zakrzew Kolonia Wieś, sołectwo Ilość Mk 311 251 373 317 49 353 356 235 177 125 169 84 148 130 317 644 337 246 242 36 306 173 403 407 Ilość posesji z POS RLM6 RLM 12 54 52 86 85 18 84 106 42 75 53 103 28 48 26 70 163 65 90 49 7 106 47 97 85

25 26

Zakrzewska Wola Zatopolice Razem

280 336 6805

59 76 1786

Dla obiektów gminnych przewiduję się budowę indywidualnych oczyszczalni o przepustowości:

Szkoła Adres Wola Taczowska Dąbrówka Podłężna Mleczków Zakrzew - Przedszkole Gulin

Liczba uczniów + personel 148+18 122 + 15 34 + 7 85 + 11 74+12

Ilość ścieków Oczyszczalnia ścieków 3,7 m3/dobę 3,1 m3/dobę 0,9 m3/dobę 6,4 m3/dobę 1,9m3/dobę

RLM 37 31 9 57 19

Teren planowany do objęcia siecią kanalizacji sanitarnej Lp. Wieś, sołectwo Dług. kanal. sanit. km 3 9,3 Ilość zabudowań /Mk posesji 4 168 Mk 5 846 Norma Ilość ścieków

1 1

2 Janiszew

qśrd dm3/Mkd 6 0,15

Qśrd (m3/d) 7 126,9

Qmaxd (m3/d) 8 190,35

Qmaxh (m3/h) 9 19,8

Qmaxh (1/s) 10 5,5

Zaproponowany wariant obejmuje sanitację gminy przy założeniu odprowadzania i oczyszczania ok. 100% powstałych ścieków w zwodociągowanych miejscowościach gminy. Należy opracować dokumentację, która będzie uwzględniać technologię i rozwiązania najbardziej ekonomiczne w momencie podjęcia decyzji o realizacji oczyszczalni przydomowych i gminnych na działkach o odpowiednich warunkach gruntowo - wodnych. Do proponowanego systemu kanalizacji zbiorczej należy opracować dokumentację, która będzie uwzględniała technologię i rozwiązania najbardziej ekonomiczne w momencie podjęcia decyzji o realizacji inwestycji.

W dalszej części opracowania w rozdziale ?Studium wykonalności" zostanie przeprowadzona uproszczona analiza powyższych zapisów ?Studium? oraz proponowanych wariantów realizacji kanalizacji. Wariant III Na terenie gminy planuje się mieszany system kanalizacji zbiorczej obejmującej swym zasięgiem docelowo wybrane miejscowości w gminie Zakrzew. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych urządzeń oczyszczających ścieki (tzw. oczyszczalni domowych) na działkach o odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych.? System Kanalizacji podciśnieniowej występujący na terenie sołectw: Wacyn, Bielicha, Milejowice i części sołectwa Cerekiew. Uporządkowany system obejmuje 3630 mieszkańców z odprowadzeniem ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków ?Lesiów? w Lesiowie koło Radomia. System ten tworzy: Lp. Wieś, sołectwo Lks Ilość zabudowań /Mk posesji Mk 4 5 Norma dm3/Mkd 6 Ilość ścieków Qśrd (m3/d) 7 Qmaxd (m3/d) 8 Qmaxh (m3/h) 9 Qmaxh (1/s) 10

1

2

km 3

1 2 3 4 5

Bielicha Cerekiew Milejowice Wacyn Zdziechów Razem

19,1 4,9 18,0 14,1 1,0 57,1

233 168 190 185 45 821

1131 595 912 812 145 3595

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

169,65 89,25 136,8 121,8 21,75 544,5

254,475 133,875 205,2 182,7 32,625 816,75

26,5 13,9 21,4 19,0 3,4 85,1

7,4 3,9 5,9 5,3 0,9 23,6

Biorąc pod uwagę istniejącą zabudowę wsi na terenie gminy, uzasadnione jest planowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Istnieje szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w różnego typu oczyszczalniach przydomowych, które skutecznie oczyszczają ścieki. Są to oczyszczalnie ekologiczne, zapewniające oczyszczanie ścieków z domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, zakładów, obiektów użyteczności publicznej na terenach nie wyposażonych w sieć kanalizacji sanitarnej. Posiadają one aprobatę techniczną Instytutu Ochrony Środowiska. Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków w Wariancie III w programie sanitacji gminy przedstawia poniższa tabelka:

Lp.

Wieś, sołectwo

Ilość Mk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Dąbrówka Nagórna A Dąbrówka Nagórna W Dąbrówka Podłężna Golędzin Gózdek Gulin Gulinek Gustawów Janiszew Jaszowice Kolonia Jaszowice Kolonia Piaski Kozia Wola Kozinki Legęzów Marianowice Mleczków Natalin Nieczatów Podlesie Mieczkowskie Sosnowica Taczów Taczewska Wola Zakrzew Zakrzew Kolonia Zakrzewska Wola Zatopolice Razem

311 251 373 317 49 353 356 235 846 177 125 169 84 148 130 317 644 337 246 242 36 306 173 403 407 280 336 7651

Ilość posesji z przydomowymi oczyszczalniami ścieków RLM6 RLM 12 54 52 86 85 18 84 106 42 168 75 53 103 28 48 26 70 163 65 90 49 7 106 47 97 85 59 76 1954

Zachowuje się istniejące oczyszczalnie ścieków:

System Oczyszczalni biologiczno - mechaniczna typu BIO-CLER pracująca na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Zakrzew, odprowadzająca oczyszczone ścieki do rzeki Bosak za pośrednictwem rowu melioracyjnego. Przepustowość max średnio dobowa - 29 m3/d.

System Oczyszczalni mechaniczno-biologiczna z filtrem piaskowym na potrzeby budynku Urzędu Gminy Zakrzew odprowadzająca oczyszczone ścieki do rzeki Bosak. przepustowość max średnio dobowa -1,4 m3/d.

Dla obiektów gminnych przewiduję się budowę indywidualnych oczyszczalni o przepustowości: Szkoła Adres Janiszew Wola Taczowska Dąbrówka Podłężna Mleczków Zakrzew - Przedszkole Gulin Liczba uczniów + personel 111 + 18 148 + 18 122 + 15 34 + 7 85 + 11 74 + 12 Ilość ścieków oczyszczalnia ścieków 2,8 m3/dobę 3,7 m3/dobę 3,1 m3/dobę 0,9 m3/dobę 6,4 m3/dobę 1,9 m3/dobę RLM 28 37 31 9 57 19

Zaproponowany wariant obejmuje sanitację gminy przy założeniu odprowadzania i oczyszczania ok. 100% powstałych ścieków w zwodociągowanych miejscowościach gminy. Należy opracować dokumentację, która będzie uwzględniać technologię i rozwiązania najbardziej ekonomiczne w momencie podjęcia decyzji o realizacji oczyszczalni przydomowych i gminnych na działkach o odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych. W dalszej części opracowania w rozdziale ?Studium wykonalności? zostanie przeprowadzona uproszczona analiza powyższych zapisów ?Studium? oraz proponowanych wariantów realizacji kanalizacji. VIII. Studium wykonalności Wariant I Na terenie gminy planuje się rozbudowę istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji podciśnieniowej: Szacunkowe nakłady na wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w gminie: Lp. Wieś, sołectwo Dług. kanał sanit km 3 3,9 3,9 2,7 2,6 1,3 4,5 5,3 1,5 9,3 1,6 3,7 1,1 1,3 2,2 1,1 1,4 Ilość zabudowań /Mk posesji Mk 4 5 54 311 52 251 86 373 85 317 18 49 84 353 106 356 42 235 168 846 75 177 53 125 103 169 28 84 48 148 26 130 70 317

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 Dąbrówka Nagórna A Dąbrówka Nagórna W Dąbrówka Podłężna Golędzin Gózdek Gulin Gulinek Gustawów Janiszew Jaszowice Kolonia Jaszowice Kolonia Piaski Kozia Wola Kozinki Legęzów Marianowice

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Mleczków Natalin Nieczatów Podlesie Mieczkowskie Sosnowica Taczów Taczewska Wola Zakrzew Zakrzew Kolonia Zakrzewska Wola Zatopolice Razem

1,7 2,1 2,3 4,4 0,9 2,7 1,8 1,0 3,4 2,7 3,1 73,5

163 65 90 49 7 106 47 97 85 59 76 1942

644 337 246 242 36 306 173 403 407 280 336 7651

Lp. 1. 2. 3. 4.

zakres prac ?Zakrzew? Dokumentacja techniczna Obsługa inwestycji oczyszczalnia 1161 m3/dobę kolektory zbiorcze 73 500 mb + przepompownie przykanalik 1942 szt. Razem

Cena jednostkowa

350 zł/mb 2.000 zł/szt

Wartość [tys zł] 2060,0 11610,0 25725,0 3884,0 43279

Lp. 1. 2. 3. 4.

zakres prac Wariant I Dokumentacja techniczna Obsługa inwestycji oczyszczalnie ścieków kolektory zbiorcze przykanalik Ogółem

Wartość Wariant I [tys zł] 2060,0 11610,0 25725,0 3884,0 43279

Wariant II Na terenie Gminy planuje się mieszany system kanalizacji zbiorczej obejmującej swym zasięgiem docelowo wszystkie miejscowości w gminie Zakrzew. Zastosowanie indywidualnych urządzeń oczyszczających ścieki w miejscowościach Wieś, sołectwo Dąbrówka Nagórna A Dąbrówka Nagórna W Dąbrówka Podłężna Golędzin Gózdek Gulin Gulinek Gustawów Jaszowice Kolonia Jaszowice Kolonia Piaski Kozia Wola Ilość POS SBR6, SBR12 54 52 86 85 18 84 106 42 75 53 103 28

Kozinki Legęzów Marianowice Mleczków Natalin Nieczatów Podlesie Mieczkowskie Sosnowica Taczów Taczewska Wola Zakrzew Zakrzew Kolonia Zakrzewska Wola Zatopolice Razem

48 26 70 163 65 90 49 7 106 47 97 85 59 76 1774

Dla obiektów gminnych przewiduję się budowę indywidualnych oczyszczalni o przepustowości: Szkoła /Adres Wola Taczowska Dąbrówka Podłężna Mleczków Zakrzew - Przedszkole Gulin Oczyszczalnia ścieków 3,7 m3/dobę 3,1 m3dobę 0,9 m3/dobę 6,4 m3/dobę 1,9m3/dobę RLM 37 31 9 57 19

Dla miejscowości Janiszew przewiduje się budowę systemu kanalizacji grawitacyjnej z przepompowniami z odprowadzeniem ścieków do kolektora miasta Radom i miejskiej oczyszczalni ścieków. Wieś, sołectwo Janiszew Dług. kanał sanit km 9,3 Ilość posesji/Mk 168 846

Szacunkowe nakłady na wybudowanie zbiorczego i indywidualnego systemu kanalizacji sanitarnej w gminie: Przydomowe oczyszczalnie ścieków Lp. 1. zakres prac ?oczyszczalnie przydomowe? Dokumentacja techniczna dla indywidualnych oczyszczalni ścieków. Obsługa inwestycji oczyszczalnia do 2m3/dobę wraz z kanalizacją indywidualną dla 1774 budynków Razem cena jednostkowa 1774/szt. wartość tys. zł. 682,0

2.

13.500 zł

23949,0 24631

Oczyszczalnie ścieków dla obiektów gminnych Lp. Adres Przepustowość oczyszczalni ścieków m3/dobę RLM Wartość dok. technicznej +obsługi inwestycji tys zł Wartość oczyszczalni Razem

tys zł

tys zł

1. 2. 3. 4. 5.

Wola Taczowska Dąbrówka Podłężna Mleczków Zakrzew - Przedszkole Gulin Razem

3,7 m3/dobę 3,1 m3/dobę 0,9 m3/dobę 6,4 nr3dobę 1,9m3/dobę

37 31 9 57 19

6,0 5,0 1,5 9,0 3,0 24,5

60,0 50,0 15,0 90,0 30,0 245 cena jednostkowa 350 zł/mb 2.000 zł/szt

66,0 55,0 16,5 99,0 33,0 269,5 Wartość [tys zł] 359,0 3255,0 336,0 3950

Lp. 1. 2. 3.

zakres prac ?Janiszew? Dokumentacja techniczna Obsługa inwestycji kolektory zbiorcze 9300 mb przykanalik 168 szt. Razem

Ogółem Lp.

zakres prac Wariant II

1. 2. 3. 4.

Dokumentacja techniczna. Obsługa inwestycji. oczyszczalnie ścieków kolektory zbiorcze przykanalik Ogółem

Wartość POS tys. zł. 682,0 23949,0 0,0 0,0 24631

Wartość gm. ocz. tys. zł 24,5 245,0 0,0 0,0 269,5

Wartość Janiszew tys zł 359,0 0 3255,0 336,0 3950

Razem tys. zł. 1065,5 24194,0 3255,0 336,0 28850,5

Wariant III Na terenie gminy planuje się mieszany system kanalizacji zbiorczej obejmującej swym zasięgiem docelowo wszystkie miejscowości w gminie Zakrzew. Zastosowanie indywidualnych urządzeń oczyszczających ścieki w miejscowościach Wieś, sołectwo Dąbrówka Nagórna A Dąbrówka Nagórna W Dąbrówka Podłężna Golędzin Gózdek Gulin Gulinek Gustawów Janiszew Jaszowice Kolonia Jaszowice Kolonia Piaski Kozia Wola Kozinki Legęzów Marianowice Mleczków Natalin Nieczatów Ilość POS SBR6, SBR12 54 52 86 85 18 84 106 42 168 75 53 103 28 48 26 70 163 65 90

Podlesie Mieczkowskie Sosnowica Taczów Taczewska Wola Zakrzew Zakrzew Kolonia Zakrzewska Wola Zatopolice Razem

49 7 106 47 97 85 59 76 1942

Dla obiektów gminnych przewiduję się budowę indywidualnych oczyszczalni GOS o przepustowości: Szkoła /Adres Janiszew Wola Taczowska Dąbrówka Podłężna Mleczków Zakrzew - Przedszkole Gulin Oczyszczalnia ścieków 2,8 m3/dobę 3,7 m3/dobę 3,1 m3/dobę 0,9 m3/dobę 6,4 m3/dobę 1,9m3/dobę RLM 28 37 31 9 57 19

Szacunkowe nakłady indywidualnego systemu kanalizacji sanitarnej w gminie: Przydomowe oczyszczalnie ścieków Lp. 1. zakres prac ?oczyszczalnie przydomowe? Dokumentacja techniczna dla indywidualnych oczyszczalni ścieków. Obsługa inwestycji oczyszczalnia do 2 m3/dobę wraz z kanalizacją indywidualną dla 1942 budynków Razem Cena jednostkowa 1942/szt. wartość tys. zł 747,0

2.

13.500 zł

26217

26964

Oczyszczalnie ścieków dla obiektów gminnych Lp. Adres Przepustowość oczyszczalni ścieków m3/na dobę 2,8 m3/dobę 3,7 m3/dobę 3,1 m3/dobę 0,9m3dobę 6,4 m3/dobę 1,9m3/dobę RLM Wartość dok. technicznej +obsługi inwestycji tys zł 5,0 6,0 5,0 1,5 9,0 3,0 29,5 Wartość oczyszczalni Razem

2. 1. 2. 3. 4. 5.

Janiszew Wola Taczowska Dąbrówka Podłężna Mleczków Zakrzew - Przedszkole Gulin Razem

28 37 31 9 57 19

tys zł 50,0 60,0 50,0 15,0 90,0 30,0 295

tys zł 55,0 66,0 55,0 16,5 99,0 33,0 324,5

Ogółem Lp.

zakres prac Wariant III

Wartość POS tys. zł

Wartość GOS tys. zł

Razem tys. zł

1. 2.

Dokumentacja techniczna. Obsługa inwestycji. oczyszczalnie ścieków Ogółem

747,0 26217 26964

29,5 295,0 324,5

776,5 26512 27288,5

IX. Porównanie wad i zalet systemów kanalizacji sanitarnej Wariant I. Minimalne nakłady inwestycyjne, które należałoby ponieść dla wybudowania gminnych kanalizacji 43279 tys. zł. Zbiorczą kanalizację sanitarną miałyby wszystkie miejscowości gminy Zakrzew, a zebrane w ten sposób ścieki, czyszczone byłyby w oczyszczalni w Radomiu. Zaletą tego rozwiązania jest skoncentrowanie ścieków w jednym obiekcie, wadą natomiast wysokie koszty inwestycyjne, które w przeliczeniu na jeden skanalizowany obiekt wyniosą aż: 43279 tys. zł: 1942 zabudowań = 22 286zł/1 zabudowanie Wariant II. Nakłady inwestycyjne, które należałoby ponieść dla wybudowania gminnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz systemu kanalizacyjnego dla Janiszewa wyniosłyby 28850,5 tys. zł. Wszystkie miejscowości gminy zostałyby skanalizowane, a zebrane w ten sposób ścieki, czyszczone byłyby w gminnych i przydomowych oczyszczalniach ścieków. Wadą tego rozwiązania jest skoncentrowanie ścieków w wielu obiektach, zaletą natomiast niższe koszty inwestycyjne, które w przeliczeniu na jeden skanalizowany obiekt wyniosą: 28850,5 tys. zł: 1942 zabudowań = 14 856 zł/1 zabudowanie Wariant III. Nakłady inwestycyjne, które należałoby ponieść dla wybudowania gminnych oczyszczalni ścieków i przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosłyby 26553 tys. zł. Wszystkie miejscowości gminy zostałyby skanalizowane, a zebrane w ten sposób ścieki, czyszczone byłyby w gminnych i przydomowych oczyszczalniach ścieków. Wadą tego rozwiązania jest skoncentrowanie ścieków w wielu obiektach, zaletą natomiast niższe koszty inwestycyjne, które w przeliczeniu na jeden skanalizowany obiekt wyniosą: 27288,5 tys. zł: 1942 zabudowań = 14 052 zł/1 zabudowanie Wniosek: Realizacja programu sanitacji gminy Zakrzew poprzez budowę również indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków określonych w Wariancie II i III jest znacznie tańsza od Wariantu I. Kanalizacja zbiorcza System skoncentrowany mogący objąć jedynie obszary o zwartej zabudowie Pasywna rola mieszkańców w budowie systemu oczekujących na stworzenie warunków wykonania przykanalika do kanalizacji liniowej Wysokie nakłady na budowę oczyszczalni zbiorczej i kanalizacji liniowej Gmina partycypuje w kosztach eksploatacji systemu Wyższe niż w przypadku kanalizacji indywidualne koszty usług kanalizacyjnych, prognozowany wzrost kosztów usług kanalizac. Możliwość odprowadzenia oczyszczonych ścieków z oczyszczalni zbiorczej jedynie do wód powierzchniowych Konieczność rozbudowy oczyszczalni zbiorczej i sieci kanalizacyjnej zapewniającej wymagany dopływ ścieków, uniemożliwia podział zadania na Kanalizacja indywidualna System rozproszony mogący objąć wszystkie zabudowane nieruchomości w gminie Aktywna rola mieszkańców w budowie systemu. Wola uczestnictwa mieszkańców w programie może wyznaczyć obszar i efekty ekologiczne powstające w wyniku realizacji programu Relatywnie niskie nakłady inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej Gmina nie ponosi kosztów eksploatacji systemu Niski koszt neutralizacji ścieków, nie przewiduje się wzrostu kosztów eksploatacji systemu. Możliwość odprowadzenia oczyszczonych ścieków z oczyszczalni indywidualnej do gruntu i wód powierzchniowych Możliwość dzielenia programu kanalizacji gminy na etapy uzależnione od możliwości ich sfinansowania przez budżet gminy i mieszkańców

etapy w początkowej fazie realizacji programu Uzyskanie pełnego efektu ekologicznego jest możliwe po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej obciążenia oczyszczalni znamionową ilością ścieków Należy uzyskiwać zgodę właścicieli działek na budowę sieci kanalizacyjnej w obrębie ich działek Budowa kolektorów sanitarnych zbiorczych stwarza konieczność rozkopywania ciągów drogowych co zwiększa koszty realizacji programu, ponieważ dodatkowo należałoby sfinansować koszty zajęcia pasa drogowego oraz doprowadzenia po zakończeniu inwestycji drogi do stanu używalności. Możliwość współfinansowania budowy systemu przez gminę i mieszkańców Możliwość pozyskania przez gminę niskoprocentowych kredytów i dotacji na realizację programu

Pełny efekt ekologiczny powstaje z chwilą uruchomienia każdej zainstalowanej oczyszczalni Należy uzyskiwać zgodę właścicieli działek na budowę ich lokalnych systemów kanalizacyjnych w obrębie ich działek. Nie ma potrzeby rozkopywania ciągów drogowych

Możliwość współfinansowania budowy systemu przez gminę i mieszkańców Możliwość pozyskania przez gminę niskoprocentowych kredytów i dotacji na realizację programu.

Niewątpliwie zaletami systemu indywidualnej kanalizacji sanitarnej są: a) niższe niż w przypadku kanalizacji zbiorczej nakłady inwestycyjne na budowę kanalizacji odbierającej ścieki od jednego mieszkańca, b) możliwość współdziałania mieszkańców w tworzeniu systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze całej gminy, c) nie obciążające gminę koszty eksploatacji systemu - koszty eksploatacji oczyszczalni ponoszą ich użytkownicy lub wg innej zastosowanej zasady. X. Zgodność programu ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego w analizie SWOT wśród słabych stron wymienia m.in. niewłaściwą gospodarkę odpadami ciekłymi (ściekami), niedoinwestowanie infrastrukturalne obszarów wiejskich, duże dysproporcje między długością sieci wodociągowej a kanalizacyjnej na obszarach wiejskich.

?Aktywizacja i modernizacja obszarów wiejskich i małych miast, służąca likwidacji zapóźnień cywilizacyjnych i warunków życia ludności, wymaga w szczególności rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Przeciwdziałanie degradacji i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego wymagają zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Niezrównoważona gospodarka odpadami -wymaga budowy sieci kanalizacyjnej i różnego typu oczyszczalni ścieków (w tym dla indywidualnych gospodarstw rolnych i małych zakładów przemysłowych)." Zapisane w strategii cytowane powyżej działania, mające na celu przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego, kładą akcent m.in. na budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków. Konstatacja ta po raz pierwszy w sposób pośredni, zwraca uwagę na oczywisty fakt, że nie ma możliwości skanalizowania województwa mazowieckiego przy pomocy zbiorczych oczyszczalni ścieków, bez systemów kanalizacji indywidualnej. Wniosek: Program budowy indywidualnej kanalizacji sanitarnej jest zgodny z założeniami strategii rozwoju województwa mazowieckiego. Na podstawie powyższych przesłanek program budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków może stanowić cel działań strategicznych, średniookresowych i operacyjnych gminy. XI. Program budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków Na terenie gminy istnieje 31 miejscowości. Rozmieszczenie ludności nie jest równomierne. Na terenie gminy funkcjonuje 2710 budynków mieszkalnych zamieszkałych przez ok. 11246 osób. Rozproszona zabudowa, przylegająca często bezpośrednio do pasa drogowego niezwykle utrudnia budowę zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej.

Nie wyklucza to budowy na wybranych obszarach o relatywnie zwartej zabudowie, kanalizacji sanitarnej zbiorczej. Realizacja wybranego programu może przebiegać wg jednego z trzech etapów. Etap I - geograficzny Obszar gminy zostaje podzielony na podobszary. Kanalizacji każdego podobszaru stanowi zamknięty etap kanalizacji indywidualnej gminy. Etap II - maksymalizacja efektu ekologicznego Kanalizacja jest realizowana w pierwszej kolejności na tych obszarach, w których największa ilość mieszkańców zadeklaruję wolę uczestnictwa w programie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków i podpisze stosowne umowy w sprawie udziału w projekcie. Taki sposób realizacji programu umożliwia uzyskanie dla wybranych obszarów największego efektu ekologicznego. Etap III - maksymalizacja efektu społecznego Realizacja programu jest prowadzona na terenie całej gminy. Rozproszony efekt ekologiczny daje w konsekwencji najlepszą promocję programu wśród mieszkańców. Realizacja programu jest uwarunkowana przede wszystkim możliwością sfinansowania projektu przez mieszkańców i budżet gminy. Można szacować, że do finansowania programu może złożyć akces ok. 50 - 60 % właścicieli nieruchomości z terenu gminy. Wniosek: Wybór sposobu realizacji programu i środków z budżetu gminy na realizację programu określi Rada Gminy. XII. Systemy kanalizacji indywidualnej Wśród kilku podstawowych rozwiązań indywidualnych oczyszczalni ścieków można wyodrębnić następujące: Zbiornik szczelny bezodpływowy (szambo) opróżniany okresowo taborem asenizacyjnym; ścieki wywożone są do punktu zlewczego w oczyszczalni zbiorczej. Wadą systemu jest wysoki koszt usług asenizacyjnych. Osadnik gnilny z rozsączeniem podczyszczonych ścieków do gruntu. W osadniku zachodzą procesy sedymentacji i flotacji oraz fermentacja osadu. Ostateczne oczyszczenie biologiczne ścieków następuje w warstwach gruntu pod drenażem rozsączającym. Adsorbcja zanieczyszczeń na powierzchniach cząstek gruntu powoduje rozwój mikroorganizmów powodujących rozkład zanieczyszczeń organicznych na stałe i gazowe produkty nieorganiczne oraz na masę komórkową, tworzącą wokół cząstek gruntu biomasę. Niekontrolowany przyrost biomasy może prowadzić do zmniejszania przepływu ścieków lub uniemożliwić ich odprowadzenie do gruntu.

Osadniki gnilne z drenażem rozsączającym uniemożliwiają kontrolę skuteczności oczyszczania ścieków. Prawidłowo wykonany drenaż rozsączający wymaga ułożenia ich na znacznej powierzchni. Oczyszczalnie ze stałymi złożami biologicznymi. Urządzenia do tlenowego rozkładu biochemicznego zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach. Na powierzchni stałego złoża biologicznego rozwijają się mikroorganizmy wykorzystujące zanieczyszczenia jako pokarm. Na powierzchni złoża tworzy się błona biologiczna. Procesy rozkładu substancji organicznych wymagają natlenienia błony biologicznej. Oczyszczalnie budowane są zazwyczaj jako skomplikowane konstrukcje kilku zbiornikowe. Wadą tych oczyszczalni jest relatywnie wysoka cena. Oczyszczalnie biologiczne wykorzystujące metodę osadu czynnego. Oczyszczalnie składają się z jednego zbiornika, w którym zachodzą procesy sedymentacji, flotacji, aeracji, utleniania biologicznego, nitryfikacji, denitryfikacji i defosfotacji. W komorze osadu czynnego następuje mieszania i napowietrzanie ścieków oraz kłaczkowatych skupisk mikroorganizmów wykorzystujących zanieczyszczenia ścieków jako pożywkę. W oczyszczalniach następuje pełny proces oczyszczania ścieków. Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków wykorzystują procesy sorpcji, reakcji utleniająco redukujących oraz biologicznej aktywności roślin wodolubnych lub wodnych. Prawidłowo zaprojektowana oczyszczalnia ścieków wymaga powierzchni ok. 10 - 15 m2/mieszkańca. Wadą oczyszczalni jest zmniejszenie efektywności jej działania w sezonie zimowym. O wyborze rozwiązania indywidualnej oczyszczalni ścieków decydują w znacznym stopniu nakłady inwestycyjne obejmujące koszt zakupu urządzeń oraz koszty ich montażu. Wybór indywidualnej oczyszczalni winien

uwzględnić wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych, warunki gruntowo-wodne oraz odbiorniki oczyszczonych ścieków. Niezwykle istotnym problemem jest możliwość kontroli pracy oczyszczalni - skuteczności oczyszczania ścieków. Oczyszczalnie biologiczne ze stałym złożem biologicznym w zbiorniku oczyszczalni oraz oczyszczalnie wykorzystujące osad czynny umożliwiają pełną weryfikowaną pomiarami kontrolę pracy oczyszczalni. Wniosek: Program winien być realizowany w oparciu oczyszczalnie biologiczne ze stałymi złożami biologicznymi lub z zastosowaniem technologii osadu czynnego, w których przebiegają procesy tlenowe (napowietrzanie ścieków) i beztlenowe. Układy technologiczne zalecanych przydomowych oczyszczalni ścieków. W każdej, a więc i w przydomowej oczyszczalni ścieków, aby ścieki zostały prawidłowo oczyszczone, powinny przebiegać następujące procesy technologiczne: sedymentacja - opadanie grawitacyjne cząstek stałych zawartych w ściekach, flotacja - cząstki o gęstości właściwej mniejszej od wody (tłuszcze) są wynoszone na skutek intensywnego mieszania na powierzchnię i tworzą kożuch. aeracja - napowietrzanie ścieków, niezbędne przy realizacji biologicznego oczyszczania ścieków. utlenianie biologiczne - rozkład zanieczyszczeń przy udziale mikroorganizmów. Tlen zużywany przez bakterie i pierwotniaki - musi być ciągle uzupełniany. Biologiczne oczyszczanie może być realizowane na złożach biologicznych z biocenozą osiadłą lub wolnopływającą. W tlenowym rozkładzie biochemicznym związki organiczne są wykorzystywane do wzrostu biomasy (nowych mikroorganizmów) oraz utlenianie do prostych substancji nieorganicznych (woda, CO2, azotany, siarczany). Rozkład tlenowy jest procesem egzotermicznym, co przyspiesza jego przebieg i rozwój biomasy. nitryfikacja - pod wpływem działania bakterii następuje utlenianie azotu amonowego do azotanów. Proces zależy m.in. od temperatury (min. 5°C), pH (optymalnie 7,5 - 8,5), ilości rozpuszczonego tlenu (min. 1-2 g/m3), oraz stężenia substancji toksycznych (metali ciężkich). denitryfikacja - redukcja (pod wpływem działania bakterii), azotanów do azotu gazowego, procesowi towarzyszy rozkład związków węgla. defosfatacja - biologiczne usuwanie związków fosforu za pomocą biomasy.

-

-

W trakcie mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków powstają osady, których nadmiar powinien być regularnie usuwany z oczyszczalni. Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków Prawo Budowlane (art. 29.1.3) budowa urządzenia o przepustowości 7,5 m3 nie wymaga pozwolenia na budowę, a wymaga natomiast zgłoszenia właściwemu organowi( Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 719 art. 29 ust 1 pkt 3 oraz art. 30 ust 1 pkt 1 ) Prawo Wodne oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód nie wymagają pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jeżeli ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków nie przekracza 2 m 3 na dobę nie jest konieczna opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego (Dz.

U. z 1999r. Nr 15, poz. 140 § 26) układ technologiczny każdej oczyszczalni powinien zapewniać co najmniej dwa stopnie oczyszczania: mechaniczny, którego celem jest usuwanie ze ścieków stałych zanieczyszczeń zarówno cięższych jak i lżejszych oraz biologiczny z wykorzystaniem organizmów żywych (przede wszystkim bakterii, ale również glonów oraz innych roślin), które usuwają koloidalne oraz rozpuszczone zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne.

-

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 12 czerwca 2002r. Nr 75, poz. 690) § 36. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników na nieczystości ciekłe i podobnych urządzeń sanitarno - gospodarczych o pojemności do 10m3 na nie skanalizowanych terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej i rekreacji indywidualnej, powinny wynosić: co najmniej 5 metrów od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

-

2 metry od granicy działki sąsiedniej, drogi lub ciągu pieszego, dopuszcza się sytuowanie krytych urządzeń na nieczystości ciekłe na granicy działek, jeżeli będą przylegać do tego samego rodzaju urządzeń na działce sąsiedniej (art. 36.5) odległość studni dostarczającej wodę do picia od najbliższego przewodu rozsączającego, kanalizacji indywidualnej jeśli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dot. ochrony wód, wynosi 30 mb, przepływowe szczelne osadniki stanowiące część urządzenia do biologicznego oczyszczania ścieków, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0.6 metra powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w budynkach,

-

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006r. Nr 137; poz. 984): 5. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę; BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%; miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

6. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do urządzeń wodnych, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: ilość ścieków nie przekracza 5,0m3 na dobę; ścieki odpowiadają wymaganiom dla oczyszczalni o RLM od 2 000 do 9 999 określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia; najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód po
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2011r. ustalenia kierunków rozwoju gospodarki ściekowej w Gminie Zabór.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/22/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia kierunków rozwoju gospodarki ściekowej w Gminie Zabór.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4345

  uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Zakrzew.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/157/09 Rady Gminy Zakrzew z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Zakrzew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.215

  uchwała nr 52/XXIII/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach: Bieniewiec, Ojrzanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.214

  uchwała nr XIX/81/08 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.213

  uchwała nr XXVII/178/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.212

  uchwała nr XXVII/175/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Jaktorów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.211

  uchwała nr XXVI/188/2008 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.