Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-24
Organ wydający:Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 53 pozycja: 803
Hasła:uzdrowiska

UCHWAŁA NR XLVII/324/09 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie: ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 147, poz. 1591 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.) - Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje: § 1. Dla uzdrowiska Kudowa-Zdrój ustanawia się niniejszy statut uzdrowiska obowiązujący w obszarze granic  Miasta Kudowa-Zdrój w województwie Dolnośląskim. § 2. Na obszarze uzdrowiska wydziela się następujące strefy ochronne: 1) strefę "A" o powierzchni 92,99 ha i następującym przebiegu granic: a) rozpoczyna się od punktu nr I, stanowiącego przecięcie ul. Zdrojowej z Aleją Jana Pawła II, granica obszaru ?A? biegnie północno-wschodnią stroną Alei Jana Pawła II w kierunku ul. Kościuszki; b) następnie granica strefy skręca przy punkcie nr II w kierunku północno-wschodnim w stronę Stawu Zdrojowego przed dz. nr 7/3, następnie biegnie drogą gminną (częścią grobli Stawu Zdrojowego), w punkcie  nr III na wysokości stawu skręca w kierunku północno zachodnim po granicy dz. 5/1 z dz. 5/3, aż do przecięcia z ciekiem wodnym rzeczki Trzemeszna wypływającej ze stawu; c) od punktu IV przebiega po północnym brzegu w/w rzeczki do przecięcia z dz. 454, dalej po granicy dz. 454  z dz. 451, wzdłuż południowej krawędzi drogi gminnej przebiegającej pomiędzy działkami 457 i 456 do  przecięcia z drogą gminną w punkcie V?  d) następnie po północnych granicach dz. 44, 45, 6 i 492 do skrzyżowania z dz. 490/5, w tym miejscu  oznaczonym nr VI skręca w kierunku północnym wzdłuż ulicy Kościuszki /po jej wschodniej stronie / przy granicach działek 64 i 63?  e) w punkcie VII skręca wzdłuż granicy północnej działki 63 i 56 do punktu VIII , w tym miejscu przebiega dalej w kierunku wschodnim po granicy północnej działek 56, 57, 59, 60, 61 do punktu IX, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku południowo ? zachodnim wzdłuż granicy działki 61, aż do punktu X na styku z działką 71; f) okala działkę 71 /ze znajdującą się anteną przekaźnikową Telewizyjnego Ośrodka Nadawczego ? w punktach oznaczonych XI i XII/ do zachodniego narożnika dz. 71, omijając teren wieży; g) następnie przebiega do końca pasa drogowego ul. Moniuszki i tu granica przecina teren leśny dz. 289 i przebiega do punktu przecięcia dz. 189 z dz. 180, wzdłuż granicy dz. 180 z dz. 181 do punktu nr XIII  skrzyżowania z ulicą Okrzei; h) następnie wzdłuż z dojazdową drogą gminną do punktu XIV, po granicy tejże drogi z dz. 179/2 i 178/24 do  skrzyżowania ul. 1 Maja punkt nr XV?  i) następnie wzdłuż północnej krawędzi ulicy 1 Maja do punktu nr XVI - skrzyżowania z ul. Warszawską, dalej ID: TXTBR-THNOK-LXRGO-FEXUE-QUTDX. Podpisany. Strona południowo-zachodnią krawędzią ul. Warszawskiej do skrzyżowania z ulica Chopina ? punkt XVII, po 1 / 11 granicy dz. 196 aż do narożnika dz. 195; j) następnie po granicy dz. 3/2 i 4 do punktu XVIII, okalając działkę 4 styka się z ulicą Słoneczną w punkcie 


i) następnie wzdłuż północnej krawędzi ulicy 1 Maja do punktu nr XVI - skrzyżowania z ul. Warszawską, dalej południowo-zachodnią krawędzią ul. Warszawskiej do skrzyżowania z ulica Chopina ? punkt XVII, po granicy dz. 196 aż do narożnika dz. 195; j) następnie po granicy dz. 3/2 i 4 do punktu XVIII, okalając działkę 4 styka się z ulicą Słoneczną w punkcie  XIX; k) następnie przebiega wzdłuż ulicy Słonecznej /jej wschodnia krawędzią / do styku z działką nr 2 ? punkt XX, w tym miejscu skręca w kierunku zachodnim do punktu przecięcia z działką nr 6 ? punkt XXI skręca wzdłuż /zachodniej krawędzi/ ulicy Kombatantów do narożnika działki 260/4, w punkcie nr XXII nawraca  wzdłuż południowej granicy dz. 260/4 i 259 aż do pasa drogowego ulicy J. Słowackiego; l) następnie przebiega po granicy dz. 268/3 do punktu nr XXIII, gdzie skręca w kierunku północno zachodnim wzdłuż granicy dz. 268/3, 268/2, 268/1, 269 i 270, w punkcie nr XXIV wzdłuż krawędzi ulicy J. Słowackiego; m) następnie przechodzi skosem przez dz. 229/7 do południowej krawędzi drogi dojazdowej do Szpitala Uzdrowiskowego /24 Szpital Wojskowy/ i następnie łączy się z punktem wyjścia nr I. 2) strefę "B " o powierzchni o powierzchni 367,49 ha i następującym przebiegu granic: a) od punktu stanowiącego przecięcie ul. Zdrojowej z ul. Nad Potokiem rozpoczyna przebieg w kierunku  zachodnim, wzdłuż północnej krawędzi ul. Nad Potokiem; b) w odległości ok. 500 m od w/w punktu skręca w kierunku północnym przy narożniku działki nr 115/1 w ulicę  bez nazwy /działka nr 108/, dalej przebiega wzdłuż działek: 115/2, 115/5, 115/20, 115/8, 115/13, 115/14, 115/19, 110, 109, aż do styku prostopadłego z pasem granicznym /działka nr 17/, następnie przebiega pasem granicznym Polski i Republiki Czeskiej?  c) od tego miejsca granica strefy ?B? i ?C? przebiega jednocześnie wzdłuż granicy zachodniej miasta po granicy państwa, aż do cieku wodnego na działce nr 394; d) dalej granica strefy B skręca w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż cieku wodnego i granicy działki nr 394,407, 413, 421/1, 383, 380/2, 282/2, 368/1, 367, 366, 364, 284, 299, 302, 304, 305, 306, 307, 308/3, aż do działki nr 98/7, gdzie kończy się wydzielony geodezyjnie ciek wodny; e) dalej granica obszaru skręca w kierunku północno-wschodnim i przecina działkę nr 97 i przebiega dalej  północną granicą działki 88/2 i 107/2, przecinając prostopadle działkę 87 do drogi gminnej oznaczonej numerem 108/7; f) dalej granica przebiega tą droga wzdłuż działek 107/2 i 107/1 do połączenia się z ul. Kościuszki; g) dalej zachodnią krawędzią ul. Kościuszki do przecięcia ze ścieżką /działka nr 258/ przebiegającą przez potok wzdłuż działek nr 165, 167, 215, 261, kontynuując kierunek przecina dz. 262 i łączy się ze ścieżką ? dz. 263; h) kontynuując przebieg ścieżką - dz. 263 i 76/3 wzdłuż wschodniej krawędzi działki 289 i 75, przecina ulicę St. Okrzei ? dz. 76/2; i) kontynuuje kierunek południowy, przebiega wzdłuż granicy wschodniej dz. 73/2 i 103, 104, 105 do  skrzyżowania z ul. 1 Maja?  j) dalej po przekroczeniu ulicy 1 Maja ? granica strefy przebiega linią prostą w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż działek 126, 257/26, 257/34, 21/9, 21/15, 21/19, 21/20, 21/21, 21/22, 21/23, 264, 263, 257/51, 79, ID: TXTBR-THNOK-LXRGO-FEXUE-QUTDX. Podpisany. Strona 2 / 11 73/3, 73/2; k) przebieg granicy dalej kontynuuje kierunek południowo ? zachodni przecinając działkę /leśną/ o numerze  21/24 do przecięcia z ul. Lubelska, w tym miejscu następuje zmiana kierunku na południowy i granica 

j) dalej po przekroczeniu ulicy 1 Maja ? granica strefy przebiega linią prostą w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż działek 126, 257/26, 257/34, 21/9, 21/15, 21/19, 21/20, 21/21, 21/22, 21/23, 264, 263, 257/51, 79, 73/3, 73/2; k) przebieg granicy dalej kontynuuje kierunek południowo ? zachodni przecinając działkę /leśną/ o numerze  21/24 do przecięcia z ul. Lubelska, w tym miejscu następuje zmiana kierunku na południowy i granica  przebiega ulicą Lubelską /przechodząca w drogę nieutwardzoną aż do jej zaniku/ ? dz. 23 i 21/5, wzdłuż  wschodnich granic działki 22, 21/13, 2114, 21/15; l) dalej następuje ostra zmiana przebiegu granicy strefy B w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy działki 21/15, 215, 202, 96 do skrzyżowania z ulicą Słoneczną; m) granica strefy przecina ul. Słoneczną i dalej linią prostą w kierunku południowo-zachodnim przebiega drogą /dz. nr 237/, wzdłuż południowych granic działek: 94, 203/1, 203/4, 213, 232, 233, 234, 286, 287, do połączenia się z drogą krajową nr 8 /działka nr 305/; n) dalej granica przebiega północną krawędzią pasa drogowego drogi nr 8 /ulica Główna/ wzdłuż działek: 280, 274, 273, 272/2, 272/1, 171/1, do połączenia z ulicą Nad Potokiem; o) dalej granica strefy B przebiega północno-wschodnią krawędzią ul.


Nad Potokiem wzdłuż działek: 187, 175/1, 185, 177/1, 182, 176, 168/5, 168/3, 168/2, 168/1, 167/6, 167/8, 165,163,160, 145/64, 145/63, 145/62, 145/60, 145/9, 145/7, do skrzyżowania z ul. Zdrojową /punktu wyjścia przebiegu strefy B/. 3) strefę "C" o powierzchni o powierzchni 2938,52 ha i następujących granicach: Granica Uzdrowiska KudowaZdrój, przebiega po granicy administracyjnej Gminy Kudowa-Zdrój z gminami sąsiednimi tj.: Lewin Kłodzki, Radków, Szczytna oraz po granicy państwa z Republiką Czeską. § 3. 1. W celu zapewnienia prawidłowej działalności lecznictwa uzdrowiskowego określa się szczegółowe czynności zabronione w strefach ochronnych:  1) strefie ?A? ochrony uzdrowiskowej: a) w zakresie wymagań sanitarnych: - palenie ognisk oraz wzniecanie otwartego ognia, - trzymanie zwierząt gospodarskich, hodowla pszczół i gołębi, b) w zakresie ochrony przed hałasem: - prowadzenie działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 22.00 ? 6.00, dopuszcza się działalność określoną w Uchwale Nr XXII/147/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  09 kwietnia 2008r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu  detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta KudowaZdrój, - trzymanie na posesjach psów podwórzowych,  c) w zakresie estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych:  - wykonanie na granicy z terenem publicznym ogrodzeń pełnych, ogrodzeń o wysokości powyżej 150 cm oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,  - zastosowanie jako pokrycia dachowego połaci spadzistych: papy, blachy tłoczonej, blachy trapezowej, dachówki ceramicznej z połyskiem, - lokalizowanie blaszanych kiosków handlowych,

ID: TXTBR-THNOK-LXRGO-FEXUE-QUTDX. Podpisany. wolnostojących komórek gospodarczych, - lokalizowanie garaży blaszanych oraz Strona 3 / 11

- umieszczanie na posesjach oraz na elewacjach budynków szyldów oraz reklam o powierzchni większej niż  4m2.

- lokalizowanie blaszanych kiosków handlowych, - lokalizowanie garaży blaszanych oraz wolnostojących komórek gospodarczych, - umieszczanie na posesjach oraz na elewacjach budynków szyldów oraz reklam o powierzchni większej niż  4m2. d) w zakresie zakazu handlu obnośnego i obwoźnego: - urządzanie ogródków letnich, stoisk handlowych, gastronomicznych, informacyjnych, promocyjnych itp.  poza miejscami wyznaczonymi lub uzgodnionymi z Urzędem Miasta Kudowy-Zdroju. e) w zakresie komunikacji kołowej: - parkowanie pojazdów ciężarowych poza wyznaczonymi miejscami. 2) strefie ?B? ochrony uzdrowiskowej: a) w zakresie wymagań sanitarnych: - palenie ognisk oraz wzniecanie otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100m od granicy strefy ?A?, - trzymanie zwierząt gospodarskich, hodowla pszczół i gołębi w odległości mniejszej niż 250 m od zabudowań znajdujących się w strefie ?A?. b) w zakresie ochrony przed hałasem: - prowadzenie w odległości mniejszej niż 250 m od zabudowań znajdujących się w strefie ?A? działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 22.00 ? 6.00, dopuszcza się działalność  określoną w Uchwale Nr XXII/147/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 09 kwietnia 2008r.  w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów  gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta Kudowa-Zdrój,  c) w zakresie estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych:  - wykonanie na granicy z terenem publicznym ogrodzeń pełnych, ogrodzeń o wysokości powyżej 150 cm oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,  - zastosowanie jako pokrycia dachowego połaci spadzistych na obiektach znajdujących się w obszarze  objętym ochroną konserwatorską, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:  papy, blachy tłoczonej, blachy trapezowej, dachówki ceramicznej z połyskiem? w szczególnych  przypadkach dopuszcza się, po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zastosowanie  blachy dachówkowej lub gontu bitumicznego,  - lokalizowania blaszanych kiosków handlowych, - lokalizowania na obszarze zabudowanym oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: garaży blaszanych oraz wolnostojących komórek gospodarczych, - umieszczanie na posesjach oraz na elewacjach budynków, w odległości mniejszej niż 250 m od granicy strefy ?A?, szyldów oraz reklam o powierzchni większej niż 4m2 3) strefie ?C? ochrony uzdrowiskowej: a) w zakresie estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych: 

ID: TXTBR-THNOK-LXRGO-FEXUE-QUTDX. Podpisany. Strona - wykonanie na granicy z terenem publicznym ogrodzeń pełnych, ogrodzeń o wysokości powyżej 150 cm4 / 11 oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, 


- zastosowanie jako pokrycia dachowego połaci spadzistych na obiektach znajdujących się w obszarze 

3) strefie ?C? ochrony uzdrowiskowej: a) w zakresie estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych:  - wykonanie na granicy z terenem publicznym ogrodzeń pełnych, ogrodzeń o wysokości powyżej 150 cm oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,  - zastosowanie jako pokrycia dachowego połaci spadzistych na obiektach znajdujących się w obszarze  objętym ochroną konserwatorską, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:  papy, blachy tłoczonej, blachy trapezowej, dachówki ceramicznej z połyskiem? w szczególnych  przypadkach dopuszcza się, po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zastosowanie  blachy dachówkowej lub gontu bitumicznego,  - lokalizowanie na obszarze objętym ochroną konserwatorską, określonym w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego: blaszanych kiosków handlowych, garaży blaszanych oraz wolnostojących komórek gospodarczych,  2. W celu zapewnienia prawidłowej działalności lecznictwa uzdrowiskowego określa się czynności w strefach  ochronnych wymagające uzgodnienia z Urzędem Miasta: 1) opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę, związanych z wzniesieniem nowego obiektu lub powodujących zmianę wyglądu elewacji obiektu istniejącego, w tym wymiana okien w budynkach ? uzgodnienia dokonuje się na podstawie dostarczonej przez inwestora dokumentacji, przedstawiającej projektowany obiekt w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu (widoki, elewacje) ? dotyczy stref ?A?, ?B?, ?C?, 2) zmiana sposobu zagospodarowania powodująca zmianę wskaźnika terenów zielonych na obszarze objętym zmianą ? uzgodnienia dokonuje się na podstawie dostarczonej przez inwestora dokumentacji, zawierającej plan zagospodarowania terenu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej oraz bilans terenu objętego zmianą  wraz z zestawieniem powierzchni: zabudowy, dojść i dojazdów, powierzchni terenu zielonego z obliczonym  udziałem procentowym w stosunku do powierzchni terenu objętego zmianą ? dotyczy stref ?A?, ?B?, ?C?, 3) urządzanie ogródków letnich, stoisk handlowych, gastronomicznych, informacyjnych, promocyjnych na terenie  strefy ?A? ? uzgodnienia dokonuje się na podstawie dostarczonej przez inwestora dokumentacji, przedstawiającej wielkość, wystrój, formę, kolorystykę i inne elementy charakterystyczne stoisk, ogródków letnich i innych  obiektów lub urządzeń. 3. Na terenie uzdrowiska zaleca się: 1) projektowanie nowych obiektów z zachowaniem charakteru lokalnej zabudowy o cechach charakterystycznych  dla architektury uzdrowiska. 2) stosowanie materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych:  a) elewacje: pastelowe, stonowane kolory w odcieniach zółci, pomarńczu, zieleni, brązów, b) okładziny elewacyjne: drewniane, kamienne, ceramiczne, klinkierowe, c) pokrycia dachowe: dachówka ceramiczna, blachy płaskie kładzione na rąbek, gont drewniany, łupek kamienny, gonty bitumiczne, d) nawierzchnie ciągów pieszych: kostka granitowa, kostka brukowa typu ?starobruk?, nawierzchnie naturalne, e) ogrodzenia: metaloplastyka, ogrodzenia obsadzone zielenią, żywopłoty. 3) projektowanie małych obiektów handlowych i usługowych w nawiązaniu do lokalnej architektury (altany ID:parkowe). TXTBR-THNOK-LXRGO-FEXUE-QUTDX. Podpisany. Strona 5 / 11 § 4. 1. W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się (zależnie od warunków danego  uzdrowiska) następujące wskaźniki terenów zielonych oraz powierzchnię nowo wydzielanych działek:

3) projektowanie małych obiektów handlowych i usługowych w nawiązaniu do lokalnej architektury (altany parkowe). § 4. 1. W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się (zależnie od warunków danego  uzdrowiska) następujące wskaźniki terenów zielonych oraz powierzchnię nowo wydzielanych działek: 1) w strefie "A", gdzie odbywa się lecznictwo uzdrowiskowe, wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien  wynosić nie mniej niż 75 % powierzchni strefy, a minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek powinna się  kształtować w granicach 0,25ha, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?  2) w strefie "B" stanowiącej otulinę strefy "A" wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 55 % powierzchni obszaru, a minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych powinna wynosić w granicach 0,08 ha, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?  3) w strefie "C" wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić od 25% dla wszystkich rodzajów  zabudowy przy wielkościach minimalnych nowo wydzielanych działek budowlanych: a) siedliskowych ? 0,35 ha, b) rekreacyjnych ? 0,15 ha, c) pensjonatowych ? 0,25 ha, d) pod zabudowę mieszkalną ? według potrzeb, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego, e) usługowych ? według potrzeb, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Pod pojęciem tereny zielone należy rozumieć: 1) zieleń urządzoną, trawniki, zieleńce, klomby itp. zlokalizowane w poziomie terenu zaliczając ich powierzchnię  w 100% do powierzchni zielonej,  2) zieleń urządzoną, klomby, itp. niezależnie od lokalizacji powierzchni, na której są urządzone (np. klomby na tarasach, zieleń na ścianach pochyłych, itp.), zaliczając ich powierzchnię w 100% do powierzchni zielonej, przy  czym łączna powierzchnia tych form zagospodarowania nie może być większa niż 20% powierzchni terenów  zielonych wymaganych dla danej strefy, 3) stropodachy zielone zaliczając ich powierzchnię w 100% do powierzchni zielonej, 4) dojścia, parkingi i dojazdy wykonane jako zielone zaliczając ich powierzchnię w 50% do powierzchni zielonej. 3. Dla form zagospodarowania wymienionych w ust.2 pkt 2 należy przyjąć rzeczywistą powierzchnię zajętą przez te formy. 4. W przypadku realizacji nowych inwestycji powodujących zmianę sposobu zagospodarowania terenu, należy tak zagospodarować obszar inwestycji, aby wskaźnik terenów zielonych na obszarze inwestycji był nie mniejszy niż  obowiązujący dla danej strefy ochronnej. 5. W szczególnych przypadkach, dopuszcza się bilansowanie terenów zielonych w ramach strefy ochronnej.  Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój w drodze zarządzenia określi sposób bilansowania terenów zielonych w ramach  strefy. § 5. Na terenie uzdrowiska znajdują się udokumentowane następujące naturalne surowce lecznicze: wody lecznicze wodorowęglanowo-sodowo-wapniowe zawierające dwutlenek węgla, posiadające mineralizację0,21-0,36%. Udokumentowane zasoby to ujęcia: ?Górne?, ?Moniuszko?, ?Marchlewski?, ?Śniadecki?, K-200 posiadające Świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze wód.  ID: TXTBR-THNOK-LXRGO-FEXUE-QUTDX. Podpisany. Strona 6 / 11 § 6. W uzdrowisku prowadzone jest leczenie uzdrowiskowe w następujących kierunkach leczniczych: 1) choroby ortopedyczno-urazowe

lecznicze wodorowęglanowo-sodowo-wapniowe zawierające dwutlenek węgla, posiadające mineralizację0,21-0,36%. Udokumentowane zasoby to ujęcia: ?Górne?, ?Moniuszko?, ?Marchlewski?, ?Śniadecki?, K-200 posiadające Świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze wód.  § 6. W uzdrowisku prowadzone jest leczenie uzdrowiskowe w następujących kierunkach leczniczych: 1) choroby ortopedyczno-urazowe 2) choroby reumatologiczne 3) choroby kardiologiczne i nadciśnienie 4) choroby naczyń obwodowych 5) choroby układu trawienia 6) choroby endokrynologiczne 7) 7. choroby krwi i układu krwiotwórczego § 7. Załącznikami tekstowymi do statutu są: 1) wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego z określeniem funkcjonowania w nich zakładów przyrodoleczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego; 2) wykaz pomników przyrody na obszarze uzdrowiska, 3) wykaz obiektów prowadzących działalność leczniczą, związaną z uzdrowiskiem. § 8. Załącznikami graficznymi do statutu są: 1) mapa strefy "A" z naniesieniem istniejących i projektowanych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń  lecznictwa uzdrowiskowego i oznaczonymi ulicami w skali 1:5.000?  2) mapa strefy "B" w skali 1:5.000? 3) mapa strefy "C" wraz z granicami obszaru "A" i "B" w skali 1:25.000? 4) mapa obszaru i terenu górniczego w skali 1:10.000. § 9. Traci moc Uchwała NR XLVIII/295/06 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2006r. w sprawie  Tymczasowego Statutu Uzdrowiska. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.  § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Burger U ID: TXTBR-THNOK-LXRGO-FEXUE-QUTDX. Podpisany. ZASADNIENIE

Strona 7 / 11

Uchwała stanowi realizację art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym i obszarach  ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399z późn.zm.), która stanowi, iż 

Bogusław Burger UZASADNIENIE Uchwała stanowi realizację art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym i obszarach  ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399z późn.zm.), która stanowi, iż  Gmina po uzyskaniu decyzji Ministra Zdrowia o potwierdzeniu możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uzdrowiska, uchwala, na podstawie operatu uzdrowiskowego, statut uzdrowiska. Statut Uzdrowiska jest dokumentem niezbędnym dla sprawnego działania uzdrowiska. Ma za zadanie zagwarantować prowadzenie na terenie gminy gospodarki w sposób zachowujący walory lecznicze terenu, w szczególności leczniczych surowców naturalnych.

  W celu bezpośredniej ochrony środowiska naturalnego i walorów leczniczych uzdrowiska, integralną częścią statutu są  określone w nim strefy ochrony uzdrowiskowej: ?A?, ?B?, ?C?. Strefa "A" ochrony uzdrowiskowej jest obszarem, w którym odbywa się proces leczniczy i stanowi najbliższe otoczenie obiektów i urządzeń leczniczych, takich jak zakłady przyrodolecznicze, pijalnie wód. Strefa "B" ochrony uzdrowiskowej tworzy otulinę ochronną dla strefy ?A?  ochrony uzdrowiskowej i ma na celu kształtowanie odpowiednich warunków środowiskowych uzdrowiska. Obszar strefy "C" ochrony uzdrowiskowej stanowi otoczenie stref "A" i "B" ochrony uzdrowiskowej oraz przylegający do nich teren niezbędny do zapewnienia ochrony miejscowego klimatu i krajobrazu, pełni rolę otuliny całego uzdrowiska. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. Zalacznik1.doc Wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego z określeniem funkcjonowania w nich zakładów  przyrodoleczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY NA OBSZARZE UZDROWISKA  Na podstawie uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14.04.2000 roku w sprawie  uznania za pomnik przyrody ożywionej, pomnikami na terenie miasta Kudowy-Zdroju ustanowiono: 1) Klon pospolity o obwodzie 288 cm rosnący przy ul. 1 Maja 53 2) Klon jawor o obwodzie 326 cm rosnący przy ul. 1 Maja 43 3) Dąb szypułkowy o obwodzie 298 cm rosnący pomiędzy ul. Warszawską i Słoneczną. 4) Paulownia o obwodzie 204 cm rosnąca na działce nr 164 przy ul. Okrzei 1 (Sanatorium MSWiA- parking). 5) Lipa szerokolistna o obwodzie 440 cm rosnąca przy drodze nr 125 na Pstrążną ( na przeciw budynku Pstrążna 12). 6) Dąb szypułkowy o obwodzie 326 cm rosnący na działce nr 345 przy ul. Kościuszki.

ID: TXTBR-THNOK-LXRGO-FEXUE-QUTDX. Podpisany. 7) Buk pospolity o obwodzie 333 cm rosnący przy ul. Bankowej (obecnie ul. Zesłańców Sybiru). Strona 8 / 11

8) Żywotnik olbrzymi o obwodzie 128 cm rosnący przy ul. Słowackiego ? ?GWAREK? 9) Miłorząb dwuklapowy o obwodzie 128 cm rosnący na działce nr 270 przy ulicy Słowackiego 8.

przyrodoleczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY NA OBSZARZE UZDROWISKA  Na podstawie uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14.04.2000 roku w sprawie  uznania za pomnik przyrody ożywionej, pomnikami na terenie miasta Kudowy-Zdroju ustanowiono: 1) Klon pospolity o obwodzie 288 cm rosnący przy ul. 1 Maja 53 2) Klon jawor o obwodzie 326 cm rosnący przy ul. 1 Maja 43 3) Dąb szypułkowy o obwodzie 298 cm rosnący pomiędzy ul. Warszawską i Słoneczną. 4) Paulownia o obwodzie 204 cm rosnąca na działce nr 164 przy ul. Okrzei 1 (Sanatorium MSWiA- parking). 5) Lipa szerokolistna o obwodzie 440 cm rosnąca przy drodze nr 125 na Pstrążną ( na przeciw budynku Pstrążna 12). 6) Dąb szypułkowy o obwodzie 326 cm rosnący na działce nr 345 przy ul. Kościuszki. 7) Buk pospolity o obwodzie 333 cm rosnący przy ul. Bankowej (obecnie ul. Zesłańców Sybiru). 8) Żywotnik olbrzymi o obwodzie 128 cm rosnący przy ul. Słowackiego ? ?GWAREK? 9) Miłorząb dwuklapowy o obwodzie 128 cm rosnący na działce nr 270 przy ulicy Słowackiego 8. 10) 10. Topola biała o obwodzie 458 cm rosnąca przy ul. Moniuszki - ?POLONIA?. Ponadto na obszarze Parku Zdrojowego, za pomniki przyrody uznano: 11) Sosna wejmutka - o obwodzie 288 cm rosnąca w Parku Zdrojowym przy al. J. Pawła II ? Dz. Urz. Nr 69 poz. 1321 12) Sosna wejmutka - o obwodzie 280 cm rosnąca w Parku Zdrojowym przy al. J. Pawła II ? Dz. Urz. Nr 69 poz. 1321 13) Sosna wejmutka - o obwodzie 264 cm rosnąca w Parku Zdrojowym przy al. J. Pawła II ? dec. UW nr 7140/201/82 14) Sosna wejmutka - o obwodzie 450 cm rosnąca w Parku Zdrojowym za pomnikiem S. Moniuszki - dec. UW nr 7140/198/82 15) Platan klonolistny ? o obwodzie 78 cm rosnący w Parku Zdrojowym przy ?Relaksie? ? dec. UW nr 7140/202/82 16) Buk pospolity ? o obwodzie 390 cm rosnący w Parku Zdrojowym obok altanki - dec. UW nr 7140/196/82 17) Buk pospolity forma czerwonolistna ? o obwodzie 395 cm rosnący w Parku Zdrojowym za pomnikiem S.  Moniuszki - dec. UW nr 7140/195/8 18) Buk pospolity ? o obwodzie 311 cm rosnący w Parku Zdrojowym niedaleko budynku 39a - dec. UW nr 7140/197/82 19) Buk pospolity ? o obwodzie 347 cm rosnący w Parku Zdrojowym niedaleko budynku 39a - dec. UW nr 7140/197/82

ID: TXTBR-THNOK-LXRGO-FEXUE-QUTDX. Podpisany. Strona 9 / 11

20) Buk pospolity odm. strzępolistna ? o obwodzie 186 cm rosnący w Parku Zdrojowym przy alejce za obiektami 

18) Buk pospolity ? o obwodzie 311 cm rosnący w Parku Zdrojowym niedaleko budynku 39a - dec. UW nr 7140/197/82 19) Buk pospolity ? o obwodzie 347 cm rosnący w Parku Zdrojowym niedaleko budynku 39a - dec. UW nr 7140/197/82 20) Buk pospolity odm. strzępolistna ? o obwodzie 186 cm rosnący w Parku Zdrojowym przy alejce za obiektami  przyrodniczo ? leczniczymi III - dec. UW nr 7140/204/82 21) Jałowiec chiński ? o obwodzie 64 cm rosnący w Parku Zdrojowym przy pomniku St. Moniuszki - dec. UW nr 7140/203/82 22) Jałowiec chiński ? o obwodzie 67 cm rosnący w Parku Zdrojowym przy pomniku St. Moniuszki - dec. UW nr 7140/203/82 23) Miłorząb japoński ? o obwodzie 225 cm rosnący w Parku Zdrojowym przy wejściu do ?Cafe pod palmami? dec. UW nr 7140/207/82 24) Jesion wyniosły ? o obwodzie 522 cm rosnący w Parku Zdrojowym przed restauracją ?Kosmiczna? - dec. UW nr 7140/205/82

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. Zalacznik3.doc Wykaz obiektów prowadzących działalność leczniczą, związaną z uzdrowiskiem Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. Zalacznik4.pdf Załacznik graficzny 1 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. Zalacznik5.pdf Załacznik graficzny 2 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju Strona 10 / 11 z dnia 16 grudnia 2009 r. Zalacznik6.pdf

ID: TXTBR-THNOK-LXRGO-FEXUE-QUTDX. Podpisany.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. Zalacznik6.pdf Załacznik graficzny 3 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. Zalacznik7.pdf Załacznik graficzny 4

ID: TXTBR-THNOK-LXRGO-FEXUE-QUTDX. Podpisany.

Strona 11 / 11
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/23/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LI/352/10 Rady Miejskiej Kudowy ? Zdroju z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy ? Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa ? Zdrój

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/107/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kudowa - Zdrój.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/232/09 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie likwidacji drogi gminnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/35/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie gminy Kudowa- Zdrój stałych obwodów głosowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/108/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kudowa-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Ustanowienie hipoteki w spółce akcyjnej

  Jakich czynności prawnych należy dokonać w spółce akcyjnej w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości? Czy do ustanowienia hipoteki wymagana jest Uchwała WZA (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • informacja Starosty Wałbrzyskiego z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków projektu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Jedliny - Zdroju - obręby: Kamieńsk, Glinica, Jedlina - Zdrój, Jedlinka.

 • uchwała nr XXIX/241/10 Rady Gminy Żórawina z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie Mnichowice, gm. Żórawina

 • uchwała nr XXIX/240/10 Rady Gminy Żórawina z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie Suchy Dwór, gm. Żórawina

 • uchwała nr XLI/196/10 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/184/09 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów, psychologów

 • uchwała nr XXXI/142/10 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Pęcławiu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.