Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXII/174/2010 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-04-16
Organ wydający:Rady Gminy Jeżów Sudecki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 71 pozycja: 1108
Hasła:ośrodki pomocy społecznej

Uchwała Nr XXXII/174/2010 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim. Na podstawie art. 40, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ Rada Gminy Jeżów Sudecki uchwala co  następuje: § 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim w brzmieniu  załącznika do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżów Sudecki.  § 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XXXIX/210/2002 z dnia 30 września 2002 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Artur Smolarek   Załącznik do Uchwały Nr XXXII/174/2010 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 3 marca 2010 r. Zalacznik1.doc Załącznik nr 1 do uchwały

ID: GAMGJ-PXGOQ-HUXTE-SEBJM-NDXMW. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/135/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 25 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/109/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobromierzu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXVII/479/10 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.JK8.0911-11/10 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 kwietnia 2010r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki Nr XXXII/174/2010 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LX/241/2010 Rady Gminy Grębocice z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI /170/ 2004 Rady Gminy w Grębocicach z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grębocicach.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLVI/549/2010 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Szklarska Poręba

 • uchwała nr 206/XLI/2010 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • uchwała nr XLV/243/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?D? położonego w obrębach : Milicz, Kaszowo, Miłochowice w gminie Milicz

 • uchwała nr LVI/290/10 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubomierz na czas oznaczony powyżej 3 lat

 • uchwała nr LXVIII/242/10 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nazw ulic na terenie miasta Lubina


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.