Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2245

Tytuł:

uchwała Nr Nr XLII/307/2010 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-11-26
Organ wydający:Rada Miejska w Barwicach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 119 pozycja: 2245
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR NR XLII/307/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 5,6 i 7 ustawy z dnia 12 stycznia z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.zm.2) ) Rada Miejska w Barwicach uchwala, co następuje: § 1. Ustala się stawki podatkowe podatku od nieruchomości w następujących wysokościach: 1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części ? 0,54 zł. 2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ? 9,82 zł. 3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności ? 19,52 zł. 4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 4,27 zł. 5) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego ? 5,09 zł. 6) od budowli - 2% ich wartości. 7) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ? 0,73 zł od 1 m2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ? 4,15 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 0,20 zł od 1 m2 powierzchni. § 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości placówki zajęte na potrzeby oświatowo- wychowawcze, instytucje kultury i placówki zajęte przez jednostki budżetowe oraz nieruchomości zajęte przez Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych i mienie komunalne przekazane w dyspozycje Rad Sołeckich, z wyjątkiem nieruchomości lub części nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barwic. § 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/220/09 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29.10.2009r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.


Id: XOGBE-RBTFW-JLELQ-QVEWJ-ZOWTB. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Paweł Kaźmierczak

1) zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr23, poz.220, Nr62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz. 717, Nr 116, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1203, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr180,poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009r. Nr52,poz.420, Nr 157, poz.142, z 2010r. Nr 28,poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 104, poz.675 ) 2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r Nr220,poz.1601, Nr 225,poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249,poz.1828, i Nr251,poz.1847, z 2008r. Nr 93,poz.585, Nr 116,poz.730, Nr 223,poz.1463 oraz z 2009r. Nr 56,poz.458, Nr 52, poz.742, Nr 67, poz.872 )

Id: XOGBE-RBTFW-JLELQ-QVEWJ-ZOWTB. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.6304

  uchwała nr XVIII/134/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2515

  uchwała Nr XLII/241/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zwolnienie od podatku od darowizny

  W jakich przypadkach zwolnione jest z podatku podarowanie nieruchomości osobie należącej do rodziny?

 • Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za własny samochód

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na zasadach umowy-zlecenia można wypłacać ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych?

 • Vat przy wykupie mieszkań od gminy

  Zamierzam wykupić od gminy zajmowane mieszkanie znajdujące się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Czy oprócz wartości tego mieszkania będę musiała zapłacić podatek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2244

  uchwała Nr XXXI/236/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 września 2010 r. w sprawie poboru podatków i opłat prolongacyjnych w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2243

  uchwała Nr XLIV/359/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2242

  uchwała Nr XLIV/358/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny .

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2241

  uchwała Nr XLIV/356/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2240

  uchwała Nr XXXVIII / 278 /10 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 października 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.