Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2247

Tytuł:

uchwała Nr XLIX/391/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-11-26
Organ wydający:Rada Miejska w Białym Borze
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 119 pozycja: 2247
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XLIX/391/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 5 i 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613, ze zm.: Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Białym Borze uchwala co następuje: § 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,69 zł b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1m2 powierzchni. 0,25 zł c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,15 zł 2) od budynków: a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,56 zł b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 16,28zł c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 9,82 zł d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej 4,27 zł e) pozostałych lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego o 1 m2 powierzchni użytkowej 7,06 zł - od budynków letniskowych i budynków wykorzystywanych do celów rekreacyjnych przez osoby fizyczne od 1m 2 powierzchni użytkowej 7,06 zł - od budynków zajętych na garaże od 1m2 powierzchni użytkowej 4,19 zł - od budynków zajętych przez osoby fizyczne na pomieszczenia gospodarcze ? komórki na przechowywanie opału lub wykorzystywane do chowu drobnego inwentarza na własne potrzeby od 1m2 powierzchni użytkowej 3,79zł 3) od budowli: - wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 ust. 3 -7 2% wartości § 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 1) budynki i grunty wykorzystywane do celów ochrony przeciwpożarowej, 2) nieruchomości lub ich części służące upowszechnianiu kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, szkolnictwa oraz pomocy społecznej. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru. § 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.


Id: ZBYJE-ZHVPU-NAJJF-TNICD-QZDUA. Podpisany Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. 2011.144.1609

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2515

  uchwała Nr XLII/241/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Zakup nieruchomości przez spółkę

  Spółka chce kupić działkę. Jakie są opłaty, podatki z tym związane?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2246

  uchwała Nr XLIX/390/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2245

  uchwała Nr Nr XLII/307/2010 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2244

  uchwała Nr XXXI/236/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 września 2010 r. w sprawie poboru podatków i opłat prolongacyjnych w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2243

  uchwała Nr XLIV/359/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2242

  uchwała Nr XLIV/358/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny .

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.