Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.154.3770

Tytuł:

uchwała nr LXXII/422/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LXX/412/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska dla terenów położonych przy ulicach: 19-Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-08-21
Organ wydający:Rada Miejska w Płońsku
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 154 pozycja: 3770
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR LXXII/422/10 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 27 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr LXX/412/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska dla terenów położonych przy ulicach: 19-Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591. ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Płońsku, uchwala, co następuje § 1. §1 ust.1 uchwały Nr LXX/412/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska dla terenów położonych przy ulicach: 19-Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej otrzymuje brzmienie: ?1. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr XLI/211/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk dla terenów położonych przy ulicach: 19-Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej, oraz uchwałą Nr LIV/325/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 sierpnia 2009 r. zmieniającą uchwałę Nr XLI/211/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk dla terenów położonych przy ulicach: 19-Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej, po stwierdzeniu zgodności ze ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk (uchwała Nr XLVII/32/2002 z dnia 18 września 2002 r.) uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska dla terenów położonych przy ulicach: 19 Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej, zwaną dalej planem.?. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońsk § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku Zygmunt Aleksandrowicz

Id: KSOBK-JNAVK-SWNZG-BBEBP-IQRRZ. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXII/422/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 maja 2010 r. zmieniającej uchwałę Nr LXX/412/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska dla terenów położonych przy ulicach: 19-Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej W §1 ust.1 Uchwały nr Nr LXX/412/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2010r. pominięto uchwałę Nr LIV/325/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 sierpnia 2009 r. zmieniającą uchwałę Nr XLI/211/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk dla terenów położonych przy ulicach: 19-Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej. Z tych względów wnoszę o podjęcie przedmiotowej Uchwały.

Burmistrz Miasta Płońska Andrzej Pietrasik

Id: KSOBK-JNAVK-SWNZG-BBEBP-IQRRZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.903

  uchwała nr 40/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płońska - Sońska" w Ciechanowie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.116.1

  uchwała nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów zwanego ?Borki ? Centrum? obejmującego tereny położone między ulicami: Rajgrodzką, Al.Jana Pawła II, Konarskiego, Nad Nettą, Nadrzeczną, rzeką Nettą i ul.Mostową oraz zmieniającego ustalenia części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w centrum Augustowa położonych miedzy ulicami Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką i rzeką Nettą uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/253/01 Rady Miasta Augustów z dnia 29 czerwca 2001r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 27, poz. 466), w odniesieniu do terenów położonych przy ul. Mostowej i ul. Kilińskiego, stanowiących kompleks zabudowy określonej symbolem przeznaczenia 2 MNU, 1 UGH i częściowo 4 MNU.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.69.1621

  uchwała nr 407/XXX/2008 Rady Miasta Lubaczów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów wytwórczo ? składowych położonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.330

  uchwała nr 418/XXXI/09 Rady Miasta Lubaczów z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla domków jednorodzinnych "Pod Borem" przy ulicy Przemysłowej w Lubaczowie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.30.418

  uchwała nr LI/1050/09 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech terenów położonych przy ul.Chorzowskiej (teren nr 1), ul.Ściegiennego (teren nr 2 ) i ul.Granica Wesołej ( teren nr 3 ) w Katowicach

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.154.3769

  uchwała nr LXX/412/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska dla terenów położonych przy ulicach: 19 Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.154.3768

  uchwała nr XLVII/238/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.154.3767

  uchwała nr XLVII/234/10 Rady Gminy Orońsko z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.154.3766

  uchwała nr XLIV/318/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/286/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.154.3765

  uchwała nr XLIV/317/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych, znajdujących się na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.