Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/357/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru zachodniej części wsi, w rejonie drogi powiatowej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-09
Organ wydający:Rada Miejska w Kątach Wrocławskich
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 25 pozycja: 345
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR XXXVIII/357/09 RADY MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru zachodniej części wsi, w rejonie drogi powiatowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz w związku z uchwałą nr XV/135/07 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru w zachodniej czć?ci wsi, w rejonie drogi powiatowej oraz po stwierdzeniu zgodno?ci ze Studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie uchwalonym przez Radć Miejską w Kątach Wrocławskich uchwałą nr LVI/403/06 z dnia 12 października 2006 r. uchwala sić, co nastćpuje: Rozdział 1 Ustalenia ogólne § 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru w zachodniej czć?ci wsi, w rejonie drogi powiatowej. § 2. 1. Integralną czć?cią uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 1) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ? załącznik nr 2, 2) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zada? własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych ? załącznik nr 3 § 3. 1. Nastćpujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granica opracowania, 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania, 3) symbol okre?lający przeznaczenie terenów, 4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 5) obowiązujące linie zabudowy, 6) strefa ochrony zabytków archeologicznych. 2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny i nie są oznaczeniami obowiązującymi. § 4. 1. Nastćpujące okre?lenia stosowane w uchwale oznaczają: 1) nieprzekraczalna linii zabudowy ? jest to linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza sić wznoszenie budynków oraz okre?lonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, niebćdącymi liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; nastćpujące czć?ci budynków nie mogą pomniejszać odległo?ci liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy: a) schody zewnćtrzne, wej?cia do budynków, pochylnie i rampy o wićcej niż 1,30 m, b) okapy i gzymsy o wićcej niż 0,8 m, c) balkony, galerie, tarasy i wykusze o wićcej niż 1,0 m; 2) obowiązująca linia zabudowy ? jest to linia wzdłuż której sytuować budynki oraz okre?lone w ustaleniach planu rodzaje budowli naziemnych, niebćdącymi liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; nastćpujące czć?ci budynków nie mogą pomniejszać odległo?ci liczonej od linii rozgraniczającej do obowiązującej linii zabudowy: a) schody zewnćtrzne, wej?cia do budynków, pochylnie i rampy o wićcej niż 1,30 m, b) okapy i gzymsy o wićcej niż 0,8 m, c) balkony, galerie, tarasy i wykusze o wićcej niż 1,0 m; 3) przeznaczenie podstawowe ? jest to czć?ć przeznaczenia terenu, która dominuje w danym terenie lub obszarze w sposób okre?lony ustaleniami planu;


4) przeznaczenie dopuszczalne ? rodzaj przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób okre?lony w ustaleniach planu i którego powierzchnia użytkowa, zabudowy lub czć?ci terenu zajmuje w granicach terenu i poszczególnych nieruchomo?ci mniej niż odpowiednia powierzchnia zajmowana przez przeznaczenie podstawowe; 5) teren ? obszar wyznaczony w rysunku planu liniami rozgraniczającymi oznaczony symbolem. 2. Pojćcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi. § 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o przeznaczeniu terenu okre?lonym jako: 1) handel detaliczny ? należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizacjć obiektów związanych ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych, a także naprawą artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego oraz usługi drobne np. pojedyncze gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, pralnie, szewc, wypożyczalnie kaset video, itp.; 2) obsługa firm i klienta ? należy przez to rozumieć tereny przeznaczone do lokalizacji biur związanych z obsługą nieruchomo?ci, wynajćciem specjalistów, działalno?cią związaną z prowadzeniem interesów: działalno?cią prawniczą, rachunkowo?cią, ksićgowo?cią, doradztwem, badaniem rynku i opinii publicznej, po?rednictwem, dostarczaniem informacji, sporządzaniem opracowa?, reklamą, związanymi z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi; działalno?cią firm pocztowych i telekomunikacyjnych; działalno?ć biur i agencji turystycznych, biur podróży, a także usługi przewodnickie, informacja turystyczna oraz drobne usługi rzeczowe, np. fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie wy-staw, pakowanie, itp.; 3) zdrowie i opieka społeczna ? należy przez to rozumieć działalno?ć przychodni, poradni, ambulatoriów, o?rodków zdrowia, gabinetów lekarskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, szkół rodzenia, itp. Rozdział 2 Ustalenia dla całego terenu § 6. Ze wzglćdu na brak wystćpowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów okre?lonych w pkt od 1 do 8, w planie nie okre?la sić: 1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrćbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpiecze?stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem sić mas ziemnych; 2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scale? i podziałów nieruchomo?ci; 4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 5) granic obszarów wymagających przekształce? lub rekultywacji; 6) granic terenów pod budowć obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych; 8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ogranicze? dotyczących prowadzenia na ich terenie działalno?ci gospodarczej, okre?lonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. § 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala sić: 1) strefć ?B? ochrony konserwatorskiej w granicach okre?lonych na rysunku planu, w której obowiązują nastćpują ustalenia: a) wyklucza sić możliwo?ć prowadzenia napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych, b) wyklucza sić stosowanie ogrodze? z prefabrykowanych elementów betonowych; 2) strefć ochrony zabytków archeologicznych, zgodnie z rysunkiem planu; 3) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie robot ziemnych na terenie w granicach planu podlegają zgłoszeniu do Dolno?ląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 4) w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjćcie ratowniczych bada? wykopaliskowych za pozwoleniem Dolno?ląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. § 8. W zakresie zasad ochrony ?rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sić: 1) zakazuje sić realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalno?ci, której oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomo?ci; 2) ogrzewanie budynków należy zapewnić w sposób niepowodujący ponadnormatywnej emisji gazów lub pyłów do atmosfery; 3) odprowadzenie wód powierzchniowych do istniejących rowów melioracyjnych należy projektować w sposób wykluczający możliwo?ć podtopienia lub zalania sąsiednich obszarów; 4) przed podjćciem działalno?ci inwestycyjnej, na terenach wyznaczonych w planie, ustala sić obowiązek zdjćcia warstwy próchniczej z czć?ci terenów przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a nastćpnie jej zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrćbnymi; 5) ochronć drzewostanu ? alei lipowej w drodze oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDD;

6) stosownie do przepisów odrćbnych związanych z dopuszczalnymi poziomami hałasu w ?rodowisku, tereny oznaczone symbolami 1MN, 2MN, MW ? zalicza sić do terenów zabudowy mieszkaniowej.


Rozdział 3 Infrastruktura techniczna § 9. 1. Ustala sić nastćpujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturć techniczną: 1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrćbie linii rozgraniczających dróg; 2) projektowany układ poszczególnych sieci uzbrojenia technicznego należy sytuować równolegle w stosunku do istniejących i planowanych linii rozgraniczających dróg; 3) odstćpstwa od zasady, o której mowa w pkt. 1 i 2, dopuszcza sić wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwo?ci realizacji tych ustale?; 4) dopuszcza sić realizacjć urządze? technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów, pod warunkiem nienaruszenia warunków zabudowy, o których mowa w rozdziale 4; 5) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizacjć uzbrojenia technicznego. 2. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić: 1) zaopatrzenie w wodć z sieci wodociągowej; 2) zakaz lokalizacji indywidualnych ujćć wody pitnej. 3. W zakresie odprowadzania ?cieków komunalnych ustala sić: 1) odprowadzenie ?cieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej; 2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza sić odprowadzenie ?cieków do zbiorników bezodpływowych. 4. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala sić: 1) wody opadowe należy zagospodarować w terenie własnym inwestora; 2) objćcie systemami odprowadzającymi wody opadowe terenów zabudowanych i utwardzonych; 3) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może doj?ć do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi. 5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sić: 1) dopuszcza sić budowć rozdzielczej sieci gazowej na tereny wyznaczone w planie pod zabudowć; 2) dopuszcza sić zaopatrzenie w gaz ze zbiorników na gaz płynny zlokalizowanych na terenie własnym inwestora. 6. W zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną ustala sić: 1) dostawć energii elektrycznej z istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napićcia; 2) zakaz budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych ?redniego i niskiego napićcia oraz słupowych stacji transformatorowych; 3) dopuszcza sić stosowanie odnawialnych źródeł energii, z wyłączeniem wiatraków. 7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala sić stosowanie urządze? grzewczych o wysokiej sprawno?ci i niskim stopniu emisji zanieczyszcze?. 8. W zakresie systemów melioracyjnych ustala sić w sytuacji uszkodzenia sieci drenarskiej, przebudowć sieci na koszt i za staraniem inwestora, w uzgodnieniu z zarządca sieci. 9. W zakresie telekomunikacji ustala sić: 1) dopuszcza sić budowć sieci telekomunikacyjnej wyłącznie jako linie kablowe podziemne; 2) zakaz lokalizacji masztów telekomunikacyjnych. 10. W zakresie gospodarki odpadami ustala sić działania zgodne z Gminnym Programem Gospodarki Odpadami. Rozdział 4 Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających § 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW ustala sić przeznaczenie: 1) podstawowe ? zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 2) uzupełniające: a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, zdrowia i opieki społecznej, obsługi firm i klienta, b) urządzenia komunikacji ? drogi wewnćtrzne, miejsca postojowe, c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują nastćpujące ustalenia: 1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywno?ci zabudowy ustala sić: a) nie ustala sić linii zabudowy, b) projektowana zabudowa nie może być wyższa niż wysoko?ć sąsiednich budynków znajdujących sić na terenie MW, c) dopuszczalne formy dachów ? dachy płaskie, d) budynki gospodarcze lub garaże wolno stojące mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formć dachu odpowiadającą formie budynków mieszkalnych,

e) powierzchnia terenu zajćtego przez budynki mieszkalne nie może być wićksza niż 40% nieruchomo?ci, f) wymóg przeznaczenia i zagospodarowania terenów niezabudowanych i nieutwardzonych na tereny zieleni (minimalny wskaźnik ? 20% powierzchni terenu). g) w przypadku wprowadzania usług jako uzupełniającego przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej, powierzchnia użytkowa tych usług nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej budynku, h) obowiązek wyznaczenia min. 1,2 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie, w przypadku lokalizacji usług należy zapewnić odpowiednie zaplecze parkingowe na terenie własnym (minimalny wskaźnik - 1 miejsce parkingowe na 30 m2 p.u. usług). 2) w zakresie szczegółowych zasad podziału nieruchomo?ci: a) dopuszcza sić scalenie nieruchomo?ci, b) okre?la sić minimalną powierzchnić nowowydzielanej działki przeznaczonej na zabudowć, na 2000 m2, c) nie okre?la sić szeroko?ci frontu działki, d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi ustala sić na 60o?90o.


§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN ustala sić przeznaczenie: 1) podstawowe ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) uzupełniające: a) dojazdy, parkingi, garaże, b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia, c) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, zdrowia i opieki społecznej, obsługi firm i klienta. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują nastćpujące ustalenia: 1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywno?ci zabudowy ustala sić: a) linie zabudowy: ? nieprzekraczalną linie zabudowy dla działki 9/25, 9/27 i 9/28 od 5,5 do 10 od linii rozgraniczającej drogć 2KDD, zgodnie z rysunkiem planu, ? nieprzekraczalną linie zabudowy dla pozostałych działek w odległo?ci 6 m od linii rozgraniczającej drogć 2KDD, ? obowiązującą linie zabudowy dla działek nr 9/24, 9/26, 9/27, 9/28 10 m od linii rozgraniczającej drogć 3KDD zgodnie z rysunkiem planu, ? obowiązującą linie zabudowy dla dziełek 9/29 i 9/30 od linii rozgraniczającej drogć 3KDD w odległo?ci od 6 do 11 m, zgodnie z rysunkiem planu, ? obowiązującą linie zabudowy dla pozostałych działek w odległo?ci 6 m od linii rozgraniczającej drogć 3KDD, b) wysoko?ć zabudowy - maksymalnie dwie kondygnacje, w tym poddasze, c) wysoko?ć budynków mierzona od naturalnego poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 10 m, d) dopuszczalne formy dachów o nachyleniu do 45°, e) okre?la sić maksymalną powierzchnić zabudowy działki na 40%, f) wymóg przeznaczenia i zagospodarowania terenów niezabudowanych i nieutwardzonych na tereny zieleni (minimalny wskaźnik - 50% powierzchni terenu). g) w przypadku wprowadzania usług jako uzupełniającego przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej powierzchnia użytkowa tych usług nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej budynku, h) obowiązek wyznaczenia min. dwóch miejsc parkingowych na jedno mieszkanie, w przypadku lokalizacji usług należy zapewnić odpowiednie zaplecze parkingowe na terenie własnym (minimalny wskaźnik - 1 miejsce parkingowe na 30 m2 p. u. usług); 2) w zakresie szczegółowych zasad podziału nieruchomo?ci: a) dopuszcza sić scalanie nieruchomo?ci, b) okre?la sić minimalną powierzchnić nowo wydzielanej działki przeznaczonej na: ? zabudowć wolnostojącą ? 700 m2, ? zabudowć bliźniaczą ? 450 m2, ? zabudowć szeregową ? 250 m2, c) szeroko?ci frontu działki nie mogą być mniejsze niż: ? 20 m dla działek pod zabudowć wolno stojącą, ? 15 m dla działek pod zabudowć bliźniaczą, ? 9 m dla działek pod zabudowć szeregową, d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi ustala sić na 60o?90o, e) nie dopuszcza sić wydzielania dróg wewnćtrznych; 3) w zakresie komunikacji ustala sić obsługć komunikacyjną od dróg dojazdowych 2KDD i 3KDD. § 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN ustala sić przeznaczenie: 1) podstawowe ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca; 2) uzupełniające:

a) dojazdy, parkingi, garaże, b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia, c) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, zdrowia i opieki społecznej, obsługi firm i klienta. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują nastćpujące ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywno?ci zabudowy; 1) wysoko?ć zabudowy ? maksymalnie dwie kondygnacje, w tym poddasze; 2) wysoko?ć budynków mierzona od naturalnego poziomu terenu do najwyższego do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 10 m; 3) dopuszczalne formy dachów: wielospadowe o nachyleniu połaci od 38o do 45o; 4) okre?la sić maksymalną powierzchnić zabudowy działki na 30%; 5) okre?la sić minimalna powierzchnić nowo wydzielanej działki pod zabudowć na min. 1000 m2; 6) wymóg przeznaczenia i zagospodarowania terenów niezabudowanych i nieutwardzonych na tereny zieleni (minimalny wskaźnik ? 60% powierzchni terenu); 7) w przypadku wprowadzania usług jako uzupełniającego przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej powierzchnia użytkowa tych usług nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej budynku; 8) obowiązek wyznaczenia min. dwóch miejsc parkingowych na jedno mieszkanie, w przypadku lokalizacji usług należy zapewnić odpowiednie zaplecze parkingowe na terenie własnym (minimalny wskaźnik ? 1 miejsce parkingowe na 30 m2 p.u. usług). § 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem IT ustala sić przeznaczenie ? teren urządze? i obiektów infrastruktury technicznej. § 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP ustala sić przeznaczenie ? teren zieleni parkowej. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza sić obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDD, 2KDD, 3KDD ustala sić przeznaczenie ? teren dróg dojazdowych. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1: 1) szeroko?ć w liniach rozgraniczających dla drogi o symbolu 1KDD, 3KDD wynosi min. 10 m; 2) szeroko?ć w liniach rozgraniczających dla drogi o symbolu 2KDD wynosi od 11 m do 22 m zgodnie z rysunkiem planu; 3) droga 3KDD zako?czona jest placem manewrowym o wymiarach zgodnie z rysunkiem planu; 4) w liniach rozgraniczających drogi należy w miarć możliwo?ci prowadzić wszelkie sieci infrastruktury technicznej. Rozdział 5 Przepisy końcowe § 16. Ustala sić stawkć procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, MW w wysoko?ci 20%; 2) dla pozostałych terenów w wysoko?ci 1%. § 17. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. § 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Dolno?ląskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzćdu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Przewodniczący Rady Miejskiej: Adam Klimczak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/ /357/09 Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 27 listopada 2009 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/ /357/09 Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 27 listopada 2009 r. ROZSTRZYGNIĆCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI ZABRODZIE, GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA OBSZARU W ZACHODNIEJ CZĆ?CI WSI, W REJONIE DROGI POWIATOWEJ Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami) nie uwzglćdnia sić uwagi Pana Łukasza Kabarowskiego wniesionej do projektu planu podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 14 wrze?nia 2009 r. do 12 października 2009 r. w czć?ci dotyczącej zmiany odległo?ci linii zabudowy od drogi 2KDD oraz niezgodno?ci map ze stanem aktualnym.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/ /357/09 Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 27 listopada 2009 r. ROZSTRZYGNIĆCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI ZABRODZIE, GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA OBSZARU W ZACHODNIEJ CZĆ?CI WSI, W REJONIE DROGI POWIATOWEJ, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADA? WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru w zachodniej czć?ci wsi, w rejonie drogi powiatowej, inwestycjami stanowiącymi zadania własne gminy bćdą: ? droga lokalna (projektowana) o łącznej długo?ci ok. 480 m. ? wodociąg o łącznej długo?ci ok. 480 m. ? kanalizacja o łącznej długo?ci 480 m. Przewiduje sić, że finansowanie tych zada? odbywać sić bćdzie ze ?rodków Gminy, zgodnie z przyjćtym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy. Ponadto w zakresie czć?ci inwestycji drogowych ? na zasadzie art. 16 ustawy o drogach publicznych, który stanowi, że budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsićwzićcia, a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg okre?la umowa mićdzy zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/368/09 Rady Miasta I Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gądów-Jaszkotle, gmina Kąty Wrocławskie, dla północnej części wsi Gądów

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.680.2011.RB Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 sierpnia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/426/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie drogi wojewódzkiej i rzeki Bystrzycy we wsi Sośnica, gmina Kąty Wrocławskie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/378/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowej Wsi Kąckiej, gmina Kąty Wrocławskie, dla północnej części wsi

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały o zmiannie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części wsi Pełcznica, gmina Kąty Wrocławskie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/26/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionna, gmina Kąty Wrocławskie

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVIII/354/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Smolec, dla obszaru w rejonie ulicy Ogrodowej

 • uchwała nr XLIV/295/2009 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłoszyce-Inżynierska

 • uchwała nr XXXVI/259/09 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • uchwała nr XXXIII/180/09 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bolesławieckiego

 • zarządzenie nr 36 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miękinia w okręgu wyborczym nr 2

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.