Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLII/354/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Środa Śląska oraz jej jednostkom podległym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-24
Organ wydający:Rada Miejska w Środzie Śląskiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 53 pozycja: 806
Hasła:wierzytelności

UCHWAŁA NR XLII/354/10 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Środa Śląska oraz jej jednostkom podległym Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1.  1. Uchwała określa zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należnośc i p i e n iężnych o charakterze cywilnoprawnym, zwanych dalej ?należnościami", przypadających Gminie Środa Śląska lub jej jednostkom podległym: 1) gminnym jednostkom budżetowym, 2) gminnym instytucjom kultury. Na podstawie odrębnych przepisów od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - zwanych dalej ?dłużnikami?. 2. Należności, o których mowa w ust. 1 są  to należności pieniężne (należnoś ć  główna) przypadająca od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należnoś ć  uboczna) według stanu w chwili podejmowania decyzji, a jeżeli należnoś ć  główna została zapłacona i pozostają do zapłaty odsetki i koszty - suma tych należności ubocznych. § 2. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny , o których mowa w § 1 mogą być umarzane w całości lub części z urzędu jeżeli: 1) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji, 2) dłużnik - osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna kwota nie przekracza wartości 6.000zł, 3) dłużn i k - osoba prawna został  wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności, a odpowiedzialność tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,  4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub gdy postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, 5) zachodzi ważny interes publiczny. § 3.  1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, na wniosek dłużnika: 1) mogą być umarzane w całości lub części,


ID: OQAMN-PVNEN-MPZSD-JFMPS-BDIIN. Podpisany. Strona 1 / 3

2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności, 3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

egzekucyjne okazało się nieskuteczne, 5) zachodzi ważny interes publiczny. § 3.  1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, na wniosek dłużnika: 1) mogą być umarzane w całości lub części, 2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności, 3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty. 2. Ulgi wymienione w ust. 1 mogą zostać udzielone, jeżeli wystąpi: 1) ważny interes dłużnika, 2) ważny interes publiczny. 3. Organ uprawniony do udzielania ulg, o których mowa w ust. 1 bada czy ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz bada dopuszczalność udzielenia pomocy publicznej. 4. Do umarzania należności lub udzielania ulg w spłacie należności stanowiących pomoc publiczną, stosuje się  dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). § 4. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są  zobowiązane inne osoby, należności o których mowa w § 1, mogą  być  umorzone tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są  spełnione wobec wszystkich zobowiązanych. § 5.  1. Do umarzania w całości lub w części, odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty całości lub części należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym uprawniony jest:  1) Kierownik właściwej jednostki podległej gminy, której dotyczą  należności, jeżeli kwota należności nie przekracza 1.000 zł, 2) Burmistrz, jeżeli kwota jest większa niż 1.000 zł, ale nie większa niż 100.000 zł, 3) Burmistrz po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej, jeżeli kwota należności przekracza 100.000 zł. 2. Umarzanie w całości lub w części, odraczanie terminu spłaty lub rozkładanie na raty całości l u b c zęśc i n a l eżnośc i n a s tępuje na podstawie przepisów prawa cywilnego, w drodze jednostronnego oświadczenia woli, złożonego przez organ uprawniony lub w formie ugody (porozumienia) zawartej pomiędzy dłużnikiem a organem uprawnionym.  § 6. Traci moc uchwała Nr XLV/402/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Środa Śląska oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się  przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ID: OQAMN-PVNEN-MPZSD-JFMPS-BDIIN. Podpisany.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Sozański

Strona 2 / 3

 

należności pieniężnych Gminy Środa Śląska oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się  przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Sozański  

ID: OQAMN-PVNEN-MPZSD-JFMPS-BDIIN. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/391/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/354/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Środa Śląska oraz jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.2402

  uchwała nr VII/47/2011 RADY GMINY KREMPNA z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krempna lub jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.978

  uchwała nr XV/133/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr LV/412/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Strumień lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.61.1228

  uchwała nr XLIX/346/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Tyczyn oraz jej jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.1636

  uchwała nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 marca 2011r. określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tarczyn i jej jednostkom podległym

zamów dokument

Porady prawne

 • Umorzenie i rozłożenie na raty zaległości do ZUS

  Mam zaległości wobec ZUS (składki), czy jest jakaś szansa by wystąpić o umorzenie ich lub rozłożenie na raty? W jakim trybie i na jakich warunkach można to zrobić?

 • Odroczenie zapłaty wpisu sądowego

  Czy jest możliwość, by wpis sądowy w sprawie gospodarczej z powództwa cywilnego o zapłatę uiścić w przedłużonym terminie np. po 6 miesiącach od daty wyznaczonej (...)

 • Umorzenie kosztów leczenia

  Dziecko - obywatel Ukrainy nagle zachorowało i została wezwana karetka pogotowia, która zabrała je do szpitala na oddział zakaźny, gdzie spędziło 10 dni. Koszt leczenia (...)

 • Rozłożenie na raty kosztów sądowych

  Czy po otrzymaniu postanowienia o częściowym zwolnieniu od kosztów sądowych tj. "od wpisu od pozwu ponad 1000 zł", mam obowiązek niezwłocznej wpłaty w/w kwoty, czy (...)

 • Zarządca a spłata zadłużenia w ratach

  Wspólnota mieszkaniowa zamierza podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody zarządcy nieruchomości do rozkładania na raty zadłużenia z tytułu niewnoszenia zaliczek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LI/351/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010r. W sprawie: zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 14.04.2000r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej.

 • uchwała nr LI/352/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy ? Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa ? Zdrój

 • uchwała nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój

 • informacja Starosty Wałbrzyskiego z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków projektu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Jedliny - Zdroju - obręby: Kamieńsk, Glinica, Jedlina - Zdrój, Jedlinka.

 • uchwała nr XXIX/241/10 Rady Gminy Żórawina z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie Mnichowice, gm. Żórawina

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.