Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2246

Tytuł:

uchwała Nr XLIX/390/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-11-26
Organ wydający:Rada Miejska w Białym Borze
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 119 pozycja: 2246
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIX/390/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613, ze zm.: Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje: § 1. Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych stosunku rocznym w wysokości: 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 564 zł b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 1018 zł c) powyżej 9 t 1243 zł - Stawkę określoną w punkcie 1 litera c obniża się o 20% dla środków transportowych służących wyłącznie działalności rolniczej prowadzonej przez podatnika podatku rolnego. 2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton ustala się stawkę wg tabeli jak niżej:


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku w złotych Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Dwie osie 12 powyżej 13 powyżej 14 powyżej 15 12 powyżej 17 powyżej 19 powyżej 21 powyżej 23 powyżej 25 12 powyżej 25 powyżej 27 powyżej 29 powyżej 31 25 włącznie 27 włącznie 29 włącznie 31 włącznie 17 włącznie 19 włącznie 21 włącznie 23 włącznie 25 włącznie 13 włącznie 14 włącznie 15 włącznie 1355 1468 1581 1693 Trzy osie 1807 1864 1920 1976 2033 2033 Cztery osie i więcej 2033 2089 2145 2201 2257 2257 2315 2429 2687 2687 1864 1920 2033 2145 2257 2257 1468 1581 1807 1920 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

3) ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton ? 1468 zł, 4) ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów ustala się stawkę wg tabeli jak niżej:

Id: TCUAV-KEQNT-PYURU-QYWZM-USNSY. Podpisany

Strona 1

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita Zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy i przyczepa (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż

Stawka podatku w złotych Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Dwie osie 1468 1581 1693 1807 Trzy osie Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1581 1690 1807 2081 2145 2693

12 powyżej 18 powyżej 25 powyżej 31 12 powyżej 36

18 włącznie 25 włącznie 31 włącznie

36 włącznie

1918 2033

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ? 902 zł. 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ustala się stawkę wg tabeli jak niżej::

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku w złotych Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Jedna oś 12 powyżej 18 powyżej 25 Dwie osie 12 powyżej 28 powyżej 33 powyżej 36 Trzy osie 12 powyżej 36 36 włącznie 1299 1355 1581 1693 28 włącznie 33 włącznie 36 włącznie 1129 1129 1187 1299 1243 1243 1460 1864 18 włącznie 25 włącznie 1015 1074 1129 1074 1129 1243 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

7) autobusy w zależności od liczby miejsc siedzących: a) mniej niż 30 miejsc 902 zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.468 zł § 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane do dowozu dzieci do szkół, będące w posiadaniu gminy i autobusy będące własnością gminy, oraz środki transportowe będące we władaniu jednostek straży pożarnej, które nie są wykorzystywane do działalności gospodarczej. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru. § 4. Traci moc Uchwała nr XXXVII/285/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 05 listopada 2009 r w sprawie podatku od środków transportowych. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Id: TCUAV-KEQNT-PYURU-QYWZM-USNSY. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.380.3

  uchwała nr XXXII/325/2009 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz dodatkowych zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2377

  uchwała nr LI/226/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.2777

  uchwała nr XV/96/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.97.2261

  uchwała nr XL/486/09 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2166

  uchwała nr 83/XLIV/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Amortyzacja budynku usługowo-handlowego

  Spółka zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną w postaci działki z trwale związanym z gruntem budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni handlowej przekraczającej (...)

 • Praca w USA a polski podatek dochodowy

  W czerwcu 2003 roku zaraz po ukończeniu studiów wyższych wraz ze swoją narzeczoną wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych na praktyki zawodowe, które trwały około 18 (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2245

  uchwała Nr Nr XLII/307/2010 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2244

  uchwała Nr XXXI/236/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 września 2010 r. w sprawie poboru podatków i opłat prolongacyjnych w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2243

  uchwała Nr XLIV/359/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2242

  uchwała Nr XLIV/358/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny .

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2241

  uchwała Nr XLIV/356/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.