Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LI/352/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy ? Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa ? Zdrój

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-24
Organ wydający:Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 53 pozycja: 804
Hasła:uzdrowiska

UCHWAŁA NR LI/352/10 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy ? Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r.  w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa ? Zdrój Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 147, poz. 1591 ze zm.), art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach  uzdrowiskowych ( Dz. U. Nr 167 poz. 1399 ze zm.), Rada Miejska Kudowy ? Zdroju uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XLVII/324/2009 Rady Miejskiej Kudowy ? Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie  ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa ? Zdrój , wprowadza się następujące zmiany: 1) § 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie: ? 1. W celu zapewnienia prawidłowej działalności lecznictwa uzdrowiskowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego uzdrowiska i regionu Kudowy ? Zdroju określa się szczegółowe czynności zabronione w strefach ochronnych:    1) strefie ? A? ochrony uzdrowiskowej:   a) w zakresie wymagań sanitarnych: - palenie ognisk oraz wzniecanie otwartego ognia


- trzymanie zwierząt gospodarskich, hodowla pszczół i gołębi,

- dokonywanie zmiany sposobu zagospodarowania terenu powodującej zmianę wskaźnika terenów zielonych na obszarze objętym tą zmianą bez uzgodnienia z Burmistrzem Miasta Kudowy-Zdroju ? uzgodnienia dokonuje się na podstawie dostarczonych przez inwestora materiałów, w miarę  możliwości zawierających plan zagospodarowania terenu sporządzony na mapie sytuacyjnowysokościowej, bilans terenu objętego zmianą wraz z zestawieniem powierzchni: zabudowy,  dojść i dojazdów oraz powierzchni terenu zielonego z obliczonym udziałem procentowym tych powierzchni w stosunku do powierzchni terenu objętego zmianą; w przypadku braku załącznika mapowego należy dołączyć opis dokonywanej zmiany oraz podać powierzchnię terenu zielonego, który ulegnie przekształceniu na powierzchnię zabudowaną lub powierzchnię dojść oraz dojazdów, 

  b) w zakresie ochrony przed hałasem: - prowadzenie działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 22.00 ? 6.00, dopuszcza się działalność określoną w Uchwale Nr XXII/147/08 Rady Miejskiej Kudowy  ? Zdroju z dnia 9 kwietnia 2008r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania  placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności ID: CRSWW-BDSVN-YBYVP-GRLGE-BLUBS. Podpisany. Strona 1 / 8 na terenie Miasta Kudowy ? Zdroju,

- trzymanie na posesjach psów podwórzowych

6.00, dopuszcza się działalność określoną w Uchwale Nr XXII/147/08 Rady Miejskiej Kudowy  ? Zdroju z dnia 9 kwietnia 2008r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania  placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta Kudowy ? Zdroju,

- trzymanie na posesjach psów podwórzowych

  c) w zakresie estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych:  - wykonanie na granicy z terenem publicznym ogrodzeń pełnych, ogrodzeń o wysokości powyżej 150 cm oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, 

- zastosowanie jako pokrycia dachowego połaci spadzistych: papy, blachy tłoczonej, blachy trapezowej, dachówki ceramicznej z połyskiem,

- lokalizowanie blaszanych kiosków handlowych

- lokalizowanie garaży blaszanych oraz wolnostojących komórek gospodarczych

- umieszczanie na posesjach oraz na elewacjach budynków szyldów oraz reklam o powierzchni  większej niż 4 m2. 

- wykonywanie robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę, związanych z wzniesieniem nowego obiektu lub powodujących zmianę wyglądu elewacji obiektu istniejącego, w tym wymiana okien w budynkach ? bez uzgodnienia dokumentacji projektowej z Burmistrzem Miasta Kudowy-Zdroju, uzgodnienia dokonuje się na podstawie dostarczonej przez inwestora dokumentacji, przedstawiającej projektowany obiekt w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu (widoki, elewacje), 

  d) w zakresie handlu obnośnego i obwoźnego - urządzanie lub ustawianie stoisk usługowych, handlowych, gastronomicznych, informacyjnych, promocyjnych, ogródków letnich i innych obiektów lub urządzeń o podobnej funkcji poza  miejscami wyznaczonymi lub uzgodnionymi z Burmistrzem Miasta Kudowy ? Zdroju,

- urządzanie lub ustawianie stoisk usługowych, handlowych, gastronomicznych, informacyjnych, promocyjnych, ogródków letnich i innych obiektów lub urządzeń o podobnej funkcji na terenie  strefy ?A? bez uzgodnienia ich wyglądu i gabarytów z Burmistrzem Miasta Kudowy-Zdroju ? uzgodnienia dokonuje się na podstawie dostarczonych przez inwestora materiałów,  przedstawiających wielkość, wystrój, formę, kolorystykę i inne elementy charakterystyczne, 

ID: CRSWW-BDSVN-YBYVP-GRLGE-BLUBS. Podpisany.

  e) w zakresie komunikacji kołowej:

Strona 2 / 8

- parkowanie autokarów, pojazdów ciężarowych oraz dostawczych o masie całkowitej przekraczającej 3,5t poza wyznaczonymi miejscami.

  e) w zakresie komunikacji kołowej: - parkowanie autokarów, pojazdów ciężarowych oraz dostawczych o masie całkowitej przekraczającej 3,5t poza wyznaczonymi miejscami.   2) strefie ? B? ochrony uzdrowiskowej:   a) w zakresie wymagań sanitarnych: - palenie ognisk oraz wzniecanie otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100 m od granicy strefy ?A? 

- trzymanie zwierząt gospodarskich, hodowla pszczół i gołębi w odległości mniejszej niż 250 m od zabudowań znajdujących się w strefie ?A? 

- dokonywanie zmiany sposobu zagospodarowania terenu powodującej zmianę wskaźnika terenów zielonych na obszarze objętym tą zmianą bez uzgodnienia z Burmistrzem Miasta Kudowy-Zdroju ? uzgodnienia dokonuje się na podstawie dostarczonych przez inwestora materiałów, w miarę  możliwości zawierających plan zagospodarowania terenu sporządzony na mapie sytuacyjnowysokościowej, bilans terenu objętego zmianą wraz z zestawieniem powierzchni: zabudowy,  dojść i dojazdów oraz powierzchni terenu zielonego z obliczonym udziałem procentowym tych powierzchni w stosunku do powierzchni terenu objętego zmianą; w przypadku braku załącznika mapowego należy dołączyć opis dokonywanej zmiany oraz podać powierzchnię terenu zielonego, który ulegnie przekształceniu na powierzchnię zabudowaną lub powierzchnię dojść oraz dojazdów, 

  b) w zakresie ochrony przed hałasem: - prowadzenie w odległości mniejszej niż 250 m od zabudowań znajdujących się w strefie ?A?  działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 22.00 ? 6.00, dopuszcza się działalność określoną w Uchwale Nr XXII/147/08 Rady Miejskiej Kudowy ? Zdroju z dnia 9 kwietnia 2008r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania  placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta Kudowy ? Zdroju,


  c) w zakresie estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych:  - wykonanie na granicy z terenem publicznym ogrodzeń pełnych, ogrodzeń o wysokości powyżej 150 cm oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, 

- zastosowanie jako pokrycia dachowego połaci spadzistych na obiektach znajdujących się  w obszarze objętym ochroną konserwatorską, określonym w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego : papy, blachy tłoczonej, blachy trapezowej, dachówki  ceramicznej z połyskiem? w szczególnych przypadkach dopuszcza się, po uzgodnieniu ID: CRSWW-BDSVN-YBYVP-GRLGE-BLUBS. Podpisany. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zastosowanie blachy dachówkowej lub gontu  bitumicznego,

Strona 3 / 8

w obszarze objętym ochroną konserwatorską, określonym w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego : papy, blachy tłoczonej, blachy trapezowej, dachówki  ceramicznej z połyskiem? w szczególnych przypadkach dopuszcza się, po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zastosowanie blachy dachówkowej lub gontu  bitumicznego,

- lokalizowanie blaszanych kiosków handlowych

- lokalizowanie na obszarze zabudowanym oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego garaży blaszanych oraz wolnostojących komórek gospodarczych 

- umieszczanie na posesjach oraz na elewacjach budynków, w odległości mniejszej niż 250 m od granicy strefy ? A? , szyldów oraz reklam o powierzchni większej niż 4 m2. 

- wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę, związanych z wzniesieniem nowego obiektu lub powodujących zmianę wyglądu elewacji obiektu istniejącego, w tym wymiana okien w budynkach ? bez uzgodnienia dokumentacji projektowej z Burmistrzem Miasta Kudowy-Zdroju, uzgodnienia dokonuje się na podstawie dostarczonej przez inwestora dokumentacji, przedstawiającej projektowany obiekt w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu (widoki, elewacje), 

  d) w zakresie komunikacji kołowej: - parkowanie autokarów, pojazdów ciężarowych oraz dostawczych o masie całkowitej przekraczającej 3,5t poza wyznaczonymi miejscami.   3) strefie ?C? ochrony uzdrowiskowej   a) w zakresie wymagań sanitarnych: - dokonywanie zmiany sposobu zagospodarowania terenu powodującej zmianę wskaźnika terenów zielonych na obszarze objętym tą zmianą bez uzgodnienia z Burmistrzem Miasta Kudowy-Zdroju ? uzgodnienia dokonuje się na podstawie dostarczonych przez inwestora materiałów, w miarę  możliwości zawierających plan zagospodarowania terenu sporządzony na mapie sytuacyjnowysokościowej, bilans terenu objętego zmianą wraz z zestawieniem powierzchni: zabudowy,  dojść i dojazdów oraz powierzchni terenu zielonego z obliczonym udziałem procentowym tych powierzchni w stosunku do powierzchni terenu objętego zmianą; w przypadku braku załącznika mapowego należy dołączyć opis dokonywanej zmiany oraz podać powierzchnię terenu zielonego, który ulegnie przekształceniu na powierzchnię zabudowaną lub powierzchnię dojść oraz dojazdów, 

  b) w zakresie estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych: 

ID: CRSWW-BDSVN-YBYVP-GRLGE-BLUBS. Podpisany.

- wykonanie na granicy z terenem publicznym ogrodzeń pełnych, ogrodzeń o wysokości powyżej Strona 4 / 8 150 cm oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, 

- zastosowanie jako pokrycia dachowego połaci spadzistych na obiektach znajdujących się 

  b) w zakresie estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych:  - wykonanie na granicy z terenem publicznym ogrodzeń pełnych, ogrodzeń o wysokości powyżej 150 cm oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, 

- zastosowanie jako pokrycia dachowego połaci spadzistych na obiektach znajdujących się  w obszarze objętym ochroną konserwatorską, określonym w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego: papy, blachy tłoczonej, blachy trapezowej, dachówki  ceramicznej z połyskiem? w szczególnych przypadkach dopuszcza się, po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zastosowanie blachy dachówkowej lub gontu  bitumicznego,

- lokalizowanie na obszarze objętym ochroną konserwatorską, określonym w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego: blaszanych kiosków handlowych, garaży blaszanych oraz wolnostojących komórek gospodarczych, 

- wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę, związanych z wzniesieniem nowego obiektu lub powodujących zmianę wyglądu elewacji obiektu istniejącego, w tym wymiana okien w budynkach ? bez uzgodnienia dokumentacji projektowej z Burmistrzem Miasta Kudowy-Zdroju, uzgodnienia dokonuje się na podstawie dostarczonej przez inwestora dokumentacji, przedstawiającej projektowany obiekt w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu (widoki, elewacje), 

  c) w zakresie komunikacji kołowej: - parkowanie autokarów, pojazdów ciężarowych oraz dostawczych o masie całkowitej przekraczającej 3,5t poza wyznaczonymi miejscami.


? 2) w § 3 skreśla się ust. 2  3) 3. § 4 otrzymuje brzmienie:  ? 1. W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się (zależnie od warunków  danego uzdrowiska) następujące wskaźniki terenów zielonych oraz powierzchnię nowo wydzielanych działek:   1) w strefie "A", gdzie odbywa się lecznictwo uzdrowiskowe, wskaźnik powierzchni terenów  zielonych powinien wynosić nie mniej niż 75 % powierzchni strefy, a minimalna powierzchnia nowo  wydzielanych działek powinna się kształtować w granicach 0,25ha, zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;   2) w strefie "B" stanowiącej otulinę strefy "A" wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien  wynosić nie mniej niż 55 % powierzchni obszaru, a minimalna powierzchnia nowo wydzielanych  działek budowlanych powinna wynosić w granicach 0,08 ha, zgodnie z ustaleniami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego;   3) w strefie "C" wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić od 25% dla ID: CRSWW-BDSVN-YBYVP-GRLGE-BLUBS. Podpisany. Strona 5 / 8 wszystkich rodzajów zabudowy przy wielkościach minimalnych nowo wydzielanych działek budowlanych:   a) siedliskowych ? 0,35 ha,

działek budowlanych powinna wynosić w granicach 0,08 ha, zgodnie z ustaleniami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego;   3) w strefie "C" wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić od 25% dla wszystkich rodzajów zabudowy przy wielkościach minimalnych nowo wydzielanych działek budowlanych:   a) siedliskowych ? 0,35 ha,   b) rekreacyjnych ? 0,15 ha,   c) pensjonatowych ? 0,25 ha,   d) pod zabudowę mieszkalną ? według potrzeb, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego,   e) usługowych ? według potrzeb, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego.   2. Powierzchnie stref ochronnych, powierzchnie terenów zielonych oraz wskaźniki powierzchni terenów zielonych w poszczególnych strefach kształtują się w sposób przedstawiony w tabeli: 

  3. Pod pojęciem tereny zielone należy rozumieć:   1) zieleń urządzoną, trawniki, zieleńce, klomby itp. zlokalizowane w poziomie terenu zaliczając ich powierzchnię w 100% do powierzchni zielonej,    2) zieleń urządzoną, klomby, itp. niezależnie od lokalizacji powierzchni, na której są urządzone (np. klomby na tarasach, zieleń na ścianach pochyłych, itp.), zaliczając ich powierzchnię w 100% do  powierzchni zielonej, przy czym łączna powierzchnia tych form zagospodarowania nie może być  większa niż 20% powierzchni terenów zielonych wymaganych dla danej strefy,    3) stropodachy zielone zaliczając ich powierzchnię w 100% do powierzchni zielonej,    4) dojścia, parkingi i dojazdy wykonane jako zielone zaliczając ich powierzchnię w 50% do  powierzchni zielonej.   4. Dla form zagospodarowania wymienionych w ust.3 pkt 2 należy przyjąć rzeczywistą  powierzchnię zajętą przez te formy.   5. W przypadku realizacji inwestycji powodującej zmianę sposobu zagospodarowania terenu, należy tak zagospodarować obszar objęty inwestycją, aby wskaźnik terenów zielonych na tym  obszarze był nie mniejszy niż obowiązujący dla danej strefy ochronnej.   6. W przypadku braku możliwości zrealizowania inwestycji w sposób określony w ust.  5 dopuszcza się bilansowanie terenów zielonych w ramach strefy ochronnej:  ID: CRSWW-BDSVN-YBYVP-GRLGE-BLUBS. Podpisany. Strona 6 / 8   1) bilansowania dokonuje na wniosek inwestora Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, który  prowadzi dokumentację związaną z bilansowaniem,    2) bilansowanie polega na obliczeniu wielkości powierzchni terenu zielonego, jaka brakuje aby

obszarze był nie mniejszy niż obowiązujący dla danej strefy ochronnej.   6. W przypadku braku możliwości zrealizowania inwestycji w sposób określony w ust.  5 dopuszcza się bilansowanie terenów zielonych w ramach strefy ochronnej:    1) bilansowania dokonuje na wniosek inwestora Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, który  prowadzi dokumentację związaną z bilansowaniem,    2) bilansowanie polega na obliczeniu wielkości powierzchni terenu zielonego, jaka brakuje aby warunek, o którym mowa w ust. 5 był spełniony, a następnie na odjęciu otrzymanej wielkości od wielkości powierzchni terenów zielonych w ramach danej strefy ochronnej określonej w tabeli w ust.  2 w kolumnie nr 2,    3) bilansowanie jest możliwe do momentu, kiedy wielkość powierzchni terenów zielonych  w ramach danej strefy ochronnej osiągnie wielkość określoną w tabeli w ust.

 2 w kolumnie nr 6,    4) obliczenia wielkości powierzchni terenu zielonego, jaka brakuje aby warunek, o którym mowa  w ust. 5 był spełniony, należy dokonywać według poniższych wzorów, ustalonych odrębnie dla każdej strefy ochronnej:   a) dla strefy ochronnej ?A? obowiązuje wzór: Ptz = (0,75a ? b) / 25 gdzie: Ptz - powierzchnia terenu zielonego, jaka brakuje aby warunek, o którym mowa w ust. 5 był spełniony, wyrażona w metrach kwadratowych a - powierzchnia obszaru objętego inwestycją, wyrażona w metrach  kwadratowych b - powierzchnia terenu zielonego na obszarze objętym inwestycją, wyrażona w metrach kwadratowych    b) dla strefy ochronnej ?B? obowiązuje wzór: Ptz = (0,55a ? b) / 45 gdzie: Ptz - powierzchnia terenu zielonego, jaka brakuje aby warunek, o którym mowa w ust. 5 był spełniony, wyrażona w metrach kwadratowych a - powierzchnia obszaru objętego inwestycją, wyrażona w metrach  kwadratowych b - powierzchnia terenu zielonego na obszarze objętym inwestycją, wyrażona w metrach kwadratowych    c) dla strefy ochronnej ?C? obowiązuje wzór: Ptz = (0,25a ? b) / 75 gdzie: Ptz - powierzchnia terenu zielonego, jaka brakuje aby warunek, o którym mowa w ust. 5 był spełniony, wyrażona w metrach kwadratowych a - powierzchnia obszaru objętego inwestycją, wyrażona w metrach  kwadratowych b - powierzchnia terenu zielonego na obszarze objętym inwestycją, wyrażona w metrach kwadratowych . ?

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kudowy ? Zdroju . § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Burger UZASADNIENIE W wyniku ponownej analizy treści Uchwały Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy ? Zdroju z dnia 16 grudnia  ID: CRSWW-BDSVN-YBYVP-GRLGE-BLUBS. Podpisany. Strona 7 / 8 2009r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowy ? Zdroju ujawniono w treści § 3 i § 4 uchybienia, które  mogą skutkować uznaniem ich za nieważne. Stąd też powstała potrzeba dokonania zmian treści zapisów w/w  paragrafów. Uwzględniając również wnioski radnych dotyczące zarówno treści załącznika nr 1 i nr 3 opracowano 

Bogusław Burger UZASADNIENIE W wyniku ponownej analizy treści Uchwały Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy ? Zdroju z dnia 16 grudnia  2009r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowy ? Zdroju ujawniono w treści § 3 i § 4 uchybienia, które  mogą skutkować uznaniem ich za nieważne. Stąd też powstała potrzeba dokonania zmian treści zapisów w/w  paragrafów. Uwzględniając również wnioski radnych dotyczące zarówno treści załącznika nr 1 i nr 3 opracowano  nowe brzmienie tych załączników.  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/352/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010 r. Zalacznik1.doc Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/352/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010 r. Zalacznik2.doc Załącznik nr 2

ID: CRSWW-BDSVN-YBYVP-GRLGE-BLUBS. Podpisany.

Strona 8 / 8
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/74/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 września 2011r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju nr VIII/55/11 z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu cmentarza Komunalnego w Kudowie ? Zdroju przy ul. Słone

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/232/09 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie likwidacji drogi gminnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/13/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 października 2010 r. NR LIX/394/10 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/26/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 3 marca 2011r. w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze urzędu miasta.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/62/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/54/11 Rady Miejskiej Kudowy ? Zdroju z dnia 27.06.2011r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo ? rekreacyjnych w Kudowie-Zdroju

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój

 • informacja Starosty Wałbrzyskiego z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków projektu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Jedliny - Zdroju - obręby: Kamieńsk, Glinica, Jedlina - Zdrój, Jedlinka.

 • uchwała nr XXIX/241/10 Rady Gminy Żórawina z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie Mnichowice, gm. Żórawina

 • uchwała nr XXIX/240/10 Rady Gminy Żórawina z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie Suchy Dwór, gm. Żórawina

 • uchwała nr XLI/196/10 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/184/09 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów, psychologów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.