Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/470/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obrębu Domasław.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-24
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 53 pozycja: 809
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR XXXIX/470/09 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obrębu Domasław. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze  zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80  poz. 717 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr VI/58/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 lutego 2007r. oraz po stwierdzeniu zgodności ze ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce? uchwalonym przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą Nr XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku, Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne.  § 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obrębu Domasław, zwaną dalej planem, który obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do  uchwały. 2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 8,  w planie nie określa się: 1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów? 3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej? 5) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?  7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych; 8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. § 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 1) Infrastruktura techniczna ? należy przez to rozumieć: a) sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia, stacje transformatorowe słupowe lub kontenerowe, urządzenia pomiarowe, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, b) sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie ścieków, separatory substancji ropopochodnych i chemicznych, wraz  z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, c) sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, zbiorniki z funkcją retencyjną, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, d) sieci ciepłownicze wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, e) sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, f) sieci telekomunikacyjne, rozdzielnie, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, z wyłączeniem masztów telefonii  komórkowej? 


ID: VZVNG-WSAWN-VYQJJ-AWYBB-UEXVD. Podpisany. Strona 1 2) nieprzekraczalna linia zabudowy ? linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych / 8 w ustaleniach planu rodzajów budowli nadziemnych, nie będącymi liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; następujące części budynków nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy:

f) sieci telekomunikacyjne, rozdzielnie, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, z wyłączeniem masztów telefonii  komórkowej?  2) nieprzekraczalna linia zabudowy ? linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli nadziemnych, nie będącymi liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; następujące części budynków nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy: a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy dla osób niepełnosprawnych o więcej niż 1,30 m., b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej niż 1,0 m., c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m., d) łączna powierzchnia wysuniętych względem linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, galerii i wejść do budynków liczona  w ich widoku od strony linii zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni elewacji, e) nieprzekraczalna linia zabudowy obowiązuje nowe budynki oraz rozbudowy części budynków istniejących; 3) powierzchnia zabudowy ? należy przez to rozumieć powierzchnię pod budynkami, po zewnętrznym ich obrysie; 4) przeznaczenie podstawowe terenu ? należy przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenu? 5) przeznaczenie uzupełniające terenu ? należy przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenu, mogące być  traktowane jako towarzyszące zapisanemu w planie przeznaczeniu podstawowemu i nie mogące występować jako samodzielna funkcja w granicach działki budowlanej, przy czym powierzchnia zabudowy budynków związanych z uzupełniającym przeznaczeniem terenu nie może przekraczać powierzchni zabudowy budynków związanych z podstawowym przeznaczeniem  terenu; 6) teren ? należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem - zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie.  § 3. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.  2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granica obszaru objętego planem; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 4) symbole określające przeznaczenie podstawowe terenu. 3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne. 4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do  uchwały. § 4. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu: 1) produkcja ? należy przez to rozumieć tereny przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych, w tym przetwórstwo rolno ? spożywcze, rzemiosło produkcyjne, drobna wytwórczość; 2) budownictwo ? należy przez to rozumieć tereny firm i baz budowlanych? 3) handel hurtowy ? należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą hurtową  towarów?  4) handel detaliczny - tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych, a także naprawą artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego oraz usługi drobne np. pojedyncze gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, pralnie, szewc,  wypożyczalnie kaset video itp.; 5) turystyka ? należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod działalność obiektów i zespołów turystycznych, hoteli, moteli,  domów wycieczkowych? 

ID: VZVNG-WSAWN-VYQJJ-AWYBB-UEXVD. Podpisany. Strona 2 / 8

6) wypoczynek ? należy prze to rozumieć tereny przeznaczone pod działalność urządzeń, obiektów i ośrodków sportoworekreacyjnych i rozrywkowych, a także tereny sportowe, parki rozrywki; 7) gastronomia - tereny przeznaczone pod działalność restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni itp. oraz placówek 


wypożyczalnie kaset video itp.; 5) turystyka ? należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod działalność obiektów i zespołów turystycznych, hoteli, moteli,  domów wycieczkowych?  6) wypoczynek ? należy prze to rozumieć tereny przeznaczone pod działalność urządzeń, obiektów i ośrodków sportoworekreacyjnych i rozrywkowych, a także tereny sportowe, parki rozrywki; 7) gastronomia - tereny przeznaczone pod działalność restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni itp. oraz placówek  gastronomiczno-rekreacyjnych jak kluby bilardowe, kręgielnie itp.; 8) obsługa firm i klienta - tereny przeznaczone do lokalizacji biur: związanych z obsługą nieruchomości, wynajęciem specjalistów,  badaniami; działalnością związaną z prowadzeniem interesów: działalnością prawniczą, rachunkowością, księgowością, doradztwem, badaniem rynku i opinii publicznej, pośrednictwem, dostarczaniem informacji, sporządzaniem opracowań, reklamą; działalnością firm pocztowych i telekomunikacyjnych? działalność biur i agencji turystycznych, biur podróży a także usługi przewodnickie, informacja turystyczna oraz drobne usługi rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie wystaw, pakowanie itp.; 9) finanse - tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych z pośrednictwem finansowym - działalność banków, domów  maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także instytucji związanymi z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, itp.; 10) transport ? należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych z przewozem i magazynowaniem  lub spedycją, materiałów i produktów, a także obiektów obsługi, naprawy i wynajmu pojazdów mechanicznych oraz stacji paliw?  11) sport i rekreacja - tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów służących prowadzeniu działalności usługowej z zakresu usług sportu i rekreacji, itp.. 

Rozdział 2 Ustalenia dla całego obszaru objętego planem. § 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ustala się: 1) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości; 2) ogrzewanie budynków należy zapewnić w sposób nie powodujący ponadnormatywnej emisji gazów lub pyłów do atmosfery? 3) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych? 4) odprowadzenie wód powierzchniowych do istniejących rowów melioracyjnych, należy projektować w sposób wykluczający możliwość podtopienia lub zalania sąsiednich obszarów leśnych; 5) przed podjęciem działalności inwestycyjnej, na terenach wyznaczonych w planie, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części terenów przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie; § 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ustala się: 1) W zakresie ochrony zabytków archeologicznych - na obszarze planu występują stanowiska archeologiczne: a) nr 9/88/82-28 AZP, b) nr 11/90/82-28 AZP, 2) w przypadku budowlanych zamierzeń inwestycyjnych na terenie i w sąsiedztwie w/w stanowiska archeologicznego, obowiązuje wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową, na które należy uzyskać pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie  zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które polegają na przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych metodą  wykopaliskową; § 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, dla terenów komunikacji publicznej,  obowiązują ustalenia określone w § 9.  § 8. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, ustala się:

ID: VZVNG-WSAWN-VYQJJ-AWYBB-UEXVD. Podpisany. 1) przez obszar planu przebiega rów melioracyjny oznaczony symbolem 1WS, 2WS? Strona 3 / 8

2) wyznacza się strefę wolną od zabudowy kubaturowej o szerokości 3m po obu stronach rowu; 3) dopuszcza się zmianę przebiegu rowu po uzgodnieniu z zarządzającym ,

obowiązują ustalenia określone w § 9.  § 8. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, ustala się: 1) przez obszar planu przebiega rów melioracyjny oznaczony symbolem 1WS, 2WS? 2) wyznacza się strefę wolną od zabudowy kubaturowej o szerokości 3m po obu stronach rowu; 3) dopuszcza się zmianę przebiegu rowu po uzgodnieniu z zarządzającym , 4) dopuszcza się zarurowanie rowu po uzgodnieniu z zarządzającym.


§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się: 1) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, na warunkach określonych przez zarządcę drogi; 2) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację zieleni oraz nośników reklamowych w formie nie kolidującej z przeznaczeniem podstawowym?  3) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów poprzez drogi dojazdowe wewnętrzne; 4) przebieg drogi, o której mowa w pkt 3 należy wyznaczyć przed przystąpieniem do realizacji zabudowy, w uzgodnieniu z wszystkimi  właścicielami terenów, przez które będzie przebiegała droga; 5) obowiązują następujące parametry dróg, o których mowa w pkt 3:  a) drogi dojazdowe, zapewniające obsługę komunikacyjną - o szerokości w liniach rozgraniczających min. 10 m., b) obowiązuje zapewnienie wymagań ochrony przeciw pożarowej, w tym realizacja placów do zawracania, 6) inwestor przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg publicznych, budowy tymczasowych dróg  dojazdowych do placu budowy, zgodnie z przepisami szczególnymi.  § 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, ustala się: 1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem; 2) sieć wodociągowa: a) zaopatrzenie terenów z rozdzielczej sieci wodociągowej z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów  przeciwpożarowych, b) przewody sieci wodociągowej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic, c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy wodociągowych należy uzgadniać z zarządcą sieci wodociągowej, d) zakazuje się budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m3/dobę; 3) kanalizacja: a) odprowadzenie ścieków komunalnych do komunalnej kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez właściciela sieci, b) szczegółowe warunki wykonania przyłączy kanalizacyjnych należy uzgadniać z zarządcą sieci kanalizacyjnej; 4) energia elektryczna - zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez zarządcę sieci; 5) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania - na warunkach określonych przez zarządcę sieci, alternatywnie dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub magazynowanie w zbiornikach na terenie własnym inwestora; 6) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach; dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów?  7) dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej; 8) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci urządzeń melioracji szczegółowych, należy sporządzić dokumentację techniczną, zawierającą sposób jej odbudowy? 

ID: VZVNG-WSAWN-VYQJJ-AWYBB-UEXVD. Podpisany. 9) ustala się obowiązek uzgodnienia prac kolidujących z urządzeniami melioracyjnymi z ich zarządcą; Strona 4 / 8

10) dostawa gazu z istniejącej rozdzielczej sieci gazowej poprzez jej rozbudowę na tereny planowanej zabudowy, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

8) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci urządzeń melioracji szczegółowych, należy sporządzić dokumentację techniczną, zawierającą sposób jej odbudowy?  9) ustala się obowiązek uzgodnienia prac kolidujących z urządzeniami melioracyjnymi z ich zarządcą; 10) dostawa gazu z istniejącej rozdzielczej sieci gazowej poprzez jej rozbudowę na tereny planowanej zabudowy, na warunkach określonych przez zarządcę sieci; 11) dopuszcza się realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii elektrycznej do celów  grzewczych; 12) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń; 13) inwestor przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg publicznych, budowy tymczasowych  dróg dojazdowych do placu budowy?  14) ustala się zakaz lokalizacji masztów radiowych oraz telefonii bezprzewodowej. § 11. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:  1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDA, 1KDL, 1WS, 2WS, 1R na 1%? 2) pozostałych terenów na 30%.

§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1AG, 2AG ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny aktywności gospodarczej (produkcja, budownictwo, obsługa firm i klienta, finanse, transport,  sport i rekreacja, wypoczynek, turystyka, gastronomia, handel hurtowy i detaliczny)?  2) przeznaczenie uzupełniające: a) rządzenia komunikacji - drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia. 2. Dla przeznaczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obowiązują następujące ustalenia: ustala się zakaz lokalizacji obiektów,  związanych z wytwarzaniem oraz przetwarzaniem mas bitumicznych, asfaltów, betonów, kruszyw.  3. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązują następujące ustalenia: 1) W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów  obiektów i wskaźników intensywności zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: - 50 m. od linii rozgraniczającej z terenem 1KDA, - 20 m. od linii rozgraniczającej z terenem KDGP, - 10 m. od linii rozgraniczającej z terenem kolejowym (linii kolejowej relacji Wrocław-Świdnica-Jedlina Zdrój) - 10 m. od linii rozgraniczającej z terenem 1KDL, b) linie zabudowy nie dotyczą lokalizowanych w granicach terenu obiektów dozoru (portierni), urządzeń infrastruktury technicznej, bram wjazdowych itp., c) ustala się obowiązek zachowania niezabudowanego pasa o szerokości 4 m. od granicy rowu melioracyjnego WS-1 ? pas ten jest niezbędny dla prowadzenia prac konserwacyjnych rowu, d) powierzchnia zabudowy budynków nie może przekroczyć 80% powierzchni terenu, e) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 15% powierzchni terenu, f) ustala się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości miejsc parkingowych w granicach terenów własnych inwestora, g) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 15 m., dopuszcza się na 10% powierzchni zabudowanej przekroczenie o nie więcej niż 3 m., określonej w lit. g, nieprzekraczalnej wysokości zabudowy,

ID:h) wysokość obiektów inżynierskich (masztów, kominów itp.) nie może przekraczać 50 m., VZVNG-WSAWN-VYQJJ-AWYBB-UEXVD. Podpisany. Strona 5 / 8

i) nie określa się wymagań w zakresie form dachów i pokryć dachowych, j) ustala się zakaz wprowadzania zwartych ogrodzeń oraz ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych.

może przekraczać 15 m., dopuszcza się na 10% powierzchni zabudowanej przekroczenie o nie więcej niż 3 m., określonej w lit. g, nieprzekraczalnej wysokości zabudowy, h) wysokość obiektów inżynierskich (masztów, kominów itp.) nie może przekraczać 50 m., i) nie określa się wymagań w zakresie form dachów i pokryć dachowych, j) ustala się zakaz wprowadzania zwartych ogrodzeń oraz ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych. 2) W zakresie szczegółowych zasad podziału nieruchomości: a) dopuszcza się podział terenu na działki w zależności od potrzeb, b) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości co najmniej 10 m. i wyposażonych w place do zawracania, c) nie określa się wymagań w zakresie szerokości frontów działek, d) nie określa się wymagań w zakresie kąta położenia granic działek w stosunku do pasów dróg przy których są położone. 3) W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu na warunkach określonych przez administratora sieci, b) usuwanie nieczystości płynnych do kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez administratora sieci, c) w przypadku odprowadzenia ścieków przekraczających dopuszczalne zawartości zanieczyszczeń do gminnej kanalizacji sanitarnej należy je podczyścić we własnej oczyszczalni w stopniu zgodnym z obowiązującymi normami, d) odprowadzenie wód opadowych, do istniejących rowów melioracyjnych lub kolektorów deszczowych po uzyskaniu  pozwolenia na ich odprowadzenie od administratora, e) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej, f) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w lit. e), g) zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez dysponenta sieci. 4. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: 1) obsługa komunikacyjna terenu 1AG i 2AG ? z drogi oznaczonej symbolem 1KDL? 2) w przypadku zmiany kategorii drogi KDGP na drogę zbiorczą lub lokalną ? dopuszcza się możliwość obsługi komunikacyjnej z tej  drogi w uzgodnieniu z zarządcą drogi; 3) drogi wewnętrzne o parametrach zgodnych z zapisami § 9.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów: zapewnić miejsca postojowe na terenie własnym dla wszystkich pojazdów związanych z prowadzeniem działalności w następujących wielkościach: a) 1 miejsce postojowe na 0,8 miejsca pracy, b) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6m2 do 20m2, c) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 21m2 do 50m2. d) każde następne miejsce postojowe na 30m2 u sług, e) w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu określonym jako turystyka, inwestor zobowiązany jest na własnym terenie zapewnić nie mniej niż 1,2 miejsca postojowego na 1 pokój hotelowy (motelowy),  f) w przypadku jeśli w obiekcie o przeznaczeniu określonym jako turystyka znajdą się inne funkcje usługowo-handlowe - inwestor zobowiązany jest urządzić dodatkowe miejsca postojowe, w ilości określonej w lit. a) - d). § 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDA ustala się następujące przeznaczenie ? droga autostradowa (Obwodnica Autostradowa Wrocławia). 2. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.  § 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDL ustala się następujące przeznaczenie ? droga publiczna lokalna. ID: VZVNG-WSAWN-VYQJJ-AWYBB-UEXVD. Podpisany. Strona 6 / 8 2. Przeznaczenie uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia; 3. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających o szerokości 20 m, zgodnie z rysunkiem planu.  § 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1WS, 2WS ustala się następujące przeznaczenie podstawowe:

2. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.  § 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDL ustala się następujące przeznaczenie ? droga publiczna lokalna. 2. Przeznaczenie uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia; 3. Ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających o szerokości 20 m, zgodnie z rysunkiem planu.  § 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1WS, 2WS ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: wody śródlądowe; 2. Przeznaczenie uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia. 3. Dopuszcza się likwidację, przesunięcie, przebudowę lub zarurowanie rowów melioracyjnych w uzgodnieniu z ich właścicielami; w przypadku likwidacji lub przesunięcia rowu teren należy włączyć do funkcji terenów sąsiadujących. § 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1R ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: uprawy rolne; 2. ustala się zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi; 3. dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia. § 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.  § 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce mgr Czesław Czerwiec

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/470/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2009 r. Zalacznik1.jpg C12

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/470/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2009 r. Zalacznik2.doc Zalacznik2

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/470/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2009 r. Zalacznik3.doc Zalacznik3

ID: VZVNG-WSAWN-VYQJJ-AWYBB-UEXVD. Podpisany.

Strona 7 / 8

mgr Czesław Czerwiec

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/470/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2009 r. Zalacznik1.jpg C12

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/470/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2009 r. Zalacznik2.doc Zalacznik2

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/470/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2009 r. Zalacznik3.doc Zalacznik3

ID: VZVNG-WSAWN-VYQJJ-AWYBB-UEXVD. Podpisany.

Strona 8 / 8
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/511/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchylenia § 15 ust. 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIX/470/09 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obrębu Domasław.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.286

  uchwała nr XXXIV/249/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej części obrębu Buniewice gmina Kamień Pomorski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.980

  uchwała nr IV/19/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi, obejmującej tereny położone w miejscowości Białobrzegi w południowo ? zachodniej części miasta w rejonie ul. Młynarskiej (tereny osiedla Borki)

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/391/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/268/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części wsi Dobkowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.1694

  uchwała nr VII/37/11 Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w południowo zachodniej części wsi Draganowa, w gm. Chorkówka pn. ?Draganowa - XXIV? uchwalonego uchwałą Rady Gminy Chorkówka Nr XIX/120/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 118, poz. 1333 z dnia 13 października 2004 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXII/276/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXVII/200/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski część północna

 • uchwała nr XXVII/200/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski (częsć północna), gmina Czernica

 • uchwała nr XLII/354/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Środa Śląska oraz jej jednostkom podległym

 • uchwała nr LI/351/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010r. W sprawie: zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 14.04.2000r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej.

 • uchwała nr LI/352/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy ? Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa ? Zdrój

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.