Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2737

Tytuł:

uchwała nr XL/420/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 maja 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Kościana.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2010-07-23
Organ wydający:Rada Miejska Kościana
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 143 pozycja: 2737
Hasła:okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR XL/420/10 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Kościana. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./ oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm./ uchwala się, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany opisu granic okręgów wyborczych: Nr 1, 2 i 3 utworzonych na terenie miasta Kościana uchwałą Nr XLVII/467/02 z dnia 20.06.2002r. w sprawie podziału miasta Kościana na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, poprzez dopisanie nowych nazw ulic oraz rozszerzenie numeracji porządkowej budynków. § 2. Wykaz stałych okręgów wyborczych uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. § 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Piotr Ruszkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr XL/420/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 maja 2010 r. Zalacznik1.doc zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta Kościana.

Id: MRLUW-HIOMW-CLLQB-NOJLW-UKESN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2736

  uchwała nr XL/419/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 maja 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Kościana.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.274.4391

  uchwała nr VIII/80/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Kościana.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.2527

  uchwała nr XLII/509/2010 Rady Miasta Leszno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5192

  uchwała nr X/95/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 października 2011r. w sprawie utraty mocy uchwały nr IV/20/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 grudnia 2006 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2738

  uchwała nr XL/421/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/98/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 czerwca 2007 roku

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2736

  uchwała nr XL/419/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 maja 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Kościana.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2735

  uchwała nr XL/418/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 maja 2010r. w sprawie: utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2734

  uchwała nr XL/417/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 maja 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania odraczania terminu płatności i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego oraz jednostkom podległym Gminie Miejskiej Kościan.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2733

  uchwała nr XLVIII/452/10 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy Suchy Las na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2732

  uchwała nr XXVI/196/2010 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 17/98 Zarządu Gminy Miedzichowo z dnia 17 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia w Gminie Miedzichowo obwodów głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.