Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLVII/391/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/354/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Środa Śląska oraz jej jednostkom podległym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-08-03
Organ wydający:Rada Miejska w Środzie Śląskiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 141 pozycja: 2188
Hasła:wierzytelności

UCHWAŁA NR XLVII/391/10 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/354/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Środa Śląska oraz jej jednostkom podległym Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XLII/354/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Środa Śląska oraz jej jednostkom podległym wprowadza się następujące zmiany: - w § 5 dodaje się ust. 3 o brzmieniu: ?W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonej należności bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność następuje z mocy prawa wygaśnięcie przedmiotowej decyzji w całości, a pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę liczonymi od terminu pierwotnie określonego przed udzieleniem ulgi?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Sozański

Id: KZWFU-MKQBW-WPKUH-BRNVT-OJXFY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.2402

  uchwała nr VII/47/2011 RADY GMINY KREMPNA z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krempna lub jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.978

  uchwała nr XV/133/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr LV/412/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Strumień lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.61.1228

  uchwała nr XLIX/346/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Tyczyn oraz jej jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.1636

  uchwała nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 marca 2011r. określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tarczyn i jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.53

  uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrówno i jej jednostkom podległym

zamów dokument

Porady prawne

 • Umorzenie i rozłożenie na raty zaległości do ZUS

  Mam zaległości wobec ZUS (składki), czy jest jakaś szansa by wystąpić o umorzenie ich lub rozłożenie na raty? W jakim trybie i na jakich warunkach można to zrobić?

 • Odroczenie zapłaty wpisu sądowego

  Czy jest możliwość, by wpis sądowy w sprawie gospodarczej z powództwa cywilnego o zapłatę uiścić w przedłużonym terminie np. po 6 miesiącach od daty wyznaczonej (...)

 • Umorzenie kosztów leczenia

  Dziecko - obywatel Ukrainy nagle zachorowało i została wezwana karetka pogotowia, która zabrała je do szpitala na oddział zakaźny, gdzie spędziło 10 dni. Koszt leczenia (...)

 • Rozłożenie na raty kosztów sądowych

  Czy po otrzymaniu postanowienia o częściowym zwolnieniu od kosztów sądowych tj. "od wpisu od pozwu ponad 1000 zł", mam obowiązek niezwłocznej wpłaty w/w kwoty, czy (...)

 • Zarządca a spłata zadłużenia w ratach

  Wspólnota mieszkaniowa zamierza podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody zarządcy nieruchomości do rozkładania na raty zadłużenia z tytułu niewnoszenia zaliczek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr L/20/10 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Szczawno-Zdrój lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

 • uchwała nr LII/278/2010 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 15 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu ?ZASŁUŻONY DLA GMINY SYCÓW?

 • uchwała nr XLVI/268/2010 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/84/07 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • uchwała nr 386/XLV/10 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 84/XI/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 września 2003 r. w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Nowa Ruda.

 • uchwała nr 385/XLV/10 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 114/XIV/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.