Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.210.6817

Tytuł:

uchwała nr XLIII/227/2010 Rady Gminy Repki z dnia 27 września 2010r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Repki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 210 pozycja: 6817
Hasła:opłaty

UCHWAŁA Nr XLIII/227/2010 RADY GMINY REPKI z dnia 27 września 2010 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 57 § 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Gminy Repki uchwala, co następuje: § 1. Wprowadza się na ternie gminy Repki opłatę prolongacyjną z tytułu odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty podatku oraz z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę stanowiących dochód Gminy Repki. § 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 30% stawki odsetek za zwłokę ogłoszonej na podstawie art.56 § 3 ustawy- Ordynacja podatkowa. (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). § 3. Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji odraczającej termin płatności albo rozkładającej na raty płatności podatków oraz zaległości podatkowych, o których mowa w § 1. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Repki. § 5. Traci moc uchwala nr XXXII/237/98 Rady Gminy Repki z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej oraz ustalenia jej wysokości. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Michał Protasiewicz

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/126/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.91.1553

  uchwała nr XXXIV/170/2010 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 25 marca 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 242/10 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6417

  uchwała nr XLVIII/711/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawki opłaty prolongacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.209.6690

  uchwała nr LXII/903/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawki opłaty prolongacyjnej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.210.6816

  uchwała nr 173/XLVI/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kozłów Biskupi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.210.6815

  uchwała nr XXXVI/251/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stara Błotnica na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.210.6814

  uchwała nr XXXVI/250/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.210.6813

  uchwała nr XXXVI/249//2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.210.6812

  uchwała nr XXXVI/248/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.