Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XL/322/2010 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Lądek-Zdrój.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-08
Organ wydający:Rada Miejska w Lądku Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 42 pozycja: 588
Hasła:nauczyciele

UCHWAŁA NR XL/322/2010 RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do  wynagrodzenia, zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 91 d pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982  r. ? Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Miejska w Lądku-Zdroju uchwala co następuje: § 1. W uchwale nr XXIX/236/09 z dnia 26.02.1009 r. Rady Miejskiej w Lądku Zdroju w sprawie: "Ustalenia  regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, zasad obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Lądek-Zdrój? wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmienia się: 1) w § 5 tabela wiersz 4 otrzymuje brzmienie ?wychowawca klasy: w gimnazjum ? 120 zł, szkole podstawowej, liceum, przedszkolu ? 110 zł?  2) w § 6 dodaje się ust. 4 o treści: ?Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy, za które  nauczyciel otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego?. 3) w § 9 dodaje się ust. 4 o treści ?Dodatek za pełnienie funkcji opiekuna stażu przysługuje również za dni nieobecności w pracy, za które nauczyciel otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego?. 4) § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi wyróżniającemu się  osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, spełniającemu co najmniej 6 warunków  zawartych w regulaminie w § 11 ust 1?. 5) w § 10 dodaje się ust. 8 o treści: ?Dodatek motywacyjny przysługuje również za dni nieobecności w pracy, za  które nauczyciel otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego?. 2. Skreśla się: 1) w § 11 ust. 1 pkt. 1 lit. c 2) w § 11 ust. 1 pkt. 2 lit. c 3) w § 11 ust. 1 pkt. 4 lit. a  § 2. Pozostała część uchwały pozostaje bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego.


ID: ORCZL-HMUBY-YRBFG-FXYPB-WTEOV. Podpisany.

Strona 1 / 3

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lądku Zdroju

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Leszek Pazdyk   UZASADNIENIE W uchwale Nr XIX/236/09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu  określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, zasad obliczania wynagrodzenia za  godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy LądekZdrój, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 62, poz. 1277 z dnia 09.04.2009 r.  proponuje się wprowadzenie zmian. Potrzeba nowej regulacji jest konsekwencją przewidywanych zmian w wynagradzaniu nauczycieli w roku 2010. Wysokość składników wynagrodzenia warunkują, w głównej mierze,  przepisy ustawy ? Karta Nauczyciela, w tym zapisy art. 30 ust. 3 i 4 ustawy, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za  pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.). Biorąc powyższe pod uwagę, proponuje się  uchwalenie w obowiązującym regulaminie, następujących zmian w stosunku do zapisów obowiązującej uchwały: zwiększeniu o 9 % ulega wysokość środków z przeznaczeniem na dodatki funkcyjne z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy w gimnazjum i 11% wychowawcy w pozostałych szkołach i przedszkolu. Istotną zmianą jest również  wprowadzenie do uchwały zapisów: ?Dodatek funkcyjny, motywacyjny oraz za pełnienie funkcji opiekuna stażu przysługuje również za dni nieobecności w pracy, za które nauczyciel otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego?. Wprowadzono również niewielkie korekty w regulaminie przyznawania dodatku motywacyjnego. Mając informacje o wysokości średniego wynagrodzeniu nauczycieli w naszej Gminie w 2009 roku stwierdza się, średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (oprócz nauczyciela stażysty) na obszarze działania Gminy Lądek-Zdrój spełniają ww. wymagania ustawowe. Wydanie ww. uchwały nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych, ponieważ środki na ten cel zostały uwzględnione przy planowaniu budżetu.

Burmistrz Lądka-Zdroju Osoba pełniąca funkcję Burmistrza Lądka-Zdroju Kazimierz Szkudlarek  

ID: ORCZL-HMUBY-YRBFG-FXYPB-WTEOV. Podpisany.

Strona 2 / 3

  UZASADNIENIE W uchwale Nr XIX/236/09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu  określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, zasad obliczania wynagrodzenia za  godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy LądekZdrój, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 62, poz. 1277 z dnia 09.04.2009 r.  proponuje się wprowadzenie zmian. Potrzeba nowej regulacji jest konsekwencją przewidywanych zmian w wynagradzaniu nauczycieli w roku 2010. Wysokość składników wynagrodzenia warunkują, w głównej mierze,  przepisy ustawy ? Karta Nauczyciela, w tym zapisy art. 30 ust. 3 i 4 ustawy, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za  pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.). Biorąc powyższe pod uwagę, proponuje się  uchwalenie w obowiązującym regulaminie, następujących zmian w stosunku do zapisów obowiązującej uchwały: zwiększeniu o 9 % ulega wysokość środków z przeznaczeniem na dodatki funkcyjne z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy w gimnazjum i 11% wychowawcy w pozostałych szkołach i przedszkolu. Istotną zmianą jest również  wprowadzenie do uchwały zapisów: ?Dodatek funkcyjny, motywacyjny oraz za pełnienie funkcji opiekuna stażu przysługuje również za dni nieobecności w pracy, za które nauczyciel otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego?. Wprowadzono również niewielkie korekty w regulaminie przyznawania dodatku motywacyjnego. Mając informacje o wysokości średniego wynagrodzeniu nauczycieli w naszej Gminie w 2009 roku stwierdza się, średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (oprócz nauczyciela stażysty) na obszarze działania Gminy Lądek-Zdrój spełniają ww. wymagania ustawowe. Wydanie ww. uchwały nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych, ponieważ środki na ten cel zostały uwzględnione przy planowaniu budżetu.

Burmistrz Lądka-Zdroju Osoba pełniąca funkcję Burmistrza Lądka-Zdroju Kazimierz Szkudlarek  

ID: ORCZL-HMUBY-YRBFG-FXYPB-WTEOV. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.685

  uchwała nr XXVI/244/09 z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Rymanów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/149/2009 Rady Gminy Inowłódz z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli? a także ustalenia ?Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowłódz?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/198/08 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poddębicki na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.617

  uchwała nr XXXII/238/09 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach o placówkach prowadzonych przez Powiat Łańcucki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5779

  uchwała nr XXVI/213/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XL/321/2010 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/345/04 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w Gminie Lądek-Zdrój

 • uchwała nr XL/320/2010 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/424/05 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 29 września 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym pensum godzin w Gminie Lądek-Zdrój.

 • uchwała nr XL/319/2010 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie obniżenia realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów szkół, przedszkola i ich zastępców.

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 22 lutego 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zawidowie przeprowadzonych w dniu 21 lutego 2010 r.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.PK1.0911-2/10 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2010r. uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 13 stycznia 2010 roku nr LIII/322/10 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Dzierżoniowa o nazwie ?Piękna Fasada?,

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.