Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2244

Tytuł:

uchwała Nr XXXI/236/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 września 2010 r. w sprawie poboru podatków i opłat prolongacyjnych w drodze inkasa.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-11-26
Organ wydający:Rada Gminy Świdwin
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 119 pozycja: 2244
Hasła:podatki,opłata prolongacyjna

UCHWAŁA NR XXXI/236/2010 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 23 września 2010 r. w sprawie poboru podatków i opłat prolongacyjnych w drodze inkasa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku lesnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa: 1. podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 2. podatku rolnego od osób fizycznych, 3. podatku leśnego od osób fizycznych, 4. opłat prolongacyjnych. § 2. 1. Inkasentami podatków i opłat są sołtysi na terenie swoich sołectw. 2. Określa się inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1 podatków i opłat prolongacyjnych zgodnie z załącznikiem do uchwały. § 3. 1. Inkasenci, o których mowa w § 1 są uprawnieni i zobowiązani do pobierania podatków i opłat prolongacyjnych odpowiednio od osób zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania. 2. Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania kwot podatków wraz z odsetkami i opłatami prolongacyjnymi. 3. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić do kasy Urzędu Gminy lub odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w następujących terminach (nie później niż w ciągu trzech dni po upływie terminu płatności): 1) po 15 marca, 2) po 15 maja, 3) po 15 września, 4) po 15 listopada. 4. Inkasent nie może pobrać jednorazowo kwoty wyższej niż 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). § 4. 1. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiscie. 2. Umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą prowadzenia dzialalności wymienionej w § 2 ust. 1, z którą związane było wyznaczenie inkasenta. § 5. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia nalezności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy. § 6. 1. Za pobieranie podatków i wpłacenie ich w terminie, zgodnie z § 3 ust. 3, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % od kwot podatków wraz z odsetkami i opłatami prolongacyjnymi, obciążone podatkiem dochodowym zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie jednego miesiąca od daty rozliczenia się z zainkasowanych kwot. 3. Inkasent nie jest uprawniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.


Id: WRNMX-XJBRQ-JXHAI-WCQPZ-ABNVN. Podpisany Strona 1

§ 7. Przepisy uchwały dotyczące sołtysów mają zastosowanie do innych osób fizycznych upoważnionych przez Wójta, które w zakresie zastępowania sołtysa wykonywały czynności inkasenta na podstawie umowy cywilnoprawnej. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 9. Traci moc uchwała Nr IV/15/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatków i opłat prolongacyjnych w drodze inkasa oraz uchwała Nr VIII/43/2007 zmieniająca uchwałę Nr IV/15/2006 z dnia 27 czerwca 2007 roku. § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Kazimierz Lechocki

Id: WRNMX-XJBRQ-JXHAI-WCQPZ-ABNVN. Podpisany

Strona 2

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/236/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 września 2010 r. Określa się inkasentów podatków z następujących sołectw wraz z miejscowościami:

Lp. Nazwisko i imię Sołectwo Rogalino Cieszeniewo Rusinowo Oparzno Kluczkowo Berkanowo Krosino Sława Bystrzyna Łąkowo Cieszyno Smardzko Bierzwnica Lekowo Świdwinek Bełtno Rogalino, Rogalinko Cieszeniewo, Kluczkówko Rusinowo, Bedlno, Blizno, Karpno, Kawczyno, Kłośniki, Kowanowo, Przybyradz, Śliwno Oparzno, Lipce, Gola Górna, Gola Dolna Niemierzyno Kluczkowo Berkanowo, Głuszkowo, Ząbrowo Krosino, Przymiarki Sława Bystrzyna, Bystrzynka, Dobrowola Łąkowo, Osowo Cieszyno, Klępczewo Smardzko Bierzwnica, Krasna, Rycerzewko Lekowo, Kartlewo, Kunowo Świdwinek, Psary, Buczyna Bełtno Miejscowość

1. Lachiewicz Władysław 2. Fotyga Jerzy 3. Bieńczak Adam 4. Wróblewska Beata 6. Kępa Adam 7. Lipka Lech 8. Leske Otto 9. Maksiak Jadwiga 10. Słoński Jan 11. Grabowska Teresa 12. Pawlonka Ryszard 13. Skibiński Edward 14. Kaniuk Marian 15. Siminiecka Maria 16. Świątczak Maria 17. Żubert Andrzej 18. Wilk Tadeusz

5. Chmielewska Bronisława Niemierzyno

Stary Przybysław Stary Przybysław, Miłobrzegi, Nowy Przybysław

Id: WRNMX-XJBRQ-JXHAI-WCQPZ-ABNVN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1159

  uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych określenia inkasentów oraz wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso zobowiązań pieniężnych podatków i opłat lokalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1659

  uchwała nr XXVIII/111/12 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.896

  uchwała nr XXXIII/250/09 Rady Gminy Sanok z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i innych podatków i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na wsi

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2114

  uchwała nr L/487/10 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.98.1614

  uchwała nr VII.67.2011 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa

zamów dokument

Porady prawne

 • Wyłączenie prawa pierwszeństwa poboru akcji

  Spółka akcyjna zaplanowała emisję akcji celem podwyższenia kapitału. Akcje te przewidziane są dla inwestorów zewnętrznych. Czy w takiej sytuacji obowiązuje prawo (...)

 • Koszty uzyskania przychodu w PIT-8C

  Co jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji? Czy koszt zakupu praw poboru jest kosztem?

 • Zaokrąglanie kwoty podatku

  Czy zryczałtowany podatek dochodowy wpłacać należy na konto urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych?

 • Zapłacenie podatku PCC przez obcokrajowca

  Poradzono mi, że powinniśmy płacić jako kupujący mieszkanie 2% podatku PCC. Jeśli sprzedający wynajmował mieszkanie i z tego tytułu był opodatkowany - rozumiem, (...)

 • Służba wojskowa a wystawienie PIT-11

  Pracownik, którego zatrudniam został powołany do służby wojskowej na 9 miesięcy od 9.05.2007 r. Zatrudnienie trwa nadal. Od czerwca nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2243

  uchwała Nr XLIV/359/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2242

  uchwała Nr XLIV/358/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny .

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2241

  uchwała Nr XLIV/356/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2240

  uchwała Nr XXXVIII / 278 /10 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 października 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2239

  uchwała Nr XXXVIII/ 276/10 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.