Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 242/10 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-04-22
Organ wydający:Rada Gminy Zgorzelec
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 76 pozycja: 1168
Hasła:opłata prolongacyja

UCHWAŁA NR 242/10 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 57 § 7 i § 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) RADA GMINY ZGORZELEC UCHWALA § 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków  oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Zgorzelec.  § 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 30% stawki odsetek za zwłokę ogłaszanej na podstawie art. 56 §  3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). § 3. Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji odraczającej termin płatności podatku lub rozkładającej zapłatę podatku na raty albo odraczającej lub rozkładającej na raty zapłatę zaległości podatkowej, o których mowa w § 1.  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.  § 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr 313/98 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 26  stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Janina Słabicka  

ID: LYRYY-RCNND-YJZJH-JKCQK-WCIJK. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.209.6690

  uchwała nr LXII/903/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawki opłaty prolongacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6417

  uchwała nr XLVIII/711/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawki opłaty prolongacyjnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 132/2011 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 25 października 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.103.1872

  uchwała nr LVIII/625/10 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 września 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej w mieście i gminie Kolbuszowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.18

  uchwała nr XXIII/143/08 Burmistrza Miasta Leżajska z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Skarga na uchwałę rady gminy

  Jaki jest sposób wnoszenia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Gminy dotyczącej uchwalenia prawa miejscowego? Czy skargę wnosi się za pośrednictwem tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLV/224/10 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy

 • uchwała nr XXXIV/280/2010 Rady Gminy Lubań z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

 • uchwała nr LVIII/407/10 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 31 marca 2010r. w sprawie sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 • uchwała nr XL/343/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lwówek Śląski

 • uchwała nr XLII/334/10 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lądku-Zdroju


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.